Translate

get_osmand_live
Get OsmAnd Live to unlock all features: Daily map updates with unlimited downloads, all paid and free plugins, Wikipedia, Wikivoyage and much more.
SourceTranslationState
68
Add point
പോയിന്റ് ചേര്‍ക്കു
69
Save as track
പാതയായ് സൂക്ഷിക്കുക
70
You added %1$s points. Type a filename and tap "Save".
നിങ്ങള്‍ %1$s പോയിന്റുകള്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഫയല്‍ നാമം എഴുതി "സൂക്ഷിക്കുക" ഞെക്കുക
71
Please send a screenshot of this notification to support@osmand.net
ദയവായ് ഈ അറിയിപ്പിന്റെ ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുത്ത് support@osmand.net ലേക്ക് അയക്കു
72
Edit actions
പ്രവര്‍ത്തനരീതികള്‍ ക്രമീകരിക്കുക
73
Get OsmAnd Live to unlock all features: Daily map updates with unlimited downloads, all paid and free plugins, Wikipedia, Wikivoyage and much more.
എല്ലാ പ്ളഗ്ഗിനുകളും, വിക്കിപ്പീഡിയ, വിക്കിവൊയേജ്, എല്ലാദിവസവും പുതുക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ സവിശേഷകള്‍ക്ക് ഓഎസ്എംആന്‍ഡ് ലൈവ് നേടുക.
74
Modification of the default style to increase contrast of pedestrian and bicycle roads. Uses legacy Mapnik colors.
ഡീഫാള്‍ട്ട് സ്ടൈല്‍ നവീകരിച്ച് നടപ്പാതകളൂം സൈക്കിള്‍ പാതകളൂം എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മാപ്നിക് കളറൂകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
75
Bookmark
ബുക്ക്മാര്‍ക്ക്
76
Hide full description
പൂര്‍ണ്ണ വിവരണം മറക്കുക
77
Show full description
പൂര്‍ണ്ണവിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക
78
Suitable for use during off-road driving. Suitable for use with green satellite images as an underlay map. Key points: Reduced main road thickness, increased thickness of tracks, paths, bicycle and other routes. Based on 'Topo' style.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
(except Alaska and Hawaii) (ആലസ്കായും ഹവായിയും ഒഴുകെ
(Error: unable to load VPN connection editor) (പിഴവ്: VPN ബന്ധം എഡിറ്റര്‍ ലഭ്യമാക്കാനയില്ല)
* Unknown, add is_in tags to those cities * അറിയില്ല, ദയവായി is_in ടാഗ് സിറ്റികളില്‍ ചേര്‍ക്കുക
802.1x supplicant took too long to authenticate 802.1x സപ്പ്ലിക്കന്റ് ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു് അധികം സമയമെടുക്കുന്നു
A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and icons ടൊഗ്ഗിളുകള്‍ക്കും ചിഹ്നങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള സ്ഥലം മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണോ എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബൂളിയന്‍
A column in the data source model to get the strings from സ്ട്രിങുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഡേറ്റാ സോഴ്സ് മോഡലിലുളള ഒരു നിര
A flag to enable board numbering ബോര്‍ഡിന് നംബര്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഫ്ളാഗ് നല്‍കുക
A flag to enable maximized mode മാക്സിമൈസ്ഡ് രീതി സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ളാഗ്
A flag to enable move hints നീക്കങ്ങള്‍ക്കുള്ള സൂചനകള്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ളാഗ്
A GdkPixbuf to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള GdkPixbuf
A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the start or end of the parent ഒരു ചൈള്‍ഡ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേരന്‍റിന്‍റെ ആരംഭത്തിലോ അവസാനത്തിലോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഒരു GtkPackType
A kioslave to browse the network ശൃംഖല ബ്രൌസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കിയൊസ്ലേവു്
A list of style attributes to apply to the text of the label ലേബലിന്റെ വാചകത്തിനുള്ള സ്റ്റൈല്‍ സവിശേഷതകളുടെ പട്ടിക
A list of style attributes to apply to the text of the renderer ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള ടെക്സ്റ്റില്‍ ബാധകമാക്കേണ്ട സവിശേഷ ശൈലികളുടെ ഒരു പട്ടിക
A logo for the about box. If this is not set, it defaults to gtk_window_get_default_icon_list() വിശദീകരണങ്ങള്‍ എഴുതുന്ന പെട്ടിയ്ക്കുളള ലോഗോ. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കില്‍, ഡീഫോള്‍ട്ടായി gtk_window_get_default_icon_list() എന്നത് ആകും.
A named icon to use as the logo for the about box. വിശദീകരണങ്ങള്‍ എഴുതുന്ന പെട്ടിയ്ക്കുളള ലോഗോ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള ഐക്കണ്‍.
A string with _ characters in positions correspond to characters in the text to underline സ്ട്രിങില്‍ _ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍, വാചകത്തില്‍ അടിവരയിടുവാനുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
A very serious error occurred, at least causing the program to exit വളരെ ഗുരുതരമായ പിശകു് പറ്റി.ഇപ്പോഴത്തേയ്ക്ക് പ്രോഗ്രാം നിറുത്തുന്നു
A widget to display in place of the usual expander label സാധാരണയുളള എക്സ്പാന്‍ഡര്‍ ലേബലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ട വിഡ്ജറ്റ്
A widget to display in place of the usual frame label സാധാരണയുളള ഫ്രെയിം ലേബലിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന വിഡ്ജറ്റ്
Add or remove users and change your password ഉപയോക്താക്കള്‍ ചേര്‍ക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ വെട്ടി നീക്കുക; രഹസ്യവാക്ക് മാറ്റുക
Add printers, view printer jobs and decide how you want to print പ്രിന്റെര്‍ ചേര്‍ക്കുക, ജോലികള്‍ കാണുക പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രിന്റ് എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Add tearoffs to menus മെനുവിന് ടിയര്‍ ഓഫ്സ് ചേര്‍ക്കുക
Add to Album ആല്‍ബത്തിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുക
Add to favorites ഇഷ്ടപ്പെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുക
Add to the sequence in row ~a. ~a നിരയില്‍ ക്രമത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുക.
Adding an account allows your applications to access it for documents, mail, contacts, calendar, chat and more. ഒരു അക്കൌണ്ട് ചേര്‍ത്താല്‍, രേഖകള്‍, മെയില്‍, വിലാസങ്ങള്‍, കലണ്ടര്‍, ചാറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയിലേക്കു് നിങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളെ അനുവദിയ്ക്കുന്നു.
Aim to place the suits in the order which fits the current layout most naturally. ഇനങ്ങളെ ഇപ്പോഴുള്ള ലേയൌട്ടിന്‌ ഏറ്റവും ഇണങ്ങുംവിധംക്രമീകരിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക
All എല്ലാം
All files എല്ലാ ഫയലുകളും
All items in the Trash will be permanently deleted. ചവറ്റുകുട്ടയിലെ വസ്തുകൾ ശാശ്വതമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും
All Music Guide എല്ലാ സംഗീതത്തിനുമുള്ള സഹായി
All Settings എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍
All the temporary files will be permanently deleted. എല്ലാ താൽകാലിക രേഖകളും ശാശ്വതമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും
Alternative switch to next source പകരം അടുത്ത ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുക
Alternatively, you can use the brightness level used with one of the other profiles for this device. അല്ലെങ്കില്‍, ഈ ഉപകരണത്തിനുവേണ്ട വേറേ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫൈലുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.
Amount of border space between the menubar shadow and the menu items മെനുബാറിന്റെ നിഴലിനും മെനുവിലെ വസ്തുക്കള്‍ക്കും ഇടയിലുള്ള അതിരിന്റെ അളവു്
Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons ടൂള്‍ബാര്‍ ഷാഡോയുടേയും ബട്ടണുകളുടേയും ഇടയിലുള്ള അതിരിന്റെ അളവു്
Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size മെനു വസ്തുവിനുള്ള അക്ഷരസഞ്ചയം അനുസരിച്ചുള്ള ആരോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം
Amount to increase child's size on either side ഇരുവശത്തും ചൈള്‍ഡിന്‍റം വലിപ്പം എത്ര കൂട്ടണം
Amount to increase child's size on the top and bottom മുകളിലും താഴെയും ചൈള്‍ഡിന്‍റം വലിപ്പം എത്ര കൂട്ടണം
Amount to indent the paragraph, in pixels ഖണ്ഡിക ഇന്‍ഡറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അളവ്, പിക്സലുകളില്‍
An accel path used to conveniently construct accel paths of child items ചൈള്‍ഡ് വസ്തുക്കള്‍ക്കായി ആക്സല്‍ പാഥുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ആക്സല്‍ പാഥ്
And all the Navit Team നാവിറ്റിന്റെ ടീം
Antigua and Barbuda ആന്റിഗ്വാ ബാര്‍ബുഡ
Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow സ്ക്രോള്‍ ആരോയുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കോണ്‍സ്റ്റന്റ്
Are you sure you want to remove the account? നിങ്ങള്‍ക്കു് അക്കൌണ്ട് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നുറപ്പാണോ?
Arrow scaling with regard to scroll button size സ്ക്രോള്‍ ബട്ടണ്‍ന്റെ വ്യാപ്തി അനുസരിച്ചുള്ള ആരോ സ്കെയിലിങ്
Ask what to do എന്തു് ചെയ്യണമെന്നു് ചോദിക്കുക
Aspect ratio with which to draw insertion cursor ചേറ്‍ക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള കേറ്‍സറ്‍ വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ
Authentication is required to change user data ഉപയോക്താവിനുള്ള ഡേറ്റാ മാറ്റുന്നതിനായി ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്തല്‍ ആവശ്യമുണ്ട്
Authentication is required to enable or disable remote login വിദൂര പ്രവേശനം പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കാന്‍/രഹിതമാക്കാന്‍ ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്
AutoIP service failed to start AutoIP സര്‍വീസ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു
Automatically purge the Trash and temporary files to help keep your computer free of unnecessary sensitive information. ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ താങ്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ തനിയെ ചവറ്റുകുട്ടയും താല്‍ക്കാലിക ഫയലുകളും നശിപ്പിക്കുക.
Back to map ഭൂപടത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവുക
Black bishop moves from %1$s to %2$s കറുത്ത തേര് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black king moves from %1$s to %2$s കറുത്ത രാജാവ് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black knight moves from %1$s to %2$s കറുത്ത കുതിര %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black pawn moves from %1$s to %2$s കറുത്ത കാലാള്‍ %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black queen moves from %1$s to %2$s കറുത്ത രാജ്ഞി %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black rook moves from %1$s to %2$s കറുത്ത ആന %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Blondes and Brunettes ബ്ലോണ്ടുകളും ബ്രൂണെറ്റുകളും
Bonaire, Sint Eustatius and Saba ബോനെയര്, സെന്റ് എഷ്ടാത്യൂസ് സാബ
Boolean AND ബൂളിയന്‍ AND
Boolean AND is only defined for positive integers ബൂളിയന്‍ AND പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജറുകള്‍ക്കു് മാത്രമുള്ളതാകുന്നു
Border between button edges and child. ബട്ടണ്‍ എഡ്ജുകളും ചൈള്‍ഡും തമ്മിലുളള ബോര്‍ഡര്‍
Border between text and frame. ടെക്സ്റ്റിനും ഫ്രെയിമിനും ഇടയ്ക്കുമുളള അതിര്.
