View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

Showing rows %1$s - %2$s.

Things to check

Glossary

Source Translation
%1$s - Comments on %2$s %1$s - دیدگاه‌ها برای %2$s
<strong>Activity</strong> - Shows the upcoming scheduled posts, recently published posts, and the most recent comments on your posts and allows you to moderate them. <strong>فعالیت</strong> - نوشته‌های زمانبندی شده‌ی آتی و نوشته‌هایی که اخیرا منتشر شده‌اند را به همراه آخرین دیدگاه‌ها نمایش داده و به شما امکان می‌دهد تا آنها را مدیریت کنید.
<strong>At A Glance</strong> - Displays a summary of the content on your site and identifies which theme and version of WordPress you are using. <strong>در یک نگاه</strong> - خلاصه‌ای از محتوای سایت شما را نمایش می‌دهد و پوسته و نگارش وردپرس مورد استفاده شما را شناسایی می‌کند.
<strong>Description</strong> - The description is not prominent by default; however, some themes may display it. <strong>توضیحات</strong> - توضیحات به صورت پیش فرض مهم نیستند، با این حال برخی از پوسته‌ها ممکن است آنها را نمایش دهند.
<strong>Discussion</strong> - You can turn comments and pings on or off, and if there are comments on the post, you can see them here and moderate them. <strong>گفتگوها</strong> - می‌توانید دیدگاه‌ها و بازتاب‌ها را فعال یا غیرفعال کنید، در صورت وجود دیدگاه برای هر نوشته نیز می‌توانید آن را مشاهده و مدیریت کنید.
<strong>Name</strong> - The name is how it appears on your site. <strong>نام</strong> - در سایت با این نام نمایش داده می‌شود.
<strong>Order</strong> - Pages are usually ordered alphabetically, but you can choose your own order by entering a number (1 for first, etc.) in this field. <strong>چیدمان</strong> - صفحه‌ها معمولا براساس حروف الفبا مرتب شده‌اند. اما شما می‌توانید ترتیب خود را بوسیله‌ی وارد کردن یک عدد (مثلاً ۱ برای اولی) در این کادر وارد کنید.
<strong>Post editor</strong> - Enter the text for your post. There are two modes of editing: Visual and Text. Choose the mode by clicking on the appropriate tab. <strong>ویرایشگر نوشته</strong> - متن نوشته‌ی خود را وارد کنید. برای ویرایش مطالب دو راه وجود دارد، دیداری و متنی. برای انتخاب حالت موردنظر می‌توانید روی زبانه مربوطه کلیک کنید.
<strong>Quick Draft</strong> - Allows you to create a new post and save it as a draft. Also displays links to the 5 most recent draft posts you've started. <strong>پیس‌نویس سریع</strong> - به شما اجازه میدهد یک نوشته جدید بسازید و در پیش‌نویس‌ها ذخیره کنید. همچنین پیوند آن را در ۵ پیش‌نویس آخری که نوشته‌اید نشان میدهد.
<strong>Random:</strong> Show a different image on each page. <strong>تصادفی:</strong>‌ نمایش تصویری متفاوت در هر صفحه.
<strong>Screen Options</strong> - Use the Screen Options tab to choose which Dashboard boxes to show. <strong>تنظیمات صفحه نمایش</strong> - روی زبانه‌ی تنظیمات صفحه نمایش کلیک کنید تا بخش‌هایی که در پیشخوان نمایش داده می‌شوند را انتخاب کنید.
<strong>Slug</strong> - The &#8220;slug&#8221; is the URL-friendly version of the name. It is usually all lowercase and contains only letters, numbers, and hyphens. <strong>نامک</strong> - نامک نسخه لاتین واژه است که در نشانی (URL)‌ها استفاده می‌شود. برای نامگذاری فقط از حروف،‌ ارقام و خط تیره استفاده کنید. نمایش فقط با حروف کوچک خواهد بود.
<strong>Template</strong> - Some themes have custom templates you can use for certain pages that might have additional features or custom layouts. If so, you&#8217;ll see them in this dropdo <strong>قالب</strong> - برخی از پوسته‌ها ممکن است ‌قالب‌های دلخواهی برای برگه‌هایی خاص با امکانات اضافی و یا ظاهر متفاوت داشته باشند،‌ در این صورت، شما آن‌ها را اینجا می‌بینید.
<strong>Title</strong> - Enter a title for your post. After you enter a title, you&#8217;ll see the permalink below, which you can edit. <strong>عنوان</strong> - برای نوشته‌ی خود عنوانی انتخاب کنید، بعد از نوشتن عنوان در قسمت زیر میتوانید پیوند یکتای نوشته را ویرایش کنید.
