Translate

unirs_render_descr
Modification of the default style to increase contrast of pedestrian and bicycle roads. Uses legacy Mapnik colors.
SourceTranslationState
69
Save as track
പാതയായ് സൂക്ഷിക്കുക
70
You added %1$s points. Type a filename and tap "Save".
നിങ്ങള്‍ %1$s പോയിന്റുകള്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഫയല്‍ നാമം എഴുതി "സൂക്ഷിക്കുക" ഞെക്കുക
71
Please send a screenshot of this notification to support@osmand.net
ദയവായ് ഈ അറിയിപ്പിന്റെ ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുത്ത് support@osmand.net ലേക്ക് അയക്കു
72
Edit actions
പ്രവര്‍ത്തനരീതികള്‍ ക്രമീകരിക്കുക
73
Get OsmAnd Live to unlock all features: Daily map updates with unlimited downloads, all paid and free plugins, Wikipedia, Wikivoyage and much more.
എല്ലാ പ്ളഗ്ഗിനുകളും, വിക്കിപ്പീഡിയ, വിക്കിവൊയേജ്, എല്ലാദിവസവും പുതുക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ സവിശേഷകള്‍ക്ക് ഓഎസ്എംആന്‍ഡ് ലൈവ് നേടുക.
74
Modification of the default style to increase contrast of pedestrian and bicycle roads. Uses legacy Mapnik colors.
ഡീഫാള്‍ട്ട് സ്ടൈല്‍ നവീകരിച്ച് നടപ്പാതകളൂം സൈക്കിള്‍ പാതകളൂം എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മാപ്നിക് കളറൂകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
75
Bookmark
ബുക്ക്മാര്‍ക്ക്
76
Hide full description
പൂര്‍ണ്ണ വിവരണം മറക്കുക
77
Show full description
പൂര്‍ണ്ണവിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക
78
Suitable for use during off-road driving. Suitable for use with green satellite images as an underlay map. Key points: Reduced main road thickness, increased thickness of tracks, paths, bicycle and other routes. Based on 'Topo' style.
79
Nautical navigation style. Key features: Buoys, lighthouses, riverways, sea lanes and marks, harbours, seamark services, depth contours.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
(except Alaska and Hawaii) (ആലസ്കായും ഹവായിയും ഒഴുകെ
%d of %d %d x %d
%sinto the %s %s-ല്‍ %s -ലേക്ക് തിരിയുക
(Error: unable to load VPN connection editor) (പിഴവ്: VPN ബന്ധം എഡിറ്റര്‍ ലഭ്യമാക്കാനയില്ല)
* Unknown, add is_in tags to those cities * അറിയില്ല, ദയവായി is_in ടാഗ് സിറ്റികളില്‍ ചേര്‍ക്കുക
802.1x supplicant took too long to authenticate 802.1x സപ്പ്ലിക്കന്റ് ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു് അധികം സമയമെടുക്കുന്നു
A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus കീബോര്‍ഡിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ മെനു കരസ്ഥമാക്കുന്നു എന്നു് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ബൂളിയന്‍
A boolean that indicates whether the menu is torn-off മെനു ടോര്‍ണ്‍ ഓഫ് ആണോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബൂളിയന്‍
A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and icons ടൊഗ്ഗിളുകള്‍ക്കും ചിഹ്നങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള സ്ഥലം മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണോ എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബൂളിയന്‍
A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or detached. ഹാന്‍ഡില്‍ബോക്സിന്റെ ചൈള്‍ഡ് ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബൂളിയന്‍ മൂല്ല്യം.
A breath of fresh air ശുദ്ധവായുവിന്റെ ഒരിളംകാറ്റ്
A column in the data source model to get the strings from സ്ട്രിങുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഡേറ്റാ സോഴ്സ് മോഡലിലുളള ഒരു നിര
A flag to enable board numbering ബോര്‍ഡിന് നംബര്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഫ്ളാഗ് നല്‍കുക
A flag to enable maximized mode മാക്സിമൈസ്ഡ് രീതി സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ളാഗ്
A flag to enable move hints നീക്കങ്ങള്‍ക്കുള്ള സൂചനകള്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ളാഗ്
A GdkPixbuf to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള GdkPixbuf
A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the start or end of the parent ഒരു ചൈള്‍ഡ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേരന്‍റിന്‍റെ ആരംഭത്തിലോ അവസാനത്തിലോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഒരു GtkPackType
A hash table representation of the color scheme. നിറങ്ങള്‍ ഹാഷ് ടേബിള്‍ വഴി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
A helpful description of the interface for the top right info box വലത്തു് മുകളിലായുള്ള വിവരം നല്‍കുന്ന കളത്തില്‍ കാണിയ്ക്കാനായി നിങ്ങളുടെ വിനിമയതലത്തിനുള്ള സഹായകരമായ ഒരു വിവരണം.
A human-readable description of the status വായിക്കുവാന്‍ സാധ്യമായ അവസ്ഥയുടെ വിവരണം
A kioslave for the FISH protocol ഫിഷ് പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍കൂള്ള ഒരു കിയൊസ്ലെവു്
A kioslave to browse the network ശൃംഖല ബ്രൌസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കിയൊസ്ലേവു്
A list of recently played games. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ കളിച്ച കളികളുടെ പട്ടിക.
A list of style attributes to apply to the text of the label ലേബലിന്റെ വാചകത്തിനുള്ള സ്റ്റൈല്‍ സവിശേഷതകളുടെ പട്ടിക
A list of style attributes to apply to the text of the renderer ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള ടെക്സ്റ്റില്‍ ബാധകമാക്കേണ്ട സവിശേഷ ശൈലികളുടെ ഒരു പട്ടിക
A logo for the about box. If this is not set, it defaults to gtk_window_get_default_icon_list() വിശദീകരണങ്ങള്‍ എഴുതുന്ന പെട്ടിയ്ക്കുളള ലോഗോ. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കില്‍, ഡീഫോള്‍ട്ടായി gtk_window_get_default_icon_list() എന്നത് ആകും.
A name for the action group. ഈ ആക്ഷന്‍ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പേര്.
A named icon to use as the logo for the about box. വിശദീകരണങ്ങള്‍ എഴുതുന്ന പെട്ടിയ്ക്കുളള ലോഗോ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള ഐക്കണ്‍.
A palette of named colors for use in themes പ്രമേയങ്ങള്‍ക്കായുള്ള നിറങ്ങള്‍ക്കുള്ള താലം
A string used for identifying the print job. പ്രിന്‍റ് ജോലി തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്
A string with _ characters in positions correspond to characters in the text to underline സ്ട്രിങില്‍ _ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍, വാചകത്തില്‍ അടിവരയിടുവാനുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-off പോപ്പ് അപ്പ് അവസാനിക്കുമ്പോള്‍, ജാലക നിരീക്ഷകന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ട്
A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-off മെനു torn-off ചെയ്യുമ്പോള്‍ ജാലക നിരീക്ഷകന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന തലക്കെട്ട്
A unique name for the action. പ്രവര്‍ത്തനത്തിനു മാത്രമുളള പേര്.
A very serious error occurred, at least causing the program to exit വളരെ ഗുരുതരമായ പിശകു് പറ്റി.ഇപ്പോഴത്തേയ്ക്ക് പ്രോഗ്രാം നിറുത്തുന്നു
A widget to display in place of the usual expander label സാധാരണയുളള എക്സ്പാന്‍ഡര്‍ ലേബലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ട വിഡ്ജറ്റ്
A widget to display in place of the usual frame label സാധാരണയുളള ഫ്രെയിം ലേബലിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന വിഡ്ജറ്റ്
ace of clubs ക്ലാവറിന്റെ ഏസ്‌
ace of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ ഏസ്‌
ace of hearts ആഡ്യന്റെ ഏസ്‌
ace of spades ഇസ്പേഡിന്റെ ഏസ്‌
Activates default ഡീഫോള്‍ട്ടായുളളതിനെ സജ്ജമാക്കുക
Add or remove users and change your password ഉപയോക്താക്കള്‍ ചേര്‍ക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ വെട്ടി നീക്കുക; രഹസ്യവാക്ക് മാറ്റുക
Add printers, view printer jobs and decide how you want to print പ്രിന്റെര്‍ ചേര്‍ക്കുക, ജോലികള്‍ കാണുക പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രിന്റ് എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Add tearoffs to menus മെനുവിന് ടിയര്‍ ഓഫ്സ് ചേര്‍ക്കുക
Add to Album ആല്‍ബത്തിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുക
Add to favorites ഇഷ്ടപ്പെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുക
Add to the sequence in row ~a. ~a നിരയില്‍ ക്രമത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുക.
Adding an account allows your applications to access it for documents, mail, contacts, calendar, chat and more. ഒരു അക്കൌണ്ട് ചേര്‍ത്താല്‍, രേഖകള്‍, മെയില്‍, വിലാസങ്ങള്‍, കലണ്ടര്‍, ചാറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയിലേക്കു് നിങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളെ അനുവദിയ്ക്കുന്നു.
after %i roads %i വഴികൾക്കു ശേഷം
Aim to place the suits in the order which fits the current layout most naturally. ഇനങ്ങളെ ഇപ്പോഴുള്ള ലേയൌട്ടിന്‌ ഏറ്റവും ഇണങ്ങുംവിധംക്രമീകരിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക
Aisleriot cannot find the last game you played. നിങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ കളിച്ച കളി അയില്‍റയട്ടില്‍ ലഭ്യമല്ല.
All items in the Trash will be permanently deleted. ചവറ്റുകുട്ടയിലെ വസ്തുകൾ ശാശ്വതമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും
All the temporary files will be permanently deleted. എല്ലാ താൽകാലിക രേഖകളും ശാശ്വതമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും
Allow drawing of alternating color rows ഒന്നിടവിട്ടുള്ള നിറങ്ങള്‍ നിരകള്‍ക്കു് അനുവദിക്കുക
Allow temporary spots use താല്‍കാലിക കളങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുക
Alternating colors ഒന്നരയാടമുള്ള നിറങ്ങള്‍
Alternative switch to next source പകരം അടുത്ത ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുക
Alternatively, you can use the brightness level used with one of the other profiles for this device. അല്ലെങ്കില്‍, ഈ ഉപകരണത്തിനുവേണ്ട വേറേ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫൈലുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.
Amount of border space between the menubar shadow and the menu items മെനുബാറിന്റെ നിഴലിനും മെനുവിലെ വസ്തുക്കള്‍ക്കും ഇടയിലുള്ള അതിരിന്റെ അളവു്
Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons ടൂള്‍ബാര്‍ ഷാഡോയുടേയും ബട്ടണുകളുടേയും ഇടയിലുള്ള അതിരിന്റെ അളവു്
Amount of space used up by arrow ആരോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം
Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size മെനു വസ്തുവിനുള്ള അക്ഷരസഞ്ചയം അനുസരിച്ചുള്ള ആരോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം
Amount to increase child's size on either side ഇരുവശത്തും ചൈള്‍ഡിന്‍റം വലിപ്പം എത്ര കൂട്ടണം
Amount to increase child's size on the top and bottom മുകളിലും താഴെയും ചൈള്‍ഡിന്‍റം വലിപ്പം എത്ര കൂട്ടണം
Amount to indent the paragraph, in pixels ഖണ്ഡിക ഇന്‍ഡറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അളവ്, പിക്സലുകളില്‍
An accel path used to conveniently construct accel paths of child items ചൈള്‍ഡ് വസ്തുക്കള്‍ക്കായി ആക്സല്‍ പാഥുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ആക്സല്‍ പാഥ്
An XML string describing the merged UI കൂട്ടിചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള യുഐ വിവരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്എംഎല്‍ സ്ട്രിങ്
And all the Navit Team നാവിറ്റിന്റെ ടീം
Angle at which the label is rotated ലേബല്‍ തിരിക്കുന്ന ആങ്കിള്‍
Antigua and Barbuda ആന്റിഗ്വാ ബാര്‍ബുഡ
Appearance of the frame border ഫ്രെയിം അതിരിന്‍റെ രൂപം
Appearance of the shadow surrounding the arrow സൂചികയുടെ ചുറ്റമുളള നിഴലിന്‍റെ കാഴ്ച
Appearance of the shadow that surrounds the container കണ്‍ട്ടെയിനറിന് ചുറ്റുമുളള ഷാഡോയുടെ രൂപം
Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow സ്ക്രോള്‍ ആരോയുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കോണ്‍സ്റ്റന്റ്
Are you sure you want to remove the account? നിങ്ങള്‍ക്കു് അക്കൌണ്ട് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നുറപ്പാണോ?
Arrow scaling with regard to scroll button size സ്ക്രോള്‍ ബട്ടണ്‍ന്റെ വ്യാപ്തി അനുസരിച്ചുള്ള ആരോ സ്കെയിലിങ്
Ask what to do എന്തു് ചെയ്യണമെന്നു് ചോദിക്കുക
Aspect ratio with which to draw insertion cursor ചേറ്‍ക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള കേറ്‍സറ്‍ വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ
Assemblies of god അസ്സംബ്ളീസ് ഓഫ് ഗോഡ്
Authentication is required to change user data ഉപയോക്താവിനുള്ള ഡേറ്റാ മാറ്റുന്നതിനായി ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്തല്‍ ആവശ്യമുണ്ട്
Authentication is required to enable or disable remote login വിദൂര പ്രവേശനം പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കാന്‍/രഹിതമാക്കാന്‍ ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്
AutoIP service failed to start AutoIP സര്‍വീസ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു
Automatically purge the Trash and temporary files to help keep your computer free of unnecessary sensitive information. ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ താങ്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ തനിയെ ചവറ്റുകുട്ടയും താല്‍ക്കാലിക ഫയലുകളും നശിപ്പിക്കുക.