Border between text and frame. Overrides the inner-border style property ടെക്സ്റ്റിനും ഫ്രെയിമിനും ഇടയിലുളള അതിര്. ഉള്‍വശത്തുളള അതിരിന്‍റെ വിശേഷത നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു
Bosnia and Herzegovina ബോസ്നിയ-ഹെര്‍സെഗോവിന
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark ബോസ്നിയയും ഹെര്‍സഗോവിനയിലെ മാറ്റാവുന്ന മാര്‍ക്ക്
Browse for more pictures കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ബ്രൗസ് ചെയ്യുക
Browse for more pictures… കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ബ്രൗസ് ചെയ്യുക…
Brussels, Flemish and Walloon Brabant ബ്രസ്സല്‍സ്, ഫ്ലെമിഷും വാലൂണ്‍ ബ്രാബണ്‍ട്ടും
Cafe and restaurant ഭക്ഷണശാല
Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest rate. സാമയികമായ പലിശ നിരക്കില്‍ ഭാവിയിലുള്ള മൂല്ല്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായിസാധാരണണ ആന്വിറ്റിയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാശ് കൊടുക്കേണ്ട കാലാവധി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the periodic interest necessary to increase an investment to a future value, over the number of compounding periods. കോംപൌഡിങ് പീരിയഡുകളില്‍ ഒരു ഇന്‍വസ്റ്റമെന്റ് ഭാവിയിലുള്ള ഒരു മൂല്ല്യത്തിലേക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള സാമയികമായ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin. വസ്തുവിന്റെ വിലയും ആവശ്യമുള്ള മൊത്ത ലാഭവുമനുസരിച്ചു് ആ വസ്തു വീണ്ടും വില്‍ക്കുവാനുള്ള വില കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
Calculator with financial and scientific modes. ഫിനാന്‍ഷ്യലും ശാസ്ത്രീയ ദശകളുമുള്ള കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍
Calibration will produce a profile that you can use to color manage your screen. The longer you spend on calibration, the better the quality of the color profile. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിന്റെ നിറം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈല്‍ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കും. എത്ര നേരം ക്രമീകരിക്കാന്‍ ചിലവാക്കുന്നോ, അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും നിറത്തിന്റെ പ്രൊഫൈല്‍.
Cameras and lenses ക്യാമറ കട

Can be 'human' (play against another human player), '' (use the first available chess engine) or the name of a specific engine to play against 'മനുഷ്യന്‍' ആകാം (വേറെ മനുഷ്യനായി കളിക്കൂ), "(ആദ്യം കിട്ടുന്ന ചെസ്സ്‌ എന്‍ജിന്‍ ഉപയോഗിക്കുക) അല്ലെങ്കില്‍ എതിര്‍ കളിക്കേണ്ട എങ്ങിനിന്റെ നാമം
Can be used to add a new child to the container കണ്‍ട്ടെയിനറിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ചൈള്‍ഡിനെ ചേര്‍ക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
Central and South America സെന്‍ട്രല്‍ ആന്‍ഡ് സൌത്ത് അമേരിക്കാ
Ceuta and Melilla സിയൂട്ടയും മെലില്ലയും
Change sound levels, inputs, outputs, and alert sounds ശബ്ദത്തിന്റെ നിലയും, ഇന്‍പുട്ടുകളും, ഔട്ട്പുട്ടുകളും, അലെര്‍ട്ട് ശബ്ദങ്ങളും മാറ്റുക
Change system time and date settings സിസ്റ്റത്തിന്റെ സമയം, തീയതി മാറ്റുക
Change the date and time, including time zone സമയം, തിയ്യതി, സമയമേഖലയടക്കം മാറ്റുക
Change your background image to a wallpaper or photo നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലചിത്രത്തെ ചുമർചിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രമോ ആയി മാറ്റുക
Change your mouse or touchpad sensitivity and select right or left-handed മൌസ് അല്ലെങ്കില്‍ ടച്ച്പാഡ് കൃത്യത മാറ്റുക പിന്നെ വലംകൈ/ഇടംകൈ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Child widget to appear next to the button text ബട്ടണ്‍ ടെക്സ്റ്റിന് ശേഷമുളള ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റ്
Child widget to appear next to the menu text മെനു ടെക്സ്റ്റിന് ശേഷം കാണപ്പെടേണ്ട ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റ്
Choose how to use connected monitors and projectors മോണിറ്ററുകളും പ്രൊജക്ടറുകളും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Click on items to select them ഇനം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായി അതാത് ഇനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Color to use for even rows ഇരട്ടനിരകള്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വ‌ര്ണം
Color to use for odd rows ഒറ്റനിരയുടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വ‌ര്ണം
Color with which to draw error-indication underlines പിശക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിവരകളുടെ നിറം
Color with which to draw insertion cursor ചേറ്‍ക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള കേറ്‍സറിന്റെ നിറം
Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed right-to-left and left-to-right text വലതു് മുതല്‍ ഇടതു് വരെയും ഇടതു് മുതല്‍ വലതു് വരെയുള്ള വാചകം ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഇന്‍സേര്‍ഷന്‍ കര്‍സര്‍ വരയ്ക്കുവാനുള്ള നിറം
Column gets share of extra width allocated to the widget വിഡ്ജറ്റിനു് ലഭ്യമാക്കിയ അധികമായ വീതി നിരകള്‍ പങ്കിടുക
Column headers respond to click events ക്ലിക്ക് ഇവന്റുകളോടു് നിരകളുടെ ഹെഡറുകള്‍ മറുപടി നല്‍കുന്നു
Command to run when displaying a print preview ഒരു പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ട കമാന്‍ഡ്
Compiz custom (create wrapper script 'compiz-kde-launcher' to launch it) ക്രമീകൃതകോമ്പിസ് (ഇതു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കാന്‍ 'compiz-kde-launcher' റാപ്പര്‍ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉത്പാദിപ്പിയ്ക്കുക)
Connect to your online accounts and decide what to use them for ഓണ്‍ലൈന്‍ അകൌണ്ടുകള്‍ ബന്ധിപ്പിച്ച് അവ എന്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Control how you connect to the Internet ഇന്റെര്‍നെറ്റില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു
Control what you want to share with others മറ്റുളളവരുമായി പങ്കിടുന്നത് നിയന്തിക്കുക
Control which notifications are displayed and what they show ഏതോക്കെ അറിയിപ്പുകളാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും നിയന്ത്രിക്കുക.
Convert to PS level 1 പിഎസ് ലവല്‍ 1 വേര്‍തിരിയ്ക്കുക
Convert to PS level 2 പിഎസ് ലവല്‍ 2 വേര്‍തിരിയ്ക്കുക
Copy a screenshot of a window to clipboard ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡിലേക്കു് ജാലകത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് പകര്‍ത്തുക
Copy a screenshot of an area to clipboard ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡിലേക്കു് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് പകര്‍ത്തുക
Copy a screenshot to clipboard ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡിലേക്കു് ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് പകര്‍ത്തുക
Could not get screen information സ്ക്രീന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായില്ല
Couldn't connect to the %s domain: %s %s ഡൊമെയിനിലേക്കു് കണക്ട് ചെയ്യുവാന്‍ സാധ്യമല്ല: %s
Credits to the translators. This string should be marked as translatable തര്‍ജ്ജിമ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുളള അംഗീകാരം. ഈ സ്ട്രിങ് തര്‍ജിമ ചെയ്യണം എന്നടയാളപ്പെടുത്തുക
Currency to convert the current calculation into ഇപ്പോഴുള്ള കണക്കുകൂട്ടല്‍ വേര്‍തിരിയ്ക്കേണ്ട കറന്‍സി
D50 (Printing and publishing) D50 (അച്ചടിയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും)
D65 (Photography and graphics) D65 (ഫോട്ടോയും ഗ്രാഫിക്സും)
Dash pattern used to draw the tree view grid lines ട്രീ വ്യൂ ഗ്രിഡ് വരകള്‍ വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഡാഷ് ശൈലി
Dash pattern used to draw the tree view lines ട്രീ വ്യൂ വരകള്‍ വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഡാഷ് ശൈലി
Deal more cards കൂടുതല്‍ ചീട്ടുകള്‍ ഇടുക
Default command to run when displaying a print preview ഒരു പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ട സ്വതവേയുള്ള കമാന്‍ഡ്
Destroy with Parent സെ‍ര്‍വ‍റില് റെജിസ്റ്റ‍ര് ചെയ്യ‍ുക
DHCP client failed to start ഡിഎച്സിപി ക്ലയന്റ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു
dict.cc Translation: English to German dict.cc പരിഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നും ജര്‍മനിലേയ്ക്കു്
dict.cc Translation: German to English dict.cc പരിഭാഷ: ജര്‍മനില്‍ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു്
Display cards with “%s” card theme “%s” പ്രമേയമുള്ള ചീട്ടുകള്‍ കാണിക്കുക
Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is disabled? രജിസ്ടര്‍ ചെയ്ത ഫിംഗര്‍പ്രിന്റുകള്‍ വെട്ടിമാറ്റി നിങ്ങള്‍ക്കു് ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് ലോഗിന്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാക്കണമോ?
Do you want to keep %s's files? %s's ഫയലുകള്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കണമോ?
Do you want to replace %s with the VPN connection you are saving? നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപിഎന്‍ ബന്ധംഉപയോഗിച്ചു് %s മാറ്റണമോ?
Don't change slider size, just lock it to the minimum length സ്ലൈഡറിന്റെ വ്യാപ്തി മാറ്റരുത്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളമായി അതിനെ പൂട്ടുക
Double click any card to redeal. വീണ്ടും ഇടുന്നതിനായി ചീട്ടില്‍ രണ്ട് തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Download %s %s ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക
Download completely മുഴുവന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക
Download Enabled ഡൗണ്‍ലോഡ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു
Download maps ഭൂപടങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക
Drag displays to rearrange them ദൃശ്യങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി അവയെ വലിച്ചിടുക
Each device needs an up to date color profile to be color managed. ഓരോ ഡിവൈസിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഏറ്റവും പുതിയ നിറത്തിനുള്ള പ്രൊഫൈല്‍ ആവശ്യമുണ്ടു്.
East and South East England ഈസ്റ്റ് ആന്‍ഡ് സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട്
East yorkshire with hull കിഴക്കന്‍ യോര്‍ക്ക്ഷെയര്‍
Empty all items from Trash? ചവറ്റുകൊട്ട വൃത്തിയാക്കുക?
Enter your username and password to view printers available on %s. %s ഉള്ള പ്രിന്റ്ററുകൾ കാണുവാൻ യുസർ നെയിമും പാസ്സ് വേഡും കൊടുക്കുക
Extra space at the left and right edges of the menu മെനുവിന്‍റെ ഇടത്തും വലത്തുമുളള അധികമായ സ്ഥലം
Extra space at the top and bottom of the menu മെനുവിന്‍റെ മുകളിലും താഴെയുമുളള അധിക സ്ഥലം
Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in pixels ഒരു ചൈള്‍ഡിന്റെയും ഇടത്തും വലത്തുമുള്ളവയുടെയും ഇടയില്‍ ആവശ്യമുള്ള അധികമായ സ്ഥലം, പിക്സലുകളില്‍
Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels ചൈള്‍ഡിന്‍റെയും അടുത്തുളളവയുടേയും നടുവില്‍ ആവശ്യമുളള അധിക സ്ഥലം (പിക്സലുകളുലില്‍)
Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in pixels ഒരു ചൈള്‍ഡിന്റെയും മുകളിലും താഴെയുമുള്ളവയുടേയും ഇടയില്‍ ആവശ്യമുള്ള അധികമായ സ്ഥലം, പിക്സലുകളില്‍
Extra spacing applied to the height of a progress bar. ഒരു പ്രോഗ്രസ് ബാറിന്റെ ഉയരം നല്‍കുന്ന അധികമായ വിടവു്.
