View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

Do you really want to remove partitioning?
SourceTranslationState
136
Do you really want to revoke the selected user(s) ?
Ali res želite izbrisati izbrane uporabnike?
137
Do you really want to delete this central column?
Ali res želite izbrisati ta osrednji stolpec?
138
Do you really want to delete the selected items?
Ali res želite izbrisati izbrane vnose?
139
Do you really want to DROP the selected partition(s)? This will also DELETE the data related to the selected partition(s)!
Ali res želite IZBRISATI izbrane razdelke? To bo tudi IZBRISALO podatke, povezane z izbranimi razdelki!
140
Do you really want to TRUNCATE the selected partition(s)?
Ali res želite IZPRAZNITI izbrane razdelke?
141
Do you really want to remove partitioning?
Ali res želite odstraniti razdelitev?
142
Do you really want to RESET SLAVE?
Ali res želite RESET SLAVE?
143
This operation will attempt to convert your data to the new collation. In rare cases, especially where a character doesn't exist in the new collation, this process could cause the data to appear incorrectly under the new collation; in this case we suggest you revert to the original collation and refer to the tips at
Poseg bo poskušal pretvoriti vaše podatke v nova pravila za razvrščanje znakov. V redkih izjemah, še posebej, ko znak v novi razvrstitvi ne obstaja, lahko poseg povzroči, da se podatki v novi razvrstitvi ne prikažejo pravilno; v tem primeru vam predlagamo, da podatke povrnete v izvorno razvrščanje in si ogledate namige na
144
Garbled Data
Popačeni podatki
145
Are you sure you wish to change the collation and convert the data?
Ste prepričani, da želite spremeniti pravilo za razvrščanje znakov in pretvoriti podatke?
146
Through this operation, MySQL attempts to map the data values between collations. If the character sets are incompatible, there may be data loss and this lost data may <b>NOT</b> be recoverable simply by changing back the column collation(s). <b>To convert existing data, it is suggested to use the column(s) editing feature (the "Change" Link) on the table structure page. </b>
S posegom bo MySQL poskušal preslikati vrednosti podatkov med pravili za razvrščanje znakov. Če nabora znakov nista skladna, lahko pride do izgube podatkov in te izgube <b>NI</b> mogoče preprosto povrniti s preklopom na stara pravila za razvrščanje znakov. <b>Da pretvorite obstoječe podatke, predlagamo, da uporabite funkcionalnost urejanja stolpcev (povezava »Spremeni«) na strani strukture tabele.</b>
ComponentTranslation
This translation Translated phpMyAdmin/4.8
Ali res želite odstraniti razdelitev?
Following string has same context and same source.
Translated phpMyAdmin/Development
Ali res želite odstraniti razdelitev?

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
js/messages.php:86
Source string age
3 years ago
Translation file
po/sl.po, string 141
String priority
Medium