Translate

coord_input_save_as_track_descr
You added %1$s points. Type a filename and tap "Save".
SourceTranslationState
65
World
ലോകം
66
Point %1$s deleted
%1$s പോയിന്റ് മായിച്ചിരിക്കുന്നു
67
Edit point
പോയിന്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക
68
Add point
പോയിന്റ് ചേര്‍ക്കു
69
Save as track
പാതയായ് സൂക്ഷിക്കുക
70
You added %1$s points. Type a filename and tap "Save".
നിങ്ങള്‍ %1$s പോയിന്റുകള്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഫയല്‍ നാമം എഴുതി "സൂക്ഷിക്കുക" ഞെക്കുക
71
Please send a screenshot of this notification to support@osmand.net
ദയവായ് ഈ അറിയിപ്പിന്റെ ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുത്ത് support@osmand.net ലേക്ക് അയക്കു
72
Edit actions
പ്രവര്‍ത്തനരീതികള്‍ ക്രമീകരിക്കുക
73
Get OsmAnd Live to unlock all features: Daily map updates with unlimited downloads, all paid and free plugins, Wikipedia, Wikivoyage and much more.
എല്ലാ പ്ളഗ്ഗിനുകളും, വിക്കിപ്പീഡിയ, വിക്കിവൊയേജ്, എല്ലാദിവസവും പുതുക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ സവിശേഷകള്‍ക്ക് ഓഎസ്എംആന്‍ഡ് ലൈവ് നേടുക.
74
Modification of the default style to increase contrast of pedestrian and bicycle roads. Uses legacy Mapnik colors.
ഡീഫാള്‍ട്ട് സ്ടൈല്‍ നവീകരിച്ച് നടപ്പാതകളൂം സൈക്കിള്‍ പാതകളൂം എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മാപ്നിക് കളറൂകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
75
Bookmark
ബുക്ക്മാര്‍ക്ക്

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
(except Alaska and Hawaii) (ആലസ്കായും ഹവായിയും ഒഴുകെ
A
A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus കീബോര്‍ഡിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ മെനു കരസ്ഥമാക്കുന്നു എന്നു് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ബൂളിയന്‍
A boolean that indicates whether the menu is torn-off മെനു ടോര്‍ണ്‍ ഓഫ് ആണോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബൂളിയന്‍
A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and icons ടൊഗ്ഗിളുകള്‍ക്കും ചിഹ്നങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള സ്ഥലം മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണോ എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബൂളിയന്‍
A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or detached. ഹാന്‍ഡില്‍ബോക്സിന്റെ ചൈള്‍ഡ് ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബൂളിയന്‍ മൂല്ല്യം.
A breath of fresh air ശുദ്ധവായുവിന്റെ ഒരിളംകാറ്റ്
A column in the data source model to get the strings from സ്ട്രിങുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഡേറ്റാ സോഴ്സ് മോഡലിലുളള ഒരു നിര
A Coruña അകൊറുന
A critical message is being shown ഗുരുതരമായ ഒരു സന്ദേശം കാണിച്ചു് കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു
A file named "%s" already exists. "%s" എന്ന പേരില്‍ ഒരു ഫയല്‍ നിലവിലുണ്ടു്.
A flag to enable board numbering ബോര്‍ഡിന് നംബര്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഫ്ളാഗ് നല്‍കുക
A flag to enable maximized mode മാക്സിമൈസ്ഡ് രീതി സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ളാഗ്
A flag to enable move hints നീക്കങ്ങള്‍ക്കുള്ള സൂചനകള്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ളാഗ്
A GdkPixbuf to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള GdkPixbuf
A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the start or end of the parent ഒരു ചൈള്‍ഡ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേരന്‍റിന്‍റെ ആരംഭത്തിലോ അവസാനത്തിലോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഒരു GtkPackType
A hash table representation of the color scheme. നിറങ്ങള്‍ ഹാഷ് ടേബിള്‍ വഴി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
A helpful description of the interface for the top right info box വലത്തു് മുകളിലായുള്ള വിവരം നല്‍കുന്ന കളത്തില്‍ കാണിയ്ക്കാനായി നിങ്ങളുടെ വിനിമയതലത്തിനുള്ള സഹായകരമായ ഒരു വിവരണം.
A human-readable description of the status വായിക്കുവാന്‍ സാധ്യമായ അവസ്ഥയുടെ വിവരണം
A kioslave for sftp എസ്എഫ്‌ടിപിയ്ക്കുള്ള കിയൊസ്ലേവു്
A kioslave for the FISH protocol ഫിഷ് പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍കൂള്ള ഒരു കിയൊസ്ലെവു്
A kioslave to browse the network ശൃംഖല ബ്രൌസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കിയൊസ്ലേവു്
A list of recently played games. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ കളിച്ച കളികളുടെ പട്ടിക.
A list of style attributes to apply to the text of the label ലേബലിന്റെ വാചകത്തിനുള്ള സ്റ്റൈല്‍ സവിശേഷതകളുടെ പട്ടിക
A list of style attributes to apply to the text of the renderer ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള ടെക്സ്റ്റില്‍ ബാധകമാക്കേണ്ട സവിശേഷ ശൈലികളുടെ ഒരു പട്ടിക
A logo for the about box. If this is not set, it defaults to gtk_window_get_default_icon_list() വിശദീകരണങ്ങള്‍ എഴുതുന്ന പെട്ടിയ്ക്കുളള ലോഗോ. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കില്‍, ഡീഫോള്‍ട്ടായി gtk_window_get_default_icon_list() എന്നത് ആകും.
A name for the action group. ഈ ആക്ഷന്‍ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പേര്.
A named icon to use as the logo for the about box. വിശദീകരണങ്ങള്‍ എഴുതുന്ന പെട്ടിയ്ക്കുളള ലോഗോ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള ഐക്കണ്‍.
A nice name you have chosen for your interface നിങ്ങളുടെ വിനിമയതലത്തിനു് നിങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത മനോഹരമായൊരു പേരു്
A palette of named colors for use in themes പ്രമേയങ്ങള്‍ക്കായുള്ള നിറങ്ങള്‍ക്കുള്ള താലം
A password without your user name would be stronger. താങ്കളുടെ ഉപയോക്തൃനാമം ഇല്ലാത്ത ഒരു അടയാളവാക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ബലിഷ്ഠം.
A print error has occurred അച്ചടിയ്ക്കുന്നതില്‍ തെറ്റു്
A question is being asked ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു് കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു
A scheme exception occurred ഒരു സ്കീം എക്സെപ്ഷന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു
A shorter label that may be used on toolbar buttons. ടൂള്‍ബാര്‍ ബട്ടണുകള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലുളള ചെറിയ ലേബല്‍.
A string used for identifying the print job. പ്രിന്‍റ് ജോലി തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്
A string with _ characters in positions correspond to characters in the text to underline സ്ട്രിങില്‍ _ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍, വാചകത്തില്‍ അടിവരയിടുവാനുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-off പോപ്പ് അപ്പ് അവസാനിക്കുമ്പോള്‍, ജാലക നിരീക്ഷകന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ട്
A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-off മെനു torn-off ചെയ്യുമ്പോള്‍ ജാലക നിരീക്ഷകന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന തലക്കെട്ട്
A tooltip for this action. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുളള ടൂള്‍ടിപ്പ്.
A unique name for the action. പ്രവര്‍ത്തനത്തിനു മാത്രമുളള പേര്.
A very serious error occurred, at least causing the program to exit വളരെ ഗുരുതരമായ പിശകു് പറ്റി.ഇപ്പോഴത്തേയ്ക്ക് പ്രോഗ്രാം നിറുത്തുന്നു
A warning message is being shown മുന്നറിയിപ്പു് തരുന്ന ഒരു സന്ദേശം കാണിച്ചു് കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു
A widget to display in place of the usual expander label സാധാരണയുളള എക്സ്പാന്‍ഡര്‍ ലേബലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ട വിഡ്ജറ്റ്
A widget to display in place of the usual frame label സാധാരണയുളള ഫ്രെയിം ലേബലിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന വിഡ്ജറ്റ്
Ad Dalfa'ah അദ് - ദല്‍ഫാ
Ad Dammam അദ് ദമാം
Add a New Printer പുതിയ പ്രിന്റര്‍ ചേര്‍ക്കുക
Add or remove users and change your password ഉപയോക്താക്കള്‍ ചേര്‍ക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ വെട്ടി നീക്കുക; രഹസ്യവാക്ക് മാറ്റുക
Add printers, view printer jobs and decide how you want to print പ്രിന്റെര്‍ ചേര്‍ക്കുക, ജോലികള്‍ കാണുക പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രിന്റ് എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Adding an account allows your applications to access it for documents, mail, contacts, calendar, chat and more. ഒരു അക്കൌണ്ട് ചേര്‍ത്താല്‍, രേഖകള്‍, മെയില്‍, വിലാസങ്ങള്‍, കലണ്ടര്‍, ചാറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയിലേക്കു് നിങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളെ അനുവദിയ്ക്കുന്നു.
Aisleriot cannot find the last game you played. നിങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ കളിച്ച കളി അയില്‍റയട്ടില്‍ ലഭ്യമല്ല.
