Translate

commiting_way
Committing way…
SourceTranslationState
56
Thank you for feedback
Ďakujeme za vašu spätnú väzbu
57
Node or way cannot be found.
Nebol nájdený bod ani cesta.
58
No search results?
Give us feedback
Žiadne výsledky vyhľadávania?
Dajte nám spätnú väzbu
59
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Opravený pád pri štarte na niektorých zariadeniach

• Nová funkcia značiek: zobrazenie značiek, ktoré už boli prejdené

• História vyhľadávania zobrazuje aj minule hľadané kategórie

• Opravený pád pri štarte s mapami v inej ako latinskej abecede

• Zlepšenie problému pomalého vykresľovania na zariadeniach s Android 8.0

• Podpora pre editovanie plošných objektov

• Meranie vzdialenosti: tlačidlo merania pridané do akcií v kontextovom menu
60
• Navigation: Fix progress bar, fast swapping of the start and end point of the route

• Map markers: fix turn on/off groups, ability to hide markers from the map

• OSM Edit: Ability to edit tags for non-point objects and ways, fix missing comments on notes, backup of edits

• Improve Wikipedia and Wikivoyage parsing, updated files are already available

• Context menu: fix transport shields color in the night mode, fix additional menu sizes

• Boat navigation: support for waterway fairway

• Other bug fixes

• Navigácia: Opravený indikátor postupu, rýchle prepínanie začiatočného a koncového bodu trasy

• Mapové značky: opravené zapínanie a vypínanie skupín, možnosť skryť značky z mapy

• Úpravy OSM: Možnosť meniť značky nebodových objektov a ciest, oprava chýbajúcich komentárov na poznámkach, záloha úprav

• Vylepšené čítanie Wikipédie a Wikivoyage, aktualizované súbory sú už k dispozícii

• Kontextové menu: opravené farby znakov ciest v nočnom režime, opravené doplnkové veľkosti menu

• Navigácia lodí: podpora pre vodné cesty

• Opravy ďalších chýb

61
Committing way…
62
Increase search radius to %1$s
Zväčšiť polomer hľadania na %1$s
63
We will send your search query: <b>"%1$s"</b>, as well as your location.<br/><br/> We do not collect personal information, we only need search data to improve the search algorithm.<br/>
Odošleme váš vyhľadávaciu požiadavku: <b>"%1$s"</b>, ako aj vašu polohu.<br/> <br/> Nezbierame osobné údaje, potrebujeme len údaje vyhľadávania na vylepšenie vyhľadávací algoritmus.<br/>
64
Send search query?
Odoslať vyhľadávaciu požiadavku?
65
World
Celý svet
66
Point %1$s deleted
Bod %1$s vymazaný

Loading…

Loading…

ace shadow 6 months ago Translation comment

What is the context of this string? Is it "starting" a way or "saving" it into a database?

Ldm Public 6 months ago Source string comment

Can we have some explainations to help translators: context where this string is used / meaning of this string?

Ldm Public 5 months ago Source string comment

@Verdulo : many thanks, now french translation is 100% done ;-).

ace shadow 5 months ago Translation comment

Ldm Public, what was the answer you got?

ace shadow 3 months ago Translation comment

Still no explanation?

C. Rüdinger a month ago Source string comment

Without pointing out the way to this string in the app resp. the way it is used there will be no way to translate it. There are too many ways of its meaning (https://dict.leo.org/englisch-deutsch/way).

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
commiting_way
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
6 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-sk/strings.xml, string 61
String priority
Medium