View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

Do you really want to remove partitioning?
39/420
SourceTranslationState
136
Do you really want to revoke the selected user(s) ?
Realment voleu revocar els usuaris seleccionats?
137
Do you really want to delete this central column?
Realment voleu esborrar aquesta columna central?
138
Do you really want to delete the selected items?
Realment voleu suprimir els ítems seleccionats?
139
Do you really want to DROP the selected partition(s)? This will also DELETE the data related to the selected partition(s)!
Realment voleu esborrar la (es) partició (ons) seleccionada (es). Això també esborrarà les dades de la (es) partició (ons) seleccionada (es)!
140
Do you really want to TRUNCATE the selected partition(s)?
Realment voleu TRUNCAR les particions seleccionades?
141
Do you really want to remove partitioning?
Realment voleu eliminar el particionat?
142
Do you really want to RESET SLAVE?
Realment voleu fer un RESET SLAVE?
143
This operation will attempt to convert your data to the new collation. In rare cases, especially where a character doesn't exist in the new collation, this process could cause the data to appear incorrectly under the new collation; in this case we suggest you revert to the original collation and refer to the tips at
Aquesta operació intentarà convertir les vostres dades a la nova col·lació. En casos estranys, especialment on un caràcter no existeix en la nova col·lació, aquest procés podria causar que les dades apareguin incorrectament sota la nova col·lació; en aquest cas us suggerim revertir a la col·lació original i adreçar-vos als consells de
144
Garbled Data
Dades confuses
145
Are you sure you wish to change the collation and convert the data?
Esteu segur que voleu canviar la col·lació i convertir les dades?
146
Through this operation, MySQL attempts to map the data values between collations. If the character sets are incompatible, there may be data loss and this lost data may <b>NOT</b> be recoverable simply by changing back the column collation(s). <b>To convert existing data, it is suggested to use the column(s) editing feature (the "Change" Link) on the table structure page. </b>
Mitjançant aquesta operació, MySQL intenta assignar els valors de les dades entre col·lacions. Si els conjunts de caràcters són incompatibles, hi pot haver pèrdua de dades i aquesta pèrdua <b>NO</b> es pot recuperar simplement en desfer les col·lacions de les columnes. <b>Per convertir les dades existents, es recomana utilitzar la característica d'edició de les columnes (l'enllaç "Canvia") a la pàgina de l'estructura de la taula.</b>
ComponentTranslation
This translation Translated phpMyAdmin/4.8
Realment voleu eliminar el particionat?
Following string has same context and same source.
Translated phpMyAdmin/Development
Realment voleu eliminar el particionat?

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
js/messages.php:86
Source string age
3 years ago
Translation file
po/ca.po, string 141
String priority
Medium