Alternatively, you can use the brightness level used with one of the other profiles for this device. അല്ലെങ്കില്‍, ഈ ഉപകരണത്തിനുവേണ്ട വേറേ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫൈലുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.
Amount of border space between the menubar shadow and the menu items മെനുബാറിന്റെ നിഴലിനും മെനുവിലെ വസ്തുക്കള്‍ക്കും ഇടയിലുള്ള അതിരിന്റെ അളവു്
Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons ടൂള്‍ബാര്‍ ഷാഡോയുടേയും ബട്ടണുകളുടേയും ഇടയിലുള്ള അതിരിന്റെ അളവു്
Amount to increase child's size on the top and bottom മുകളിലും താഴെയും ചൈള്‍ഡിന്‍റം വലിപ്പം എത്ര കൂട്ടണം
And all the Navit Team നാവിറ്റിന്റെ ടീം
Antigua and Barbuda ആന്റിഗ്വാ ബാര്‍ബുഡ
Are we showing a dialog ഒരു ഡയലോഗ് കാണിക്കുന്നോ എന്നു്
Are you sure you want to remove the account? നിങ്ങള്‍ക്കു് അക്കൌണ്ട് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നുറപ്പാണോ?
Automatically purge the Trash and temporary files to help keep your computer free of unnecessary sensitive information. ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ താങ്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ തനിയെ ചവറ്റുകുട്ടയും താല്‍ക്കാലിക ഫയലുകളും നശിപ്പിക്കുക.
Background color as a GdkColor പശ്ചാത്തല നിറം ഒരു GdkColor പോലെ
Background color as a string ഒരു സ്ട്രിങ് എന്ന പോലെ പശ്ചാത്തലത്തിലുളള നിറം
Beep when a key is _rejected കീ _നിരസിച്ചുവെങ്കില്‍ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക
Black bishop at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത തേര് %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black bishop at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത തേര് %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black bishop at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത തേര് %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black bishop at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത തേര് %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black bishop at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത തേര് %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black bishop moves from %1$s to %2$s കറുത്ത തേര് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black king at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black king at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black king at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black king at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black king at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black king moves from %1$s to %2$s കറുത്ത രാജാവ് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black knight at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കുതിര %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black knight at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കുതിര %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black knight at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കുതിര %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black knight at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കുതിര %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black knight at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കുതിര %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black knight moves from %1$s to %2$s കറുത്ത കുതിര %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black pawn at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black pawn at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black pawn at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black pawn at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black pawn at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black pawn moves from %1$s to %2$s കറുത്ത കാലാള്‍ %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black queen at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞി %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black queen at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞി %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black queen at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞി %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black queen at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞി %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black queen at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞി %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black queen moves from %1$s to %2$s കറുത്ത രാജ്ഞി %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black rook at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത ആന %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black rook at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത ആന %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black rook at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത ആന %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black rook at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത ആന %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black rook at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത ആന %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black rook moves from %1$s to %2$s കറുത്ത ആന %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Blondes and Brunettes ബ്ലോണ്ടുകളും ബ്രൂണെറ്റുകളും
Bonaire, Sint Eustatius and Saba ബോനെയര്, സെന്റ് എഷ്ടാത്യൂസ് സാബ
Boolean AND ബൂളിയന്‍ AND
Boolean AND is only defined for positive integers ബൂളിയന്‍ AND പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജറുകള്‍ക്കു് മാത്രമുള്ളതാകുന്നു
Border between button edges and child. ബട്ടണ്‍ എഡ്ജുകളും ചൈള്‍ഡും തമ്മിലുളള ബോര്‍ഡര്‍
Border between text and frame. ടെക്സ്റ്റിനും ഫ്രെയിമിനും ഇടയ്ക്കുമുളള അതിര്.
Border between text and frame. Overrides the inner-border style property ടെക്സ്റ്റിനും ഫ്രെയിമിനും ഇടയിലുളള അതിര്. ഉള്‍വശത്തുളള അതിരിന്‍റെ വിശേഷത നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു
Bosnia and Herzegovina ബോസ്നിയ-ഹെര്‍സെഗോവിന
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark ബോസ്നിയയും ഹെര്‍സഗോവിനയിലെ മാറ്റാവുന്ന മാര്‍ക്ക്
Brussels, Flemish and Walloon Brabant ബ്രസ്സല്‍സ്, ഫ്ലെമിഷും വാലൂണ്‍ ബ്രാബണ്‍ട്ടും
Cafe and restaurant ഭക്ഷണശാല
Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period. ഓരോ കാലാവധിയുടെയും അവസാനം കാശടയ്ക്കുന്ന ഒരു വായ്പയുടെ സാമയികമായി അടയ്ക്കേണ്ട പണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method. ഡബിള്‍-ഡിക്ലൈനിങ്ങ് ബാലന്‍സ് മാര്‍ഗമുപയോഗിച്ചു്, വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവധിയില്‍ ആസ്തിയുടെ വിലയിടിവു് അലവന്‍സ് കണക്കുക്കൂട്ടുന്നു.
Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. സാമകമായ പലിശനിരക്കില്‍ സമമായുള്ള പണമടയ്ക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്‍വസ്റ്റമെന്റിന്റെ ഭാവിയിലുള്ള മൂല്ല്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest rate. സാമയികമായ പലിശ നിരക്കില്‍ ഭാവിയിലുള്ള മൂല്ല്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായിസാധാരണണ ആന്വിറ്റിയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാശ് കൊടുക്കേണ്ട കാലാവധി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the periodic interest necessary to increase an investment to a future value, over the number of compounding periods. കോംപൌഡിങ് പീരിയഡുകളില്‍ ഒരു ഇന്‍വസ്റ്റമെന്റ് ഭാവിയിലുള്ള ഒരു മൂല്ല്യത്തിലേക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള സാമയികമായ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments discounted at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. പണമടയ്ക്കേണ്ട സമയത്തിനുള്ള പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് സമമായ കൊടുത്ത പണത്തിനനുസരിച്ചു് ഒരു ഇന്‍വസ്റ്റ്മെന്റിനുള്ള നിലവിലുള്ള മൂല്ല്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin. വസ്തുവിന്റെ വിലയും ആവശ്യമുള്ള മൊത്ത ലാഭവുമനുസരിച്ചു് ആ വസ്തു വീണ്ടും വില്‍ക്കുവാനുള്ള വില കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
Calculator with financial and scientific modes. ഫിനാന്‍ഷ്യലും ശാസ്ത്രീയ ദശകളുമുള്ള കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍
Calibration will produce a profile that you can use to color manage your screen. The longer you spend on calibration, the better the quality of the color profile. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിന്റെ നിറം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈല്‍ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കും. എത്ര നേരം ക്രമീകരിക്കാന്‍ ചിലവാക്കുന്നോ, അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും നിറത്തിന്റെ പ്രൊഫൈല്‍.
Cameras and lenses ക്യാമറ കട

Can be 'human' (play against another human player), '' (use the first available chess engine) or the name of a specific engine to play against 'മനുഷ്യന്‍' ആകാം (വേറെ മനുഷ്യനായി കളിക്കൂ), "(ആദ്യം കിട്ടുന്ന ചെസ്സ്‌ എന്‍ജിന്‍ ഉപയോഗിക്കുക) അല്ലെങ്കില്‍ എതിര്‍ കളിക്കേണ്ട എങ്ങിനിന്റെ നാമം
Can be used to add a new child to the container കണ്‍ട്ടെയിനറിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ചൈള്‍ഡിനെ ചേര്‍ക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
Cannot automatically join this type of domain ഈ തരത്തിലുള്ള ഡൊമൈന്‍ തനിയെ ചേര്‍ക്കാന്‍ പറ്റില്ല
Cell background color as a GdkColor GdkColor ആയി സെല്ലിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുളള നിറം
Cell background color as a string ഒരു സ്ട്രിങ് ആയി സെല്ലിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുളള നിറം
Central and South America സെന്‍ട്രല്‍ ആന്‍ഡ് സൌത്ത് അമേരിക്കാ
Ceuta and Melilla സിയൂട്ടയും മെലില്ലയും
Change sound levels, inputs, outputs, and alert sounds ശബ്ദത്തിന്റെ നിലയും, ഇന്‍പുട്ടുകളും, ഔട്ട്പുട്ടുകളും, അലെര്‍ട്ട് ശബ്ദങ്ങളും മാറ്റുക
Change system time and date settings സിസ്റ്റത്തിന്റെ സമയം, തീയതി മാറ്റുക
Change the date and time, including time zone സമയം, തിയ്യതി, സമയമേഖലയടക്കം മാറ്റുക
Change your background image to a wallpaper or photo നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലചിത്രത്തെ ചുമർചിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രമോ ആയി മാറ്റുക
Change your mouse or touchpad sensitivity and select right or left-handed മൌസ് അല്ലെങ്കില്‍ ടച്ച്പാഡ് കൃത്യത മാറ്റുക പിന്നെ വലംകൈ/ഇടംകൈ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Choose a Folder ഒരു ഫോള്‍ഡര്‍ തിരയുക
Choose how to use connected monitors and projectors മോണിറ്ററുകളും പ്രൊജക്ടറുകളും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed right-to-left and left-to-right text വലതു് മുതല്‍ ഇടതു് വരെയും ഇടതു് മുതല്‍ വലതു് വരെയുള്ള വാചകം ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഇന്‍സേര്‍ഷന്‍ കര്‍സര്‍ വരയ്ക്കുവാനുള്ള നിറം
Command to run when displaying a print preview ഒരു പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ട കമാന്‍ഡ്
Congratulations, you have won! അഭിനന്ദങ്ങള്‍, നിങ്ങള്‍ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു!