Extra spacing applied to the width of a progress bar. ഒരു പ്രോഗ്രസ് ബാറിന്റെ വീതിയ്ക്കു് നല്‍കുന്ന അധികമായ വിടവു്.
Failed to add account അക്കൌണ്ട് ചേര്‍ക്കുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to add new printer. പുതിയ പ്രിന്റര്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതില്‍ പരാജയം.
Failed to contact the accounts service അക്കൌണ്ടുകളുടെ സര്‍വീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to create backup directory ബാക്കപ്പ് ഡൈറക്ടറി ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല
Failed to delete user ഉപയോക്താവു് വെട്ടി നീക്കുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to join domain ഡൊമെയിനിലേക്കു് ചേരുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to log into domain ഡൊമെയിനിലേക്കു് പ്രവേശിയ്ക്കുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to register account അക്കൌണ്ട് രജിസ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to register with the requested network ആവശ്യപ്പെട്ട നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്ക് രഡിസ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു
Failed to restore പുനസ്ഥാപനം പരാജയപ്പെട്ടു
Failed to select the specified APN വ്യക്തമാക്കിയ എപിഎല്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തതില്‍ പരാജയം
Failed to upload file: %s ഫയല്‍ കയറ്റുന്നതില്‍ പരാജയം: %s
Failed to write bookmarks file ബൂക്ക്മാര്‍ക്ക് എഴുതാന്‍ പറ്റുന്നില്ലാ
Filename to load and display ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഫയലിന്‍റെ പേര്
Focus on map മാപ്പില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രരിക്കുക
Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales such as PANGO_SCALE_X_LARGE Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales such as PANGO_SCALE_X_LARGE
Force aspect ratio to match that of the frame's child ഫ്രെയിമിന്‍റെ ചൈള്‍ഡുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് ആസ്പക്റ്റ് റേഷ്യോയെ നിര്‍ബന്ധമാക്കുക
Free flying goods store ഫ്രീ ഫ്ലയിംഗ് ഗുഡ്സ് സ്ടോര്‍
Free On-Line Dictionary of Computing കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ സ്വതന്ത്ര ഓണ്‍ലൈന്‍ നിഘണ്ടു
FSF/UNESCO Free Software Directory എഫ്എസ്എഫ്/യുനെസ്കോ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡയറക്റ്ററി
Full-screen display correction not possible with this profile ഈ പ്രൊഫൈല്‍ വെച്ച് മുഴുവന്‍ സ്ക്രീന്‍ ഡിസ്പ്ലേ ക്രമീകരണം പറ്റില്ല
GdkPixbufAnimation to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള GdkPixbufAnimation
Get a hint for your next move അടുത്ത നീക്കത്തിനായി ഒരു സൂചന നല്‍കുക
Heard Island and McDonald Islands ഹെര്‍ഡ് ദ്വീപും മക്ഡൊണാള്‍ഡ് ദ്വീപുകളും
Help center search index configuration and generation സഹായകേന്ദ്രത്തിലെ തെരയാനുള്ള സൂചികയുടെ ക്രമീകരണവും ഉത്പാദനവും
Here you can configure your default file manager. The entries in the K menu and all KDE applications in which you can open folders will use this file manager. നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഫയല്‍ കാര്യസ്ഥന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. കെ വിഭവസൂചികയിലുള്ള ഇനങ്ങളും എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഈ ഫയല്‍ കാര്യസ്ഥന്‍ ഉപയോഗിക്കും.
Here you can configure your default web browser. All KDE applications in which you can select hyperlinks should honor this setting. നിങ്ങളുടെ സഹജമായ വെബ് ബ്രൌസര്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. ഹൈപ്പര്‍കണ്ണികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതു് മാനിയ്ക്കണം.
Here you can select the window manager to be run in your KDE session. ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് കെഡിഇ സെഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട ജാലക-പരിപാലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is and how to treat it. ഏത് തരത്തിലുള്ള ജാലകം ആണ് എന്നും അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമുള്ള സൂചന ഡസ്ക്ടോപ്പിന് നല്‍കുക
How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുന്പോള്‍ x ദിശയിലേക്ക് ആരോ എത്ര നീക്കണം
How far in the x direction to move the child when the button is depressed ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുന്പോള്‍ x ദിശയിലേക്ക് ചൈള്‍ഡിനെ എത്ര ദൂരം നീക്കണം
How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുന്പോള്‍ y ദിശയിലേക്ക് ആരോ എത്ര നീക്കണം
How far in the y direction to move the child when the button is depressed ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുന്പോള്‍ y ദിശയിലേക്ക് ചൈള്‍ഡിനെ എത്ര ദൂരം നീക്കണം
How long to show the last input character in hidden entries അദൃശ്യമായ എന്‍ട്രികളില്‍ അവസാനം നല്‍കിയ അക്ഷരം എത്ര നേരം കാണിക്കണം
How the text and icon of each item are positioned relative to each other ഓരോ വസ്തുവിനുമുള്ള വാചകവും ചിഹ്നവും എങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
How to align the lines എങ്ങനെ വരികള്‍ ക്രമത്തിലാക്കാം
How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not have enough room to display the entire string സെല്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തല്‍ സംവിധാനത്തിന് മുഴുവന്‍ സ്ട്രിങ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സ്ഥലം ഇല്ലായെങ്കില്‍, എങ്ങനെ സ്ട്രിങ് അനവധി വരികളിലായി പിരിക്കണം
How to draw the input method preedit string സ്ട്രിങ് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്പുളള ഇന്‍പുട്ട് രീതി എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം
How to draw the input method statusbar സ്റ്റേറ്റസ് ബാറിനുളള ഇന്‍പുട്ട് രീതി എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം
How to draw the toolbar എങ്ങനെ ഉപകരണപ്പട്ട വരയ‌്ക്കാം
Icon set to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള പ്രതിരൂപങ്ങളുടെ ശേഖരം
Icon widget to display in the item വസ്തുവില്‍ കാണിക്കുവാനുള്ള ചിഹ്നത്തിന്റെ വിഡ്ജറ്റ്
If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all ചൈള്‍ഡിന് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാള്‍ വലുതാണ് ലഭ്യമായ ഹോറിസോണ്‍ട്ടല്‍ സ്ഥലം എങ്കില്‍, അതിന്റെ എത്ര ഭാഗം ചൈള്‍ഡിന് ഉപയോഗിക്കേണം, 0.0 ശൂന്യവും 1.0 എല്ലാം ആകുന്നു
If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all ചൈള്‍ഡിന് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാള്‍ വലുതാണ് ലഭ്യമായ വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ സ്ഥലം എങ്കില്‍, അതിന്റെ എത്റ ഭാഗം ചൈള്‍ഡിന് ഉപയോഗിക്കേണം, 0.0 ശൂന്യവും 1.0 എല്ലാം ആകുന്നു
If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones FALSE ആണെങ്കില്‍, തിരഞ്ഞെടുത്തവയല്ലാതെ മറ്റ് സ്ട്രിങുകള്‍ എന്‍റര്‍ ചെയ്യുവാന്‍ അനുവദമില്ല
If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed സെറ്റ് ചെയ്തു എങ്കില്‍, ശേഖരത്തിലുളള വസ്തു പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ലേബല്‍ അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്
If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that you can use to go to a page TRUE എങ്കില്‍, നോട്ട്ബുക്കില്‍ വലത്തുള്ള മൌസ് ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍, ഒരു മെനു ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇതു് നിങ്ങളെ ഒരു താളിലേക്കു് പോകുവാന്‍ സാധ്യമാക്കുന്നു.
If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit TRUE എങ്കില്‍, അനവധി റ്റാബുകളുണ്ടെങ്കില്‍ സ്ക്രോള്‍ ആരോകള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു
If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget TRUE എങ്കില്‍, പെയിന്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റിനൊപ്പം ചൈള്‍ഡ് വികസിക്കുകയും ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു
If TRUE, the table cells are all the same width/height TRUE ആണെങ്കില്‍, ടേബിള്‍ സെല്ലുകളുടെ വീതി/ഉയരം ഒന്നാണു്.
If you have a connection to the Internet other than wireless, you can set up a wireless hotspot to share the connection with others. വയര്‍ലെസ്സിനു് പകരം ഇന്റര്‍നെറ്റിലേക്കു് നിങ്ങള്‍ക്കൊരു കണക്ഷനുണ്ടെങ്കില്‍, മറ്റുള്ളവരുമായി നിങ്ങള്‍ക്കു് ഇന്റര്‍നെറ്റു് പങ്കിടുവാന്‍ ഒരു വയര്‍ലസ്സ് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം.
If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree നിങ്ങള്‍ക്ക് വഴി തെറ്റിയെങ്കില്‍, ഒരു മരത്തില്‍ ആലിംഗനം ചെയ്യുക
Invert direction slider moves to increase range value ഇന്‍വേര്‍ട്ട് ഡൈറക്ഷന്‍ സ്ലൈഡര്‍ മൂല്ല്യത്തിന്റെ പരിധി കൂട്ടുന്നതിനായി നീങ്ങുന്നു
It is not possible to access the Internet through your wireless while the hotspot is active. ഹോട്ട്സ്പോട്ട് സജീവമാകുമ്പോള്‍ വയര്‍ലെസ്സ് മുഖേനയുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിങ്ങള്‍ക്കു്ലഭ്യമാകുന്നതല്ല.
It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files around when deleting a user account. ഉപയോക്താവിന്റെ അക്കൌണ്ട് നീക്കം ചെയ്താലും, അതിനുള്ള ആസ്ഥാന ഡയറക്ടറി, മെയില്‍ സ്പൂള്‍, താല്‍ക്കാലിക ഫയലുകള്‍ എന്നിവ സൂക്ഷിയ്ക്കാം.
