Translate

osmand_long_description_1000_chars
OsmAnd (OSM Automated Navigation Directions)

OsmAnd is an open source software navigation app with access to a wide variety of global OpenStreetMap (OSM) data. All map data (vector or tile maps) can be stored on the phone memory card for offline usage. Offline and online routing functionality is also offered, including turn-by-turn voice guidance.

Some of the core features:
- Complete offline functionality (store downloaded vector or tile maps in the device storage)
- Compact offline vector maps for the whole world available
- Download of country or region maps directly from the app
- Overlay of several map layers possible, like GPX or navigation tracks, Points of Interest, Favorites, contour lines, public transport stops, additional maps with customizable transparency
- Offline search for addresses and places (POIs)
- Offline routing for medium-range distances
- Car, bicycle, and pedestrian modes with optional:
- Automated day/night view switching
- Speed-dependent map zooming
- Map alignment according to compass or direction of motion
- Lane guidance, speed limit display, recorded and TTS voices

Limitations of this free version of OsmAnd:
- Number of map downloads limited
- No offline access to Wikipedia POIs

OsmAnd is actively being developed and our project and its continued progress relies on financial contributions for development and testing of new functionality. Please consider buying OsmAnd+, or funding specific new features or making a general donation on https://osmand.net.
SourceTranslationState
1679
Snap to road
Hold på vei
1680
Voice prompts pause, not just subdue, music playback.
Avbryt musikk ved talemeldinger (ikke bare senk volumet).
1681
Pause music
Avbryt musikk
1682
OsmAnd Maps & Navigation
OsmAnd kart & navigering
1683
Global Mobile Map Viewing & Navigation for Offline and Online OSM Maps
Global mobilkartvisning & navigering for offline og nettbaserte OSM-kart
1684
OsmAnd (OSM Automated Navigation Directions)

OsmAnd is an open source software navigation app with access to a wide variety of global OpenStreetMap (OSM) data. All map data (vector or tile maps) can be stored on the phone memory card for offline usage. Offline and online routing functionality is also offered, including turn-by-turn voice guidance.

Some of the core features:
- Complete offline functionality (store downloaded vector or tile maps in the device storage)
- Compact offline vector maps for the whole world available
- Download of country or region maps directly from the app
- Overlay of several map layers possible, like GPX or navigation tracks, Points of Interest, Favorites, contour lines, public transport stops, additional maps with customizable transparency
- Offline search for addresses and places (POIs)
- Offline routing for medium-range distances
- Car, bicycle, and pedestrian modes with optional:
- Automated day/night view switching
- Speed-dependent map zooming
- Map alignment according to compass or direction of motion
- Lane guidance, speed limit display, recorded and TTS voices

Limitations of this free version of OsmAnd:
- Number of map downloads limited
- No offline access to Wikipedia POIs

OsmAnd is actively being developed and our project and its continued progress relies on financial contributions for development and testing of new functionality. Please consider buying OsmAnd+, or funding specific new features or making a general donation on https://osmand.net.
OsmAnd (OSM Automated Navigation Directions)

OsmAnd er et navigeringsprogram med åpen kildekode og med tilgang til et bredt mangfold av globale data fra OpenStreetMap (OSM). Alle kartdata (vektor- eller fliskart) kan lagres på telefonens minnekort for nettfrakoblet bruk. Frakoblet og nettbasert rutefunksjon tilbys også, inkludert talebaserte anvisninger.

Noen av kjernefunksjonene:
- Fullstendig nettfrakoblet funksjonalitet (lagre nedlastede vektor- eller fliskart i enhetens lagringsmedium)
- Kompakte frakoblede vektorkart fra hele verden tilgjengelige
- Last ned lands- eller regionkart direkte fra programmet
- Overlegg av flere kartlag mulig, som GPX og navigeringsspor, interessepunkter, favoritter, koter, stoppesteder for offentlig transport, ytterligere kart med egendefinert gjennomsiktighet
- Frakoblet søk etter adresser og steder (interessepunkter)
- Frakoblet ruteplanlegging for middels avstander
- Bil, sykkel eller fotgjengermoduser med valgfri:
- Automatisk skifting mellom dag/natt-visning
- Fartsavhengig kartforstørring
- Kartjustering etter kompass- eller bevegelsesretning
- Filhenvisning, fartsgrensevisning, innspilte og TTS-tale

Begrensninger i gratisversjonen av OsmAnd:
- Antall kartnedlastinger er begrenset
- Ingen nettfrakoblet tilgang til interessepunkter fra Wikipedia

OsmAnd utvikles aktivt, og prosjektet vårt og dets videre framdrift avhenger av finansielle bidrag for å drive utviklingen og testingen av nye funksjoner. Overvei å kjøpe OsmAnd+ eller støtte spesifikke nye funksjoner eller bidra med en generell donasjon på https://osmand.net.
1685
OsmAnd (OSM Automated Navigation Directions) is a map and navigation app with access to the free, worldwide, and high-quality OpenStreetMap (OSM) data.