Connect to your online accounts and decide what to use them for ഓണ്‍ലൈന്‍ അകൌണ്ടുകള്‍ ബന്ധിപ്പിച്ച് അവ എന്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Control how you connect to the Internet ഇന്റെര്‍നെറ്റില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു
Control what you want to share with others മറ്റുളളവരുമായി പങ്കിടുന്നത് നിയന്തിക്കുക
Control which notifications are displayed and what they show ഏതോക്കെ അറിയിപ്പുകളാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും നിയന്ത്രിക്കുക.
Copy a screenshot of a window to clipboard ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡിലേക്കു് ജാലകത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് പകര്‍ത്തുക
Copy a screenshot of an area to clipboard ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡിലേക്കു് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് പകര്‍ത്തുക
Copy a screenshot to clipboard ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡിലേക്കു് ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് പകര്‍ത്തുക
Create a color profile for the selected device തെരഞ്ഞെടുത്ത ഡിവൈസിനു് നിറമുള്ളൊരു പ്രൊഫൈല്‍ തയ്യാറാക്കുക
Create a user account ഉപയോക്താവിനുള്ളൊരു അക്കൌണ്ട് തയ്യാറാക്കുക
Create the same proxies as a radio action ഒരു റേഡിയോ പ്രവര്‍ത്തിപോലെ അതേ പ്രോക്സികള്‍ ഉണ്ടാക്കുക
C_hoose a device for sound input: ശബ്ദ ഇന്‍പുട്ടിനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് _തെരഞ്ഞെടുക്കുക:
C_hoose a device for sound output: ശബ്ദ ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് _തെരഞ്ഞെടുക്കുക:
D50 (Printing and publishing) D50 (അച്ചടിയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും)
D65 (Photography and graphics) D65 (ഫോട്ടോയും ഗ്രാഫിക്സും)
Deal a card ഒരു ചീട്ട്‌ ഇടുക
Deal a card from stock ചീട്ടുകെട്ടില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു ചീട്ട്‌ ഇടുക
Deal a card from the deck ചീട്ടുകെട്ടില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു ചീട്ട്‌ ഇടുക
Deal a new card ഒരു ചീട്ട്‌ ഇടുക
Deal a new card from the deck ചീട്ടുകെട്ടില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു പുതിയ ചീട്ട്‌ ഇടുക
Deal a row ഒരു ചീട്ട്‌ ഇടുക
Default command to run when displaying a print preview ഒരു പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ട സ്വതവേയുള്ള കമാന്‍ഡ്
Delay before hiding a submenu ഒരു സബ്മെനു അദൃശ്യമാക്കുന്നതിനുളള മുമ്പുള്ള സമയം
Delay before the submenus of a menu bar appear ഒരു മെനുവിന്‍റെ സബ്മെനുകള്‍ കാണുന്നതിന് മുന്പുളള സമയം
Deleting a user while they are logged in can leave the system in an inconsistent state. പ്രവേശിച്ചിരിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ഉപയോക്താവിനെ വെട്ടി നീക്കിയാല്‍, സിസ്റ്റത്തിനെ അസ്ഥിമായൊരു അവസ്ഥയിലാക്കുന്നു.
Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar സ്ക്രോള്‍ ബാറിന്റെ എതിര്‍വശത്തു് ഒരു സെക്കന്‍ഡ് ബാക്ക്‌വേര്‍ഡ് ആരോ ബട്ടണ്‍ കാണിക്കുക
Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area റ്റാബിനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ എതിര്‍ വശത്തു് ഒരു സെക്കന്‍ഡ് ബാക്ക്‌വേര്‍ഡ് ആരോ കാണിക്കുക
Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar സ്ക്രോള്‍ ബാറിന്റെ എതിര്‍വശത്തു് ഒരു സെക്കന്‍ഡ് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ആരോ ബട്ടണ്‍ കാണിക്കുക
Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area റ്റാബിനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ എതിര്‍ വശത്തു് ഒരു സെക്കന്‍ഡ് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ആരോ കാണിക്കുക
Display Type പ്രദര്‍ശന രീതി
Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is disabled? രജിസ്ടര്‍ ചെയ്ത ഫിംഗര്‍പ്രിന്റുകള്‍ വെട്ടിമാറ്റി നിങ്ങള്‍ക്കു് ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് ലോഗിന്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാക്കണമോ?
Do you want to keep %s's files? %s's ഫയലുകള്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കണമോ?
Do you want to replace %s with the VPN connection you are saving? നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപിഎന്‍ ബന്ധംഉപയോഗിച്ചു് %s മാറ്റണമോ?
Draw the toggle button as a radio button ടൊഗിള്‍ ബട്ടണ്‍ റേഡിയോ ബട്ടണ്‍ ആക്കുക
East and South East England ഈസ്റ്റ് ആന്‍ഡ് സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട്
Emergency access point എമെര്‍ജെന്‍സി അക്സെസ് പോയിന്റ്
Enter your username and password to view printers available on %s. %s ഉള്ള പ്രിന്റ്ററുകൾ കാണുവാൻ യുസർ നെയിമും പാസ്സ് വേഡും കൊടുക്കുക
Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region വിഡ്ജറ്റ് പുതിയ സ്ഥലം വികസിപ്പിക്കുമ്പോള്‍, സമയപരിധികളുടെ മൂല്ല്യം കൂട്ടുക
Export filename ഫയലിന്‍റെ പേര് എക്സ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
Extra space at the left and right edges of the menu മെനുവിന്‍റെ ഇടത്തും വലത്തുമുളള അധികമായ സ്ഥലം
Extra space at the top and bottom of the menu മെനുവിന്‍റെ മുകളിലും താഴെയുമുളള അധിക സ്ഥലം
Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in pixels ഒരു ചൈള്‍ഡിന്റെയും ഇടത്തും വലത്തുമുള്ളവയുടെയും ഇടയില്‍ ആവശ്യമുള്ള അധികമായ സ്ഥലം, പിക്സലുകളില്‍
Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels ചൈള്‍ഡിന്‍റെയും അടുത്തുളളവയുടേയും നടുവില്‍ ആവശ്യമുളള അധിക സ്ഥലം (പിക്സലുകളുലില്‍)
Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in pixels ഒരു ചൈള്‍ഡിന്റെയും മുകളിലും താഴെയുമുള്ളവയുടേയും ഇടയില്‍ ആവശ്യമുള്ള അധികമായ സ്ഥലം, പിക്സലുകളില്‍
Extra spacing applied to the height of a progress bar. ഒരു പ്രോഗ്രസ് ബാറിന്റെ ഉയരം നല്‍കുന്ന അധികമായ വിടവു്.
Extra spacing applied to the width of a progress bar. ഒരു പ്രോഗ്രസ് ബാറിന്റെ വീതിയ്ക്കു് നല്‍കുന്ന അധികമായ വിടവു്.
FALSE if this represents a real hardware printer ഇത് ശരിക്കുളള ഒരു ഹാര്‍ഡ്‍വയര്‍ പ്രിന്‍ററിനെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കില്‍ FALSE
Ferolle Point ഫെറോള്‍ പോയിന്റ്
Filename ഫയലിന്‍റെ പേര്
Filename to load and display ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഫയലിന്‍റെ പേര്
Font description as a PangoFontDescription struct ലിപി വിവരണം ഒരു PangoFontDescription struct പോലെ
Font description as a string, e.g. "Sans Italic 12" ലിപി വിവരണം ഒരു സ്ട്രിങ് പോലെ, ഉദാ, "സാന്‍സ് ഇറ്റാലിക്ക് 12"
Font points ലിപി പോയിന്‍റുകള്‍
Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales such as PANGO_SCALE_X_LARGE Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales such as PANGO_SCALE_X_LARGE
Font size in points ലിപി പോയിന്‍റുകളില്‍
Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED ഫോണ്ട് സ്ട്രച്ച് - PangoStretch, ഉദാ. PANGO_STRETCH_CONDENSED
Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC അക്ഷരസഞ്ചയത്തിന്റെ രീത് - PangoStyle, ഉദാ. PANGO_STYLE_ITALIC
Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS അക്ഷരസഞ്ചയത്തിന്റെ വേരിയന്റ് - PangoVariant, ഉദാ. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS
Foreground color as a GdkColor പശ്ചാത്തല നിറം ഒരു GdkColor പോലെ
Foreground color as a string പശ്ചാത്തല നിറം പോലെ
Get a hint for your next move അടുത്ത നീക്കത്തിനായി ഒരു സൂചന നല്‍കുക
Have you read the help file? നിങ്ങള്‍ സഹായത്തിനുള്ള ഫയല്‍ വായിച്ചുവോ?
Heard Island and McDonald Islands ഹെര്‍ഡ് ദ്വീപും മക്ഡൊണാള്‍ഡ് ദ്വീപുകളും
Help center search index configuration and generation സഹായകേന്ദ്രത്തിലെ തെരയാനുള്ള സൂചികയുടെ ക്രമീകരണവും ഉത്പാദനവും
Here you can configure your default file manager. The entries in the K menu and all KDE applications in which you can open folders will use this file manager. നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഫയല്‍ കാര്യസ്ഥന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. കെ വിഭവസൂചികയിലുള്ള ഇനങ്ങളും എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഈ ഫയല്‍ കാര്യസ്ഥന്‍ ഉപയോഗിക്കും.
