View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

Setting {concurrent_insert} to 1 reduces contention between readers and writers for a given table. See also <a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-inserts.html">MySQL Documentation</a>
248/2050
SourceTranslationState
3294
Your InnoDB buffer pool is fairly small.
La vostra reserva de memòria intermèdia d'InnoDB és relativament petita.
3295
The InnoDB buffer pool has a profound impact on performance for InnoDB tables. Assign all your remaining memory to this buffer. For database servers that use solely InnoDB as storage engine and have no other services (e.g. a web server) running, you may set this as high as 80%% of your available memory. If that is not the case, you need to carefully assess the memory consumption of your other services and non-InnoDB-Tables and set this variable accordingly. If it is set too high, your system will start swapping, which decreases performance significantly. See also <a href="https://www.percona.com/blog/2007/11/03/choosing-innodb_buffer_pool_size/">this article</a>
La reserva de memòria intermèdia d'InnoDB té un profund impacte en el rendiment de les taules InnoDB. Assigneu tota la vostra memòria disponible del sistema a aquesta memòria intermèdia. Per als servidors de bases de dades que utilitzen exclusivament InnoDB com a motor d'emmagatzematge i no tenen altres serveis en execució (p. ex. un servidor web), podeu establir aquest valor fins al 80%% de la memòria disponible. Si aquest no és el cas, és possible que hàgiu d'avaluar acuradament el consum de memòria dels altres serveis i les taules que no siguin InnoDB i establir aquesta variable en conseqüència. Si s'estableix a un valor massa elevat, el sistema començarà a utilitzar l'àrea d'intercanvi, que disminueix significativament el rendiment. Consulta també <a href="https://www.percona.com/blog/2007/11/03/choosing-innodb_buffer_pool_size/">aquest article</a>
3296
You are currently using %s%% of your memory for the InnoDB buffer pool. This rule fires if you are assigning less than 60%%, however this might be perfectly adequate for your system if you don't have much InnoDB tables or other services running on the same machine.
Esteu utilitzant el %s%% de la vostra memòria per a la reserva de memòria intermèdia d'InnoDB. Aquesta regla s'activa si esteu assignant menys del 60%%, però això pot ser perfectament suficient per al vostre sistema si no teniu moltes taules InnoDB o altres serveis en execució en la mateixa màquina.
3297
MyISAM concurrent inserts
Insercions concurrents MyISAM
3298
Enable {concurrent_insert} by setting it to 1
Habiliteu {concurrent_insert} establint-ho a 1
3299
Setting {concurrent_insert} to 1 reduces contention between readers and writers for a given table. See also <a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-inserts.html">MySQL Documentation</a>
Amb l'establiment de {concurrent_insert} a 1, es redueix la competència entre els lectors i escriptors per a una taula qualsevol. Consulteu també la <a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-inserts.html">documentació de MySQL</a>
3300
concurrent_insert is set to 0
«concurrent_insert» està establert a 0
ComponentTranslation
This translation Translated phpMyAdmin/4.8
Amb l'establiment de {concurrent_insert} a 1, es redueix la competència entre els lectors i escriptors per a una taula qualsevol. Consulteu també la <a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-inserts.html">documentació de MySQL</a>
Following string has same context and same source.
Translated phpMyAdmin/Development
Amb l'establiment de {concurrent_insert} a 1, es redueix la competència entre els lectors i escriptors per a una taula qualsevol. Consulteu també la <a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-inserts.html">documentació de MySQL</a>

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
libraries/advisory_rules.txt:445
Source string age
3 years ago
Translation file
po/ca.po, string 3299
String priority
Medium