Translate

open_wikipedia_link_online
Open Wikipedia link online
SourceTranslationState
52
Simple and contrasting style for car navigation. Gentle on the eyes in the night mode. Key features: Contour lines, contrasting orange styled roads, less distracting secondary map objects.
Enkel och kontrastrik stil för navigering med bil. Skonsam mot ögonen under natten. Viktiga funktioner: höjdkurvor, kontrastrik orange stil på vägar, mindre störande sekundära kartobjekt.
53
Contrast style designed primarily for hiking, trekking and cycling in nature. Good readability in complex external lighting. Key features: Contrasting roads and natural objects, different types of routes, contour lines with advanced settings, more details at corresponding zoom levels than the default style. Surface integrity option allows distinguishing road surface quality. No night mode.
Kontraststil utformad främst för vandring, trekking och cykling i naturen. Bra läsbarhet vid komplex extern belysning. Viktiga funktioner: kontrastrika vägar och naturliga objekt, olika typer av rutter, höjdkurvor med avancerade inställningar för mer detaljer på motsvarande zoomnivåer än standard. Ytläge-alternativet kan skilja vägens ytkvalitet. Inget nattläge.
54
Old 'Mapnik'-style default rendering style. Key features: Colors are similar to 'Mapnik' style.
Gamla "Mapnik'-stil standardrendering. Viktiga funktioner: Färger som liknar "Mapnik" stil.
55
High detail style for touring purposes. Includes all configuration options of default style, in addition: Displays as much detail as possible, in particular all roads, paths, and other ways to travel. Clear visual distinction between all different road types, reminiscent of many touring atlases. High contrast color scheme for outdoor use, day and night mode.
Högsdetaljsstil för turiständamål. Innehåller alla konfigurationsinställningar av standardstilen, dessutom: Visar så mycket detaljer som möjligt, i synnerhet alla vägar, stigar och andra sätt att resa. Tydliga visuella skillnader mellan olika vägtyper som påminner om många turistatlaser. Högkontrastfärger för utomhusbruk, dag- och nattläge.
56
General purpose style. Simplified cleaner rendering in densely populated cities. Key features: Contour lines, routes, surface quality, access restrictions, road shields, paths rendering according to SAC scale, whitewater sport features.
Stil för allmänna ändamål. Förenklad återgivning i tätbefolkade städer. Viktiga funktioner: höjdkurvor, rutter, ytkvalitet, tillträdeskontroll, farthinder, stigrendering enligt SAC-skala, vattensporter.
57
Open Wikipedia link online
Öppna Wikipedia-länk på nätet
58
The link will be opened in a web browser.
Länken kommer att öppnas i en webbläsare.
59
Get OsmAnd Live subscription to read Wikipedia and Wikivoyage articles offline.
Skaffa OsmAnd Live-prenumeration för att läsa Wikipedia och Wikivoyage-artiklar frånkopplad.
60
How to open the link?
Hur öppnar man länken?
61
Read Wikipedia offline
Läs Wikipedia frånkopplad
62
Download all
Hämta alla
6 months ago Ordtrogen Översättning has suggested
Öppna Wikipedia-länk online

Suggested change:

Öppna Wikipedia-länk på nätetonline

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
open_wikipedia_link_online
Flags
ignore-end-space, ignore-begin-newline, ignore-end-newline, ignore-begin-space
Source string age
8 months ago
Translation file
OsmAnd/​res/​values-sv/​strings.xml, string 57
String priority
Medium