Keeps track of the network and updates directory listings of the network:/ protocol network:/ പ്രോട്ടോകോളില്‍ ശൃംഖലയുടേയും തട്ടുകളുടെ പട്ടികകളേയും നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നു
Keybinding to activate the menu bar മെനുബാര്‍ സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള കീബൈന്‍ഡിങ്
Language, numeric, and time settings for your particular region നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിനുള്ള ഭാഷ, അക്കങ്ങള്‍, സമയം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍
Learn more കൂടുതല്‍ പഠിക്കുക
Learn more about color management നിറം കൈകാര്യം ചെയ്യന്നതിനെപ്പറ്റി കൂടുതല്‍ അറിയുക
LEO - Translate Between French and German ലിയോ - ഫ്രഞ്ചും ജര്‍മനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
LEO - Translate Between German and French ലിയോ - ജര്‍മനും ഫ്രഞ്ചും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
List of people who have contributed artwork to the program പ്രോഗ്രാമിന് കലാസംഭാവന ചെയ്ത ആളുകളുടെ പട്ടിക
List of the GtkPrintBackend backends to use by default ഡീഫോള്‍ട്ടായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട GtkPrintBackend ബാക്കെന്‍ഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ്
List possible panel names and exit സാധ്യമായ പട്ടയുടെ നാമങ്ങള്‍ കാണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക
Login settings are used by all users when logging into the system സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാ ഉപയോക്താകളും പ്രവേശന കൃമീകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കും
Make available to other users മറ്റുള്ള ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുക
Make available to other _users മറ്റുള്ള _ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുക
Make available to _other users മറ്റുള്ള _ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുക
Make it easier to see, hear, type, point and click കാഴ്ച്ച, കേൾവി, മുദ്രണം, പോയിന്റ്, ക്ലിക്ക് എന്നിവ മെച്ചപെടുത്തുക
Map മാപ്പ്
Map Buttons ബട്ടണുകള്‍ മാപ്പ് ചെയ്യുക
Map buttons to functions ഫംഗ്ഷനുകളിലേക്കു് ബട്ടണുകള്‍ മാപ്പ് ചെയ്യുക
Map Buttons… ബട്ടണുകള്‍ മാപ്പ് ചെയ്യുക…
Map data (c) OpenStreetMap contributors, ODBL ഭൂപട വിവരങ്ങള്‍ (3) ഓപ്പണ്‍സ്റ്റ്രീറ്റ് മാപ്
Map Download ഭൂപടം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക
Map download aborted ഭൂപടം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിചിരിക്കുന്നു
Map download aborted! ഭൂപടം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു
Map follows Vehicle വാഹനത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക
Map Point ഭൂപടസ്ഥാനം
Map to Monitor… മോണിറ്ററിലേക്കു് മാപ്പ് ചെയ്യുക…
Map to single monitor ഒറ്റ മോണിറ്ററിലേക്കു് മാപ്പ് ചെയ്യുക
Marked up text to render ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള അയടാളപ്പെടുത്തിയ ടെക്സ്റ്റ്
Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a double click (in pixels) രണ്ടു് ക്ലിക്കു് ആയി കണക്കാക്കുന്നതിനു് രണ്ടു് ക്ലിക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ അനുവദനീയമായ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അകലം (പിക്സലുകളില്‍)
Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double click (in milliseconds) രണ്ടു് ക്ലിക്കു് ആയി കണക്കാക്കുന്നതിനു് രണ്ടു് ക്ലിക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ അനുവദനീയമായ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സമയം (മില്ലിസെക്കന്‍ഡില്‍)
members and contributors. അംഗങ്ങള്‍, സഹകാരികാള്‍
Minimum length of the search key in order to look up matches പൊരുത്തമുളളവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി കീയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളം
Model column to search through during interactive search ഇന്ററാക്ടീവ് തെരച്ചിലിലൂടെ തെരയുവാനുള്ള മോഡല്‍ നിര
Model column used to retrieve the icon pixbuf from ചിഹ്നത്തിന്റെ pixbuf മോഡല്‍ കോളം ഉപയോഗിച്ചു് എവിടെ നിന്നും ലഭ്യമക്കണം
Model column used to retrieve the text from വാചകം മോഡല്‍ കോളം ഉപയോഗിച്ചു് എവിടെ നിന്നും ലഭ്യമക്കണം
Model column used to retrieve the text if using Pango markup പാങ്കോ മാര്‍ക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കില്‍ വാചകം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മോഡല്‍ നിര
Modifiers-only switch to next source അടുത്ത ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുവാനുള്ള മോഡിഫയര്‍ മാത്രമുള്ള സ്വിച്ച്
More Applications കൂടുതല്‍ പ്രയോഗങ്ങള്‍
More info കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
Move a build of cards on to the empty Tableau slot ഒഴിഞ്ഞ കളത്തിലേക്ക്‌ കാര്‍ടുകളുടെ ഒരു നിര നീക്കുക
Move a card or build of cards on to the empty slot ഒരു ചീട്ടോ ചീട്ടുകളുടെ നിരയോ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കളത്തിലേക്ക്‌ നീക്കുക
Move a card to an empty temporary slot ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കളത്തിലേക്ക്‌ ഒരു ചീട്ട്‌ നീക്കുക
Move a card to the Foundation അടിത്തറയിലേക്ക്‌ ഒരു ചീട്ടു നീക്കുക
Move something on to an empty reserve എന്തിനെയെങ്കിലും ഒരൊഴിഞ്ഞ കരുതല്‍ അടുക്കിലേക്കു നീക്കുക
Move waste back to stock പാഴായതിനെ ശേഖരത്തിലേക്കു തിരിച്ചു നീക്കുക
Move waste on to a reserve slot പാഴായതിനെ കരുതല്‍ കളത്തിലേക്കു നീക്കുക
Move waste to stock പാഴായതിനെ ശേഖരത്തിലേക്ക്‌ നീക്കുക
Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue' നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണ ഉപകരണം ക്രമീകരിക്കാന്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ട് 'തുടരുക' അമര്‍ത്തുക
Move your calibration device to the surface position and press 'Continue' നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണ ഉപകരണം ഉപരിതലം ആക്കിയിട്ട് 'തുടരുക' അമര്‍ത്തുക
Multitran - Translate Between Dutch and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഡച്ചും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between English and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഇംഗ്ലീഷും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between French and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഫ്രഞ്ചും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between German and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ജര്‍മനും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between Italian and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഇറ്റാലിയനും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between Spanish and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - സ്പാനിഷും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Name of a icon theme to fall back to ഫോള്‍ബാക്ക് ചിഹ്നത്തിനുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെ പേരു്
Name of icon theme to use ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള പ്രതിരൂപ ഥീം
Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme ഉപയോഗിക്കേണ്ട കര്‍സര്‍ ഥീമിന്‍റെ പേര്, അല്ലെങ്കില്‍ ഡീഫോള്‍ട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് NULL
Name of the GtkFileChooser backend to use by default ഡീഫോള്‍ട്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള GtkFileChooser ബാക്കെന്‍ഡിന്‍റെ പേര്
Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags വാചകത്തിനുള്ള റ്റാഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പേരു്. അജ്ഞാതമായവയ്ക്കു് NULL
Native to display ഡിസ്പ്ലേക്ക് സ്വതവേയുള്ള
Need an integer to factorize ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്റിജര്‍ ആവശ്യമുണ്ടു്
Network details for the selected networks, including passwords and any custom configuration will be lost. രഹസ്യവാക്ക്, തയ്യാറാക്കിയ ക്രമീകരണം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള %s-ന്റെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകുന്നു.
Newfoundland and Labrador ന്യൂഫൌണ്ട് ലാന്‍ഡ് ആന്റ് ലാബ്രഡോര്‍
No sane value to bitwise shift ബിറ്റ്‌വൈസ് ഷിഫ്റ്റ് നടത്താന്‍ യുക്തമായ വിലകളൊന്നുമില്ല
No sane value to store സൂക്ഷിയ്ക്കാനായി യുക്തമായ വിലകളൊന്നുമില്ല
No show all എല്ലാം കാണിക്കേണ്ട
No supported way to authenticate with this domain ഈ ഡൊമെയിനിലേക്കു് ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുവാന്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല
Not enough free space ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമില്ലാ
Number of characters to leave space for in the entry എന്‍ട്രിയില്‍ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അക്ഷരങ്ങള്‍ങ്ങളുടെ എണ്ണം
Number of columns to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള നിരകളുടെ എണ്ണം
Number of Pages To Print പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള താളുകളുടെ എണ്ണം
Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window സ്ക്രോള്‍ബാറുകള്‍ക്കും സ്ക്രോള്‍ ചെയ്യുന്ന ജാലകത്തിനും ഇടയിലുള്ള പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം.
Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left സ്ക്രീനിന്റെ ഇടത്തേക്കു് സ്ക്രോള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം
Open with %s %s ഉപയോഗിച്ചു് തുറക്കുക
Palette to use in the color selector നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ സംവിധാനത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള ചായപ്പലക
Panel to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാനല്‍
Personal File Sharing allows you to share your Public folder with others on your current network using: <a href="dav://%s">dav://%s</a> <a href="dav://%s">dav://%s</a> ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രംഖലയില്‍ പൊതുവായ ഫോള്‍ഡറുകള്‍ പങ്കിടാന്‍ സ്വകാര്യ ഫയല്‍ പങ്കിടല്‍ അനുവദിക്കുന്നു
Pick up and drop cards by clicking ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചീട്ടെടുത്ത ഇടുക
Pixel size to use for named icon നാമമുളള പ്രതിരൂപങ്ങള്‍ക്കുളള പിക്സലിന്‍റെ വലിപ്പം
Place cards on to the Tableau to form poker hands പോക്കറിനു വേണ്ടി ടാബ്ലോയില്‍ ചീട്ടുകള്‍ നിരത്തുക
Place the eight of clubs next to the seven of clubs. ക്ലാവര്‍ ഏഴിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ എട്ട് വയ്ക്കുക.
Place the eight of diamonds next to the seven of diamonds. ഡയമണ്ട് ഏഴിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് എട്ട് വയ്ക്കുക.
Place the eight of hearts next to the seven of hearts. ആഡ്യന്‍ ഏഴിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ എട്ട് വയ്ക്കുക.
Place the eight of spades next to the seven of spades. ഇസ്പേട് ഏഴിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് എട്ട് വയ്ക്കുക.
Place the five of clubs next to the four of clubs. ക്ലാവര്‍ നാലിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ അഞ്ച് വയ്ക്കുക.
Place the five of diamonds next to the four of diamonds. ഡയമണ്ട് നാലിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് അഞ്ച് വയ്ക്കുക.
Place the five of hearts next to the four of hearts. ആഡ്യന്‍ നാലിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ അഞ്ച് വയ്ക്കുക.
Place the five of spades next to the four of spades. ഇസ്പേട് നാലിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് അഞ്ച് വയ്ക്കുക.
Place the four of clubs next to the three of clubs. ക്ലാവര്‍ മൂന്നിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ നാല് വയ്ക്കുക.
Place the four of diamonds next to the three of diamonds. ഡയമണ്ട് മൂന്നിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് നാല് വയ്ക്കുക.
Place the four of hearts next to the three of hearts. ആഡ്യന്‍ മൂന്നിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ നാല് വയ്ക്കുക.
Place the four of spades next to the three of spades. ഇസ്പേട് മൂന്നിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് നാല് വയ്ക്കുക.
Place the jack of clubs next to the ten of clubs. ക്ലാവര്‍ പത്തിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ ഗുലാന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the jack of diamonds next to the ten of diamonds. ഡയമണ്ട് പത്തിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് ഗുലാന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the jack of hearts next to the ten of hearts. ആഡ്യന്‍ പത്തിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ ഗുലാന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the jack of spades next to the ten of spades. ഇസ്പേട് പത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് ഗുലാന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the king of clubs next to the queen of clubs. ക്ലാവര്‍ റാണിയുടെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ രാജാവ് വയ്ക്കുക.
Place the king of diamonds next to the queen of diamonds. ഡയമണ്ട് റാണിയുടെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് രാജാവ് വയ്ക്കുക.
Place the king of hearts next to the queen of hearts. ആഡ്യന്‍ റാണിയുടെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ രാജാവ് വയ്ക്കുക.
Place the king of spades next to the queen of spades. ഇസ്പേട് റാണിയുടെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് രാജാവ് വയ്ക്കുക.
Place the nine of clubs next to the eight of clubs. ക്ലാവര്‍ എട്ടിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ ഒന്‍പത് വയ്ക്കുക.
Place the nine of diamonds next to the eight of diamonds. ഡയമണ്ട് എട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് ഒന്‍പത് വയ്ക്കുക.
Place the nine of hearts next to the eight of hearts. ആഡ്യന്‍ എട്ടിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ ഒന്‍പത് വയ്ക്കുക.
Place the nine of spades next to the eight of spades. ഇസ്പേട് എട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് ഒന്‍പത് വയ്ക്കുക.
Place the queen of clubs next to the jack of clubs. ക്ലാവര്‍ ഗുലനിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ റാണി വയ്ക്കുക.
Place the queen of diamonds next to the jack of diamonds. ഡയമണ്ട് ഗുലനിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് റാണി വയ്ക്കുക.
