Translate

thank_you_for_feedback
Thank you for feedback
SourceTranslationState
49
Restore
Obnoviť
50
Markers added as a group of Favorites or GPX waypoints marked Passed will remain on the map. If the group is not active, the markers will disappear from the map.
Značky pridané ako skupina Obľúbených alebo bodov GPX, označené ako Prejdené, zostanú na mape. Ak skupina nie je aktívna, značky zmiznú z mapy.
51
Keep passed markers on the map
Ponechať prejdené značky na mape
52
There is more transport on this stop.
Na tejto zastávke je ešte ďalšia doprava.
53
Please give OsmAnd permission for location to continue.
Prosím udeľte OsmAnd oprávnenie na prístup k polohe, aby mohol pokračovať.
54
Thank you for feedback
Ďakujeme za vašu spätnú väzbu
55
Node or way cannot be found.
Nebol nájdený bod ani cesta.
56
No search results?
Give us feedback
Žiadne výsledky vyhľadávania?
Dajte nám spätnú väzbu
57
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Opravený pád pri štarte na niektorých zariadeniach

• Nová funkcia značiek: zobrazenie značiek, ktoré už boli prejdené

• História vyhľadávania zobrazuje aj minule hľadané kategórie

• Opravený pád pri štarte s mapami v inej ako latinskej abecede

• Zlepšenie problému pomalého vykresľovania na zariadeniach s Android 8.0

• Podpora pre editovanie plošných objektov

• Meranie vzdialenosti: tlačidlo merania pridané do akcií v kontextovom menu
58
• Navigation: Fix progress bar, fast swapping of the start and end point of the route

• Map markers: fix turn on/off groups, ability to hide markers from the map

• OSM Edit: Ability to edit tags for non-point objects and ways, fix missing comments on notes, backup of edits

• Improve Wikipedia and Wikivoyage parsing, updated files are already available

• Context menu: fix transport shields color in the night mode, fix additional menu sizes

• Boat navigation: support for waterway fairway

• Other bug fixes

• Navigácia: Opravený indikátor postupu, rýchle prepínanie začiatočného a koncového bodu trasy

• Mapové značky: opravené zapínanie a vypínanie skupín, možnosť skryť značky z mapy

• Úpravy OSM: Možnosť meniť značky nebodových objektov a ciest, oprava chýbajúcich komentárov na poznámkach, záloha úprav

• Vylepšené čítanie Wikipédie a Wikivoyage, aktualizované súbory sú už k dispozícii

• Kontextové menu: opravené farby znakov ciest v nočnom režime, opravené doplnkové veľkosti menu

• Navigácia lodí: podpora pre vodné cesty

• Opravy ďalších chýb

59
Committing way…

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
thank_you_for_feedback
Flags
ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-end-newline, ignore-begin-space
Source string age
6 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-sk/strings.xml, string 54
String priority
Medium