Back to map ഭൂപടത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവുക
Backend for the printer പ്രിന്‍റിനുളള ബാക്കെന്‍ഡ്
Background color പശ്ചാത്തല നിറം
Background color as a GdkColor പശ്ചാത്തല നിറം ഒരു GdkColor പോലെ
Background color as a string ഒരു സ്ട്രിങ് എന്ന പോലെ പശ്ചാത്തലത്തിലുളള നിറം
Background color name പശ്ചാത്തലത്തിലുളള നിറത്തിന്‍റെ പേര്
Bicycle parking സൈക്കിള്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങ്
Bicycle rental വാടക സൈക്കിള്‍
Bicycle store സൈക്കിള്‍ കട
Bicycle track സൈക്കിള്‍ ട്രാക്ക്
Bicycle transport സൈക്കിള്‍
Black bishop at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത തേര് %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black bishop at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത തേര് %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black bishop at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത തേര് %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black bishop at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത തേര് %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black bishop at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത തേര് %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black bishop moves from %1$s to %2$s കറുത്ത തേര് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black king at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black king at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black king at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black king at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black king at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black king moves from %1$s to %2$s കറുത്ത രാജാവ് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black knight at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കുതിര %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black knight at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കുതിര %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black knight at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കുതിര %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black knight at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കുതിര %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black knight at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കുതിര %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black knight moves from %1$s to %2$s കറുത്ത കുതിര %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black pawn at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black pawn at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black pawn at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black pawn at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black pawn at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black pawn moves from %1$s to %2$s കറുത്ത കാലാള്‍ %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black queen at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞി %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black queen at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞി %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black queen at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞി %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black queen at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞി %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black queen at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞി %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black queen moves from %1$s to %2$s കറുത്ത രാജ്ഞി %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Black rook at %1$s takes the white bishop at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത ആന %2$s-ലെ വെളുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
Black rook at %1$s takes the white knight at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത ആന %2$s-ലെ വെളുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
Black rook at %1$s takes the white pawn at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത ആന %2$s-ലെ വെളുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
Black rook at %1$s takes the white queen at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത ആന %2$s-ലെ വെളുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
Black rook at %1$s takes the white rook at %2$s %1$s-ലെ കറുത്ത ആന %2$s-ലെ വെളുത്ത ആനയെ വെട്ടി
Black rook moves from %1$s to %2$s കറുത്ത ആന %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Blondes and Brunettes ബ്ലോണ്ടുകളും ബ്രൂണെറ്റുകളും
Bonaire, Sint Eustatius and Saba ബോനെയര്, സെന്റ് എഷ്ടാത്യൂസ് സാബ
Boolean AND ബൂളിയന്‍ AND
Boolean AND is only defined for positive integers ബൂളിയന്‍ AND പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജറുകള്‍ക്കു് മാത്രമുള്ളതാകുന്നു
Border around the progress bar പ്രോഗ്രസ്സ് ബാറിനുള്ള അതിരു്
Border between button edges and child. ബട്ടണ്‍ എഡ്ജുകളും ചൈള്‍ഡും തമ്മിലുളള ബോര്‍ഡര്‍
Border between text and frame. ടെക്സ്റ്റിനും ഫ്രെയിമിനും ഇടയ്ക്കുമുളള അതിര്.
Border between text and frame. Overrides the inner-border style property ടെക്സ്റ്റിനും ഫ്രെയിമിനും ഇടയിലുളള അതിര്. ഉള്‍വശത്തുളള അതിരിന്‍റെ വിശേഷത നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു
Bosnia and Herzegovina ബോസ്നിയ-ഹെര്‍സെഗോവിന
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark ബോസ്നിയയും ഹെര്‍സഗോവിനയിലെ മാറ്റാവുന്ന മാര്‍ക്ക്
Brussels, Flemish and Walloon Brabant ബ്രസ്സല്‍സ്, ഫ്ലെമിഷും വാലൂണ്‍ ബ്രാബണ്‍ട്ടും
Cafe and restaurant ഭക്ഷണശാല
Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period. ഓരോ കാലാവധിയുടെയും അവസാനം കാശടയ്ക്കുന്ന ഒരു വായ്പയുടെ സാമയികമായി അടയ്ക്കേണ്ട പണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method. ഡബിള്‍-ഡിക്ലൈനിങ്ങ് ബാലന്‍സ് മാര്‍ഗമുപയോഗിച്ചു്, വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവധിയില്‍ ആസ്തിയുടെ വിലയിടിവു് അലവന്‍സ് കണക്കുക്കൂട്ടുന്നു.
Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. സാമകമായ പലിശനിരക്കില്‍ സമമായുള്ള പണമടയ്ക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്‍വസ്റ്റമെന്റിന്റെ ഭാവിയിലുള്ള മൂല്ല്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest rate. സാമയികമായ പലിശ നിരക്കില്‍ ഭാവിയിലുള്ള മൂല്ല്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായിസാധാരണണ ആന്വിറ്റിയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാശ് കൊടുക്കേണ്ട കാലാവധി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the periodic interest necessary to increase an investment to a future value, over the number of compounding periods. കോംപൌഡിങ് പീരിയഡുകളില്‍ ഒരു ഇന്‍വസ്റ്റമെന്റ് ഭാവിയിലുള്ള ഒരു മൂല്ല്യത്തിലേക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള സാമയികമായ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments discounted at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. പണമടയ്ക്കേണ്ട സമയത്തിനുള്ള പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് സമമായ കൊടുത്ത പണത്തിനനുസരിച്ചു് ഒരു ഇന്‍വസ്റ്റ്മെന്റിനുള്ള നിലവിലുള്ള മൂല്ല്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin. വസ്തുവിന്റെ വിലയും ആവശ്യമുള്ള മൊത്ത ലാഭവുമനുസരിച്ചു് ആ വസ്തു വീണ്ടും വില്‍ക്കുവാനുള്ള വില കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
Calculator with financial and scientific modes. ഫിനാന്‍ഷ്യലും ശാസ്ത്രീയ ദശകളുമുള്ള കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍
Calibrate the color of your devices, such as displays, cameras or printers ക്യാമറ , പ്രിന്റ്റർ, ഡിസ്സ്പ്ലേ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിറം കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക
Calibrate the device ഉപകരണം ഒത്തുനോക്കുക
Calibration will produce a profile that you can use to color manage your screen. The longer you spend on calibration, the better the quality of the color profile. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിന്റെ നിറം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈല്‍ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കും. എത്ര നേരം ക്രമീകരിക്കാന്‍ ചിലവാക്കുന്നോ, അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും നിറത്തിന്റെ പ്രൊഫൈല്‍.
Cameras and lenses ക്യാമറ കട

Can be 'human' (play against another human player), '' (use the first available chess engine) or the name of a specific engine to play against 'മനുഷ്യന്‍' ആകാം (വേറെ മനുഷ്യനായി കളിക്കൂ), "(ആദ്യം കിട്ടുന്ന ചെസ്സ്‌ എന്‍ജിന്‍ ഉപയോഗിക്കുക) അല്ലെങ്കില്‍ എതിര്‍ കളിക്കേണ്ട എങ്ങിനിന്റെ നാമം
Can be used to add a new child to the container കണ്‍ട്ടെയിനറിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ചൈള്‍ഡിനെ ചേര്‍ക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
Can default സ്വതേയുള്ളതാക്കാമോ
Cannot automatically join this type of domain ഈ തരത്തിലുള്ള ഡൊമൈന്‍ തനിയെ ചേര്‍ക്കാന്‍ പറ്റില്ല
Cannot log in as %s at the %s domain %s ആയി %s ഡൊമെയിനിലേക്കു് പ്രവേശിയ്ക്കുവാന്‍ സാധ്യമല്ല
Cannot start the game “%s” “%s” എന്ന കളി തുടങ്ങുവാന്‍ സാധ്യമാകുന്നില്ല
Capabilities the application can handle പ്രയോഗത്തിനു് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന വിശേഷതകള്‍
Cell background color സെല്ലിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുളള നിറം
Cell background color as a GdkColor GdkColor ആയി സെല്ലിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുളള നിറം
Cell background color as a string ഒരു സ്ട്രിങ് ആയി സെല്ലിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുളള നിറം
Cell background color name സെല്ലിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുളള നിറത്തിന്‍റെ പേര്
Central and South America സെന്‍ട്രല്‍ ആന്‍ഡ് സൌത്ത് അമേരിക്കാ
Ceuta and Melilla സിയൂട്ടയും മെലില്ലയും
Change sound levels, inputs, outputs, and alert sounds ശബ്ദത്തിന്റെ നിലയും, ഇന്‍പുട്ടുകളും, ഔട്ട്പുട്ടുകളും, അലെര്‍ട്ട് ശബ്ദങ്ങളും മാറ്റുക
Change system time and date settings സിസ്റ്റത്തിന്റെ സമയം, തീയതി മാറ്റുക
Change the date and time, including time zone സമയം, തിയ്യതി, സമയമേഖലയടക്കം മാറ്റുക
Change your background image to a wallpaper or photo നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലചിത്രത്തെ ചുമർചിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രമോ ആയി മാറ്റുക
Change your mouse or touchpad sensitivity and select right or left-handed മൌസ് അല്ലെങ്കില്‍ ടച്ച്പാഡ് കൃത്യത മാറ്റുക പിന്നെ വലംകൈ/ഇടംകൈ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Changes throughout the day ദിനം മുഴുവന്‍ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും
Changes will take effect for the next game. മാറ്റങ്ങള്‍ അടുത്ത കളി മുതല്‍ പ്രാഭല്യത്തില്‍ വരുന്നതാണ്
Child widget to appear next to the button text ബട്ടണ്‍ ടെക്സ്റ്റിന് ശേഷമുളള ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റ്
Child widget to appear next to the menu text മെനു ടെക്സ്റ്റിന് ശേഷം കാണപ്പെടേണ്ട ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റ്
Choose how to use connected monitors and projectors മോണിറ്ററുകളും പ്രൊജക്ടറുകളും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Choose the default components for various services പല സേവനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള സഹജമായ ഘടകങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Church of christ ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്
Church of England ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്
Church of Scotland ചര്‍ച്ച് ഓഫ് സ്കോട്ലന്റ്
Click on items to select them ഇനം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായി അതാത് ഇനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Color നിറം
Color Effects നിറ പ്രവാഹങ്ങള്‍
Color Effects: നിറ പ്രവാഹങ്ങള്‍:
Color Hash നിറങ്ങളുടെ ഹാഷ്
Color of the selection box തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ ബോക്സിന്‍റെ നിറം
Color of unvisited links സന്ദറ്‍ശിക്കാത്ത ലിങ്കുകളുടെ നിറം
Color of visited links സന്ദറ്‍ശിച്ച ലിങ്കുകളുടെ നിറം
Color scheme നിറങ്ങളുടെ സ്കീം
Color Selection നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍
Color to use for even rows ഇരട്ടനിരകള്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വ‌ര്ണം
Color to use for odd rows ഒറ്റനിരയുടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വ‌ര്ണം
Color with which to draw error-indication underlines പിശക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിവരകളുടെ നിറം
Color with which to draw insertion cursor ചേറ്‍ക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള കേറ്‍സറിന്റെ നിറം
Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed right-to-left and left-to-right text വലതു് മുതല്‍ ഇടതു് വരെയും ഇടതു് മുതല്‍ വലതു് വരെയുള്ള വാചകം ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഇന്‍സേര്‍ഷന്‍ കര്‍സര്‍ വരയ്ക്കുവാനുള്ള നിറം
Colors നിറങ്ങള്‍
Column gets share of extra width allocated to the widget വിഡ്ജറ്റിനു് ലഭ്യമാക്കിയ അധികമായ വീതി നിരകള്‍ പങ്കിടുക
Column headers respond to click events ക്ലിക്ക് ഇവന്റുകളോടു് നിരകളുടെ ഹെഡറുകള്‍ മറുപടി നല്‍കുന്നു
Command to run when displaying a print preview ഒരു പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ട കമാന്‍ഡ്
Comments about the program പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ചുളള അഭിപ്രായങ്ങള്‍
Compiz custom (create wrapper script 'compiz-kde-launcher' to launch it) ക്രമീകൃതകോമ്പിസ് (ഇതു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കാന്‍ 'compiz-kde-launcher' റാപ്പര്‍ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉത്പാദിപ്പിയ്ക്കുക)
Configure automatic handling of removable storage media നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന സംഭരണ മാധ്യമത്തിനെ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു് ക്രമീകരിയ്ക്കുക.
Configure the CGI KIO slave സിജിഐ കിയോ സ്ലേവ് ക്രമീകരിയ്ക്കുക
Configure the spell checker അക്ഷരത്തെറ്റു് പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയായി
Congo, Democratic Republic of the കോങ്കോ ( ഡിമോക്രാറ്റിക്ക് റിപബ്ലിക്ക് )
Congo, Republic of the കോങ്കോ, റിപബ്ലിക്ക് ഓഫ് ദി
Congo, The Democratic Republic of the കോംഗോ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപബ്ലിക്
Connect to your online accounts and decide what to use them for ഓണ്‍ലൈന്‍ അകൌണ്ടുകള്‍ ബന്ധിപ്പിച്ച് അവ എന്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Control how you connect to the Internet ഇന്റെര്‍നെറ്റില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു
Control what you want to share with others മറ്റുളളവരുമായി പങ്കിടുന്നത് നിയന്തിക്കുക
Control which applications show search results in the Activities Overview പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏതൊക്കെ പ്രയോഗങ്ങള്‍ തെരയല്‍ ഫലങ്ങള്‍ കാണുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Control which notifications are displayed and what they show ഏതോക്കെ അറിയിപ്പുകളാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും നിയന്ത്രിക്കുക.