Enjoy voice and optical navigator, viewing POIs (points of interest), creating and managing GPX tracks, using contour lines visualization and altitude info (through plugin), a choice between driving, cycling, pedestrian modes, OSM editing and much more.
OsmAnd (OSM Automated Navigation Directions) er et kart- og navigeringsprogram med tilgang til gratis, verdensomspennende og høykvalitets data fra OpenStreetMap (OSM).

Gled deg over tale og visuell navigering, visning av interessepunkter, oppretting og behandling av GPX-spor, bruk av kotevisualisering og høydeinformasjon (gjennom programtillegg), et valg mellom kjøring, sykling, fotgjenger-modus, OSM-redigering og mye mer.
1686
GPS navigation
• Choose between offline (no roaming charges when you are abroad) or online (faster) mode
• Turn-by-turn voice guidance leads you along the way (recorded and synthesized voices)
• The route gets rebuilt whenever you deviate from it
• Lane guidance, street names, and estimated time of arrival will help along the way
• To make your trip safer, day/night mode switches automatically
• Show speed limits, and get reminders if you exceed it
• Map zoom adjusts to your speed
• Search for destinations by address, type (e.g: Parking, restaurant, hotel, gas station, museum), or geographical coordinates
• Supports intermediate points on your itinerary
• Record your own or upload a GPX track and follow it
GPS-navigering
• Velg mellom frakoblet modus (ingen roaming-kostnader når du er utenlands) eller nettbasert modus (raskere)
• Taleveiledning sving-for-sving leder deg langs veien (innspilt og syntetisert tale)
• Ruten blir beregnet på nytt når du avviker fra den
• Filanvisning, gatenavn og estimert ankomsttid hjelper deg underveis
• For å gjøre turen din tryggere, skifter dag/natt-modus automatisk
• Vis fartsgrenser og få påminnelser hvis de overskrides
• Kart-zooming tilpasser seg hastigheten din
• Søk reisemål etter adresse, type (f.eks. parkering, restaurant, hotell, bensinstasjon, museum) eller geografiske koordinater
• Støtter mellomliggende punkter på ruten
• Ta opp ditt eget eller last opp et GPX-spor og følg det
1687
Map
• Displays POIs (point of interests) around you
• Adjusts the map to your direction of motion (or compass)
• Shows your location and the direction you are looking in
• Share your location so that your friends can find you
• Keeps your most important places in 'Favorites'
• Allows you to choose how to display names on the map: In English, local, or phonetic spelling
• Displays specialized online tiles, satellite view (from Bing), different overlays like touring/navigation GPX tracks and additional layers with customizable transparency
Kart
• Viser interessepunkter rundt deg
• Orienterer kartet etter bevegelsesretning (eller kompass)
• Viser din posisjon og retningen du ser i
• Del din posisjon slik at dine venner kan finne deg
• Beholder dine viktigste steder i "Favoritter"
• Lar deg velge hvordan du vil vise navn på kartet: På engelsk, lokale navn, eller fonetisk staving
• Viser spesialiserte nettbaserte kartfliser, satellittvisning (fra Bing), forskjellige overlegg som GPX-spor til tur/navigering og ytterligere lag med tilpassbar gjennomsiktighet
1688
Skiing
OsmAnd ski maps plugin enables you to see ski tracks with level of complexity and some additional info, like location of lifts and other facilities.
Ski
OsmAnd-skikarttillegget gjør det mulig å se skiløyper med vanskelighetsgrad og ytterligere informasjon, som hvor heisene og andre fasiliteter finnes.
1689
Cycling
• Find cycling paths on the map
• GPS navigation in cycling mode builds your route using cycling paths
• See your speed and altitude
• GPX recording option enables you to record your trip and share it
• Via an additional plugin you can enable contour lines and hillshading
Sykling
• Finn sykkelstier på kartet
• GPS-navigering i sykkelmodus lager ruten din ved hjelp av sykkelstier
• Se hastigheten din og antall høydemeter
• GPX-opptaksalternativet lar deg ta opp turen og dele den
• Via et ekstra tillegg kan du aktivere visning av koter og relieffskygger

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
osmand_long_description_1000_chars
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
5 years ago
Translation file
OsmAnd/res/values-nb/strings.xml, string 1684
String priority
Medium