Here you can configure your default web browser. All KDE applications in which you can select hyperlinks should honor this setting. നിങ്ങളുടെ സഹജമായ വെബ് ബ്രൌസര്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. ഹൈപ്പര്‍കണ്ണികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതു് മാനിയ്ക്കണം.
Here you can select the window manager to be run in your KDE session. ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് കെഡിഇ സെഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട ജാലക-പരിപാലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is and how to treat it. ഏത് തരത്തിലുള്ള ജാലകം ആണ് എന്നും അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമുള്ള സൂചന ഡസ്ക്ടോപ്പിന് നല്‍കുക
How the text and icon of each item are positioned relative to each other ഓരോ വസ്തുവിനുമുള്ള വാചകവും ചിഹ്നവും എങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
I could sure use a backrub right about now... ഇപ്പോള്‍ എനിക്കൊരു മുതുകു തിരുമ്മല്‍ കിട്ടിയാല്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു ...
If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed സെറ്റ് ചെയ്തു എങ്കില്‍, ശേഖരത്തിലുളള വസ്തു പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ലേബല്‍ അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്
If TRUE, a heading is displayed TRUE ആണെങ്കില്‍, തലക്കെട്ട് കാണിക്കുക
If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that you can use to go to a page TRUE എങ്കില്‍, നോട്ട്ബുക്കില്‍ വലത്തുള്ള മൌസ് ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍, ഒരു മെനു ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇതു് നിങ്ങളെ ഒരു താളിലേക്കു് പോകുവാന്‍ സാധ്യമാക്കുന്നു.
If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit TRUE എങ്കില്‍, അനവധി റ്റാബുകളുണ്ടെങ്കില്‍ സ്ക്രോള്‍ ആരോകള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു
If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e.g., help buttons TRUE ആണെങ്കില്‍, ചൈള്‍ഡിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഈ ചൈള്‍ഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇവ സഹായ ബട്ടണുകള്‍ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു.
If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget TRUE എങ്കില്‍, പെയിന്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റിനൊപ്പം ചൈള്‍ഡ് വികസിക്കുകയും ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു
If TRUE, the popup window will appear for a single match. TRUE ആണെങ്കില്‍, ഒരൊറ്റ പൊരുത്തത്തിന് പോപ്പപ്പ് ജാലകം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്.
If you have a connection to the Internet other than wireless, you can set up a wireless hotspot to share the connection with others. വയര്‍ലെസ്സിനു് പകരം ഇന്റര്‍നെറ്റിലേക്കു് നിങ്ങള്‍ക്കൊരു കണക്ഷനുണ്ടെങ്കില്‍, മറ്റുള്ളവരുമായി നിങ്ങള്‍ക്കു് ഇന്റര്‍നെറ്റു് പങ്കിടുവാന്‍ ഒരു വയര്‍ലസ്സ് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം.
If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree നിങ്ങള്‍ക്ക് വഴി തെറ്റിയെങ്കില്‍, ഒരു മരത്തില്‍ ആലിംഗനം ചെയ്യുക
Indicates whether any trailing zeroes after the numeric point should be shown in the display value. നമ്പര്‍ പോയിന്റിനു് ശേഷമുള്ള പൂജ്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന മൂല്ല്യത്തില്‍ കാണിക്കണമോയെന്നു് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files around when deleting a user account. ഉപയോക്താവിന്റെ അക്കൌണ്ട് നീക്കം ചെയ്താലും, അതിനുള്ള ആസ്ഥാന ഡയറക്ടറി, മെയില്‍ സ്പൂള്‍, താല്‍ക്കാലിക ഫയലുകള്‍ എന്നിവ സൂക്ഷിയ്ക്കാം.
Item type ഇന വിവരം
Just because a crosswalk looks like a hopscotch board doesn't mean it is one ചെമ്മീന്‍ തുള്ളിയാല്‍ മുട്ടോളം. പിന്നെയും തുള്ളിയാല്‍ ചട്ടിയോളം.
Keeps track of the network and updates directory listings of the network:/ protocol network:/ പ്രോട്ടോകോളില്‍ ശൃംഖലയുടേയും തട്ടുകളുടെ പട്ടികകളേയും നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നു
Language, numeric, and time settings for your particular region നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിനുള്ള ഭാഷ, അക്കങ്ങള്‍, സമയം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍
Leave the roundabout at the %1$s %2$s %1$s-ലൂടെ റൗണ്ടാനയില്‍ നിന്നും പുറത്തു പോവുകാ %2$s
LEO - Translate Between French and German ലിയോ - ഫ്രഞ്ചും ജര്‍മനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
LEO - Translate Between German and French ലിയോ - ജര്‍മനും ഫ്രഞ്ചും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
List possible panel names and exit സാധ്യമായ പട്ടയുടെ നാമങ്ങള്‍ കാണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക
Look both ways before you cross the street റോഡ് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വശവും നോക്കുക
Low on a marker supply മഷി കുറവു്
Make it easier to see, hear, type, point and click കാഴ്ച്ച, കേൾവി, മുദ്രണം, പോയിന്റ്, ക്ലിക്ക് എന്നിവ മെച്ചപെടുത്തുക
Map Point ഭൂപടസ്ഥാനം
Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a double click (in pixels) രണ്ടു് ക്ലിക്കു് ആയി കണക്കാക്കുന്നതിനു് രണ്ടു് ക്ലിക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ അനുവദനീയമായ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അകലം (പിക്സലുകളില്‍)
Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double click (in milliseconds) രണ്ടു് ക്ലിക്കു് ആയി കണക്കാക്കുന്നതിനു് രണ്ടു് ക്ലിക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ അനുവദനീയമായ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സമയം (മില്ലിസെക്കന്‍ഡില്‍)
members and contributors. അംഗങ്ങള്‍, സഹകാരികാള്‍
Message Type സന്ദേശ തരം
Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear സബ്മെനു ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു് മുമ്പു് ഒരു മെനുവില്‍ പോയിന്റര്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും കൂറഞ്ഞ സമയം
Monitors won't give you Vitamin D -- but sunlight will... നിങ്ങള്‍ക്ക് വിറ്റാമിന്‍ ഡി സൂര്യ പ്രകാശത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു...
Move a build of cards on to the empty Tableau slot ഒഴിഞ്ഞ കളത്തിലേക്ക്‌ കാര്‍ടുകളുടെ ഒരു നിര നീക്കുക
Move a card from the reserve onto the empty tableau slot ഒഴിഞ്ഞ ടാബ്ലോ കളത്തിലേക്ക്‌ കരുതലില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു ചീട്ടു നീക്കുക
Move a card or build of cards on to the empty slot ഒരു ചീട്ടോ ചീട്ടുകളുടെ നിരയോ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കളത്തിലേക്ക്‌ നീക്കുക
Move a card to an empty temporary slot ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കളത്തിലേക്ക്‌ ഒരു ചീട്ട്‌ നീക്കുക
Move a card to the Foundation അടിത്തറയിലേക്ക്‌ ഒരു ചീട്ടു നീക്കുക
Move a king onto an empty tableau slot. ഒഴിഞ്ഞ ടാബ്ലോ കളത്തിലേക്ക്‌ ഒരു രാജാവിനെ നീക്കുക
Move waste on to a reserve slot പാഴായതിനെ കരുതല്‍ കളത്തിലേക്കു നീക്കുക
Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue' നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണ ഉപകരണം ക്രമീകരിക്കാന്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ട് 'തുടരുക' അമര്‍ത്തുക
Move your calibration device to the surface position and press 'Continue' നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണ ഉപകരണം ഉപരിതലം ആക്കിയിട്ട് 'തുടരുക' അമര്‍ത്തുക
Multitran - Translate Between Dutch and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഡച്ചും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between English and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഇംഗ്ലീഷും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between French and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഫ്രഞ്ചും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between German and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ജര്‍മനും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between Italian and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഇറ്റാലിയനും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between Spanish and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - സ്പാനിഷും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Name of a icon theme to fall back to ഫോള്‍ബാക്ക് ചിഹ്നത്തിനുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെ പേരു്
Network details for the selected networks, including passwords and any custom configuration will be lost. രഹസ്യവാക്ക്, തയ്യാറാക്കിയ ക്രമീകരണം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള %s-ന്റെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകുന്നു.
Never blow in a dog's ear ഒരിക്കലും നായുടെ ചെവിയില്‍ ഊതരുത്
Newfoundland and Labrador ന്യൂഫൌണ്ട് ലാന്‍ഡ് ആന്റ് ലാബ്രഡോര്‍
Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window സ്ക്രോള്‍ബാറുകള്‍ക്കും സ്ക്രോള്‍ ചെയ്യുന്ന ജാലകത്തിനും ഇടയിലുള്ള പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം.
Odessa is a better game. Really. ഒഡെസ്സാ ഇതിലും നല്ല കളിയാണ്.