Convert to PS level 1 പിഎസ് ലവല്‍ 1 വേര്‍തിരിയ്ക്കുക
Convert to PS level 2 പിഎസ് ലവല്‍ 2 വേര്‍തിരിയ്ക്കുക
Copy a screenshot of a window to clipboard ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡിലേക്കു് ജാലകത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് പകര്‍ത്തുക
Copy a screenshot of an area to clipboard ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡിലേക്കു് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് പകര്‍ത്തുക
Copy a screenshot to clipboard ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡിലേക്കു് ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് പകര്‍ത്തുക
Copyright information for the program പ്രോഗ്രാമിനുളള Copyright വിവരങ്ങള്‍
Couldn't connect to the %s domain: %s %s ഡൊമെയിനിലേക്കു് കണക്ട് ചെയ്യുവാന്‍ സാധ്യമല്ല: %s
Create a color profile for the selected device തെരഞ്ഞെടുത്ത ഡിവൈസിനു് നിറമുള്ളൊരു പ്രൊഫൈല്‍ തയ്യാറാക്കുക
Create the same proxies as a radio action ഒരു റേഡിയോ പ്രവര്‍ത്തിപോലെ അതേ പ്രോക്സികള്‍ ഉണ്ടാക്കുക
Credits to the translators. This string should be marked as translatable തര്‍ജ്ജിമ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുളള അംഗീകാരം. ഈ സ്ട്രിങ് തര്‍ജിമ ചെയ്യണം എന്നടയാളപ്പെടുത്തുക
Currency of the current calculation ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിന്റെ ഏകകം
Currency to convert the current calculation into ഇപ്പോഴുള്ള കണക്കുകൂട്ടല്‍ വേര്‍തിരിയ്ക്കേണ്ട കറന്‍സി
Current Color നിലവിലുളള നിറം
Current fixed width of the column നിരയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിരമായ വീതി
Current text of the buffer ബഫറിന്റെ നിലവിലുള്ള വാചകം
Current width of the column നിരയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വീതി
Cursor color സ്ഥാനസൂചിയുടെ നിറം
D50 (Printing and publishing) D50 (അച്ചടിയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും)
D65 (Photography and graphics) D65 (ഫോട്ടോയും ഗ്രാഫിക്സും)
Dash pattern used to draw the tree view grid lines ട്രീ വ്യൂ ഗ്രിഡ് വരകള്‍ വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഡാഷ് ശൈലി
Dash pattern used to draw the tree view lines ട്രീ വ്യൂ വരകള്‍ വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഡാഷ് ശൈലി
Deal a card from the deck ചീട്ടുകെട്ടില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു ചീട്ട്‌ ഇടുക
Deal a new card from the deck ചീട്ടുകെട്ടില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു പുതിയ ചീട്ട്‌ ഇടുക
Deal new cards from the deck തട്ടില്‍ നിന്നും പുതിയ കാര്‍ഡുകള്‍ ഇടുക
Deal the cards ചീട്ടുകള്‍ ഇടുക
Default സഹജമായ
Default Applications സഹജമായ പ്രയോഗങ്ങള്‍
Default CMYK സഹജമായ CMYK
Default command to run when displaying a print preview ഒരു പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ട സ്വതവേയുള്ള കമാന്‍ഡ്
Default Display സ്വതവേയുളള ഡിസ്പ്ലെെ
Default file chooser backend ഡീഫോള്‍ട്ടായ ഫയല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ ബാക്കെന്‍ഡ്
Default Gray സ്വതേയുള്ള ഗ്രേ
Default Height സ്വതേയുള്ള ഉയരം
Default IM module സ്വതേയുള്ള IM ഘടകം
Default Outside Spacing സഹജമായ പുറത്തേക്കുളള വിടവു്
Default Page Setup ഡീഫോള്‍ട്ടായ പേജ് സെറ്റപ്പ്
Default print backend ഡീഫോള്‍ട്ടായ പ്രിന്‍റ് ബാക്കെന്‍ഡ്
Default RGB സഹജമായ RGB
Default Route സ്വതവേയുള്ള റൂട്ട്
Default Spacing സഹജമായ വിടവു്
Default Width സ്വതേയുള്ള വീതി
Delay before the submenus of a menu bar appear ഒരു മെനുവിന്‍റെ സബ്മെനുകള്‍ കാണുന്നതിന് മുന്പുളള സമയം
Delete the selected user account തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉപയോക്താവിന്റെ അക്കൌണ്ട് വെട്ടി നീക്കുക
Deleting a user while they are logged in can leave the system in an inconsistent state. പ്രവേശിച്ചിരിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ഉപയോക്താവിനെ വെട്ടി നീക്കിയാല്‍, സിസ്റ്റത്തിനെ അസ്ഥിമായൊരു അവസ്ഥയിലാക്കുന്നു.
Determines how the shadowed box around the viewport is drawn വ്യൂപോര്‍ട്ടിനു് ചുറ്റുമുള്ള ഷാഡോ ബോക്സ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്നു് നിശ്ചയിക്കുന്നു
DHCP client failed to start ഡിഎച്സിപി ക്ലയന്റ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു
dict.cc Translation: English to German dict.cc പരിഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നും ജര്‍മനിലേയ്ക്കു്
dict.cc Translation: German to English dict.cc പരിഭാഷ: ജര്‍മനില്‍ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു്
Dictionary of the Spanish Academy (RAE) സ്പാനിഷ് അക്കാദമിയുടെ (RAE) നിഘണ്ടു
Difficulty of the opponent chess engine എതിര്‍ വശത്തുള്ള ചെസ്സ്‌ എങ്ങിനിന്റെ കാഠിന്യം
Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar സ്ക്രോള്‍ ബാറിന്റെ എതിര്‍വശത്തു് ഒരു സെക്കന്‍ഡ് ബാക്ക്‌വേര്‍ഡ് ആരോ ബട്ടണ്‍ കാണിക്കുക
Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area റ്റാബിനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ എതിര്‍ വശത്തു് ഒരു സെക്കന്‍ഡ് ബാക്ക്‌വേര്‍ഡ് ആരോ കാണിക്കുക
Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar സ്ക്രോള്‍ ബാറിന്റെ എതിര്‍വശത്തു് ഒരു സെക്കന്‍ഡ് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ആരോ ബട്ടണ്‍ കാണിക്കുക
Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area റ്റാബിനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ എതിര്‍ വശത്തു് ഒരു സെക്കന്‍ഡ് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ആരോ കാണിക്കുക
Display the cell സെല്‍ കാണിക്കുക
Display the cell sensitive സെല്‍ സെന്‍സിറ്റീവ് കാണിക്കുക
Display the standard backward arrow button സാധാരണയായ പുറകോട്ടുളള ആരോ ബട്ടണ്‍ കാണിക്കണമോ എന്ന്
Display the standard forward arrow button സാധാരണയായ മുന്പോട്ടുളള ആരോ ബട്ടണ്‍ കാണിക്കണമോ എന്ന്
District of Columbia ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയ
Do not disturb the calibration device while in progress ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ക്രമീകരണ ഉപകരണം മാറ്റരുത്
Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is disabled? രജിസ്ടര്‍ ചെയ്ത ഫിംഗര്‍പ്രിന്റുകള്‍ വെട്ടിമാറ്റി നിങ്ങള്‍ക്കു് ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് ലോഗിന്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാക്കണമോ?
Do you want to keep %s's files? %s's ഫയലുകള്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കണമോ?
Do you want to replace %s with the VPN connection you are saving? നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപിഎന്‍ ബന്ധംഉപയോഗിച്ചു് %s മാറ്റണമോ?
DocBook - The Definitive Guide ഡോക്ബുക്ക് - തര്‍ക്കമില്ലാത്ത പഠനസഹായി
Don't change slider size, just lock it to the minimum length സ്ലൈഡറിന്റെ വ്യാപ്തി മാറ്റരുത്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളമായി അതിനെ പൂട്ടുക
Double click any card to redeal. വീണ്ടും ഇടുന്നതിനായി ചീട്ടില്‍ രണ്ട് തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Drag displays to rearrange them ദൃശ്യങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി അവയെ വലിച്ചിടുക
Draw the toggle button as a radio button ടൊഗിള്‍ ബട്ടണ്‍ റേഡിയോ ബട്ടണ്‍ ആക്കുക
Each device needs an up to date color profile to be color managed. ഓരോ ഡിവൈസിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഏറ്റവും പുതിയ നിറത്തിനുള്ള പ്രൊഫൈല്‍ ആവശ്യമുണ്ടു്.
East and South East England ഈസ്റ്റ് ആന്‍ഡ് സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട്
Editable mode of the CellRenderer CellRenderer-ന്റെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ
eight of clubs ക്ലാവറിന്റെ എട്ട്‌
eight of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ എട്ട്‌
eight of hearts ആഡ്യന്റെ എട്ട്‌
eight of spades ഇസ്പേഡിന്റെ എട്ട്‌
Enable color management for %s %s -ല്‍ നിറം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കുക
Enter the roundabout soon റൗണ്ടാനയിലേക്ക് ഉടനെ കയറുക
Enter your username and password to view printers available on %s. %s ഉള്ള പ്രിന്റ്ററുകൾ കാണുവാൻ യുസർ നെയിമും പാസ്സ് വേഡും കൊടുക്കുക
Error underline color അടിവരയുടെ നിറത്തില്‍ പിശക്
Error: the number of periods must be positive പിശക്: പീരിയഡുകളുടെ എണ്ണം പോസിറ്റീവ്
Even Row Color ഇരട്ടനിരയുടെ വ‌‌‌ര്ണങ്ങള്‌
Extra space at the left and right edges of the menu മെനുവിന്‍റെ ഇടത്തും വലത്തുമുളള അധികമായ സ്ഥലം
Extra space at the top and bottom of the menu മെനുവിന്‍റെ മുകളിലും താഴെയുമുളള അധിക സ്ഥലം
Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in pixels ഒരു ചൈള്‍ഡിന്റെയും ഇടത്തും വലത്തുമുള്ളവയുടെയും ഇടയില്‍ ആവശ്യമുള്ള അധികമായ സ്ഥലം, പിക്സലുകളില്‍
Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels ചൈള്‍ഡിന്‍റെയും അടുത്തുളളവയുടേയും നടുവില്‍ ആവശ്യമുളള അധിക സ്ഥലം (പിക്സലുകളുലില്‍)
Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in pixels ഒരു ചൈള്‍ഡിന്റെയും മുകളിലും താഴെയുമുള്ളവയുടേയും ഇടയില്‍ ആവശ്യമുള്ള അധികമായ സ്ഥലം, പിക്സലുകളില്‍
Extra spacing applied to the height of a progress bar. ഒരു പ്രോഗ്രസ് ബാറിന്റെ ഉയരം നല്‍കുന്ന അധികമായ വിടവു്.
Extra spacing applied to the width of a progress bar. ഒരു പ്രോഗ്രസ് ബാറിന്റെ വീതിയ്ക്കു് നല്‍കുന്ന അധികമായ വിടവു്.
Failed to add account അക്കൌണ്ട് ചേര്‍ക്കുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to add new printer. പുതിയ പ്രിന്റര്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതില്‍ പരാജയം.
Failed to contact the accounts service അക്കൌണ്ടുകളുടെ സര്‍വീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to create backup directory ബാക്കപ്പ് ഡൈറക്ടറി ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല
Failed to delete user ഉപയോക്താവു് വെട്ടി നീക്കുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to join domain ഡൊമെയിനിലേക്കു് ചേരുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to log into domain ഡൊമെയിനിലേക്കു് പ്രവേശിയ്ക്കുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to register account അക്കൌണ്ട് രജിസ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ പരാജയം
Failed to register with the requested network ആവശ്യപ്പെട്ട നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്ക് രഡിസ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു
Failed to restore പുനസ്ഥാപനം പരാജയപ്പെട്ടു
Failed to select the specified APN വ്യക്തമാക്കിയ എപിഎല്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തതില്‍ പരാജയം
Failed to upload file: %s ഫയല്‍ കയറ്റുന്നതില്‍ പരാജയം: %s
Failed to write bookmarks file ബൂക്ക്മാര്‍ക്ക് എഴുതാന്‍ പറ്റുന്നില്ലാ
FALSE displays the "invisible char" instead of the actual text (password mode) ശരിയായ ടെക്സ്റ്റിന് (പാസ്‍വേര്‍ഡ് മോഡ്) പകരം FALSE "അദൃശ്യമായ അക്ഷരം" പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു
Filename to load and display ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഫയലിന്‍റെ പേര്
Firmware for the device may be missing ഡിവൈസിനുള്ള ഫേംവെയര്‍ ലഭ്യമല്ല
five of clubs ക്ലാവറിന്റെ അഞ്ച്‌
five of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ അഞ്ച്‌
five of hearts ആഡ്യന്റെ അഞ്ച്‌
five of spades ഇസ്പേഡിന്റെ അഞ്ച്‌
Follow the road for the next %s ഈ വഴിയിലുടെ അടുത്ത %s പോവുക
Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales such as PANGO_SCALE_X_LARGE Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales such as PANGO_SCALE_X_LARGE
Font style ലിപി രീതി
Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC അക്ഷരസഞ്ചയത്തിന്റെ രീത് - PangoStyle, ഉദാ. PANGO_STYLE_ITALIC
Font style set ലിപി രീതി
Force aspect ratio to match that of the frame's child ഫ്രെയിമിന്‍റെ ചൈള്‍ഡുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് ആസ്പക്റ്റ് റേഷ്യോയെ നിര്‍ബന്ധമാക്കുക
Foreground color പുരോതല നിറം
Foreground color as a GdkColor പശ്ചാത്തല നിറം ഒരു GdkColor പോലെ
Foreground color as a string പശ്ചാത്തല നിറം പോലെ
Foreground color name പുരേതലനിറനാമം
four of clubs ക്ലാവറിന്റെ നാല്‌
four of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ നാല്‌
four of hearts ആഡ്യന്റെ നാല്‌
four of spades ഇസ്പേഡിന്റെ നാല്‌
Free On-Line Dictionary of Computing കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ സ്വതന്ത്ര ഓണ്‍ലൈന്‍ നിഘണ്ടു
Front of Escott ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എസ്കോട്ട്
GdkPixbufAnimation to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള GdkPixbufAnimation
Great Dictionary of the Catalan Language (GRan Enciclopèdia Catalana) കറ്റാലന്‍ ഭാഷയുടെ മഹത്തായ നിഘണ്ടു (ഗ്രാന്‍ എന്‍സൈക്ലോപീഡിയ കറ്റാലാന)
Has default സ്വതേയുള്ളയുള്ളതാണ്
Have you read the help file? നിങ്ങള്‍ സഹായത്തിനുള്ള ഫയല്‍ വായിച്ചുവോ?
Header image for the assistant page അസിസ്റ്റന്റ് പേജിനുള്ള ഹെഡര്‍ ഇമേജ്
Heard Island and McDonald Islands ഹെര്‍ഡ് ദ്വീപും മക്ഡൊണാള്‍ഡ് ദ്വീപുകളും
Help center search index configuration and generation സഹായകേന്ദ്രത്തിലെ തെരയാനുള്ള സൂചികയുടെ ക്രമീകരണവും ഉത്പാദനവും
Here you can configure your default file manager. The entries in the K menu and all KDE applications in which you can open folders will use this file manager. നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഫയല്‍ കാര്യസ്ഥന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. കെ വിഭവസൂചികയിലുള്ള ഇനങ്ങളും എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഈ ഫയല്‍ കാര്യസ്ഥന്‍ ഉപയോഗിക്കും.