<strong>Welcome</strong> - Shows links for some of the most common tasks when setting up a new site. <strong>خوش آمدید</strong> - نمایش پیوندهایی که برخی کارهای
<strong>WordPress News</strong> - Latest news from the official WordPress project, the <a href="https://planet.wordpress.org/">WordPress Planet</a>, and popular and recent plugins. <strong>اخبار وردپرس</strong> - آخرین اخبار وردپرس از سایت رسمی وردپرس، <a href="https://planet.wordpress.org/">سیاره وردپرس</a>، و افزونه‌های محبوب و تازه.
<strong>WordPress News</strong> - Latest news from the official WordPress project, the <a href="https://planet.wordpress.org/">WordPress Planet</a>. <strong>اخبار وردپرس</strong> - آخرین اخبار رسمی از پروژه وردپرس در <a href="https://planet.wordpress.org/">سیاره وردپرس</a>.
An automated WordPress update has failed to complete - <a href="%s">please attempt the update again now</a>. به‌روزرسانی خودکار وردپرس با شکست مواجه شد - <a href="%s">لطفاً دوباره برای به‌روزرسانی اقدام کنید</a>.
An error occurred creating your new sharing service - please check you gave valid details. خطایی هنگام ایجاد خدمت اشتراک‌گذاری تازه‌‌تان رخ داد - لطفاً بررسی کنید که جزئیات را درست وارد کرده‌اید.
Blog pages show at most بیشترین تعداد نوشته‌ها در هر برگه‌ی وبلاگ
Copy table row کپی سطر جدول
Cut table row برش (Cut) سطر جدول
Delete row پاک کردن ردیف
Do you want to create a new note? - 'Yes' to create a new note - 'No' to replace text in the Current Note آیا میخواهید یادداشت جدید ایجاد کنید?
-"بله" برای ایجاد یادداشت جدید
-"خیر" برای جایگزینی متن در این یادداشت
Don't show the Reblog button on posts دکمۀ بازوب‌نویسی را روی نوشته‌ها نمایش نده
Flashnote Export - %ExTime(###c)% صدور Flashnote - %ExTime(###c)%
Flashnote Export - %ExTime(###c)%.txt صدور Flashnote - %ExTime(###c)%.txt
For each article in a feed, show برای هر نوشته در خوراک، نمایش بده
Give visitors an easy way to show their appreciation for your content. برای بازدیدکنندگان راهی آسان جهت تشکر از مطالبتان فراهم کنید.
Hovering over a row in the posts list will display action links that allow you to manage your post. You can perform the following actions: با حرکت بر روی هر ردیف از لیست نوشته‌ها می‌توانید پیوندهای عملیات قابل اجرا روی هر یک از آن‌ها را مشاهده و بدین ترتیب نوشته را مدیریت کنید. عملیات زیر قابل اجرا است:
Hovering over a row in the users list will display action links that allow you to manage users. You can perform the following actions: با حرکت بر روی هر ردیف از لیست کاربران می‌توانید پیوندهای عملیات قابل اجرا روی هر یک از آن‌ها را مشاهده و بدین ترتیب کاربران را مدیریت کنید. عملیات زیر قابل اجرا است:
If you don&lsquo;t want to upload your own image, you can use one of these cool headers, or show a random one. اگر نمی‌خواهید تصویر دلخواهتان را اضافه نمایید، می‌توانید یکی از سربرگ‌های زیر را استفاده کنید یا یکی را به‌صورت تصادفی نمایش دهید.
Insert row after گذاشتن یک سطر پس از سطر جاری
Insert row before گذاشتن یک سطر قبل از سطر فعلی
Maximum number of posts to show (no more than 10): بیشینهٔ نوشته‌هایی که نمایش داده می‌شوند (بیشتر از 10 نباشد):
New Row ردیف تازه
No search term specified. Showing recent items. معیاری برای جستجو مشخص نشده. در حال نمایش آخرین موارد.
Paste table row after چسباندن (paste) سطر جدول پس از سطر فعلی
Paste table row before چسباندن (paste) سطر جدول قبل از سطر فعلی
Post was not sent - check your email addresses! نوشته فرستاده نشد - رایانشانی‌های خود را بررسی کنید!
Put a chart showing 48 hours of views in the admin bar. قرار دادن نمودار نمایش 48 ساعت از بازدیدها در نوار مدیر
Row ردیف
Row group گروه ردیف
Row type نوع ردیف
Rows ردیف‌ها
Show نمایش
Show a <em>'follow blog'</em> option in the comment form نمایش گزینهٔ <em>«دنبال‌کردن وب‌نوشت»</em> در فرم دیدگاه
Show a border around the plugin. نمایش یک حاشیه پیرامون افزونه.
Show Account Links نمایش پیوندهای حساب
Show advanced menu properties نمایش خصوصیات پیشرفته فهرست
Show Artist Name in Tracklist نمایش نام هنرمند در فهرست پخش