Place the queen of hearts next to the jack of hearts. ആഡ്യന്‍ ഗുലനിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ റാണി വയ്ക്കുക.
Place the queen of spades next to the jack of spades. ഇസ്പേട് ഗുലനിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് റാണി വയ്ക്കുക.
Place the seven of clubs next to the six of clubs. ക്ലാവര്‍ ആറിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ ഏഴ് വയ്ക്കുക.
Place the seven of diamonds next to the six of diamonds. ഡയമണ്ട് ആറിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് ഏഴ് വയ്ക്കുക.
Place the seven of hearts next to the six of hearts. ആഡ്യന്‍ ആറിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ ഏഴ് വയ്ക്കുക.
Place the seven of spades next to the six of spades. ഇസ്പേട് ആറിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് ഏഴ് വയ്ക്കുക.
Place the six of clubs next to the five of clubs. ക്ലാവര്‍ അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ ആറ് വയ്ക്കുക.
Place the six of diamonds next to the five of diamonds. ഡയമണ്ട് അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് ആറ് വയ്ക്കുക.
Place the six of hearts next to the five of hearts. ആഡ്യന്‍ അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ ആറ് വയ്ക്കുക.
Place the six of spades next to the five of spades. ഇസ്പേട് അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് ആറ് വയ്ക്കുക.
Place the ten of clubs next to the nine of clubs. ക്ലാവര്‍ ഒന്‍പതിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ പത്ത്‌ വയ്ക്കുക.
Place the ten of diamonds next to the nine of diamonds. ഡയമണ്ട് ഒന്‍പതിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് പത്ത്‌ വയ്ക്കുക.
Place the ten of hearts next to the nine of hearts. ആഡ്യന്‍ ഒന്‍പതിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ പത്ത്‌ വയ്ക്കുക.
Place the ten of spades next to the nine of spades. ഇസ്പേട് ഒന്‍പതിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് പത്ത്‌ വയ്ക്കുക.
Place the three of clubs next to the two of clubs. ക്ലാവര്‍ രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ മൂന്ന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the three of diamonds next to the two of diamonds. ഡയമണ്ട് രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് മൂന്ന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the three of hearts next to the two of hearts. ആഡ്യന്‍ രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ മൂന്ന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the three of spades next to the two of spades. ഇസ്പേട് രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് മൂന്ന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the two of clubs next to the ace of clubs. ക്ലാവര്‍ ഏസിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ രണ്ട് വയ്ക്കുക.
Place the two of diamonds next to the ace of diamonds. ഡയമണ്ട് ഏസിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് രണ്ട് വയ്ക്കുക.
Place the two of hearts next to the ace of hearts. ആഡ്യന്‍ ഏസിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ രണ്ട് വയ്ക്കുക.
Place the two of spades next to the ace of spades. ഇസ്പേട് ഏസിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് രണ്ട് വയ്ക്കുക.
Place your calibration device over the square and press 'Start' ക്രമീകരണ ഉപകരണം ചതുരത്തിന്റെ മുകളില്‍ വെച്ച് 'തുടങ്ങുക' അമര്‍ത്തുക
Plan with Waypoints വഴിത്തിരിവുകളോടെ പ്ളാന്‍ ചെയ്യുക
Play a card to foundation. അടിത്തറയിലേക്ക്‌ ഒരു ചീട്ടു കളിക്കുക
Please make sure that the AccountService is installed and enabled. ദയവായി AccountService ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്തു് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമെന്നുറപ്പാക്കുക.
Please report this bug to the developers. ദയവായി ഈ ബഗ് ഡവലപ്പര്‍മാരെ അറിയിക്കുക.
Please set the display to a brightness that is typical for you. Color management will be most accurate at this brightness level. താങ്കള്‍ക്ക് സൌകര്യമായ രീതിയിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ തെളിച്ചം ക്രമീകരിക്കുക. നിറം ക്രമീകരണം ആ തെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൃത്യം.
Please tap the target markers as they appear on screen to calibrate the tablet. ടാബ്ലറ്റ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യന്നതിനായി അവ സ്ക്രീനില്‍ കാണിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ലക്ഷ്യ അടയാളങ്ങളില്‍ ദയവായി ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top) പെയിന്‍ഡ് സെപ്പറേറ്ററിന്റെ സ്ഥാനം, പിക്സലുകളില്‍ (0 - ഇടത്തു്/മുകളിലേക്കു് എന്നര്‍ത്ഥം)
Position of the handle relative to the child widget ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു് ഹാന്‍ഡിലിന്റെ സ്ഥാനം
PPP service failed to start പിപിപി സര്‍വീസ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു
Printer to print the job to ഈ ജോലി പ്രിന്‍റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രിന്‍റര്‍
Protect your personal information and control what others might see സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുക; മറ്റുള്ളവര്‍ എന്തു കാണണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Provides the system's time zone to applications സിസ്റ്റത്തിലെ സമയമേഖല പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കു് നല്‍കുന്നു
Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted ഒരു കീ അമര്‍ത്തുന്നതിനും സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതിനും ഇടയില്‍ ഒരു ഇടവേള നല്‍കുക
Redraw map മാപ് വീണ്ടും വരക്കുക
Remembering your history makes things easier to find again. These items are never shared over the network. ചരിത്രം ഓര്‍മിച്ചുവെയ്ക്കുന്നത് കാര്യങ്ങള്‍ വിണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കും. ഇത് ശ്രംഖല വഴി ഒരിക്കലും പങ്കിടില്ല.
Remove all details relating to this network and do not try to automatically connect ഈ ശ്രംഖലയുമായുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നീക്കി തനിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക
Remove all details relating to this network and do not try to automatically connect to it. ഈ ശ്രംഖലയുമായുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നീക്കി തനിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക.
Remove search results from the map ഭൂപടത്തില്‍ നിന്നും തെരച്ചില്‍ ഫലങ്ങള്‍ കളയുക
Render detail to pass to the theme engine ഥീം എന്‍ജിനായുളള ചിട്ടപ്പെടുത്തലിന്‍റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍
Replace with waypoints വഴിത്തിരിവുപയോഗിച്ച് മാറ്റുക
Reset the settings for this connection to their defaults, but remember as a preferred connection. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഡജ്ജീകരണങ്ങള്‍ സ്വതവേയുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റുക, പക്ഷേ, മുന്‍ഗണനയുള്ള ബന്ധമായി കരുതുക.
Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value
Restart this computer and boot your normal operating system. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സാധാരണ ബൂട്ടിങ്ങിൽ വീണ്ടും തുടങ്ങുക
Restrict to Fill Level ഫില്‍ ലവല്‍ ആയി കൂറയ്ക്കുക
Return cards to stock ചീട്ടുകള്‍ ശേഖരത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വയ്ക്കുക
Return to route! പാതയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവുക
Rewind to the game start കളിയുടെ ആരംഭത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുക
Route to here ഇവിടെ വരെയുള്ള വഴി കാട്ടുക
Row is an expander row, and is expanded നിര വികസിതമാണ്, അതിനാല്‍ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
Saint Kitts and Nevis സെയിന്റ് കിറ്റ്സും നെവിസും
Saint Pierre and Miquelon സെയിന്റ് പിയറി ആന്‍ഡ് മിക്വിലണ്‍
Saint Vincent and the Grenadines സെയിന്റ് വിന്സന്റും ഗ്രനഡൈന്സും
Sao Tome and Principe സാവോ ടോമും പ്രിന്‍സിപ്പിയും
São Tomé and Príncipe Dobra സാവോ ടോമിലേം പ്രിന്‍സിപ്പിയിലേം ഡൊബ്ര
Save a screenshot of a window to $PICTURES $PICTURES ലേക്കു് ജാലകത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് സൂക്ഷിയ്ക്കുക
Save a screenshot of an area to $PICTURES $PICTURES ലേക്കു് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് സൂക്ഷിയ്ക്കുക
Save a screenshot to $PICTURES $PICTURES ലേക്ക് ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് സൂക്ഷിയ്ക്കുക
Select a display target white point. Most displays should be calibrated to a D65 illuminant. ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട വെള്ള സൂചിക തെരഞ്ഞെടുക്കുക. മിക്ക ഡിസ്പ്ലേകളും D65 തെളിച്ചത്തിലാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത്.
Select a distance to look for (km) ഇത്ര ദൂരത്തിനുള്ളില്‍ തെരയുക
Select All എല്ലാം തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select an application to run when a camera is connected ഒരു ക്യാമറാ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ളൊരു പ്രയോഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select an application to run when a music player is connected ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലേയര്‍ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ളൊരു പ്രയോഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select file to import ഇംപോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫയല്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select the game type to play ഏത് തരം കളി വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Select the sensor device you want to use for calibration. ക്രമീകരണത്തിനുപയോഗിക്കേണ്ട സെന്‍സര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
Select waypoint to insert the new one before പുതിയവഴിതിരിവിന്റെ സ്ഥാനം (മുന്പില്‍)
Select whether to drag the cards or to click on the source then the destination. ചീട്ടുകള്‍ നിങ്ങള്‍ വലിച്ച് നീക്കണമോ അതോ എവിടെ നിന്നും എവിടേക്ക് നീക്കണം എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യണമോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Select your display language, formats, keyboard layouts and input sources നിങ്ങളുടെ ഭാഷ, ഘടന, കീബോർഡ് മാതൃക, ഇൻപുട്ട് സോർസ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors നിരകള്‍‌ക്കു് ഒന്നിടവിട്ടു് നിറം നല്‍കുവാന്‍ ഥീം എഞ്ചിനു് സൂചന സജ്ജമാക്കുക
Set button mappings and adjust stylus sensitivity for graphics tablets ബട്ടണ്‍ മാപ്പിങ്ങും ഗ്രാഫിക്സ് റ്റാബ്ലറ്റിലെ സ്റ്റൈലസ് ക്രമീകരണങ്ങളും മാറ്റുക
Set destination to %ld, %ld %ld, %ld ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാക്കുക
Set map to %ld, %ld %ld, %ld -നെ മാപ്പില്‍ ക്രമീകരിക്കുക
Set next visit to %ld, %ld %ld, %ld നെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമാക്കുക
Set this profile for all users on this computer ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ഈ പ്രൊഫൈല്‍ സജ്ജമാക്കുക
Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you don't know how much. പുരഗോതി കാണിക്കുന്നതിനായി പോസിറ്റീവ് ആയ മൂല്ല്യങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കുക.
setting '%s' to '%s' '%s'-നെ '%s' ആയി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
Shared connection service failed to start പങ്കിടുന്ന കണക്ഷന്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു
Shared with other computers മറ്റു് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി പങ്കിടുന്നു
Show Map ഭൂപടം
കാണിക്കുക
Show results on the map തിരച്ചില്‍ ഫലങ്ങള്‍ ഭൂപടത്തില്‍ കാണിക്കുക
Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the handlebox ഹാന്‍ഡില്‍ബോക്സ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ഡോക്കിങ് പോയിന്റിനൊപ്പമുള്ള ഹാന്‍ഡില്‍ബോക്സിന്റെ വശം
Size to use for cursors, or 0 to use the default size കര്‍സര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള വലിപ്പം, അല്ലെങ്കില്‍ ഡീഫോള്‍ട്ട് വലിപ്പത്തിന് 0 ഉപയോഗിക്കുക
Snap to Ticks Snap to Ticks
Sorry! The system printing service doesn't seem to be available. ക്ഷമിയ്ക്കണം, സിസ്റ്റത്തിനുള്ള പ്രിന്റിങ് സര്‍വീസ്
ലഭ്യമല്ല.