Here you can configure your default web browser. All KDE applications in which you can select hyperlinks should honor this setting. നിങ്ങളുടെ സഹജമായ വെബ് ബ്രൌസര്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. ഹൈപ്പര്‍കണ്ണികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതു് മാനിയ്ക്കണം.
Here you can select the window manager to be run in your KDE session. ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് കെഡിഇ സെഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട ജാലക-പരിപാലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
High contrast on or off ഹൈ കോണ്ട്രോസ്റ്റ് ഓണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഓഫ് ചെയ്യുക
Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is and how to treat it. ഏത് തരത്തിലുള്ള ജാലകം ആണ് എന്നും അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമുള്ള സൂചന ഡസ്ക്ടോപ്പിന് നല്‍കുക
Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is right aligned ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് ചൈള്‍ഡിന്‍റെ നേരെയുളള സ്ഥാനം. 0.0 ഇടത്തേക്കും, 1.0 വലത്തേക്കും
How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുന്പോള്‍ x ദിശയിലേക്ക് ആരോ എത്ര നീക്കണം
How far in the x direction to move the child when the button is depressed ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുന്പോള്‍ x ദിശയിലേക്ക് ചൈള്‍ഡിനെ എത്ര ദൂരം നീക്കണം
How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുന്പോള്‍ y ദിശയിലേക്ക് ആരോ എത്ര നീക്കണം
How far in the y direction to move the child when the button is depressed ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുന്പോള്‍ y ദിശയിലേക്ക് ചൈള്‍ഡിനെ എത്ര ദൂരം നീക്കണം
How long to show the last input character in hidden entries അദൃശ്യമായ എന്‍ട്രികളില്‍ അവസാനം നല്‍കിയ അക്ഷരം എത്ര നേരം കാണിക്കണം
How the text and icon of each item are positioned relative to each other ഓരോ വസ്തുവിനുമുള്ള വാചകവും ചിഹ്നവും എങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
How to align the lines എങ്ങനെ വരികള്‍ ക്രമത്തിലാക്കാം
How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not have enough room to display the entire string സെല്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തല്‍ സംവിധാനത്തിന് മുഴുവന്‍ സ്ട്രിങ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സ്ഥലം ഇല്ലായെങ്കില്‍, എങ്ങനെ സ്ട്രിങ് അനവധി വരികളിലായി പിരിക്കണം
How to draw the input method preedit string സ്ട്രിങ് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്പുളള ഇന്‍പുട്ട് രീതി എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം
How to draw the input method statusbar സ്റ്റേറ്റസ് ബാറിനുളള ഇന്‍പുട്ട് രീതി എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം
How to draw the toolbar എങ്ങനെ ഉപകരണപ്പട്ട വരയ‌്ക്കാം
I could sure use a backrub right about now... ഇപ്പോള്‍ എനിക്കൊരു മുതുകു തിരുമ്മല്‍ കിട്ടിയാല്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു ...
Icon set to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള പ്രതിരൂപങ്ങളുടെ ശേഖരം
Icon widget to display in the item വസ്തുവില്‍ കാണിക്കുവാനുള്ള ചിഹ്നത്തിന്റെ വിഡ്ജറ്റ്
If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit ടൂള്‍ബാര്‍ പാകമല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ആരോ കാണിക്കണമോ എന്നു്
If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all ചൈള്‍ഡിന് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാള്‍ വലുതാണ് ലഭ്യമായ ഹോറിസോണ്‍ട്ടല്‍ സ്ഥലം എങ്കില്‍, അതിന്റെ എത്ര ഭാഗം ചൈള്‍ഡിന് ഉപയോഗിക്കേണം, 0.0 ശൂന്യവും 1.0 എല്ലാം ആകുന്നു
If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all ചൈള്‍ഡിന് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാള്‍ വലുതാണ് ലഭ്യമായ വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ സ്ഥലം എങ്കില്‍, അതിന്റെ എത്റ ഭാഗം ചൈള്‍ഡിന് ഉപയോഗിക്കേണം, 0.0 ശൂന്യവും 1.0 എല്ലാം ആകുന്നു
If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones FALSE ആണെങ്കില്‍, തിരഞ്ഞെടുത്തവയല്ലാതെ മറ്റ് സ്ട്രിങുകള്‍ എന്‍റര്‍ ചെയ്യുവാന്‍ അനുവദമില്ല
If set, an underline in the label property indicates that the next character should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu സജ്ജമെങ്കില്‍, ഓവര്‍ഫ്ലോ മെനുവിലുള്ള ന്യുമോണിക് ആക്സലറേറ്റര്‍ കീയ്ക്കു് അടുത്ത അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കണമെന്നു് ലേബല്‍ വിശേഷതയിലുള്ള അടിവര സൂചിപ്പിക്കുന്നു
If set, an underline in the text indicates the next character should be used for the mnemonic accelerator key സെറ്റ് ചെയ്തു എങ്കില്‍, ടെക്സ്റ്റിലെ അടിവര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യുമോണിക്ക് ആക്സ്ലറേറ്റര്‍ കീയ്ക്ക് ആവശ്യമുളള ടെക്സ്റ്റാണ് ഇത് എന്നാണ്
If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed സെറ്റ് ചെയ്തു എങ്കില്‍, ശേഖരത്തിലുളള വസ്തു പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ലേബല്‍ അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്
If set, wrap lines if the text becomes too wide സജ്ജമെങ്കില്‍, വചകം വളരെ വീതിയുണ്ടെങ്കില്‍ വരികള്‍ റാപ്പ് ചെയ്യുക
If the insertion cursor is shown ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള കര്‍സര്‍ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍
If the toggle button is in an "in between" state ടൊഗിള്‍ ബട്ടണ്‍ "in between" അവസ്ഥയില്‍ ആണോ എന്നു്
If the toggle part of the button is displayed ബട്ടണിന്റെ ടൊഗിള്‍ ഭാഗം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു്
If this window should be destroyed when the parent is destroyed പേരന്റിനെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോള്‍ ഈ ജാലകവും ഇല്ലാതാക്കണമോ എന്ന്
If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that you can use to go to a page TRUE എങ്കില്‍, നോട്ട്ബുക്കില്‍ വലത്തുള്ള മൌസ് ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍, ഒരു മെനു ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇതു് നിങ്ങളെ ഒരു താളിലേക്കു് പോകുവാന്‍ സാധ്യമാക്കുന്നു.
If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit TRUE എങ്കില്‍, അനവധി റ്റാബുകളുണ്ടെങ്കില്‍ സ്ക്രോള്‍ ആരോകള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു
If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e.g., help buttons TRUE ആണെങ്കില്‍, ചൈള്‍ഡിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഈ ചൈള്‍ഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇവ സഹായ ബട്ടണുകള്‍ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു.
If TRUE, the child can be made smaller than its requisition TRUE എങ്കില്‍, ആവശ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാള്‍ ചൈള്‍ഡിനെ ചെറുതാക്കാവുന്നതാണ്
If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget TRUE എങ്കില്‍, പെയിന്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റിനൊപ്പം ചൈള്‍ഡ് വികസിക്കുകയും ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു
If TRUE, the popup window will appear for a single match. TRUE ആണെങ്കില്‍, ഒരൊറ്റ പൊരുത്തത്തിന് പോപ്പപ്പ് ജാലകം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്.
If TRUE, the popup window will have the same size as the entry TRUE ആണെങ്കില്‍, പോപ്പപ്പ് ജാലകത്തിന് എന്‍ട്രിയുടെ അതേ വലിപ്പം ആയിരിക്കും
If TRUE, the selected month cannot be changed TRUE ആണെങ്കില്‍, തിരഞ്ഞെടുത്ത മാസം മാറ്റാന്‍ സാധ്യമല്ല
If TRUE, the table cells are all the same width/height TRUE ആണെങ്കില്‍, ടേബിള്‍ സെല്ലുകളുടെ വീതി/ഉയരം ഒന്നാണു്.
If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused TRUE എങ്കില്‍, വിഡ്ജറ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോള്‍ സ്വതവേയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്നു
If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is up) TRUE എങ്കില്‍, ജാലകം മോഡാല്‍ ആണ് (ഈ ജാലകം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റൊന്നും ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ പാടില്ല)
If TRUE, unmapped widgets are ignored when determining the size of the group TRUE എങ്കില്‍, ഗ്രൂപ്പിന്റ് വ്യാപ്തി അളക്കുമ്പോള്‍ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിഡ്ജറ്റുകളെ അവഗണിക്കുന്നു
If TRUE, users can resize the window TRUE എങ്കില്‍, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ജാലകത്തിന്റെ വ്യാപ്തി മാറ്റുവാന്‍ സാധ്യമാകുന്നു
If you have a connection to the Internet other than wireless, you can set up a wireless hotspot to share the connection with others. വയര്‍ലെസ്സിനു് പകരം ഇന്റര്‍നെറ്റിലേക്കു് നിങ്ങള്‍ക്കൊരു കണക്ഷനുണ്ടെങ്കില്‍, മറ്റുള്ളവരുമായി നിങ്ങള്‍ക്കു് ഇന്റര്‍നെറ്റു് പങ്കിടുവാന്‍ ഒരു വയര്‍ലസ്സ് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം.
If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree നിങ്ങള്‍ക്ക് വഴി തെറ്റിയെങ്കില്‍, ഒരു മരത്തില്‍ ആലിംഗനം ചെയ്യുക
IM Preedit style IM ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്പുളള ശൈലി
IM Status style IM അവസ്ഥാശൈലി
Increase text size വാചകത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടുക
Increase zoom level വലുതാക്കുക
Indicates whether any trailing zeroes after the numeric point should be shown in the display value. നമ്പര്‍ പോയിന്റിനു് ശേഷമുള്ള പൂജ്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന മൂല്ല്യത്തില്‍ കാണിക്കണമോയെന്നു് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Input methods can't be used on the login screen പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്‍പുട്ട് മെത്തേഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല
Install new card themes from the distribution packages repositories വിതരണ പാക്കേജ് റിപ്പോസിറ്ററികളില്‍ നിന്നും പുതിയ കാര്‍ഡ് പ്രമേയങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യുക
Invert direction slider moves to increase range value ഇന്‍വേര്‍ട്ട് ഡൈറക്ഷന്‍ സ്ലൈഡര്‍ മൂല്ല്യത്തിന്റെ പരിധി കൂട്ടുന്നതിനായി നീങ്ങുന്നു
Iran, Islamic Republic of ഇറാന്‍, ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ്
Isle of Man ഐല്‍ ഓഫ് മാന്‍
It is not possible to access the Internet through your wireless while the hotspot is active. ഹോട്ട്സ്പോട്ട് സജീവമാകുമ്പോള്‍ വയര്‍ലെസ്സ് മുഖേനയുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിങ്ങള്‍ക്കു്ലഭ്യമാകുന്നതല്ല.
It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files around when deleting a user account. ഉപയോക്താവിന്റെ അക്കൌണ്ട് നീക്കം ചെയ്താലും, അതിനുള്ള ആസ്ഥാന ഡയറക്ടറി, മെയില്‍ സ്പൂള്‍, താല്‍ക്കാലിക ഫയലുകള്‍ എന്നിവ സൂക്ഷിയ്ക്കാം.
jack of clubs ക്ലാവറിന്റെ ഗുലാന്‍
jack of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ ഗുലാന്‍
jack of hearts ആഡ്യന്റെ ഗുലാന്‍
jack of spades ഇസ്പേഡിന്റെ ഗുലാന്‍
Keeps track of the network and updates directory listings of the network:/ protocol network:/ പ്രോട്ടോകോളില്‍ ശൃംഖലയുടേയും തട്ടുകളുടെ പട്ടികകളേയും നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നു
Keybinding to activate the menu bar മെനുബാര്‍ സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള കീബൈന്‍ഡിങ്
king of clubs ക്ലാവറിന്റെ രാജാവ്‌
king of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ രാജാവ്‌
king of hearts ആഡ്യന്റെ രാജാവ്‌
king of spades ഇസ്പേഡിന്റെ രാജാവ്‌
Korea, Democratic People's Republic of ഉത്തര കൊറിയ
Korea, Republic of ദക്ഷിണ കൊറിയ
Label for the tab containing custom widgets. യഥേഷ്ടമുള്ള വിഡ്ജറ്റുകള്‍ അടങ്ങുന്ന റ്റാബിനുള്ള ലേബല്‍
Language, numeric, and time settings for your particular region നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിനുള്ള ഭാഷ, അക്കങ്ങള്‍, സമയം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍
Largest possible value for the "position" property "സ്ഥാന" സവിശേഷതയ്ക്കുളള ഏറ്റവും കൂടിയ മൂല്ല്യം
Layout style ലേയൌട്ട് സ്റ്റൈല്‍
Learn more about color management നിറം കൈകാര്യം ചെയ്യന്നതിനെപ്പറ്റി കൂടുതല്‍ അറിയുക
Leave the roundabout at the %1$s %2$s %1$s-ലൂടെ റൗണ്ടാനയില്‍ നിന്നും പുറത്തു പോവുകാ %2$s
Length of scale's slider സ്കെയിലിന്‍റെ സ്ളൈഡറിന്‍റെ നീളം
Length of step buttons at ends ഒടുവിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബട്ടണുകളുടെ നീളം
Length of the cursor blink cycle, in milliseconds കര്‍സര്‍ മിന്നുന്ന സൈക്കിളിന്റെ വ്യാപ്തി, മില്ലിസെക്കന്‍ഡില്‍
Length of the text currently in the buffer ബഫറില്‍ നിലവിലുള്ള വാചകത്തിന്റെ നീളം
Length of the text currently in the entry എന്‍ട്രിയില്‍ നിലവിലുള്ള വാചകത്തിന്റെ നീളം
LEO - Translate Between French and German ലിയോ - ഫ്രഞ്ചും ജര്‍മനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
LEO - Translate Between German and French ലിയോ - ജര്‍മനും ഫ്രഞ്ചും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
List of authors of the program പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ രചയിതാക്കളുടെ പട്ടിക
List of currently active GTK modules നിലവില്‍ സജീവമായ GTK ഘടകങ്ങള്‍
List of icon names പ്രതിരൂപങ്ങളുടെ പേരിന്റെ പട്ടിക
List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20... പ്രതിരുപത്തിന്‍റെ വലിപ്പങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20...