Show Avatars نمایش نیم‌رخ‌ها
Show blocks نمایش بلوک‌ها
Show Border نمایش حاشیه
Show buttons on نمایش دکمه‌ها روی
Show comments نمایش همه‌ی دیدگاه‌ها
show count of post (not work in post by post) نمایش تعداد نوشته‌ها (به استثنای حالت نوشته به نوشته)
Show Details نمایش جزییات
show dropdown list (not work in post by post) نمایش به صورت لیست بازشو (به استثنای حالت نوشته به نوشته)
Show Excerpts: نمایش چکیده‌ها:
Show Faces نمایش صورت‌ها
Show falling snow on my blog until January 4<sup>th</sup>. نمایش ریزش برف روی وب‌نوشت من تا چهارم ژانویه.
Show Featured Image: نمایش تصویر ویژه:
Show Full month name, instead Short format. like: March not MAR. نمایش نام ماه بصورت کامل، مثال: «اردیبهشت» به جای «ارد».
Show header text with your image. نمایش متن سربرگ همراه با تصویر شما.
Show hidden updates نمایش به‌روزرسانی‌های مخفی
Show hierarchy نمایش رده‌بندی‌ها
Show Images نمایش تصاویر
Show invisible characters نمایش حروف نامرئی
Show likes. نمایش دوست‌داشتن‌ها.
Show Link Description نمایش توضیحات پیوند
Show Link Image نمایش تصویر پیوند
Show Link Name نمایش عنوان پیوند
Show Link Rating نمایش امتیاز پیوند
Show more نمایش بیشتر
Show more comments نمایش همه‌ی دیدگاه‌ها
Show more details نمایش جزئیات بیشتر
Show next theme نمایش پوسته بعدی
Show on screen نمایش در صفحه‌ی نمایشگر
Show password نمایش رمز
Show Personal Links نمایش پیوندهای شخصی
Show post counts نمایش تعداد نوشته‌ها
Show post options نمایش تنظیمات نوشته
Show previous theme نمایش پوسته قبلی
Show profile photos in the plugin. نمایش تصاویر شناس‌نامه در افزونه.
Show sharing buttons. نمایش دکمه‌های به اشتراک‌گذاری.
Show Stream نمایش جریان
Show the profile stream for the public profile. نمایش جریان شناسنامه برای شناسنامهٔ عمومی.
Show the Reblog button on posts نمایش دکمۀ بازوب‌نویسی روی نوشته‌ها
Show Toolbar when viewing site نمایش نوارابزار هنگام مشاهده سایت
Show top posts over نمایش برترین نوشته در
Show top search terms over نمایش برترین عبارات جست‌وجو در
Show Tracklist نمایش فهرست پخش
Show Video List نمایش فهرست ویدیو
Show Wall نمایش دیوار
Syndication feeds show the most recent بیشترین تعداد نوشته‌ها در خوراک
Table row properties ویژگی‌های سطر جدول
The description is not prominent by default; however, some themes may show it. توضیحات به صورت پیش فرض مهم نیستند، با این حال برخی از پوسته‌ها ممکن است آنها را نمایش دهند.
This sidebar is no longer available and does not show anywhere on your site. Remove each of the widgets below to fully remove this inactive sidebar. این نوارکناری از این به بعد در دسترس نخواهد بود و هیچ‌کجای سایت‌تان نشان داده نمی‌شود. برای حذف کامل این نوارکناری، تمام ابزارک‌های موجود در آن را پاک کنید.
Try Clipdiary - Clipboard Manager for tracking the Clipboard History. It's really convenient! Clipdiary - مدیر کلیپ بورد، برای ردیابی سابقه کلیپ بورد را امتحان کنید. واقعا راحت است!
Visual mode gives you a WYSIWYG editor. Click the last icon in the row to get a second row of controls. حالتِ دیداری، به شما یک ویرایشگر WYSIWYG ارائه می‌کند. روی آخرین آیکون این سطر کلید کنید تا یک سطر دیگر از کنترل‌ها داشته باشید.
You can also control the display of your content in RSS feeds, including the maximum numbers of posts to display and whether to show full text or a summary. شما همچنین می‌توانید نمایش محتوا در خوراک RSS را کنترل کنید، که شامل بیشترین تعداد نوشته برای نمایش، نمایش متن به صورت کامل/کوتاه است.
You can choose one of your previously uploaded headers, or show a random one. می‌توانید یکی از سربرگ‌های پیشین خود را انتخاب کنید یا یکی را به‌صورت تصادفی نمایش دهید.
You can use one of these cool headers or show a random one on each page. می‌توانید از یکی از سربرگ‌های باحال زیر استفاده کنید یا به‌صورت تصادفی یکی را نمایش دهید.

Source information

Flags
php-format
Source string location
db_central_columns.php:150
Source string age
4 years ago
Translation file
po/​fa.po, string 3
String priority
Medium