Sound and Media ശബ്ദവും മീഡിയയും
South and South West England സൌത്ത് ആന്‍ഡ് സൌത്ത് വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട്
South Georgia and the South Sandwich Islands തെക്കന്‍ ജോര്‍ജിയ തെക്കന്‍ സാന്‍ഡ്‌വിച്ച് ദ്വീപുകള്‍
Space between value text and the slider/trough area മൂല്ല്യത്തിനുള്ള വാചകത്തിനും സ്ലൈഡര്‍/ട്രഫിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം
Space to put between the label and the child ലേബലിനും ചൈള്‍ഡിനും ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുളള സ്ഥലം
Spacing between step buttons and thumb ബട്ടണുകള്‍ തമ്മിലുള്ള വിടവ്
Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel തംബ്/സ്റ്റെപ്പറുകളും ഔട്ടര്‍ ട്രഫ് അതിരും തമ്മിലുള്ള വിടവു്
Spacing in pixels between the icon and label ചിഹ്നവും ലേബലും തമ്മിലുള്ള ദൂരം പിക്സലുകളില്‍
Spacing in pixels between the image and label ഇമേജും ലേബലും തമ്മിലുളള വിടവു് പിക്സലുകളില്‍
Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height എല്ലാ വരികള്‍ക്കും ഒരേ ഉയരം എന്നു് കരുതി GtkTreeView-ന്റെ വേഗത കൂട്ടുന്നു
St. Kitts and Nevis സെയിന്റ് കിറ്റ്സും നെവിസും
St. Vincent and the Grenadines സെയിന്റ് വിന്‍സെന്റ് ആന്‍ഡ് ദി ഗ്രെനാഡിന്‍സ്
Start with given equation തന്ന സമവാക്യത്തില്‍ തുടങ്ങുക
Stock ID for a stock image to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സ്റ്റോക്ക് ഇമേജിന്‍റെ സ്റ്റോക്ക് ID
Stop hotspot and disconnect any users? ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിര്‍ത്തി ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കള്‍ വിഛേദിയ്ക്കണമോ?
Streets And Alleys തെരുവകളും ഇടവഴികളും
Svalbard and Jan Mayen സ്വാല്‍ബാര്‍ഡും ജാന്‍ മായെനും
Switch off to connect to a Wi-Fi network ഒരു വയര്‍ലെസ്സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്കു് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക
Switch to next input source അടുത്ത ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുക
Switch to next source അടുത്ത ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുക
Switch to previous input source മുമ്പുള്ള ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുക
Switch to previous source മുമ്പുള്ള ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുക
Switches map orientation to the north or the vehicle വടക്കോട്ട് ദര്‍ശനം/സഞ്ചാര ദിശ
Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon സ്റ്റോക്ക് ചിഹ്നം, ചിഹ്നങ്ങളുടെ കൂട്ടം അല്ലെങ്കില്‍ പേരുള്ള ചിഹ്ന എന്നിവയ്ക്കുള്ള സിംബോളിക് വലിപ്പം
Take the %1$s road to the %2$s %2$s %1$s-മത്തെ പാത എടുക്കുക
Text to be displayed in the progress bar പ്രോഗ്രസ്സ് ബാറില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ട ടെക്സ്റ്റ്
Text to render ഫയല്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തല്‍‌ ഉപാധി
Text to show in the item. വസ്തുവില്‍ കാണിക്കുവാനുള്ള വാചകം.
The Accel Group to use for stock accelerator keys സ്റ്റോക്ക് ആക്സിലറേറ്റര്‍ കീകള്‍ക്കുള്ള ആക്സല്‍ ഗ്രൂപ്പ്
The action this activatable will activate and receive updates from സജ്ജമാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം സജീവമാക്കുകയും പരിഷ്കരണങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തി
The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ ഇടത്തും വലത്തും ചേര്‍ക്കുവാനുളള സ്ഥലം, പിക്സലില്‍
The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ മുകളിലും താഴെയും ചേര്‍ക്കുവാനുളള സ്ഥലം, പിക്സലില്‍
The angle units to use ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോണ്‍ ഏകകം
The character to use when masking entry contents (in "password mode") എന്‍റര്‍ ചെയ്ത വസ്തുക്കള്‍ മാസ്ക് ചെയ്യുന്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അക്ഷരം ("പാസ്‍വേര്‍ഡ് മോഡില്‍")
The closure to be monitored for accelerator changes ആക്സലറേറ്റര്‍ മാറ്റങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുളള ക്ലോഷര്‍
The column number to attach the left side of the child to ചൈള്‍ഡിന്‍റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ചേര്‍ക്കേണ്ട നിരയുടെ എണ്ണം
The column number to attach the right side of a child widget to ഒരു ചൈള്‍ വിഡ്ജറ്റിന്റെ വലത്തു് വശത്തു് ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള നിരയുടെ നംബര്‍
The column number to attach the right side of the child to ചൈള്‍ഡിന്‍റെ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ചേര്‍ക്കേണ്ട നിരയുടെ എണ്ണം
The directory to open the load game dialog in കളി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഡയലോഗ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഡയറക്ടറി
The directory to open the save game dialog in കളി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഡയലോഗ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഡയറക്ടറി
The file chooser dialog to use. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള ഫയല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ ഡയലോഗ്.
The format to display moves in നീക്കങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന രീതി
The format to display numbers in സംഖ്യകള്‍ കാണിക്കുന്ന രീതി
The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for each call to gtk_entry_progress_pulse() ഓരോ കോളിന്റേയും ബൌണ്‍സിങ് ബ്ലോക്ക് പുരോഗതി gtk_entry_progress_pulse()-ലേക്കു് നീക്കുന്നതിനായുള്ള എന്‍ട്രിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വീതിയുടെ ഫ്രാക്ഷന്‍
The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed പള്‍സ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ബൌണ്‍സിങ് ബ്ലോക്ക് നീക്കം ചെയ്യുവാനുള്ള പൂര്‍ണ്ണ പുരോഗതിയുടെ ഫ്രാക്ഷന്‍
The full path to the file to be used to store and read the list സംരക്ഷിച്ച് വായിക്കുന്നതിനുളള ഫയലിലേക്കുളള മുഴുവന്‍ പാഥ്
The game file to use ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കളിയുടെ ഫയല്‍
The GtkPageSetup to use ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള GtkPageSetup
The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL layouts. 0-ല്‍ (ഇടത്ത്) നിന്നും 1-ലേക്കുളള (വലത്ത്) ക്രമീകരണം. RTL ലേയൌട്ടുകള്‍ക്ക് ഇതിന്‍റെ എതിരേയുളള ലേയൌട്ടുകള്‍
The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL layouts. 0-ല്‍ (ഇടത്ത്) നിന്നും 1-ലേക്കുളള (വലത്ത്) ക്രമീകരണം (ഹൊറിസോണ്‍ട്ടല്‍). RTL ലേയൌട്ടുകള്‍ക്ക് ഇതിന്‍റെ എതിരേയുളള ലേയൌട്ടുകള്‍.
The icon name to use for the printer പ്രിന്‍ററിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള പ്രതിരൂപത്തിന്‍റെ പേര്
The label used for menu items and buttons that activate this action. മെനു ഐറ്റമുകള്‍ക്കും അവയെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ബട്ടണുകള്‍ക്കുമുളള ലേബല്‍.
The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡ് പകര്‍ത്തലുകള്‍ക്കും DND സോഴ്സിനും ഈ ബഫര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക
The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND destination ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡ് ഒട്ടിക്കലിനും DND ലക്ഷ്യത്തിനും ഈ ബഫര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക
The maximum number of items to be displayed പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വസ്തുക്കള്‍
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected. അളക്കുന്ന ഉപകരണം ലഭ്യമല്ല. ഇതു് ഓണ്‍ ആണെന്നും ശരിയായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.
The model for the TreeModelSort to sort മാതൃക
The model to find matches in ചേര്‍ച്ചകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മോഡല്‍
The name of the file with the graphics for the cards. ചീട്ടുകള്‍ക്കായുള്ള ഗ്രാഫിക്സിനുള്ള ഫയലിന്റെ പേര്.
The name of the program. If this is not set, it defaults to g_get_application_name() പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ പേര്. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കില്‍, ഡീഫോള്‍ട്ടായി g_get_application_name() എന്ന പേരാകും
The name of the scheme file containing the solitaire game to play. സോളിട്ടയര്‍ കളി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സ്കീം ഫയലിന്റെ പേര്‌.
The number of decimal places to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഡെസിമല്‍ സ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം
The old and new passwords are the same പഴയതും പുതിയതും രഹസ്യവാക്കുകള്‍ ഒന്നു തന്നെയാണ്.
The old and new passwords are too similar പഴയതും പുതിയതും ആയ രഹസ്യവാക്കുകള്‍ തമ്മില്‍ വളരെ സാമ്യമുണ്ട്.
The padding to insert at the bottom of the widget. വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ താഴെ ഭാഗത്ത് പാഡിങ് ഇന്‍സേര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
The padding to insert at the left of the widget. വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് പാഡിങ് ഇന്‍സേര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
The padding to insert at the right of the widget. വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ വലത് ഭാഗത്ത് പാഡിങ് ഇന്‍സേര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
The padding to insert at the top of the widget. വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ മുകള്‍ ഭാഗത്ത് പാഡിങ് ഇന്‍സേര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
The piece theme to use കള്ളികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള ഥീം
The pixbuf to render ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള pixbuf
The position of the image relative to the text ടെക്സ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇമേജിന്‍റെ സ്ഥാനം
The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not have enough room to display the entire string സെല്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തല്‍ സംവിധാനത്തിന് മുഴുവന്‍ സ്ട്രിങ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സ്ഥലം ഇല്ലായെങ്കില്‍, സ്ട്രിങ് എല്ലിപ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം
The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have enough room to display the entire string സ്ട്രിങ് പൂര്‍ണ്ണമായി കാണിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം ലേബലില്‍ ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍, സ്ട്രിങ് ellipsize ചെയ്യുന്നതിനു് ഉചിതമായ സ്ഥലം
The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not have enough room to display the entire string, if at all. പ്റോഗ്റസ്സ് ബാറിന് മുഴുവന്‍ സ്ട്രിങ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സ്ഥലം ഇല്ലായെങ്കില്‍, സ്ട്രിങ് എല്ലിപ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം.
The RecentManager object to use ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള RecentManager ഒബ്ജക്ട്
The row number to attach the bottom of the child to ചൈള്‍ഡിന്‍റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ചേര്‍ക്കേണ്ട വരിയുടെ എണ്ണം
The row number to attach the top of a child widget to ഒരു ചൈള്‍ വിഡ്ജറ്റിന്റെ മുകളിലേക്കു് ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള വരിയുടെ നംബര്‍
The row number to attach the top of the child to ചൈള്‍ഡിന്‍റെ മുകള്‍ ഭാഗത്തേക്ക് ചേര്‍ക്കേണ്ട വരിയുടെ എണ്ണം
The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the currently selected day) തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം (1-നും 31-നും ഇടയ്ക്കുളള അക്കം, അല്ലെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം മാറ്റുന്നതിന് 0)
The selected month (as a number between 0 and 11) തിഞ്ഞെടുത്ത മാസം (0-ത്തിനും 11-നും നടുക്കുളള അക്കം)
The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower side അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനു് താഴേക്കുള്ള വശത്തേക്കു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പറിന്റെ സെന്‍സിറ്റിവിറ്റി പോളിസി
The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper side അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനു് മുകളിലേക്കുള്ള വശത്തേക്കു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പറിന്റെ സെന്‍സിറ്റിവിറ്റി പോളിസി
The stock ID of the stock icon to render ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായിളള സ്റ്റോക്ക് ഐക്കണ്‍ന്‍റെ സ്റ്റോക്ക് ID
The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none മെനു വസ്തുവിലേക്കു് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സബ്മെനു, or NULL if it has none
The text to display in order to demonstrate the selected font തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിപി വിവരിക്കുന്നതിനായി പ്രദര്‍ശത്തനത്തിനുളള ടെക്സ്റ്റ്
The URI bound to this button ഈ ബട്ടണിനുള്ള URI
The URL for the link to the website of the program പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ വെബ്സൈറ്റിനുളള URL
The value property of the currently active member of the group to which this action belongs. ഈ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സജീവമായ അംഗത്തിനുള്ള വിശേഷത.