List of people documenting the program പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ എഴുത്തുകാരുടെ പട്ടിക
List of people who have contributed artwork to the program പ്രോഗ്രാമിന് കലാസംഭാവന ചെയ്ത ആളുകളുടെ പട്ടിക
List of the GtkPrintBackend backends to use by default ഡീഫോള്‍ട്ടായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട GtkPrintBackend ബാക്കെന്‍ഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ്
List possible panel names and exit സാധ്യമായ പട്ടയുടെ നാമങ്ങള്‍ കാണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക
Lock on road പാതയില്‍ തന്നെ നിര്‍ത്തുക
Logarithm of zero is undefined പൂജ്യത്തിന്റെ ലോഗരിതം നിര്‍വചിച്ചിട്ടില്ല
Login settings are used by all users when logging into the system സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാ ഉപയോക്താകളും പ്രവേശന കൃമീകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കും
Look both ways before you cross the street റോഡ് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വശവും നോക്കുക
Macedonia, the former Yugoslav Republic of മാസിഡോണിയ (പഴയ യൂകൊസ്ളാവിയ)
Make available to other users മറ്റുള്ള ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുക
Make available to other _users മറ്റുള്ള _ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുക
Make available to _other users മറ്റുള്ള _ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുക
Make it easier to see, hear, type, point and click കാഴ്ച്ച, കേൾവി, മുദ്രണം, പോയിന്റ്, ക്ലിക്ക് എന്നിവ മെച്ചപെടുത്തുക
Make the expanders indented എക്സ്പാന്‍ഡറുകള്‍ ഇന്‍ഡന്റഡ് ആക്കുക
Map buttons to functions ഫംഗ്ഷനുകളിലേക്കു് ബട്ടണുകള്‍ മാപ്പ് ചെയ്യുക
Map to Monitor… മോണിറ്ററിലേക്കു് മാപ്പ് ചെയ്യുക…
Map to single monitor ഒറ്റ മോണിറ്ററിലേക്കു് മാപ്പ് ചെയ്യുക
Marked up text to render ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള അയടാളപ്പെടുത്തിയ ടെക്സ്റ്റ്
Match the top two cards of the waste. ചവറ്റുപെട്ടിയില്‍ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള രണ്ട് കാര്‍ഡുകള്‍ തമ്മില്‍ പൊരുത്തമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.
Maximum age of recently used files, in days ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഉപയോഗിച്ച ഫയലുകളുടെ കാലാവധി, ദിവസങ്ങളില്‍
Maximum allowed width of the column പരമാവധി അനുവദിക്കാവുന്ന നിരയുടെ വീതി
Maximum amount of space an expandable item will be given വികസിപ്പാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനു് നല്‍കുന്ന ഏറ്റവും കൂടതല്‍ സ്ഥലം
Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a double click (in pixels) രണ്ടു് ക്ലിക്കു് ആയി കണക്കാക്കുന്നതിനു് രണ്ടു് ക്ലിക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ അനുവദനീയമായ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അകലം (പിക്സലുകളില്‍)
Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum ഈ എന്‍ട്രിയില്‍ സാധ്യമായ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം. ഈ മൂല്ല്യം ഇല്ലെങ്കില്‍ 0 നല്‍കുക
Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double click (in milliseconds) രണ്ടു് ക്ലിക്കു് ആയി കണക്കാക്കുന്നതിനു് രണ്ടു് ക്ലിക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ അനുവദനീയമായ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സമയം (മില്ലിസെക്കന്‍ഡില്‍)
members and contributors. അംഗങ്ങള്‍, സഹകാരികാള്‍
Micronesia, Federated States of മൈക്രോനേഷ്യ
Minimum allowed width of the column ഏറ്റവും കുറച്ച് അനുവദിക്കാവുന്ന നിരയുടെ വീതി
Minimum height of buttons inside the box ചതുരത്തിലുളള ബട്ടണുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉയരം
Minimum horizontal height of the progress bar പ്രോഗ്രസ്സ് ബാറിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കുറുകെയുള്ള ഉയരം
Minimum length of scrollbar slider സ്ക്രോള്‍ബാര്‍ സ്ളൈഡറിന്‍റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളം
Minimum length of the search key in order to look up matches പൊരുത്തമുളളവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി കീയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളം
Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear സബ്മെനു ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു് മുമ്പു് ഒരു മെനുവില്‍ പോയിന്റര്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും കൂറഞ്ഞ സമയം
Minimum width of buttons inside the box ചതുരത്തിലുളള ബട്ടണുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വീതി
Model column to search through during interactive search ഇന്ററാക്ടീവ് തെരച്ചിലിലൂടെ തെരയുവാനുള്ള മോഡല്‍ നിര
Model column used to retrieve the icon pixbuf from ചിഹ്നത്തിന്റെ pixbuf മോഡല്‍ കോളം ഉപയോഗിച്ചു് എവിടെ നിന്നും ലഭ്യമക്കണം
Model column used to retrieve the text from വാചകം മോഡല്‍ കോളം ഉപയോഗിച്ചു് എവിടെ നിന്നും ലഭ്യമക്കണം
Model column used to retrieve the text if using Pango markup പാങ്കോ മാര്‍ക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കില്‍ വാചകം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മോഡല്‍ നിര
Modifiers-only switch to next source അടുത്ത ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുവാനുള്ള മോഡിഫയര്‍ മാത്രമുള്ള സ്വിച്ച്
Moldova, Republic of മോള്‍ഡോവ
Move a build of cards on to the empty Tableau slot ഒഴിഞ്ഞ കളത്തിലേക്ക്‌ കാര്‍ടുകളുടെ ഒരു നിര നീക്കുക
Move a card from the reserve onto the empty tableau slot ഒഴിഞ്ഞ ടാബ്ലോ കളത്തിലേക്ക്‌ കരുതലില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു ചീട്ടു നീക്കുക
Move a card or build of cards on to the empty slot ഒരു ചീട്ടോ ചീട്ടുകളുടെ നിരയോ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കളത്തിലേക്ക്‌ നീക്കുക
Move a card to an empty temporary slot ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കളത്തിലേക്ക്‌ ഒരു ചീട്ട്‌ നീക്കുക
Move a card to the Foundation അടിത്തറയിലേക്ക്‌ ഒരു ചീട്ടു നീക്കുക
Move something into the empty Tableau slot ഒഴിഞ്ഞ ടാബ്ലോ കളത്തിലേക്ക്‌ എന്തെങ്കിലും നീക്കുക
Move something on to an empty reserve എന്തിനെയെങ്കിലും ഒരൊഴിഞ്ഞ കരുതല്‍ അടുക്കിലേക്കു നീക്കുക
Move waste back to stock പാഴായതിനെ ശേഖരത്തിലേക്കു തിരിച്ചു നീക്കുക
Move waste on to a reserve slot പാഴായതിനെ കരുതല്‍ കളത്തിലേക്കു നീക്കുക
Move waste to stock പാഴായതിനെ ശേഖരത്തിലേക്ക്‌ നീക്കുക
Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue' നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണ ഉപകരണം ക്രമീകരിക്കാന്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ട് 'തുടരുക' അമര്‍ത്തുക
Move your calibration device to the surface position and press 'Continue' നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണ ഉപകരണം ഉപരിതലം ആക്കിയിട്ട് 'തുടരുക' അമര്‍ത്തുക
Move ~a onto the ace of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ ഏസ്സിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the ace of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് ഏസിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the ace of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ ഏസിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the ace of spades. ~a ഇസ്പേട് ഏസിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the black joker. ~a കറുത്ത ജോക്കറിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the eight of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ എട്ടിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the eight of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് എട്ടിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the eight of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ എട്ടിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the eight of spades. ~a ഇസ്പേട് എട്ടിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the five of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ അഞ്ചിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the five of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് അഞ്ചിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the five of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ അഞ്ചിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the five of spades. ~a ഇസ്പേട് അഞ്ചിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the foundation. അടിത്തറയിലേക്ക്‌ ~a നീക്കുക.
Move ~a onto the four of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ നാലിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the four of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് നാലിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the four of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ നാലിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the four of spades. ~a ഇസ്പേട് നാലിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the jack of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ ഗുലാനിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the jack of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് ഗുലാനിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the jack of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ ഗുലാനിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the jack of spades. ~a ഇസ്പേട് ഗുലാനിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the king of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ രാജാവിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the king of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് രാജാവിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the king of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ രാജാവിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the king of spades. ~a ഇസ്പേട് രാജാവിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the nine of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ ഒന്‍പതിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the nine of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് ഒന്‍പതിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the nine of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ ഒന്‍പതിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the nine of spades. ~a ഇസ്പേട് ഒന്‍പതിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the queen of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ രാജ്ഞിയിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the queen of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് രാജ്ഞിയിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the queen of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ രാജ്ഞിയിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the queen of spades. ~a ഇസ്പേട് രാജ്ഞിയിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the red joker. ~a ചുവന്ന ജോക്കറിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the reserve. കരുതല്‍ കളത്തിലേക്ക് ~a നീക്കുക.
Move ~a onto the seven of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ ഏഴിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the seven of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് ഏഴിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the seven of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ ഏഴിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the seven of spades. ~a ഇസ്പേട് ഏഴിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the six of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ ആറിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the six of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് ആറിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the six of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ ആറിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the six of spades. ~a ഇസ്പേട് ആറിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the tableau. ടാബ്ലോവിലേക്ക് ~a നീക്കുക.
Move ~a onto the ten of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ പത്തിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the ten of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് പത്തിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the ten of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ പത്തിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the ten of spades. ~a ഇസ്പേട് പത്തിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the three of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ മൂന്നിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the three of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് മൂന്നിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the three of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ മൂന്നിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the three of spades. ~a ഇസ്പേട് മൂന്നിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the two of clubs. ~a ക്ലാവര്‍ രണ്ടിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the two of diamonds. ~a ഡയമണ്ട് രണ്ടിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the two of hearts. ~a ആഡ്യന്‍ രണ്ടിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the two of spades. ~a ഇസ്പേട് രണ്ടിലേക്ക് നീക്കുക.
Move ~a onto the unknown card. ~a അജ്ഞാത ചീട്ടിലേക്ക് നീക്കുക.
Multitran - Translate Between Dutch and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഡച്ചും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between English and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഇംഗ്ലീഷും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between French and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഫ്രഞ്ചും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between German and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ജര്‍മനും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between Italian and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഇറ്റാലിയനും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between Spanish and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - സ്പാനിഷും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Name of a icon theme to fall back to ഫോള്‍ബാക്ക് ചിഹ്നത്തിനുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെ പേരു്
Name of icon theme to use ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള പ്രതിരൂപ ഥീം
Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme ഉപയോഗിക്കേണ്ട കര്‍സര്‍ ഥീമിന്‍റെ പേര്, അല്ലെങ്കില്‍ ഡീഫോള്‍ട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് NULL
Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace ലിപി ഏത് കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും, ഉദാ, സാന്‍സ്, ഹെല്‍‍വെറ്റിക്കാ, ടൈംസ്, മോണോസ്പെയിസ്
Name of the GtkFileChooser backend to use by default ഡീഫോള്‍ട്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള GtkFileChooser ബാക്കെന്‍ഡിന്‍റെ പേര്
Name of the printer പ്രിന്‍ററിന്‍റെ പേര്
Name of the themed icon for this window ഈ ജാലകത്തിന് പ്രമേയം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിരൂപത്തിന്രെ പേര്
Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags വാചകത്തിനുള്ള റ്റാഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പേരു്. അജ്ഞാതമായവയ്ക്കു് NULL
Native to display ഡിസ്പ്ലേക്ക് സ്വതവേയുള്ള
Need an integer to factorize ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്റിജര്‍ ആവശ്യമുണ്ടു്
Network details for the selected networks, including passwords and any custom configuration will be lost. രഹസ്യവാക്ക്, തയ്യാറാക്കിയ ക്രമീകരണം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള %s-ന്റെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകുന്നു.
Newfoundland and Labrador ന്യൂഫൌണ്ട് ലാന്‍ഡ് ആന്റ് ലാബ്രഡോര്‍
nine of clubs ക്ലാവറിന്റെ ഒന്‍പത്‌
nine of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ ഒന്‍പത്‌
nine of hearts ആഡ്യന്റെ ഒന്‍പത്‌
nine of spades ഇസ്പേഡിന്റെ ഒന്‍പത്‌
No sane value to bitwise shift ബിറ്റ്‌വൈസ് ഷിഫ്റ്റ് നടത്താന്‍ യുക്തമായ വിലകളൊന്നുമില്ല
No sane value to store സൂക്ഷിയ്ക്കാനായി യുക്തമായ വിലകളൊന്നുമില്ല
No supported way to authenticate with this domain ഈ ഡൊമെയിനിലേക്കു് ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുവാന്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല
Number of characters to leave space for in the entry എന്‍ട്രിയില്‍ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അക്ഷരങ്ങള്‍ങ്ങളുടെ എണ്ണം
Number of columns നിരകളുടെ എണ്ണം
Number of columns to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള നിരകളുടെ എണ്ണം
Number of jobs queued in the printer പ്രിന്‍റര്‍ ക്യൂവിലുളള ജോലികളുടെ എണ്ണം
Number of Pages പേജുകളുടെ എണ്ണം
Number of Pages To Print പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള താളുകളുടെ എണ്ണം
Number of pixels around the content pages. ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുന്ന പേജുകളുടെ പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം.
Number of pixels around the header. ഹെഡറിലുള്ള പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം.
Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window സ്ക്രോള്‍ബാറുകള്‍ക്കും സ്ക്രോള്‍ ചെയ്യുന്ന ജാലകത്തിനും ഇടയിലുള്ള പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം.
Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left സ്ക്രീനിന്റെ ഇടത്തേക്കു് സ്ക്രോള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം
Number of pixels the cursor can move before dragging വലിച്ചിടുന്നതിനു മുന്പ് കര്‍സറിന് നീക്കം ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം
Number of recently used files ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഉപയോഗിച്ച ഫയലുകളുടെ എണ്ണം
Odd Row Color ഒറ്റനിര വ‌ര്ണം
Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) ബെയിസ് ലൈനിനു മുകളിലുളള ടെക്സ്റ്റിന്‍റെ ഓഫ്സെറ്റ് (ബെയിസ് ലൈനിന് താഴെ ആണെങ്കില്‍ ഉയര്‍ച്ച നെഗറ്റീവ് ആണ്)
Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) in Pango units ബെയിസ് ലൈനിന്റെ മുകളിലുള്ള വാചകത്തിന്റെ ഓഫ്‌സെറ്റ് (താഴെയാണെങ്കില്‍ നെഗറ്റീവ്), പാങ്കോ യൂണിറ്റില്‍
Opacity of the selection box തിരഞ്ഞെടുത്ത ബോക്സിന്‍റെ അതാര്യത
Options specifying the horizontal behaviour of the child ചൈള്‍ഡിന്റെ നേരെയുള്ള സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉപാധികള്‍
Options specifying the vertical behaviour of the child ചൈള്‍ഡിന്റെ കുറുകെയുള്ള സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉപാധികള്‍
Out of a marker supply മഷി തീര്‍ത്തിരിയ്ക്കുന്നു
Out of developer ഡെവെലപ്പര്‍ ഇല്ല
Out of paper പേപ്പര്‍ തീര്‍ന്നു
Out of toner ടോണര്‍ കാലിയാണു്
Override for height request of the widget, or -1 if natural request should be used വിഡ്ജറ്റിന്റെ ഉയരം ആവശ്യപ്പെട്ടതു് മാറ്റിയെഴുതുക, അല്ലെങ്കില്‍ സ്വതവേയുള്ളതു് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി -1
Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be used വിഡ്ജറ്റിന്റെ വീതി ആവശ്യപ്പെട്ടതു് മാറ്റിയെഴുതുക, അല്ലെങ്കില്‍ സ്വതവേയുള്ളതു് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി -1
Palette to use in the color selector നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ സംവിധാനത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള ചായപ്പലക
Panel to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാനല്‍
Paragraph background color ഖണ്ഡികയുടെ പശ്ചാത്തല നിറം
Paragraph background color as a string ഖണ്ഡികയുടെ പശ്ചാത്തല നിറം - സ്ട്രിങ് രീതിയില്‍
Paragraph background color name ഖണ്ഡികയുടെ പശ്ചാത്തല നിറത്തിന്റെ പേരു്
Pause the game കളി താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തുക
pedestrian കാല്‍നടയാത്രക്കാരന്‍
Personal File Sharing allows you to share your Public folder with others on your current network using: <a href="dav://%s">dav://%s</a> <a href="dav://%s">dav://%s</a> ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രംഖലയില്‍ പൊതുവായ ഫോള്‍ഡറുകള്‍ പങ്കിടാന്‍ സ്വകാര്യ ഫയല്‍ പങ്കിടല്‍ അനുവദിക്കുന്നു
Pick up and drop cards by clicking ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചീട്ടെടുത്ത ഇടുക
Pixel size to use for named icon നാമമുളള പ്രതിരൂപങ്ങള്‍ക്കുളള പിക്സലിന്‍റെ വലിപ്പം
Pixels of blank space above paragraphs ഖണ്ഡികകള്‍ക്കു് മുകളിലുള്ള ശൂന്യമായ സ്ഥലത്തിനുള്ള പിക്സലുകള്‍
Pixels of blank space below paragraphs ഖണ്ഡികകള്‍ക്കു് താഴെയുള്ള ശൂന്യമായ സ്ഥലത്തിനുള്ള പിക്സലുകള്‍
Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph ഒരു ഖണ്ഡികയിലുള്ള റാപ്പ് ചെയ്ത വരികളുടെ ഇടയിലുള്ള ശൂന്യമായ സ്ഥലത്തിനുള്ള പിക്സലുകള്‍
Place a two in the leftmost slot of row ~a. ~a എന്ന നിരയുടെ ഏറ്റവും ഇടത്ത് വശത്തുള്ള സ്ളോട്ടില്‍ രണ്ട് വയ്ക്കുക.
Place cards on to the Tableau to form poker hands പോക്കറിനു വേണ്ടി ടാബ്ലോയില്‍ ചീട്ടുകള്‍ നിരത്തുക
Place of worship ആരാധനാലയം
Place scrollbars within the scrolled window's bevel സ്ക്രോള്‍ ചെയ്യുന്ന ജാലകത്തിനുള്ള അതിരിനുള്ളില്‍ സ്ക്രോള്‍ബാറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുക
Place the eight of clubs next to the seven of clubs. ക്ലാവര്‍ ഏഴിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ എട്ട് വയ്ക്കുക.
Place the eight of diamonds next to the seven of diamonds. ഡയമണ്ട് ഏഴിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് എട്ട് വയ്ക്കുക.
Place the eight of hearts next to the seven of hearts. ആഡ്യന്‍ ഏഴിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ എട്ട് വയ്ക്കുക.
Place the eight of spades next to the seven of spades. ഇസ്പേട് ഏഴിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് എട്ട് വയ്ക്കുക.
Place the five of clubs next to the four of clubs. ക്ലാവര്‍ നാലിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ അഞ്ച് വയ്ക്കുക.
Place the five of diamonds next to the four of diamonds. ഡയമണ്ട് നാലിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് അഞ്ച് വയ്ക്കുക.
Place the five of hearts next to the four of hearts. ആഡ്യന്‍ നാലിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ അഞ്ച് വയ്ക്കുക.
Place the five of spades next to the four of spades. ഇസ്പേട് നാലിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് അഞ്ച് വയ്ക്കുക.
Place the four of clubs next to the three of clubs. ക്ലാവര്‍ മൂന്നിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ നാല് വയ്ക്കുക.
Place the four of diamonds next to the three of diamonds. ഡയമണ്ട് മൂന്നിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് നാല് വയ്ക്കുക.
Place the four of hearts next to the three of hearts. ആഡ്യന്‍ മൂന്നിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ നാല് വയ്ക്കുക.
Place the four of spades next to the three of spades. ഇസ്പേട് മൂന്നിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് നാല് വയ്ക്കുക.
Place the jack of clubs next to the ten of clubs. ക്ലാവര്‍ പത്തിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ ഗുലാന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the jack of diamonds next to the ten of diamonds. ഡയമണ്ട് പത്തിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് ഗുലാന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the jack of hearts next to the ten of hearts. ആഡ്യന്‍ പത്തിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ ഗുലാന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the jack of spades next to the ten of spades. ഇസ്പേട് പത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് ഗുലാന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the king of clubs next to the queen of clubs. ക്ലാവര്‍ റാണിയുടെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ രാജാവ് വയ്ക്കുക.
Place the king of diamonds next to the queen of diamonds. ഡയമണ്ട് റാണിയുടെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് രാജാവ് വയ്ക്കുക.
Place the king of hearts next to the queen of hearts. ആഡ്യന്‍ റാണിയുടെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ രാജാവ് വയ്ക്കുക.
Place the king of spades next to the queen of spades. ഇസ്പേട് റാണിയുടെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് രാജാവ് വയ്ക്കുക.
Place the nine of clubs next to the eight of clubs. ക്ലാവര്‍ എട്ടിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ ഒന്‍പത് വയ്ക്കുക.
Place the nine of diamonds next to the eight of diamonds. ഡയമണ്ട് എട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് ഒന്‍പത് വയ്ക്കുക.
Place the nine of hearts next to the eight of hearts. ആഡ്യന്‍ എട്ടിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ ഒന്‍പത് വയ്ക്കുക.
Place the nine of spades next to the eight of spades. ഇസ്പേട് എട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് ഒന്‍പത് വയ്ക്കുക.
Place the queen of clubs next to the jack of clubs. ക്ലാവര്‍ ഗുലനിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ റാണി വയ്ക്കുക.
Place the queen of diamonds next to the jack of diamonds. ഡയമണ്ട് ഗുലനിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് റാണി വയ്ക്കുക.
Place the queen of hearts next to the jack of hearts. ആഡ്യന്‍ ഗുലനിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ റാണി വയ്ക്കുക.
Place the queen of spades next to the jack of spades. ഇസ്പേട് ഗുലനിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് റാണി വയ്ക്കുക.
Place the seven of clubs next to the six of clubs. ക്ലാവര്‍ ആറിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ ഏഴ് വയ്ക്കുക.
Place the seven of diamonds next to the six of diamonds. ഡയമണ്ട് ആറിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് ഏഴ് വയ്ക്കുക.
Place the seven of hearts next to the six of hearts. ആഡ്യന്‍ ആറിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ ഏഴ് വയ്ക്കുക.
Place the seven of spades next to the six of spades. ഇസ്പേട് ആറിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് ഏഴ് വയ്ക്കുക.
Place the six of clubs next to the five of clubs. ക്ലാവര്‍ അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ ആറ് വയ്ക്കുക.
Place the six of diamonds next to the five of diamonds. ഡയമണ്ട് അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് ആറ് വയ്ക്കുക.
Place the six of hearts next to the five of hearts. ആഡ്യന്‍ അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ ആറ് വയ്ക്കുക.
Place the six of spades next to the five of spades. ഇസ്പേട് അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് ആറ് വയ്ക്കുക.
Place the ten of clubs next to the nine of clubs. ക്ലാവര്‍ ഒന്‍പതിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ പത്ത്‌ വയ്ക്കുക.
Place the ten of diamonds next to the nine of diamonds. ഡയമണ്ട് ഒന്‍പതിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് പത്ത്‌ വയ്ക്കുക.
Place the ten of hearts next to the nine of hearts. ആഡ്യന്‍ ഒന്‍പതിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ പത്ത്‌ വയ്ക്കുക.
Place the ten of spades next to the nine of spades. ഇസ്പേട് ഒന്‍പതിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് പത്ത്‌ വയ്ക്കുക.
Place the three of clubs next to the two of clubs. ക്ലാവര്‍ രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ മൂന്ന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the three of diamonds next to the two of diamonds. ഡയമണ്ട് രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് മൂന്ന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the three of hearts next to the two of hearts. ആഡ്യന്‍ രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ മൂന്ന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the three of spades next to the two of spades. ഇസ്പേട് രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് മൂന്ന്‍ വയ്ക്കുക.
Place the two of clubs next to the ace of clubs. ക്ലാവര്‍ ഏസിന്റെ അടുത്ത് ക്ലാവര്‍ രണ്ട് വയ്ക്കുക.
Place the two of diamonds next to the ace of diamonds. ഡയമണ്ട് ഏസിന്റെ അടുത്ത് ഡയമണ്ട് രണ്ട് വയ്ക്കുക.
Place the two of hearts next to the ace of hearts. ആഡ്യന്‍ ഏസിന്റെ അടുത്ത് ആഡ്യന്‍ രണ്ട് വയ്ക്കുക.
Place the two of spades next to the ace of spades. ഇസ്പേട് ഏസിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്പേട് രണ്ട് വയ്ക്കുക.
Place your calibration device over the square and press 'Start' ക്രമീകരണ ഉപകരണം ചതുരത്തിന്റെ മുകളില്‍ വെച്ച് 'തുടങ്ങുക' അമര്‍ത്തുക
Play a card to foundation. അടിത്തറയിലേക്ക്‌ ഒരു ചീട്ടു കളിക്കുക
Please make sure that the AccountService is installed and enabled. ദയവായി AccountService ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്തു് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമെന്നുറപ്പാക്കുക.
Please report this bug to the developers. ദയവായി ഈ ബഗ് ഡവലപ്പര്‍മാരെ അറിയിക്കുക.
Please set the display to a brightness that is typical for you. Color management will be most accurate at this brightness level. താങ്കള്‍ക്ക് സൌകര്യമായ രീതിയിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ തെളിച്ചം ക്രമീകരിക്കുക. നിറം ക്രമീകരണം ആ തെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൃത്യം.
Please tap the target markers as they appear on screen to calibrate the tablet. ടാബ്ലറ്റ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യന്നതിനായി അവ സ്ക്രീനില്‍ കാണിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ലക്ഷ്യ അടയാളങ്ങളില്‍ ദയവായി ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top) പെയിന്‍ഡ് സെപ്പറേറ്ററിന്റെ സ്ഥാനം, പിക്സലുകളില്‍ (0 - ഇടത്തു്/മുകളിലേക്കു് എന്നര്‍ത്ഥം)
Position of the handle relative to the child widget ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു് ഹാന്‍ഡിലിന്റെ സ്ഥാനം
PPP service failed to start പിപിപി സര്‍വീസ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു
Primary pixbuf for the entry എന്‍ട്രിയ്ക്കുള്ള പ്രൈമറി pixbuf
Printer Default സഹജമായ പ്രിന്റര്‍
Printer to print the job to ഈ ജോലി പ്രിന്‍റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രിന്‍റര്‍
Problems detected. The profile may not work correctly. <a href="">Show details.</a> പിഴവ് കണ്ടുപിടിച്ചു. പ്രൊഫൈല്‍ ശരിയായ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നില്ല. <a href="">കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍.</a>
Protect your personal information and control what others might see സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുക; മറ്റുള്ളവര്‍ എന്തു കാണണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Provides the system's time zone to applications സിസ്റ്റത്തിലെ സമയമേഖല പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കു് നല്‍കുന്നു
Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted ഒരു കീ അമര്‍ത്തുന്നതിനും സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതിനും ഇടയില്‍ ഒരു ഇടവേള നല്‍കുക
queen of clubs ക്ലാവറിന്റെ രാജ്ഞി
queen of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ രാജ്ഞി
queen of hearts ആഡ്യന്റെ രാജ്ഞി
queen of spades ഇസ്പേഡിന്റെ രാജ്ഞി
Quit the application നാവിറ്റില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് പോവുക
Reads the current value, or sets a new value നിലവിലുളള മൂല്ല്യം വായിക്കുക, അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയ മൂല്ല്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക
Receives default സ്വതേയുള്ളത് സ്വീകരിക്കുക
Reciprocal of zero is undefined പൂജ്യത്തിന്റെ റെസിപ്രോക്കല്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടില്ല
Redo the undone move ഉപേക്ഷിച്ച നീക്കം വീണ്ടും നടത്തുക
Remembering your history makes things easier to find again. These items are never shared over the network. ചരിത്രം ഓര്‍മിച്ചുവെയ്ക്കുന്നത് കാര്യങ്ങള്‍ വിണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കും. ഇത് ശ്രംഖല വഴി ഒരിക്കലും പങ്കിടില്ല.
Remove all details relating to this network and do not try to automatically connect ഈ ശ്രംഖലയുമായുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നീക്കി തനിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക
Remove all details relating to this network and do not try to automatically connect to it. ഈ ശ്രംഖലയുമായുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നീക്കി തനിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക.