Out of a marker supply മഷി തീര്‍ത്തിരിയ്ക്കുന്നു
Overflow. Try a bigger word size കവിഞ്ഞൊഴുകി. വലിയ വ്യാപ്തിയുള്ള വേര്‍ഡ് വ്യാപ്തി ശ്രമിക്കുക
Pack type ഏത് തരം പാക്ക്
Page type ഏത് തരം പേജ്
Paper Type പേപ്പര്‍ തരം
Paragraph background color as a string ഖണ്ഡികയുടെ പശ്ചാത്തല നിറം - സ്ട്രിങ് രീതിയില്‍
Personal File Sharing allows you to share your Public folder with others on your current network using: <a href="dav://%s">dav://%s</a> <a href="dav://%s">dav://%s</a> ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രംഖലയില്‍ പൊതുവായ ഫോള്‍ഡറുകള്‍ പങ്കിടാന്‍ സ്വകാര്യ ഫയല്‍ പങ്കിടല്‍ അനുവദിക്കുന്നു
Pick up and drop cards by clicking ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചീട്ടെടുത്ത ഇടുക
Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph ഒരു ഖണ്ഡികയിലുള്ള റാപ്പ് ചെയ്ത വരികളുടെ ഇടയിലുള്ള ശൂന്യമായ സ്ഥലത്തിനുള്ള പിക്സലുകള്‍
Place a two in the leftmost slot of row ~a. ~a എന്ന നിരയുടെ ഏറ്റവും ഇടത്ത് വശത്തുള്ള സ്ളോട്ടില്‍ രണ്ട് വയ്ക്കുക.
Place your calibration device over the square and press 'Start' ക്രമീകരണ ഉപകരണം ചതുരത്തിന്റെ മുകളില്‍ വെച്ച് 'തുടങ്ങുക' അമര്‍ത്തുക
Play a card to foundation. അടിത്തറയിലേക്ക്‌ ഒരു ചീട്ടു കളിക്കുക
Play a different game മറ്റൊരു കളി തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Please make sure that the AccountService is installed and enabled. ദയവായി AccountService ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്തു് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമെന്നുറപ്പാക്കുക.
Please set the display to a brightness that is typical for you. Color management will be most accurate at this brightness level. താങ്കള്‍ക്ക് സൌകര്യമായ രീതിയിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ തെളിച്ചം ക്രമീകരിക്കുക. നിറം ക്രമീകരണം ആ തെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൃത്യം.
Please tap the target markers as they appear on screen to calibrate the tablet. ടാബ്ലറ്റ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യന്നതിനായി അവ സ്ക്രീനില്‍ കാണിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ലക്ഷ്യ അടയാളങ്ങളില്‍ ദയവായി ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
Please type your current password again. ദയവായി പുതിയ രഹസ്യവാക്ക് വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
Point 0x%x 0x%x സ്ഥാനം 0x%x 0x%x
Point Hope പോയിന്റ് ഹോപ്പ്
Point Lay പോയിന്റ് ലേ
Point Pleasant പോയിന്റ് പ്ലസന്റ്
Primary storage type പ്രൈമറി സംഭരണ രീതി
Protect your personal information and control what others might see സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുക; മറ്റുള്ളവര്‍ എന്തു കാണണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted ഒരു കീ അമര്‍ത്തുന്നതിനും സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതിനും ഇടയില്‍ ഒരു ഇടവേള നല്‍കുക
Reads the current value, or sets a new value നിലവിലുളള മൂല്ല്യം വായിക്കുക, അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയ മൂല്ല്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക
Remove all details relating to this network and do not try to automatically connect ഈ ശ്രംഖലയുമായുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നീക്കി തനിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക
Remove all details relating to this network and do not try to automatically connect to it. ഈ ശ്രംഖലയുമായുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നീക്കി തനിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക.
Reset the settings for this connection to their defaults, but remember as a preferred connection. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഡജ്ജീകരണങ്ങള്‍ സ്വതവേയുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റുക, പക്ഷേ, മുന്‍ഗണനയുള്ള ബന്ധമായി കരുതുക.
Reset the settings for this network, including passwords, but remember it as a preferred network ഈ ശ്രംഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍, രഹസ്യവാക്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ, പഴയപോലെ ആക്കുക. പക്ഷേ, മുന്‍ഗണാനാശ്രംഖലയായി ഇതിനെ ഓര്‍ക്കുക
Restart this computer and boot your normal operating system. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സാധാരണ ബൂട്ടിങ്ങിൽ വീണ്ടും തുടങ്ങുക
Rocky Point റോക്കി പോയിന്റ്
Row is an expander row, and is expanded നിര വികസിതമാണ്, അതിനാല്‍ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
Saint Kitts and Nevis സെയിന്റ് കിറ്റ്സും നെവിസും
Saint Pierre and Miquelon സെയിന്റ് പിയറി ആന്‍ഡ് മിക്വിലണ്‍
Saint Vincent and the Grenadines സെയിന്റ് വിന്സന്റും ഗ്രനഡൈന്സും
Sand Point സാന്‍ഡ് പോയിന്റ്
Sao Tome and Principe സാവോ ടോമും പ്രിന്‍സിപ്പിയും
São Tomé and Príncipe Dobra സാവോ ടോമിലേം പ്രിന്‍സിപ്പിയിലേം ഡൊബ്ര
Save a screenshot of a window to $PICTURES $PICTURES ലേക്കു് ജാലകത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് സൂക്ഷിയ്ക്കുക
Save a screenshot of an area to $PICTURES $PICTURES ലേക്കു് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് സൂക്ഷിയ്ക്കുക
Save a screenshot to $PICTURES $PICTURES ലേക്ക് ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് സൂക്ഷിയ്ക്കുക
Save Chess Game ചതുരംഗ കളി സൂക്ഷിക്കുക
Save Profile പ്രൊഫൈല്‍ സൂക്ഷിക്കുക
Save remote widgets' policies വിദൂര ഉരുപ്പടികള്‍ക്കുള്ള നയങ്ങള്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കുക
Save this game before starting a new one? പുതിയ കളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് ഈ കളി സൂക്ഷിക്കണമോ?
Save waypoints വഴിതിരിവ് സൂക്ഷിച്ചു വക്കുക
Secondary storage type സെക്കന്‍ഡറി സംഭരണ രീതി
Security type സുരക്ഷാ രീതി
Select a card from the reserve for first foundation pile ആദ്യത്തെ അടിത്തറ അടുക്കിലേക്ക്‌ കരുതലില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു ചീട്ടു തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select a category ഒരു വിഭാഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select a display target white point. Most displays should be calibrated to a D65 illuminant. ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട വെള്ള സൂചിക തെരഞ്ഞെടുക്കുക. മിക്ക ഡിസ്പ്ലേകളും D65 തെളിച്ചത്തിലാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത്.
Select a distance to look for (km) ഇത്ര ദൂരത്തിനുള്ളില്‍ തെരയുക
Select a POI സ്ഥലങ്ങള്‍ (POI) തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Select an application to run when a camera is connected ഒരു ക്യാമറാ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ളൊരു പ്രയോഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select an application to run when a music player is connected ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലേയര്‍ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ളൊരു പ്രയോഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select the game type to play ഏത് തരം കളി വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Select the sensor device you want to use for calibration. ക്രമീകരണത്തിനുപയോഗിക്കേണ്ട സെന്‍സര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
Select the type of display that is connected. ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേയുടെ തരം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
Select your display language, formats, keyboard layouts and input sources നിങ്ങളുടെ ഭാഷ, ഘടന, കീബോർഡ് മാതൃക, ഇൻപുട്ട് സോർസ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors നിരകള്‍‌ക്കു് ഒന്നിടവിട്ടു് നിറം നല്‍കുവാന്‍ ഥീം എഞ്ചിനു് സൂചന സജ്ജമാക്കുക
Set a password now ഉടന്‍ ഒരു രഹസ്യവാക്ക് സജ്ജമാക്കുക
Set button mappings and adjust stylus sensitivity for graphics tablets ബട്ടണ്‍ മാപ്പിങ്ങും ഗ്രാഫിക്സ് റ്റാബ്ലറ്റിലെ സ്റ്റൈലസ് ക്രമീകരണങ്ങളും മാറ്റുക
Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you don't know how much. പുരഗോതി കാണിക്കുന്നതിനായി പോസിറ്റീവ് ആയ മൂല്ല്യങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കുക.
Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar മെനുബാറിന്റെ വലത്തു് വശത്തേക്കു് മെനു വസ്തു സജ്ജമാക്കുന്നു
Shadow type ഏത് തരം ഷാഡോ
Shingle Point ഷിങ്കിള്‍ പോയിന്റ്
Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the handlebox ഹാന്‍ഡില്‍ബോക്സ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ഡോക്കിങ് പോയിന്റിനൊപ്പമുള്ള ഹാന്‍ഡില്‍ബോക്സിന്റെ വശം
Sort Type ഏത് തരത്തിലുളള ക്രമത്തിലാക്കല്‍
Sound and Media ശബ്ദവും മീഡിയയും
South and South West England സൌത്ത് ആന്‍ഡ് സൌത്ത് വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട്
South Georgia and the South Sandwich Islands തെക്കന്‍ ജോര്‍ജിയ തെക്കന്‍ സാന്‍ഡ്‌വിച്ച് ദ്വീപുകള്‍
Space between value text and the slider/trough area മൂല്ല്യത്തിനുള്ള വാചകത്തിനും സ്ലൈഡര്‍/ട്രഫിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം
Space to put between the label and the child ലേബലിനും ചൈള്‍ഡിനും ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുളള സ്ഥലം
Spacing between step buttons and thumb ബട്ടണുകള്‍ തമ്മിലുള്ള വിടവ്
Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel തംബ്/സ്റ്റെപ്പറുകളും ഔട്ടര്‍ ട്രഫ് അതിരും തമ്മിലുള്ള വിടവു്
Spacing in pixels between the icon and label ചിഹ്നവും ലേബലും തമ്മിലുള്ള ദൂരം പിക്സലുകളില്‍
Spacing in pixels between the image and label ഇമേജും ലേബലും തമ്മിലുളള വിടവു് പിക്സലുകളില്‍
St. Kitts and Nevis സെയിന്റ് കിറ്റ്സും നെവിസും
St. Vincent and the Grenadines സെയിന്റ് വിന്‍സെന്റ് ആന്‍ഡ് ദി ഗ്രെനാഡിന്‍സ്
Start a new game ഒരു പുതിയ കളി തുടങ്ങൂ
Stevens Point സ്റ്റീവന്‍സ് പോയിന്റ്
Stock ID for a stock image to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സ്റ്റോക്ക് ഇമേജിന്‍റെ സ്റ്റോക്ക് ID
Stop hotspot and disconnect any users? ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിര്‍ത്തി ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കള്‍ വിഛേദിയ്ക്കണമോ?
Storage type സംഭരണ രീതി
Streets And Alleys തെരുവകളും ഇടവഴികളും
Svalbard and Jan Mayen സ്വാല്‍ബാര്‍ഡും ജാന്‍ മായെനും
Switch off to connect to a Wi-Fi network ഒരു വയര്‍ലെസ്സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്കു് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക
Switching on the wireless hotspot will disconnect you from <b>%s</b>. വയര്‍ലെസ്സ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് സ്വിച്ച് ഓണ്‍ ചെയ്യുന്നതു്, <b>%s</b>-ല്‍ നിന്നും നിങ്ങളെ വിഛേദിയ്ക്കുന്നു.
System policy prohibits use as a Hotspot ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നയം അനുവദിക്കുന്നില്ല
Take a photo… ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക…
Take the %1$s road to the %2$s %2$s %1$s-മത്തെ പാത എടുക്കുക
Text of the label widget inside the button, if the button contains a label widget ബട്ടണില്‍ ലേബല്‍ വിഡ്ജറ്റുണ്ടെങ്കില്‍, അതിന്‍റെ ടെക്സ്റ്റ്
The acceleration rate when you hold down a button ഒരു ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഉള്ള ആക്സിലറേഷന്‍ നിരക്ക്
The action this activatable will activate and receive updates from സജ്ജമാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം സജീവമാക്കുകയും പരിഷ്കരണങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തി
The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ ഇടത്തും വലത്തും ചേര്‍ക്കുവാനുളള സ്ഥലം, പിക്സലില്‍
The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ മുകളിലും താഴെയും ചേര്‍ക്കുവാനുളള സ്ഥലം, പിക്സലില്‍
The column number to attach the right side of a child widget to ഒരു ചൈള്‍ വിഡ്ജറ്റിന്റെ വലത്തു് വശത്തു് ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള നിരയുടെ നംബര്‍
The device type is not currently supported. ഡിവൈസ് തരം ഇപ്പോള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.
The direction the arrow should point സൂചിക ഏത് ദിശയിലോട്ടായിരിക്കണം
The directory to open the save game dialog in കളി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഡയലോഗ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഡയറക്ടറി
The duration of a game in seconds (0 for no limit) ഒരു കളിയുടെ നീളം സെക്കണ്ടുകളില്‍ (ലിമിറ്റ് വേണ്ടെങ്കില്‍ 0)
The full path to the file to be used to store and read the list സംരക്ഷിച്ച് വായിക്കുന്നതിനുളള ഫയലിലേക്കുളള മുഴുവന്‍ പാഥ്
The KDE Wallet Daemon requests a password കെഡിയിലെ വാലറ്റ് നിരന്തരപ്രവൃത്തി ഒരു അടയാളവാക്കു് ചോദിയ്ക്കുന്നു
The label used for menu items and buttons that activate this action. മെനു ഐറ്റമുകള്‍ക്കും അവയെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ബട്ടണുകള്‍ക്കുമുളള ലേബല്‍.
The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used. ഒരു ISO കോഡായി, ഈ വാചകം ഏതു് ഭാഷയിലാണു്. പാങ്കോയ്ക്കു് ഇതു് വാചകം റെന്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചനയായി ഉപയോഗിക്കാം. സജ്ജമല്ലെങ്കില്‍, സ്വതവേയുള്ളതു് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint when rendering the text. If you don't understand this parameter, you probably don't need it ഈ ടെക്സ്റ്റിന്‍റെ ഭാഷ ഒരു ISO കോഡിലാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്പോള്‍, pango ഇത് ഒരു സൂചകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പരാമീറ്റര്‍ വ്യക്തമല്ലെങ്കില്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല.
The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡ് പകര്‍ത്തലുകള്‍ക്കും DND സോഴ്സിനും ഈ ബഫര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക
The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND destination ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡ് ഒട്ടിക്കലിനും DND ലക്ഷ്യത്തിനും ഈ ബഫര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected. അളക്കുന്ന ഉപകരണം ലഭ്യമല്ല. ഇതു് ഓണ്‍ ആണെന്നും ശരിയായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.
The number of digits displayed after the numeric point ന്യൂമറിക് പോയിന്റിനു് ശേഷം കാണിക്കുന്ന ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം.
The old and new passwords are the same പഴയതും പുതിയതും രഹസ്യവാക്കുകള്‍ ഒന്നു തന്നെയാണ്.
The old and new passwords are too similar പഴയതും പുതിയതും ആയ രഹസ്യവാക്കുകള്‍ തമ്മില്‍ വളരെ സാമ്യമുണ്ട്.
The parent widget of this widget. Must be a Container widget ഈ വിഡ്ജറ്റിന്റെ പേരന്റ് വിഡ്ജറ്റ്. ഒരു കണ്ടെയിനര്‍ വിഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കണം.
The power of zero is undefined for a negative exponent ഒരു നെഗറ്റീവ് കോംപണന്റിനു് സീറോയുടെ പവര്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടില്ല
The row number to attach the top of a child widget to ഒരു ചൈള്‍ വിഡ്ജറ്റിന്റെ മുകളിലേക്കു് ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള വരിയുടെ നംബര്‍
The Screen Lock protects your privacy when you are away. നിങ്ങള്‍ ദൂരെയായിരിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സ്ക്രീന്‍ പൂട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു.
The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the currently selected day) തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം (1-നും 31-നും ഇടയ്ക്കുളള അക്കം, അല്ലെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം മാറ്റുന്നതിന് 0)
The selected month (as a number between 0 and 11) തിഞ്ഞെടുത്ത മാസം (0-ത്തിനും 11-നും നടുക്കുളള അക്കം)
The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower side അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനു് താഴേക്കുള്ള വശത്തേക്കു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പറിന്റെ സെന്‍സിറ്റിവിറ്റി പോളിസി
The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper side അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനു് മുകളിലേക്കുള്ള വശത്തേക്കു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പറിന്റെ സെന്‍സിറ്റിവിറ്റി പോളിസി
The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the submenu ഒരു സബ്മെനുവിലേക്കു് പോയിന്റര്‍ നീങ്ങുമ്പോള്‍ അതു് അദൃശ്യമാക്കുന്നതിനുളള ‌മുമ്പുള്ള സമയം
The type of accelerators ഏത് തരം ആക്സലറേറ്റര്‍സ്
The type of message സന്ദേശ തരം
The type of operation that the file selector is performing ഫയല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയ
The type of the assistant page ഏത് തരം അസിസ്റ്റന്ര് പേജ്
The type of the window ജാലകത്തിന്റെ തരം
The user triggered a global shortcut ഉപയോക്താവ് ഒരു ആഗോള കുറക്കുവഴി ഉപയോഗിച്ചു
then you have reached your destination. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും
There has been a problem mounting or unmounting a device മൌണ്ടു് ചെയ്യുമ്പോഴോ അണ്‍മൌണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി
There was a serious error causing the program to exit ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം ഈ പ്രോഗ്രാം നിര്‍ത്താന്‍ കാരണമായി
This game is unable to provide a hint. ഒരു സൂചന തരാന്‍ ഈ കളിക്കു കഴിയുന്നില്ല.
This service allows you to configure your default email client. All KDE applications which need access to an email client application should honor this setting. നിങ്ങളുടെ സഹജമായ ഇമെയില്‍ ക്ലയന്റ് നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. ഇമെയില്‍ ക്ലയന്റ് ഉപയോഗിയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതു് മാനിയ്ക്കണം.
This service allows you to configure your default terminal emulator. All KDE applications which invoke a terminal emulator application should honor this setting. നിങ്ങളുടെ സഹജമായ ടെര്‍മിനലിന്റെ അനുകരണം നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. ടെര്‍മിനലിന്റെ അനുകരണം തുടങ്ങാന്‍ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതു് മാനിയ്ക്കണം.