The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom) 0-ല്‍ (മുകള്‍ ഭാഗം) നിന്നും 1-ലേക്കുളള (താഴ് ഭാഗം) ക്രമീകരണം
The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom). 0-ല്‍ (മുകള്‍ ഭാഗം) നിന്നും 1-ലേക്കുളള (താഴ് ഭാഗം) ക്രമീകരണം (വെറ്‍ട്ടിക്കല്‍).
The VPN connection '%s' could not be exported to %s. Error: %s. VPN ബന്ധം '%s' %s ലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാകുന്നില്ല.

പിഴവ്: %s.
The widget the menu is attached to മെനു ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള വിഡ്ജറ്റ്
The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed ലേബലിന്‍റെ ന്യൂമോണിക് കീ അമര്‍ത്തപ്പെടുന്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട വിഡ്ജറ്റ്
The widget to be monitored for accelerator changes ആക്സലറേറ്റര്‍ മാറ്റങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുളള വിഡ്ജറ്റ്
There are no more moves ഇനി നീക്കങ്ങള്‍ ഇല്ല
There is more than one possible match ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ പൊരുത്തങ്ങള്‍
There was a serious error causing the program to exit ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം ഈ പ്രോഗ്രാം നിര്‍ത്താന്‍ കാരണമായി
This game is unable to provide a hint. ഒരു സൂചന തരാന്‍ ഈ കളിക്കു കഴിയുന്നില്ല.
This service allows you to configure your default email client. All KDE applications which need access to an email client application should honor this setting. നിങ്ങളുടെ സഹജമായ ഇമെയില്‍ ക്ലയന്റ് നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. ഇമെയില്‍ ക്ലയന്റ് ഉപയോഗിയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതു് മാനിയ്ക്കണം.
This service allows you to configure your default terminal emulator. All KDE applications which invoke a terminal emulator application should honor this setting. നിങ്ങളുടെ സഹജമായ ടെര്‍മിനലിന്റെ അനുകരണം നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. ടെര്‍മിനലിന്റെ അനുകരണം തുടങ്ങാന്‍ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതു് മാനിയ്ക്കണം.
Thumb And Pouch പെരുവിരളും സഞ്ചിയും
Title to appear in column header കോളം ഹെഡറില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന തലക്കെട്ട്
To be set at next login അടുത്ത തവണ പ്രവേശിയ്ക്കുമ്പോള്‍ സജ്ജമാക്കേണ്ടതു്
To change time or date settings, you need to authenticate. സമയം അല്ലെങ്കില്‍ തീയതി സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ മാറ്റുന്നതിനായി, ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുക.
To create a user account, click the * icon first ഉപയോക്താവിനുള്ളൊരു അക്കൌണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി,
ആദ്യം * ചിഹ്നം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To delete the selected user account, click the * icon first തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉപയോക്തൃ അക്കൌണ്ട് വെട്ടി നീക്കുന്നതിനായി
ആദ്യം * ചിഹ്നത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the '%s' device. ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് ലോഗിന്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി, നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളം '%s' ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചു് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണു്.
To make changes, click the * icon first മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതിനായി,
ആദ്യം * ചിഹ്നം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Tracks status of network interfaces and provides notification to applications using the network. ശൃംഖലാവിനിമയതലങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവരം നോക്കി അതുപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.
Trinidad and Tobago ട്രിനിഡാഡും ടൊബാഗോയും
Trinidad and Tobago Dollar ട്രിനിഡാഡിലേം ടൊബാഗോയിലേം ഡോളര്‍
TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and not the corner of the imageable area താളിന്റെ മൂലയില്‍ ആയിരിക്കണം കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് എങ്കില്‍ TRUE
TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the print data has been sent to the printer or print server. പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ളതു് പ്രിന്റര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രിന്റ് സര്‍വറിലേക്കു് അയച്ചതിനു് ശേഷം അവസ്ഥ മാറ്റമുള്ള സിഗ്നലുകള്‍ പ്രിന്റ് ജോലി നല്‍കിയാല്‍, TRUE.
TRUE if the print operation will continue to report on the print job status after the print data has been sent to the printer or print server. പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ളതു് പ്രിന്റര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രിന്റ് സര്‍വറിലേക്കു് അയച്ചതിനു് ശേഷം പ്രിന്റ് ജോലികളുടെ അവസ്ഥ പ്രിന്റ് പ്രക്രിയ ലഭ്യമാക്കുന്ന എങ്കില്‍, TRUE.
TRUE if the window should be brought to the user's attention. ജാലകം ഉപയോക്താവിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തണമെങ്കില്‍ TRUE.
Try changing some letters and numbers. കുറച്ച് അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും മാറ്റി നോക്കുക
Try moving a card to the reserve കരുതലിലേക്ക് ഒരു കാര്‍ഡ് നീക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക
Try to avoid common words. പൊതുവായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
Try to avoid reordering existing words. നിലനിൽക്കുന്ന വാക്കുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
Try to avoid some of the words included in the password. അടയാളവാക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
Try to avoid using your name in the password. താങ്കളുടെ പേര് അടയാളവാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
Try to use more numbers. കൂടുതൽ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
Turks and Caicos Islands ടർക്സ്-കൈകോസ് ദ്വീപുകൾ
Turn accessibility features on and off using the keyboard കീബോര്‍ഡ് എളുപ്പവഴികള്‍ ഉപയോഗിച്ചു് ആക്സസിബിളിറ്റി വിശേഷതകള്‍ ടൊഗിള്‍ ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നു
Turn Bluetooth on and off and connect your devices ബ്ലുടൂത്ത് ഓണ്‍ ഓഫ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ഉപകരണം കണക്ട് ചെയ്യുക
Type the URL into your browser to download and install the profile. പ്രൊഫെൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്രൊസറിൽ URL ടെപ്പ് ചെയ്യുക.
Unable to detect any devices that can be color managed നിറം ക്രമീകരിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല
Unable to open connection editor ബന്ധ എഡിറ്റര്‍ തുറക്കാനാകുന്നില്ല
Unable to open help file സഹായത്തിനുള്ള ഫയല്‍ തുറക്കുവാന്‍ സാധ്യമായില്ല
Undo until there are enough cards to fill all tableau piles എല്ലാ ടാബ്ലോ പൈലുകളും നിറക്കാന്‍ ചീട്ടുകള്‍ ഉള്ളത് വരെ കളികള്‍ തിരിച്ചു നീക്കുക
Unique identifier for the window to be used when restoring a session ഒരു സെഷന്‍ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാലകത്തിനുള്ള ഐഡന്റിഫയറ്‍
Units to convert the current calculation into ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കു് വേര്‍തിരിയ്ക്കുവാനുള്ള യൂണിറ്റുകള്‍
Unlimited redeals അതിരില്ലാത്ത ഊഴങ്ങള്‍
Use the _same source for all windows എല്ലാ വിന്‍ഡോയ്ക്കും _ഒരേ സ്ത്രോതസ്സ് ഉപയോഗിക്കുക
View allows user to search through columns interactively നിരകളിലൂടെ തെരയുന്നതിനായി കാഴ്ച ഉപയോക്താവിനെ അനുവദിക്കുന്നു
View and change keyboard shortcuts and set your typing preferences കീബോഡ് കുറുക്കുവഴികള്‍ കണ്ട് മാറുറുക; ടൈപ്പിങ്ങ് മുന്‍ഗണനകള്‍ മാറ്റുക
View on map ഭൂപടത്തില്‍ കാണുക
View your battery status and change power saving settings ബാറ്ററിയുടെ സ്ഥിതി നോക്കി വൈദ്യുതി ലഭിക്കുക
Wallis and Futuna വോളിസ് ആന്റ് ഫുട്ടാന
Welcome to Navit നാവിറ്റിലേക്കു സ്വാഗതം
What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull ഏതു് ഹിന്റിങ് ഉപയോഗിക്കണം; hintnone, hintslight, hintmedium, അല്ലെങ്കില്‍ hintfull
When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep TRUE ആണെങ്കില്‍, കീബോര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മറ്റു് പിശകുകള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ബീപ്പ് ചെയുന്നു
When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets TRUE ആകുമ്പോള്‍, വിഡ്ജറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി കര്‍സര്‍ കീകള്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമുള്ളൂ
When without a stapler, a staple and a ruler will work കൈ നനയാതെ മീന്‍ പിടിക്കാന്‍ പറ്റുമോ?
Where the contents of scrolled windows are located with respect to the scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement. സ്ക്രോള്‍ബാറുകള്‍ അനുസരിച്ചു് സ്ക്രോള്‍ ചെയ്ത ജാലകങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലം
Whether "window-placement" should be used to determine the location of the contents with respect to the scrollbars. സ്ക്രോള്‍ ബാറുകള്‍ അനുസരിച്ചു് ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ "window-placement" ഉപയോഗിക്കണമോ എന്നു്.
Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new folders. ഓപ്പണ്‍ മോഡിലുള്ള ഫയല്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍ സംവിധാനം പുതിയ ഫോള്‍ഡറുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ സാധ്യമാക്കുമോ എന്നു്.
Whether all required fields on the page have been filled out പേജില്‍ ആവശ്യമുള്ള ഫീള്‍ഡുകള്‍ എല്ലാം പൂരിപ്പിച്ചോ എന്ന്
Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc. സ്വതവേയുള്ള ടൂള്‍ബാറുകള്‍ക്കു് വാചകം മാത്രം, വാചകങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും, ചിഹ്നങ്ങള്‍ മാത്രം എന്നിവയാണോ എന്നു്
Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's nearest step increment തെറ്റായ മൂല്ല്യങ്ങള്‍ സ്വയമേ സ്പിന്‍ ബട്ടണനു് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇന്‍ക്രിമെന്റായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്നു്
Whether extra space given to the child should be allocated to the child or used as padding ചൈള്‍ഡിന് കൊടുക്കുന്ന അധിക സ്ഥലം ചൈള്‍ഡിന് മാറ്റിവയ്ക്കണമോ അതോ പാഡിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കണമോ
Whether left and right margins accumulate. ഇടതോ വലതോ മാര്‍ജിനുകള്‍.
Whether or not to animate card moves. ആനിമേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്.
Whether or not to play event sounds ശബ്ദം കേള്‍പ്പിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്.
Whether or not to play event sounds. കളിക്കുമ്പോള്‍ ശബ്ദം പ്രവര്‍ത്തിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്.
