View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

Do you really want to delete this central column?
53/490
SourceTranslationState
132
Do you really want to delete user group "%s"?
Իսկապե՞ս եք ցանկանում ջնջել "%s" օգտվողների խումբը։
133
Do you really want to delete the search "%s"?
Իսկապե՞ս եք ցանկանում ջնջել "%s" որոնումը։
134
You have unsaved changes; are you sure you want to leave this page?
Ձեզ մոտ առկա են չպահպանված փոփոխություններ։ Համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք լքել այս էջը։
135
You are trying to reduce the number of rows, but have already entered data in those rows which will be lost. Do you wish to continue?
136
Do you really want to revoke the selected user(s) ?
Իսկապե՞ս եք ցանկանում հետարկել նշված օգտվող(ներ)ին։
137
Do you really want to delete this central column?
Իսկապե՞ս եք ցանկանում ջնջել այս կենտրոնական սյունակը։
138
Do you really want to delete the selected items?
Իսկապե՞ս եք ցանկանում ջնջել նշված տարրերը։
139
Do you really want to DROP the selected partition(s)? This will also DELETE the data related to the selected partition(s)!
Իսկապե՞ս եք ցանկանում ՋՆՋԵԼ նշված մասնաբաժինները։ Սա նաև ԿՋՆՋԻ դրանց վերաբերվող բոլոր տվյալները։
140
Do you really want to TRUNCATE the selected partition(s)?
Իսկապե՞ս եք ցանկանում ԴԱՏԱՐԿԵԼ ընտրած մասնաբաժին(ներ)ը։
141
Do you really want to remove partitioning?
Իսկապե՞ս եք ցանկանում վերացնել մասնաբաժանումը։
142
Do you really want to RESET SLAVE?
Իսկապե՞ս եք ցանկանում ՎԵՐԱԿԱՅԵԼ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ՍՊԱՍԱՐԿԻՉԸ։
ComponentTranslation
This translation Translated phpMyAdmin/4.8
Իսկապե՞ս եք ցանկանում ջնջել այս կենտրոնական սյունակը։
Following string has same context and same source.
Translated phpMyAdmin/Development
Իսկապե՞ս եք ցանկանում ջնջել այս կենտրոնական սյունակը։

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
central կենտրոնական
column սյունակ
delete ջնջել
really Իսկապե՞ս եք ցանկանում

Source information

Source string location
js/messages.php:76
Source string age
3 years ago
Translation file
po/hy.po, string 137
String priority
Medium