View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net%s for more information.
The %s file is not available on this system, please visit %s for more information.
77/820
ComponentTranslation
This translation Needs editing phpMyAdmin/4.9
%s ֆայլը գնտված չէ այս համակարգում, լրացուցիչ ինֆորմացիայի համար այցելե՛ք %s։
Following strings have same context and same source.
Needs editing phpMyAdmin/5.0
%s ֆայլը գնտված չէ այս համակարգում, լրացուցիչ ինֆորմացիայի համար այցելե՛ք %s։
Needs editing phpMyAdmin/Development
%s ֆայլը գնտված չէ այս համակարգում, լրացուցիչ ինֆորմացիայի համար այցելե՛ք %s։

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Armenian
available առկա
file ֆայլ
system համակարգ
information տեղեկություններ
please խնդրում ենք

Source information

Labels
No labels currently set!
Flags
php-format
Source string location
changelog.php:39 license.php:34
Source string age
3 years ago
Translation file
po/hy.po, string 2