Remove search results from the map ഭൂപടത്തില്‍ നിന്നും തെരച്ചില്‍ ഫലങ്ങള്‍ കളയുക
Remove the ace of clubs. ക്ലാവര്‍ ഏസ് മാറ്റുക.
Remove the ace of diamonds. ഡയമണ്ട് ഏസ് മാറ്റുക.
Remove the ace of hearts. ആഡ്യന്‍ ഏസ് മാറ്റുക.
Remove the ace of spades. ഇസ്പേട് ഏസ് മാറ്റുക.
Remove the aces ആസുകള്‍ മാറ്റുക
Remove the black joker. കറുത്ത ജോക്കര്‍ മാറ്റുക.
Remove the eight of clubs. ക്ലാവര്‍ എട്ട് മാറ്റുക.
Remove the eight of diamonds. ഡയമണ്ട് എട്ട് മാറ്റുക.
Remove the eight of hearts. ആഡ്യന്‍ എട്ട് മാറ്റുക.
Remove the eight of spades. ഇസ്പേഡ് എട്ട് മാറ്റുക.
Remove the eights എട്ടുകള്‍ മാറ്റുക
Remove the five of clubs. ക്ലാവര്‍ അഞ്ച്‌ മാറ്റുക.
Remove the five of diamonds. ഡയമണ്ട് അഞ്ച്‌ മാറ്റുക.
Remove the five of hearts. ആഡ്യന്‍ അഞ്ച്‌ മാറ്റുക.
Remove the five of spades. ഇസ്പേട് അഞ്ച്‌ മാറ്റുക.
Remove the fives അഞ്ചുകള്‍ മാറ്റുക
Remove the four of clubs. ക്ലാവര്‍ നാല് മാറ്റുക .
Remove the four of diamonds. ഡയമണ്ട് നാല് മാറ്റുക.
Remove the four of hearts. ആഡ്യന്‍ നാല് മാറ്റുക.
Remove the four of spades. ഇസ്പേട് നാല് മാറ്റുക.
Remove the fours നാലുകള്‍ മാറ്റുക
Remove the jack of clubs. ക്ലാവര്‍ ഗുലാൻ മാറ്റുക.
Remove the jack of diamonds. ഡയമണ്ട് ഗുലാൻ മാറ്റുക.
Remove the jack of hearts. ആഡ്യന്‍ ഗുലാൻ മാറ്റുക.
Remove the jack of spades. ഇസ്പേഡ് ഗുലാൻ മാറ്റുക.
Remove the jacks ഗുലാനുകളെ മാറ്റുക
Remove the king of clubs. ക്ലാവര്‍ രാജാവ് മാറ്റുക.
Remove the king of diamonds. ഡയമണ്ട് രാജാവ് മാറ്റുക.
Remove the king of hearts. ആഡ്യന്‍ രാജാവ് മാറ്റുക.
Remove the king of spades. ഇസ്പേഡ് രാജാവ് മാറ്റുക.
Remove the kings രാജാവുകളെ മാറ്റുക
Remove the nine of clubs. ക്ലാവര്‍ ഒമ്പത് മാറ്റുക.
Remove the nine of diamonds. ഡയമണ്ട് ഒമ്പത് മാറ്റുക.
Remove the nine of hearts. ആഡ്യന്‍ ഒമ്പത് മാറ്റുക.
Remove the nine of spades. ഇസ്പേഡ് ഒമ്പത് മാറ്റുക.
Remove the nines ഒന്‍പതുകള്‍ മാറ്റുക
Remove the queen of clubs. ക്ലാവര്‍ രാജ്ഞി മാറ്റുക.
Remove the queen of diamonds. ഡയമണ്ട് രാജ്ഞി മാറ്റുക.
Remove the queen of hearts. ആഡ്യന്‍ രാജ്ഞി മാറ്റുക.
Remove the queen of spades. ഇസ്പേട് രാജ്ഞി മാറ്റുക.
Remove the queens രാജ്ഞികളെ മാറ്റുക
Remove the red joker. ചുവന്ന ജോക്കര്‍ മാറ്റുക.
Remove the seven of clubs. ക്ലാവര്‍ ഏഴ് മാറ്റുക.
Remove the seven of diamonds. ഡയമണ്ട് ഏഴ് മാറ്റുക.
Remove the seven of hearts. ആഡ്യന്‍ ഏഴ് മാറ്റുക.
Remove the seven of spades. ഇസ്പേട് ഏഴ് മാറ്റുക.
Remove the sevens ഏഴുകള്‍ മാറ്റുക
Remove the six of clubs. ക്ലാവര്‍ ആറ് മാറ്റുക.
Remove the six of diamonds. ഡയമണ്ട് ആറ് മാറ്റുക.
Remove the six of hearts. ആഡ്യന്‍ ആറ് മാറ്റുക.
Remove the six of spades. ഇസ്പേഡ് ആറ് മാറ്റുക.
Remove the sixes ആറുകള്‍ മാറ്റുക
Remove the ten of clubs. ക്ലാവര്‍ പത്ത് മാറ്റുക.
Remove the ten of diamonds. ഡയമണ്ട് പത്തു മാറ്റുക.
Remove the ten of hearts. ആഡ്യന്‍ പത്തു മാറ്റുക.
Remove the ten of spades. ഇസ്പേട് പത്തു മാറ്റുക.
Remove the tens പത്തുകള്‍ മാറ്റുക
Remove the three of clubs. ക്ലാവര്‍ മൂന്ന് മാറ്റുക.
Remove the three of diamonds. ഡയമണ്ട് മൂന്ന് മാറ്റുക.
Remove the three of hearts. ആഡ്യന്‍ മൂന്ന് മാറ്റുക.
Remove the three of spades. ഇസ്പേട് മൂന്ന് മാറ്റുക.
Remove the threes മൂന്നുകള്‍ മാറ്റുക
Remove the two of clubs. ക്ലാവര്‍ രണ്ട് മാറ്റുക.
Remove the two of diamonds. ഡയമണ്ട് രണ്ട് മാറ്റുക.
Remove the two of hearts. ആഡ്യന്‍ രണ്ട് മാറ്റുക.
Remove the two of spades. ഇസ്പേട് രണ്ട് മാറ്റുക.
Remove the twos രണ്ടുകള്‍ മാറ്റുക
Remove the unknown card. അജ്ഞാതമായ ചീട്ട്‌ മാറ്റുക.
Render detail to pass to the theme engine ഥീം എന്‍ജിനായുളള ചിട്ടപ്പെടുത്തലിന്‍റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍
Reset the settings for this connection to their defaults, but remember as a preferred connection. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഡജ്ജീകരണങ്ങള്‍ സ്വതവേയുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റുക, പക്ഷേ, മുന്‍ഗണനയുള്ള ബന്ധമായി കരുതുക.
Reset the settings for this network, including passwords, but remember it as a preferred network ഈ ശ്രംഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍, രഹസ്യവാക്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ, പഴയപോലെ ആക്കുക. പക്ഷേ, മുന്‍ഗണാനാശ്രംഖലയായി ഇതിനെ ഓര്‍ക്കുക
Resize mode of the column നിരയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിപ്പം
Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value
Restart the game കളി ആദ്യം മുതല്‍ തുടങ്ങുക
Restart this computer and boot your normal operating system. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സാധാരണ ബൂട്ടിങ്ങിൽ വീണ്ടും തുടങ്ങുക
Restrict to Fill Level ഫില്‍ ലവല്‍ ആയി കൂറയ്ക്കുക
Return cards to stock ചീട്ടുകള്‍ ശേഖരത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വയ്ക്കുക
Return to route! പാതയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവുക
Rewind to the game start കളിയുടെ ആരംഭത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുക
Road obstacle മാര്‍ഗതടസം
Road Town റോഡ് ടൗണ്‍
Route to here ഇവിടെ വരെയുള്ള വഴി കാട്ടുക
Row is an expander row, and is expanded നിര വികസിതമാണ്, അതിനാല്‍ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
Saint Kitts and Nevis സെയിന്റ് കിറ്റ്സും നെവിസും
Saint Pierre and Miquelon സെയിന്റ് പിയറി ആന്‍ഡ് മിക്വിലണ്‍
Saint Vincent and the Grenadines സെയിന്റ് വിന്സന്റും ഗ്രനഡൈന്സും
Sao Tome and Principe സാവോ ടോമും പ്രിന്‍സിപ്പിയും
São Tomé and Príncipe Dobra സാവോ ടോമിലേം പ്രിന്‍സിപ്പിയിലേം ഡൊബ്ര
Save a screenshot of a window to $PICTURES $PICTURES ലേക്കു് ജാലകത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് സൂക്ഷിയ്ക്കുക
Save a screenshot of an area to $PICTURES $PICTURES ലേക്കു് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് സൂക്ഷിയ്ക്കുക
Save a screenshot to $PICTURES $PICTURES ലേക്ക് ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് സൂക്ഷിയ്ക്കുക
Search for the string വാചകത്തിനായി തിരയുക
Secondary cursor color ദ്വീതീയ സ്ഥാനസൂചി നിറം
Secondary pixbuf for the entry എന്‍ട്രിയ്ക്കുള്ള സെക്കന്‍ഡറി pixbuf
Select a card from the reserve for first foundation pile ആദ്യത്തെ അടിത്തറ അടുക്കിലേക്ക്‌ കരുതലില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു ചീട്ടു തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select a display target white point. Most displays should be calibrated to a D65 illuminant. ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട വെള്ള സൂചിക തെരഞ്ഞെടുക്കുക. മിക്ക ഡിസ്പ്ലേകളും D65 തെളിച്ചത്തിലാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത്.
Select a distance to look for (km) ഇത്ര ദൂരത്തിനുള്ളില്‍ തെരയുക
Select an application to run when a camera is connected ഒരു ക്യാമറാ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ളൊരു പ്രയോഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select an application to run when a music player is connected ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലേയര്‍ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ളൊരു പ്രയോഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select file to import ഇംപോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫയല്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Select the game type to play ഏത് തരം കളി വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Select the sensor device you want to use for calibration. ക്രമീകരണത്തിനുപയോഗിക്കേണ്ട സെന്‍സര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
Select the style of control ഏത് രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Select the type of display that is connected. ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേയുടെ തരം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
Select waypoint to insert the new one before പുതിയവഴിതിരിവിന്റെ സ്ഥാനം (മുന്പില്‍)
Select whether to drag the cards or to click on the source then the destination. ചീട്ടുകള്‍ നിങ്ങള്‍ വലിച്ച് നീക്കണമോ അതോ എവിടെ നിന്നും എവിടേക്ക് നീക്കണം എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യണമോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Select your display language, formats, keyboard layouts and input sources നിങ്ങളുടെ ഭാഷ, ഘടന, കീബോർഡ് മാതൃക, ഇൻപുട്ട് സോർസ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Selection Box Color തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ ബോക്സിന്‍റെ നിറം
Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors നിരകള്‍‌ക്കു് ഒന്നിടവിട്ടു് നിറം നല്‍കുവാന്‍ ഥീം എഞ്ചിനു് സൂചന സജ്ജമാക്കുക
Set button mappings and adjust stylus sensitivity for graphics tablets ബട്ടണ്‍ മാപ്പിങ്ങും ഗ്രാഫിക്സ് റ്റാബ്ലറ്റിലെ സ്റ്റൈലസ് ക്രമീകരണങ്ങളും മാറ്റുക
Set destination to %ld, %ld %ld, %ld ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാക്കുക
Set map to %ld, %ld %ld, %ld -നെ മാപ്പില്‍ ക്രമീകരിക്കുക
Set next visit to %ld, %ld %ld, %ld നെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമാക്കുക
Set the column for the expander column എക്സപാന്‍ഡര്‍ നിരയ്ക്കുള്ള നിര സജ്ജമാക്കുന്നു
Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you don't know how much. പുരഗോതി കാണിക്കുന്നതിനായി പോസിറ്റീവ് ആയ മൂല്ല്യങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കുക.
Sets the accelerator path of the menu item മെനു വസ്തുവിന്റെ ആക്സിലറ്റേറര്‍ പാഥ് സജ്ജമാക്കുന്നു
Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar മെനുബാറിന്റെ വലത്തു് വശത്തേക്കു് മെനു വസ്തു സജ്ജമാക്കുന്നു
setting '%s' to '%s' '%s'-നെ '%s' ആയി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
Settings for the selected device: തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉപകരണത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങള്‍:
seven of clubs ക്ലാവറിന്റെ ഏഴ്‌
seven of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ ഏഴ്‌
seven of hearts ആഡ്യന്റെ ഏഴ്‌
seven of spades ഇസ്പേഡിന്റെ ഏഴ്‌
Shared connection service failed to start പങ്കിടുന്ന കണക്ഷന്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു
Show color profiles for %s %s -നുള്ള വര്‍ണ്ണ രൂപരേഖ കാണിക്കുക
Show or hide the toolbar ഉപകരണനിര കാണിക്കുകയോ മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക
Show results on the map തിരച്ചില്‍ ഫലങ്ങള്‍ ഭൂപടത്തില്‍ കാണിക്കുക
Show style ശൈലി കാണിക്കുക
Show the 'Input Methods' menu 'ഇന്‍പുട്ട് രീതികളുടെ' മെനു കാണിക്കുക
Show the 'Insert Unicode Control Character' menu 'Insert Unicode Control Character' മെനു കാണിക്കുക
Show the column header buttons നിര തലവാചകമൊട്ടുകള് കാണിക്കുക
Show the current move ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം കാണിക്കുക
Show the next move അടുത്ത നീക്കം കാണിക്കുക
Show the overview അവലോകനം കാണിക്കുക
Show the previous move തോട്ട് മുമ്പ് നടത്തിയ നീക്കം കാണുക
Shut the laptop lid ലാപ്പ്ടോപ്പ് അടയ്ക്കു
Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the handlebox ഹാന്‍ഡില്‍ബോക്സ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ഡോക്കിങ് പോയിന്റിനൊപ്പമുള്ള ഹാന്‍ഡില്‍ബോക്സിന്റെ വശം
Sidebar image for the assistant page അസിസ്റ്റന്റ് പേജിനുള്ള സൈഡ്ബാര്‍ ഇമേജ്
six of clubs ക്ലാവറിന്റെ ആറ്‌
six of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ ആറ്‌
six of hearts ആഡ്യന്റെ ആറ്‌
six of spades ഇസ്പേഡിന്റെ ആറ്‌
Size of check or radio indicator ചെക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ റേഡിയോ സൂചികയുടെ വലിപ്പം
Size of icons in this toolbar ഈ ടൂള്‍ബാറിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി
Size of spacers പണിയറകളുടെ എണ്ണം
Size of tab curvature റ്റാബിനുള്ള വളവിന്റെ വ്യാപ്തി
Size of tab overlap area ഒന്നിനു പുറത്തു് മറ്റൊരു റ്റാബിനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി
Size of the expander arrow എക്സ്പാന്‍ഡര്‍ ആരോയുടെ വലിപ്പം
Size to use for cursors, or 0 to use the default size കര്‍സര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള വലിപ്പം, അല്ലെങ്കില്‍ ഡീഫോള്‍ട്ട് വലിപ്പത്തിന് 0 ഉപയോഗിക്കുക
Smallest possible value for the "position" property "സ്ഥാന" സവിശേഷതയ്ക്കുളള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂല്ല്യം
Snap to Ticks Snap to Ticks
Some services are disabled because of no network access. ശ്രംഖല ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചില സേവനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
Something special happened in the program പ്രോഗ്രാമില്‍ പ്രത്യേകിച്ചെന്തോ സംഭവിച്ചു
Sorry! The system printing service doesn't seem to be available. ക്ഷമിയ്ക്കണം, സിസ്റ്റത്തിനുള്ള പ്രിന്റിങ് സര്‍വീസ്
ലഭ്യമല്ല.