This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does not have the game you last played. The default game, Klondike, is being started instead. നിങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ കളിച്ച കളി ലഭ്യമല്ലാത്ത അയില്‍റയട്ടിന്റെ പഴയ പതിപ്പു് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. സ്വതവേയുള്ള കളിയായ ക്ലോണ്‍ഡയക് പകരം തുടങ്ങുന്നു.
Thumb And Pouch പെരുവിരളും സഞ്ചിയും
To change time or date settings, you need to authenticate. സമയം അല്ലെങ്കില്‍ തീയതി സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ മാറ്റുന്നതിനായി, ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുക.
To create a user account, click the * icon first ഉപയോക്താവിനുള്ളൊരു അക്കൌണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി,
ആദ്യം * ചിഹ്നം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the '%s' device. ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് ലോഗിന്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി, നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളം '%s' ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചു് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണു്.
Tracks status of network interfaces and provides notification to applications using the network. ശൃംഖലാവിനിമയതലങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവരം നോക്കി അതുപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.
Treats a sequence of modifier keys as a key combination തുടരെയുള്ള മോഡിഫയര്‍ കീകള്‍ കീക്കൂട്ടമായി കരുതപ്പെടുന്നു
Trigger a click when the pointer hovers പോയിന്റര്‍ നീക്കം നിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ക്ലിക്ക് ആരംഭിക്കുക
Trigger a secondary click by holding down the primary button പ്രൈമറി ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു് സെക്കണ്ടറി ക്ലിക്ക് നടപ്പിലാക്കുക
Trinidad and Tobago ട്രിനിഡാഡും ടൊബാഗോയും
Trinidad and Tobago Dollar ട്രിനിഡാഡിലേം ടൊബാഗോയിലേം ഡോളര്‍
TRUE if a progress dialog is shown while printing. പ്രിന്‍റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയില്‍ പുരോഗതിയുടെ ഡയലോഗ് കാണിച്ചാല്‍ TRUE ആണ്.
TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and not the corner of the imageable area താളിന്റെ മൂലയില്‍ ആയിരിക്കണം കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് എങ്കില്‍ TRUE
Try changing some letters and numbers. കുറച്ച് അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും മാറ്റി നോക്കുക
Try dealing a row of cards ഒരു നിര കാര്‍ഡുകളിടുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക
Try moving a card to the reserve കരുതലിലേക്ക് ഒരു കാര്‍ഡ് നീക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക
Turks and Caicos Islands ടർക്സ്-കൈകോസ് ദ്വീപുകൾ
Turn accessibility features on and off using the keyboard കീബോര്‍ഡ് എളുപ്പവഴികള്‍ ഉപയോഗിച്ചു് ആക്സസിബിളിറ്റി വിശേഷതകള്‍ ടൊഗിള്‍ ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നു
Turn Bluetooth on and off and connect your devices ബ്ലുടൂത്ത് ഓണ്‍ ഓഫ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ഉപകരണം കണക്ട് ചെയ്യുക
Type തരം
Type hint സൂചനാതരം
Type of bevel around toolbar buttons ആയുധപ്പട്ടയുടെ അഭിവിന്യാസം
Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr
Type the URL into your browser to download and install the profile. പ്രൊഫെൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്രൊസറിൽ URL ടെപ്പ് ചെയ്യുക.
Unique identifier for the window to be used when restoring a session ഒരു സെഷന്‍ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാലകത്തിനുള്ള ഐഡന്റിഫയറ്‍
View and change keyboard shortcuts and set your typing preferences കീബോഡ് കുറുക്കുവഴികള്‍ കണ്ട് മാറുറുക; ടൈപ്പിങ്ങ് മുന്‍ഗണനകള്‍ മാറ്റുക
View your battery status and change power saving settings ബാറ്ററിയുടെ സ്ഥിതി നോക്കി വൈദ്യുതി ലഭിക്കുക
VPN Type VPN തരം
Wallis and Futuna വോളിസ് ആന്റ് ഫുട്ടാന
Web Proxy Autodiscovery is used when a Configuration URL is not provided. ക്രമീകരണത്തിനുള്ളൊരു യുആര്‍എല്‍ ലഭ്യമാക്കത്തപ്പോള്‍, വെബ് പ്രോക്സി ഓട്ടോഡിസ്ക്കവറി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു.
West Point വെസ്റ്റ് പോയിന്റ്
When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset horizontally ഒരു മെനു സബ്മെനു ആകുമ്പോള്‍, ഇടത് നിന്നും വലത്തേക്കുളള ഓഫ്‌സെറ്റ് ആകുന്ന പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് സ്ഥാപിക്കുക
When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset vertically ഒരു മെനു സബ്മെനു ആകുമ്പോള്‍, മുകളില്‍ നിന്നും താഴേക്കുളള ഓഫ്‌സെറ്റ് ആകുന്ന പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് സ്ഥാപിക്കുക
When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep TRUE ആണെങ്കില്‍, കീബോര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മറ്റു് പിശകുകള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ബീപ്പ് ചെയുന്നു
When without a stapler, a staple and a ruler will work കൈ നനയാതെ മീന്‍ പിടിക്കാന്‍ പറ്റുമോ?
Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation dialog if necessary. ആവശ്യമെങ്കില്‍, സുരക്ഷ മോഡില്‍ ഫയല്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍ സംവിധാനം മാറ്റഎഴുതുന്നതിനുള്ള ഉറപ്പാക്കല്‍ ഡയലോഗ് നല്‍കുമോ എന്നു്
Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new folders. ഓപ്പണ്‍ മോഡിലുള്ള ഫയല്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍ സംവിധാനം പുതിയ ഫോള്‍ഡറുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ സാധ്യമാക്കുമോ എന്നു്.
Whether a palette should be used ചായപ്പലക ഉപയോഗിക്കണമോ എന്ന്
Whether a spin button should wrap upon reaching its limits സ്പിന്‍ ബട്ടണ്‍നുള്ള പരിധി എത്തുമ്പോള്‍ സ്പിന്‍ ബട്ടണ്‍ റാപ്പ് ചെയ്യണമോ എന്നു്
Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc. സ്വതവേയുള്ള ടൂള്‍ബാറുകള്‍ക്കു് വാചകം മാത്രം, വാചകങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും, ചിഹ്നങ്ങള്‍ മാത്രം എന്നിവയാണോ എന്നു്
Whether dropdowns should have a tearoff menu item ഡ്രോപ്പ് ഡൌണുകള്‍ക്ക് ടിയര്‍ ഓഫ് മെനു ഐറ്റം ഉണ്ടാവണമോ എന്ന്
Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's nearest step increment തെറ്റായ മൂല്ല്യങ്ങള്‍ സ്വയമേ സ്പിന്‍ ബട്ടണനു് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇന്‍ക്രിമെന്റായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്നു്
Whether left and right margins accumulate. ഇടതോ വലതോ മാര്‍ജിനുകള്‍.
Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item മെനു വസ്തുവിലുള്ള ഒരു കീ അമര്‍ത്തി മെനു ആക്സലറേറ്ററുകള്‍ മാറ്റുവാന്‍ സാധ്യമാണോ എന്നു്
Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on Caps Lock ഓണ്‍ ആണെങ്കില്‍ പാസ്‌വേര്‍ഡ് എന്‍ട്രികള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് കാണിക്കണമോ എന്നു്
Whether separators have configurable width and should be drawn using a box instead of a line വിടവടയാളങ്ങള്‍ക്ക് ക്റമികരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന വീതിയുണ്ടോ എന്നും അവ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണമോ എന്നും
Whether Tab will result in a tab character being entered റ്റാബ്, ഒരു റ്റാബ് അക്ഷരം നല്‍കുമോ എന്നു്
Whether tearoff menu items should be added to menus tearoff മെനു വസ്തുക്കള്‍ മെനുകളിലേക്കു് ചേര്‍ക്കണമോ എന്നു്
Whether the application has a selection പ്രയോഗത്തിനു് ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍ ഉണ്ടോ എന്നു്
Whether the combo box draws a frame around the child ഒരു ചൈള്‍ഡിന് ചുറ്റും കോംപോ ബോക്സ് ഒരു ഫ്രെയിം വരയ്ക്കണമോ എന്ന്
Whether the completions should be shown in a popup window പൂര്‍ത്തിയായവ പോപ്പ് അപ്പ് ജാലകത്തില്‍ കാണിക്കണമോ എന്ന്
Whether the context menus of entries and text views should offer to change the input method എന്‍ട്രികളുടേയും വാചകങ്ങളുടേയും കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് മെനു ഇന്‍പുട്ട് മെഥേഡ് മാറ്റുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടണമോ
Whether the context menus of entries and text views should offer to insert control characters എന്‍ട്രികളുടേയും വാചകങ്ങളുടേയും കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് മെനു നിയന്ത്രണ അക്ഷരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടണമോ
Whether the current value is displayed as a string next to the slider സ്ലൈഡറിനടുത്തു് നിലവിലുള്ള മൂല്ല്യം ഒരു സ്ട്രിങായി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു്
Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is inverted compared to the default (where down means ascending) Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is inverted compared to the default (where down means ascending)
Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to trap events. ഇവന്റ് ബോക്സ് ദൃശ്യമാണോ എന്നു്, ഇവന്റുകള്‍ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനു് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു
Whether the hidden files and folders should be displayed അദൃശ്യമായവ ഫയലുകളും ഫോള്‍ഡറുകളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമോ എന്ന്
Whether the items should be displayed with a number വസ്തുക്കള്‍ അക്കങ്ങളോടൊപ്പം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമോ എന്ന്
Whether the menu item looks like a radio menu item മെനു ഐറ്റം റേഡിയോ മെനു ഐറ്റം പോലെയാണോ എന്ന്
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal orientation. ഹോറിസോണ്‍ട്ടല്‍ ആണേല്‍ ടൂള്‍ബാര്‍ ഐറ്റം ദൃശ്യമോ എന്ന്.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical orientation. വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ ആണേല്‍ ടൂള്‍ബാര്‍ ഐറ്റം ദൃശ്യമാകുമോ എന്ന്.