Whether or not to show the status bar അവസ്ഥാപട്ട കാണിക്കണമോ എന്ന്
Whether or not to show the toolbar ടൂള്‍ ബാര്‍ കാണിക്കണമോ എന്ന്
Whether separators have configurable width and should be drawn using a box instead of a line വിടവടയാളങ്ങള്‍ക്ക് ക്റമികരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന വീതിയുണ്ടോ എന്നും അവ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണമോ എന്നും
Whether tearoff menu items should be added to menus tearoff മെനു വസ്തുക്കള്‍ മെനുകളിലേക്കു് ചേര്‍ക്കണമോ എന്നു്
Whether the children should all be the same size എല്ലാ ചൈള്‍ഡിന്‍റേയും വലിപ്പം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണമോ
Whether the context menus of entries and text views should offer to change the input method എന്‍ട്രികളുടേയും വാചകങ്ങളുടേയും കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് മെനു ഇന്‍പുട്ട് മെഥേഡ് മാറ്റുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടണമോ
Whether the context menus of entries and text views should offer to insert control characters എന്‍ട്രികളുടേയും വാചകങ്ങളുടേയും കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് മെനു നിയന്ത്രണ അക്ഷരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടണമോ
Whether the current value is displayed as a string next to the slider സ്ലൈഡറിനടുത്തു് നിലവിലുള്ള മൂല്ല്യം ഒരു സ്ട്രിങായി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു്
Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is inverted compared to the default (where down means ascending) Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is inverted compared to the default (where down means ascending)
Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to trap events. ഇവന്റ് ബോക്സ് ദൃശ്യമാണോ എന്നു്, ഇവന്റുകള്‍ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനു് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു
Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the child widget as opposed to below it. ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റിന്റെ ജാലകത്തിനു് മുകളില്‍ ആണു് (താഴെ എന്നു് പറഞ്ഞതിനു് എതിരായി) ഇവന്റ് ബോക്സിനുള്ള ഇവന്റ്-ട്രാപ്പിങ് ജാലകം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു് എന്നു്.
Whether the expander has been opened to reveal the child widget ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി എക്സ്പാന്‍ഡര്‍ തുറന്നുവോ എന്ന്
Whether the hidden files and folders should be displayed അദൃശ്യമായവ ഫയലുകളും ഫോള്‍ഡറുകളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമോ എന്ന്
Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed ലഭ്യമല്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങളിലേക്കു് സൂചന നല്‍കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ കാണിക്കണമോ എന്നു്
Whether the items should be displayed with a number വസ്തുക്കള്‍ അക്കങ്ങളോടൊപ്പം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമോ എന്ന്
Whether the label is drawn with the selected font size തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലിപിയുടെ വലിപ്പത്തില്‍ ലേബല്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയോ എന്ന്
Whether the label text can be selected with the mouse ലേബലിലുളള ടെക്സ്റ്റ് മൌസ് ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സാധ്യമോ എന്ന്
Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ pixbuf-ന് നിറം കൊടുക്കണമോ
Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫയലുകള്‍ ലോക്കല്‍ ഫയല്‍ മാത്രം ആകണമോ എന്ന്: URL
Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉറവിടങ്ങള്‍ ലോക്കല്‍ ഫയലില്‍ മാത്രമായിരിക്കണമോ എന്നു്:: യുആര്‍ഐകള്‍
Whether the widget responds to input ഇന്‍പുട്ട് അനുസരിച്ചു് വിഡ്ജറ്റ് പെരുമാറുന്നുണ്ടോ എന്നു്
Whether to activate the default widget (such as the default button in a dialog) when Enter is pressed Enter അമര്‍ത്തുന്പോള്‍ ഡീഫോള്‍ട്ടായുളള വിഡ്ജറ്റിനെ സജ്ജീവമാക്കണമോ എന്ന് (ഉദാഹരണത്തിന്, ഡയലോഗിലുളള ഡീഫോള്‍ട്ട് ബട്ടണ്‍)
Whether to allow multiple files to be selected അനവധി ഫയലുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അനുവദിക്കണമോ എന്ന്
Whether to allow multiple items to be selected അനവധി വസ്തുക്കള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമോ എന്ന്
Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default
Whether to display a fill level indicator graphics on trough. ട്രഫില്‍ ഫില്‍ ലവല്‍ ഇന്‍ഡിക്കേറ്റര്‍ സൂചിക കാണിക്കണമോ എന്നു്.
Whether to display a stock label with the name of the previewed file. പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്ന ഫയലിന്റെ പേരിനൊപ്പം സ്റ്റോക്ക് ലേബല്‍ കാണിക്കണമോ എന്നു്.
Whether to display an "inconsistent" state "സ്ഥിരതയില്ലാത്ത" അവസ്ഥ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന്
Whether to display the column നിര പ്രദ‌ര്ശിപ്പിക്കണമോ
Whether to draw the focus indicator inside widgets വിഡ്ജറ്റിനുള്ളില്‍ ഫോക്കസ് സൂചന ലഭ്യമാക്കണമോ എന്നു്
Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and spacing ട്രഫ് പൂര്‍ണ്ണമായി വരയ്ക്കണമോ അല്ലെങ്കില്‍ സ്റ്റെപ്പറുകളും വിടവു് വേണ്ടെന്നു് വയ്ക്കുക
Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ
Whether to enable toolkit-wide animations. enable toolkit-wide ആനിമേഷനുകള്‍ സജ്ജമാക്കണമോ എന്ന്.
Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default
Whether to play any event sounds at all ഏതെങ്കിലും ഇവന്റ് ശബ്ദങ്ങള്‍ പ്ലേ ചെയ്യണമോ എന്നു്
Whether to play event sounds as feedback to user input ഉപയോക്താവിന്റെ ഇന്‍പുട്ടിനുള്ള ഫീഡ്ബാക്കായി ഇവന്റ് ശബ്ദങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കണമോ എന്നു്
Whether to restrict the upper boundary to the fill level. ഏറ്റവും കൂടിയ പരിധി ഫില്‍ ലവല്‍ ആയി സജ്ജമാക്കണമോ.
Whether to select the contents of a selectable label when it is focused തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ സാധ്യമാകുന്ന ലേബലിനു് ശ്രദ്ധ ലഭ്യമാകുമ്പോള്‍ ഉള്ളടക്കം തെരഞ്ഞെടുക്കണമോ എന്നു്
Whether to select the contents of an entry when it is focused ഒരു എന്‍ട്രിയ്ക്കു് ശ്രദ്ധ ലഭ്യമാകുമ്പോള്‍, അതിലുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുക്കണമോ എന്നു്
Whether to show a sort indicator ക്രമീകരണ സൂചകം ദൃശ്യമാക്കേണ്ടതു‌ണ്ടോ
Whether to strike through the text ടെക്റ്റിന് കുറുകെ വരയ്ക്കണമോ എന്ന്
Whether to truncate multiline pastes to one line. അനവധിവരികളില്‍ നിന്നു് ഒറ്റവരിയിലേക്കു് ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്യണമോ.
Whether to use the label text to create a stock menu item ഒരു സ്റ്റോക്ക് മെനു വസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ലേബല്‍ വാചകം ഉപയോഗിക്കണമോ എന്നു്
Whether to use the related actions appearance properties പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള വിശേഷതകള്‍ ഉപയോഗിക്കണമോ എന്നു്
Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from handle_position ഏതു് ഉപയോഗിക്കണം - snap_edge വിശേഷത അല്ലെങ്കില്‍ handle_position-ല്‍ ലഭ്യമായ മൂല്ല്യം
Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets
Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries ഒരിക്കലും വരികള്‍ റാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെ, അതോ വാക്കിന്റെ അതിരുകളില്‍ അതോ അക്ഷരത്തിനുള്ള അതിരുകളില്‍
Whether to wrap the license text. ലൈസന്‍സ് വാചകങ്ങള്‍ ആവരണം ചെയ്യുമോ എന്ന്.
Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-left text ഇടതു് മുതല്‍ വലതു് വരയും വലതു് മുതല്‍ ഇടതു് വരെയുമുള്ള വാചകങ്ങള്‍ക്കു് രണ്ടു് കര്‍സറുകള്‍ കാണിക്കണമോ എന്നു്
Which kind of shadow to draw around the combo box കോംപോ ബോക്സിന് ചുറ്റും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഷാഡോ ആണ് ആവശ്യം
Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set has-frame സജ്ജമാക്കുമ്പോള്‍ എന്‍ട്രിയ്ക്കു് ചുറ്റും വരേണ്ടതു് ഏതു് തരത്തിലുള്ള ഷാഡോ
White bishop moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത ആന %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White king moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത രാജാവ് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White knight moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത കുതിര %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White pawn moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത കാലാള്‍ %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White queen moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത റാണി %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White rook moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത തേര് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Widget to put in column header button instead of column title നിരയുടെ തലക്കെട്ടിനു് പകരം നിരയുടെ ഹെഡര്‍ ബട്ടണില്‍ വിഡ്ജറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക
Widget to use as the item label വസ്തുവിന്റെ ലേബലായി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള വിഡ്ജറ്റ്
Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box' ഫോക്കസ് ഇന്‍ഡിക്കേറ്ററും വിഡ്ജറ്റ് ബോക്സും തമ്മിലുള്ള വീതി, പിക്സലുകളില്‍
Wikipedia വിക്കിപീഡിയ
Wikipedia - The Free Encyclopedia വിക്കിപീഡിയ - സ്വതന്ത്ര സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം
Wiktionary - The Free Dictionary വിക്ഷ്ണറി - സ്വതന്ത്ര നിഘണ്ടു
Window position (x and y). ജാലകത്തിന്റെ സ്ഥാനം (എക്സും വൈയും)
Window size (width and height). ജാലകത്തിന്റെ വലിപ്പം (വീതിയും ഉയരവും).
WordReference.com Translation: English to French WordReference.com പരിഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നും ഫ്രഞ്ചിലേയ്ക്കു്
WordReference.com Translation: English to Italian WordReference.com പരിഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നും ഇറ്റാലിയനിലേയ്ക്കു്
WordReference.com Translation: English to Spanish WordReference.com പരിഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നും സ്പാനിഷിലേയ്ക്കു്
WordReference.com Translation: French to English WordReference.com പരിഭാഷ: ഫ്രഞ്ചില്‍ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു്
WordReference.com Translation: Italian to English WordReference.com പരിഭാഷ: ഇറ്റാലിയനില്‍ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു്
WordReference.com Translation: Spanish to English WordReference.com പരിഭാഷ: സ്പാനിഷില്‍ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു്
You are not allowed to access the device. Contact your system administrator. നിങ്ങള്‍ക്കു് ഡിവൈസിലേക്കു് പ്രവേശനമില്ല. ദയവായി സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
You can add images to your %s folder and they will show up here താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ %s അറയിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കാം. അവ ഇവിടെ ദൃശ്യമാവുന്നതാണ്.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. നിങ്ങള്‍ക്കീ പ്രോഗ്രാമിനൊപ്പം ഗ്നു ജനറല്‍ പബ്ലിക് ലൈസന്‍സിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പും ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ്; ഇല്ലെങ്കില്‍, <http://www.gnu.org/licenses/> കാണുക.
You will not be able to use your computer while calibration takes place. ക്രമീകരണം നടക്കുന്ന സമയം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പറ്റില്ല.
Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in using your fingerprint reader. നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളം വിജയകരമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്കിനി ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് റീഡര്‍ ഉപയോഗിച്ചു് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണു്.
Your session needs to be restarted for changes to take effect മാറ്റങ്ങള്‍ കാണാന്‍ പുറത്തിറങ്ങുക
_Click to Move നീക്കുന്നതിനായി _ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
_Connect to Hidden Network… അദൃശ്യമായൊരു നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്കു് _കണക്ട് ചെയ്യുക…
_Keep orientation to the North വടക്കോട്ട് ദര്‍ശനം

Source information

Context
get_osmand_live
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
9 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-ml/strings.xml, string 73
String priority
Medium
Failing checks