Whether the widget is part of a composite widget അവസാനിക്കുമ്പോള് അതിന‍് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു.
Whether the window frame should have a close button ജാലകത്തിന്‍റെ ഫ്രെയിമിന് അടയ്ക്കുന്ന ബട്ടണ്‍ ഉണ്ടാകുവാന്‍ സാധ്യമോ എന്ന്
Whether there should be a tooltip on the item വസ്തുവില്‍ ഒരു ടൂള്‍ടിപ്പ് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്
Whether this tag scales the font size by a factor ഈ ടാഗ് ലിപിയുടെ വലിപ്പം ഒരു ഘടകത്താല്‍ അളക്കുമോ എന്ന്
Whether this tray icon has a tooltip ട്രേ ചിഹ്നത്തിനു് ഒരു ടൂള്‍ടിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന്
Whether this widget has a tooltip ടൂള്‍ടിപ്പിന് ജാലകം ഉണ്ടോ എന്ന്
Whether to activate the default widget (such as the default button in a dialog) when Enter is pressed Enter അമര്‍ത്തുന്പോള്‍ ഡീഫോള്‍ട്ടായുളള വിഡ്ജറ്റിനെ സജ്ജീവമാക്കണമോ എന്ന് (ഉദാഹരണത്തിന്, ഡയലോഗിലുളള ഡീഫോള്‍ട്ട് ബട്ടണ്‍)
Whether to display a fill level indicator graphics on trough. ട്രഫില്‍ ഫില്‍ ലവല്‍ ഇന്‍ഡിക്കേറ്റര്‍ സൂചിക കാണിക്കണമോ എന്നു്.
Whether to display a stock label with the name of the previewed file. പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്ന ഫയലിന്റെ പേരിനൊപ്പം സ്റ്റോക്ക് ലേബല്‍ കാണിക്കണമോ എന്നു്.
Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and spacing ട്രഫ് പൂര്‍ണ്ണമായി വരയ്ക്കണമോ അല്ലെങ്കില്‍ സ്റ്റെപ്പറുകളും വിടവു് വേണ്ടെന്നു് വയ്ക്കുക
Whether to select the contents of a selectable label when it is focused തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ സാധ്യമാകുന്ന ലേബലിനു് ശ്രദ്ധ ലഭ്യമാകുമ്പോള്‍ ഉള്ളടക്കം തെരഞ്ഞെടുക്കണമോ എന്നു്
Whether to show a sort indicator ക്രമീകരണ സൂചകം ദൃശ്യമാക്കേണ്ടതു‌ണ്ടോ
Whether to use the label text to create a stock menu item ഒരു സ്റ്റോക്ക് മെനു വസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ലേബല്‍ വാചകം ഉപയോഗിക്കണമോ എന്നു്
Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from handle_position ഏതു് ഉപയോഗിക്കണം - snap_edge വിശേഷത അല്ലെങ്കില്‍ handle_position-ല്‍ ലഭ്യമായ മൂല്ല്യം
Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-left text ഇടതു് മുതല്‍ വലതു് വരയും വലതു് മുതല്‍ ഇടതു് വരെയുമുള്ള വാചകങ്ങള്‍ക്കു് രണ്ടു് കര്‍സറുകള്‍ കാണിക്കണമോ എന്നു്
White bishop at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത ആന %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White bishop at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത ആന %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White bishop at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത ആന %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White bishop at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത ആന %2$s-ലെ കറുത്ത റാണിയെ വെട്ടി
White bishop at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത ആന %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White bishop moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത ആന %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White king at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White king at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White king at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White king at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
White king at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White king moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത രാജാവ് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White knight at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കുതിര %2$s-ലെ കറുത്ത ആനയെ വെട്ടി
White knight at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കുതിര %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White knight at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കുതിര %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White knight at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കുതിര %2$s-ലെ കറുത്ത റാണിയെ വെട്ടി
White knight at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കുതിര %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White knight moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത കുതിര %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White pawn at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ കറുത്ത ആനയെ വെട്ടി
White pawn at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White pawn at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White pawn at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ കറുത്ത റാണിയെ വെട്ടി
White pawn at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White pawn moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത കാലാള്‍ %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White queen at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത റാണി %2$s-ലെ കറുത്ത ആനയെ വെട്ടി
White queen at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത റാണി %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White queen at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത റാണി %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White queen at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത റാണി %2$s-ലെ കറുത്ത റാണിയെ വെട്ടി
White queen at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത റാണി %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White queen moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത റാണി %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White rook at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത തേര് %2$s-ലെ കറുത്ത ആനയെ വെട്ടി
White rook at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത തേര് %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White rook at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത തേര് %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White rook at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത തേര് %2$s-ലെ കറുത്ത റാണിയെ വെട്ടി
White rook at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത തേര് %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White rook moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത തേര് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box' ഫോക്കസ് ഇന്‍ഡിക്കേറ്ററും വിഡ്ജറ്റ് ബോക്സും തമ്മിലുള്ള വീതി, പിക്സലുകളില്‍
Window position (x and y). ജാലകത്തിന്റെ സ്ഥാനം (എക്സും വൈയും)
Window size (width and height). ജാലകത്തിന്റെ വലിപ്പം (വീതിയും ഉയരവും).
Window Type ജാലക തരം‌
Wolf Point വൂള്‍ഫ് പോയിന്റ്
Wrap width for laying out the items in a grid ഒരു ഗ്രിഡില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വസ്തുക്കള്‍ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുളള വീതി
You are not allowed to access the device. Contact your system administrator. നിങ്ങള്‍ക്കു് ഡിവൈസിലേക്കു് പ്രവേശനമില്ല. ദയവായി സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
You are searching for a five. നിങ്ങളൊരു അഞ്ചിനെ തിരയുന്നു.
You are searching for a four. നിങ്ങളൊരു നാലിനെ തിരയുന്നു.
You are searching for a jack. നിങ്ങളൊരു ഗുലാനിനെ തിരയുന്നു.
You are searching for a king. നിങ്ങളൊരു രാജാവിനെയാണ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
You are searching for a nine. നിങ്ങളൊരു ഒന്‍പതിനെ തിരയുന്നു.
You are searching for a queen. നിങ്ങളൊരു റാണിയെയാണ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
You are searching for a seven. നിങ്ങളൊരു ഏഴിനെ തിരയുന്നു.
You are searching for a six. നിങ്ങളൊരു ആറിനെ തിരയുന്നു.
You are searching for a ten. നിങ്ങളൊരു പത്തിനെ തിരയുന്നു.
You are searching for a three. നിങ്ങളൊരു മൂന്നിനെ തിരയുന്നു.
You are searching for a two. നിങ്ങളൊരു രണ്ടിനെ തിരയുന്നു.
You are searching for an ace. നിങ്ങളൊരു ഏസിനെ തിരയുന്നു.
You are searching for an eight. നിങ്ങളൊരു എട്ടിനെ തിരയുന്നു.
You can add images to your %s folder and they will show up here താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ %s അറയിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കാം. അവ ഇവിടെ ദൃശ്യമാവുന്നതാണ്.
You can change these shortcuts in the keyboard settings കീ ക്രമം മാറ്റികൊണ്ട് ഈ ഷോർട്ട്കട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്
You can remove the calibration device. താങ്കള്‍ക്ക് ക്രമീകരണ ഉപകരണം മാറ്റാം.
You can use a color profile on different computers, or even create profiles for different lighting conditions. താങ്കള്‍ക്ക് ഈ നിറ പ്രൊഫൈല്‍ പല കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയോ, പല പ്രകാശ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രൊഫൈലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യാം.
You cannot delete your own account. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അക്കൌണ്ട് വെട്ടിനീക്കുവാന്‍ സാധ്യമല്ല.
You have reached your destination %s നിങ്ങള്‍ %s ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. നിങ്ങള്‍ക്കീ പ്രോഗ്രാമിനൊപ്പം ഗ്നു ജനറല്‍ പബ്ലിക് ലൈസന്‍സിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പും ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ്; ഇല്ലെങ്കില്‍, <http://www.gnu.org/licenses/> കാണുക.
You will not be able to use your computer while calibration takes place. ക്രമീകരണം നടക്കുന്ന സമയം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പറ്റില്ല.
Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in using your fingerprint reader. നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളം വിജയകരമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്കിനി ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് റീഡര്‍ ഉപയോഗിച്ചു് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണു്.
Your password has been changed since you initially authenticated! നിങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുന്നതിനു ശേഷം അടയാളവാക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു!

Source information

Context
coord_input_save_as_track_descr
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
8 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-ml/strings.xml, string 70
String priority
Medium