Sort direction the sort indicator should indicate ക്രമ സൂചിക അനുസരിച്ചു് ക്രമം നിശ്ചയിക്കുക
Sound and Media ശബ്ദവും മീഡിയയും
South and South West England സൌത്ത് ആന്‍ഡ് സൌത്ത് വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട്
South Georgia and the South Sandwich Islands തെക്കന്‍ ജോര്‍ജിയ തെക്കന്‍ സാന്‍ഡ്‌വിച്ച് ദ്വീപുകള്‍
Space between value text and the slider/trough area മൂല്ല്യത്തിനുള്ള വാചകത്തിനും സ്ലൈഡര്‍/ട്രഫിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം
Space style സ്ഥലശൈലി
Space to put between the label and the child ലേബലിനും ചൈള്‍ഡിനും ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുളള സ്ഥലം
Space which is inserted at the edges of the icon view ചിഹ്നത്തിന്റെ ദൃശ്യത്തിന്റെ അതിരുകളില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം
Space which is inserted between cells of an item ഒരു വസ്തുവിന്‍റെ സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലുളള സ്ഥലം
Spacing between elements of the area സ്ഥലത്തിലുള്ള എലമെന്റുകള്‍ തമ്മിലുള്ള വിടവു്
Spacing between elements of the main dialog area പ്രധാന ഡയലോഗ് സ്ഥലത്തുള്ള എലമെന്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള വിടവു്
Spacing between step buttons and thumb ബട്ടണുകള്‍ തമ്മിലുള്ള വിടവ്
Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel തംബ്/സ്റ്റെപ്പറുകളും ഔട്ടര്‍ ട്രഫ് അതിരും തമ്മിലുള്ള വിടവു്
Spacing in pixels between the icon and label ചിഹ്നവും ലേബലും തമ്മിലുള്ള ദൂരം പിക്സലുകളില്‍
Spacing in pixels between the image and label ഇമേജും ലേബലും തമ്മിലുളള വിടവു് പിക്സലുകളില്‍
Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height എല്ലാ വരികള്‍ക്കും ഒരേ ഉയരം എന്നു് കരുതി GtkTreeView-ന്റെ വേഗത കൂട്ടുന്നു
St. Kitts and Nevis സെയിന്റ് കിറ്റ്സും നെവിസും
St. Vincent and the Grenadines സെയിന്റ് വിന്‍സെന്റ് ആന്‍ഡ് ദി ഗ്രെനാഡിന്‍സ്
Statistics of games played കളിച്ച കളികളുടെ സ്ഥിതി വിവരണം
Stock ID for a stock image to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സ്റ്റോക്ക് ഇമേജിന്‍റെ സ്റ്റോക്ക് ID
Stop hotspot and disconnect any users? ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിര്‍ത്തി ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കള്‍ വിഛേദിയ്ക്കണമോ?
Streets And Alleys തെരുവകളും ഇടവഴികളും
String giving the current state of the printer പ്രിന്‍ററിന്‍റെ നിലവിലുളള അവസ്ഥ നല്‍കുന്ന സ്ട്രിങ്
Style രീതി
Style of bevel around the contents ഉള്ളടക്കത്തിനു് ചുറ്റുമുള്ള അതിരിന്റെ ശൈലി
Style of bevel around the menubar മെനുബാറിനു് ചുറ്റുമുള്ള അതിരിന്റെ ശൈലി
Style of bevel around the spin button സ്പിന്‍ ബട്ടണു ചുറ്റുമുള്ള അതിരിന്റെ ശൈലി
Style of bevel around the statusbar text സ്റ്റേറ്റസ്ബാറിന്റെ വാചകത്തിനു് ചുറ്റുമുള്ള അതിരിന്റെ ശൈലി
Style of bevel around the toolbar ആയുധപ്പട്ടയുടെ അഭിവിന്യാസം
Style of underline for this text ഈ വാചകത്തിന്‍റെ അടിവര രീതി
Sum of the Years Digits Depreciation വര്‍ഷത്തിന്റെ അക്കങ്ങളുടെ വിലയിടിവു്
Svalbard and Jan Mayen സ്വാല്‍ബാര്‍ഡും ജാന്‍ മായെനും
Switch off to connect to a Wi-Fi network ഒരു വയര്‍ലെസ്സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്കു് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക
Switch to next input source അടുത്ത ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുക
Switch to next source അടുത്ത ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുക
Switch to previous input source മുമ്പുള്ള ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുക
Switch to previous source മുമ്പുള്ള ശ്രോതസ്സിലേക്കു് മാറുക
Switches map orientation to the north or the vehicle വടക്കോട്ട് ദര്‍ശനം/സഞ്ചാര ദിശ
Switching on the wireless hotspot will disconnect you from <b>%s</b>. വയര്‍ലെസ്സ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് സ്വിച്ച് ഓണ്‍ ചെയ്യുന്നതു്, <b>%s</b>-ല്‍ നിന്നും നിങ്ങളെ വിഛേദിയ്ക്കുന്നു.
Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon സ്റ്റോക്ക് ചിഹ്നം, ചിഹ്നങ്ങളുടെ കൂട്ടം അല്ലെങ്കില്‍ പേരുള്ള ചിഹ്ന എന്നിവയ്ക്കുള്ള സിംബോളിക് വലിപ്പം
System policy prohibits use as a Hotspot ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നയം അനുവദിക്കുന്നില്ല
Taiwan, Province of China തായ്‌വാന്‍
Take the %1$s road to the %2$s %2$s %1$s-മത്തെ പാത എടുക്കുക
Tangent is undefined for angles that are multiples of π (180°) from π∕2 (90°) π (180°) മുതല്‍ π∕2 (90°) വരെയുള്ളവയുടെ മള്‍ട്ടിപ്പിളുകളായ കോണ്‍ അളവിനു് ടാഞ്ചറ്റ് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടില്ല
Tanzania, United Republic of ടാന്‍സാനിയ
ten of clubs ക്ലാവറിന്റെ പത്ത്‌
ten of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ പത്ത്‌
ten of hearts ആഡ്യന്റെ പത്ത്‌
ten of spades ഇസ്പേഡിന്റെ പത്ത്‌
Text of the expander's label എക്സ്പാന്‍ഡറിന്‍റെ ലേബലിന്‍റെ ടെക്സ്റ്റ്
Text of the frame's label ഫ്രെയിമിന്‍റെ ലേബലിലുളള ടെക്സ്റ്റ്
Text of the label widget inside the button, if the button contains a label widget ബട്ടണില്‍ ലേബല്‍ വിഡ്ജറ്റുണ്ടെങ്കില്‍, അതിന്‍റെ ടെക്സ്റ്റ്
Text on the progress bar പ്രോഗ്രസ്സ് ബാറിലുളള ടെക്സ്റ്റ്
Text to be displayed in the progress bar പ്രോഗ്രസ്സ് ബാറില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ട ടെക്സ്റ്റ്
Text to render ഫയല്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തല്‍‌ ഉപാധി
Text to show in the item. വസ്തുവില്‍ കാണിക്കുവാനുള്ള വാചകം.
The accel group holding accelerators for the menu മെനുവില്‍ ആക്സിലറേറ്റുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആക്സല്‍ ഗ്രൂപ്പ്
The Accel Group to use for stock accelerator keys സ്റ്റോക്ക് ആക്സിലറേറ്റര്‍ കീകള്‍ക്കുള്ള ആക്സല്‍ ഗ്രൂപ്പ്
The acceleration rate when you hold down a button ഒരു ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഉള്ള ആക്സിലറേഷന്‍ നിരക്ക്
the ace of clubs ക്ലാവറിന്റെ ഏസ്‌
the ace of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ ഏസ്‌
the ace of hearts ആഡ്യന്റെ ഏസ്‌
the ace of spades ഇസ്പേഡിന്റെ ഏസ്‌
The action this activatable will activate and receive updates from സജ്ജമാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം സജീവമാക്കുകയും പരിഷ്കരണങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തി
The amount of space between children ചൈള്‍ഡുകളുടെ ഇടയ്ക്കുളള സ്പെയ്സ്
The amount of space between two consecutive columns അടുത്തടത്ത രണ്ട് നിരകള്ക്കിടയിലെ അകലം
The amount of space between two consecutive rows അടുത്തടത്ത രണ്ട് വരികള്ക്കിടയിലെ അകലം
The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ ഇടത്തും വലത്തും ചേര്‍ക്കുവാനുളള സ്ഥലം, പിക്സലില്‍
The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ മുകളിലും താഴെയും ചേര്‍ക്കുവാനുളള സ്ഥലം, പിക്സലില്‍
The angle units to use ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോണ്‍ ഏകകം
The application name പ്രയോഗത്തിന്റെ പേരു്
the black joker കറുത്ത ജോക്കര്‍
The border relief style ബോര്‍ഡര്‍ റിലീഫിന്‍റെ രീതി
The buffer which is displayed ലഭ്യമാക്കിയട്ടുള്ള ബഫര്‍
The button mode ബട്ടണിന്റെ മോഡ്
The buttons shown in the message dialog സന്ദേശ ഡയലോഗ് ബോക്സില്‍ കാണിക്കുന്ന ബട്ടണുകള്‍
The cancel button of the dialog. ഡയലോഗ് ബോക്സിലുള്ള റദ്ദാക്കല്‍ ബട്ടണ്‍
The character to use when masking entry contents (in "password mode") എന്‍റര്‍ ചെയ്ത വസ്തുക്കള്‍ മാസ്ക് ചെയ്യുന്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അക്ഷരം ("പാസ്‍വേര്‍ഡ് മോഡില്‍")
The child pack direction of the menubar മെനുബാറിന്‍റെ ചൈള്‍ഡ് പാക് ചെയ്യുന്ന ദിശ
The closure to be monitored for accelerator changes ആക്സലറേറ്റര്‍ മാറ്റങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുളള ക്ലോഷര്‍
The color selection embedded in the dialog. ഡയലോഗില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍.
The column in the model containing the tooltip texts for the items വസ്തുക്കള്‍ക്കുള്ള ടൂള്‍ടിപ്പ് വാചകങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന മോഡലിന്‍റെ നിര.
The column in the model containing the tooltip texts for the rows നിരകള്‍ക്കാവശ്യമുള്ള ടൂള്‍ടിപ്പ് വാചകങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന മാതൃകയിലുള്ള വരി
The column number to attach the left side of the child to ചൈള്‍ഡിന്‍റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ചേര്‍ക്കേണ്ട നിരയുടെ എണ്ണം
The column number to attach the right side of a child widget to ഒരു ചൈള്‍ വിഡ്ജറ്റിന്റെ വലത്തു് വശത്തു് ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള നിരയുടെ നംബര്‍
The column number to attach the right side of the child to ചൈള്‍ഡിന്‍റെ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ചേര്‍ക്കേണ്ട നിരയുടെ എണ്ണം
The column of the model containing the strings. സ്ട്രിങ്സ് അടങ്ങുന്ന മോഡലിന്‍റെ നിര.
The contents of the buffer ബഫറിന്റെ ഉളളടക്കം
The contents of the entry എന്‍ട്രിയുടെ ഉളളടക്കം
The contents of the tooltip for this tray icon ഈ ട്രേ ചിഹ്നത്തിനുള്ള ടൂള്‍ടിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കം
The contents of the tooltip for this widget ഈ വിഡ്ജറ്റിനുള്ള ടൂള്‍ടിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കം
The contents of the tooltip on the primary icon പ്രൈമറി ചിഹ്നത്തിലുള്ള ടൂള്‍ടിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കം
The contents of the tooltip on the secondary icon സെക്കന്‍ഡറി ചിഹ്നത്തിലുള്ള ടൂള്‍ടിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കം
The current color നിലവിലുളള നിറം
The current filter for selecting which files are displayed പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫയലുകളുടെ നിലവിലുളള ഫില്‍റ്റര്‍
The current filter for selecting which resources are displayed കാണിക്കുന്ന ഉറവിടങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു് നിലവിലുള്ള ഫില്‍‌റ്റര്‍
The current fraction of the task that's been completed പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ജോലിയുടെ നിലവിലുള്ള ഭാഗം
The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque) നിലവിലുളള അതാര്യത മൂല്ല്യം (0 മുഴുവന്‍ സുതാര്യതയുളളതും 65535 മുഴുവന്‍ അതാര്യതയുളളതും)
The current page in the document രേഖയില്‍ നിലവിലുളള പേജ്
The current position of the insertion cursor in chars ഇടയ്ക്ക് ചേര്‍ക്കുന്ന സൂചികകളുടെ നിലവിലുളള സ്ഥാനം (അക്ഷരത്തില്‍)
The current value നിലവിലുളള മൂല്ല്യം
The currently selected menu item ഇപ്പോള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത മെനു വസ്തു
The Dalles ദി ഡാലെസ്
The default display for GDK GDK യ്‌ക്ക് വേണ്ടി സ്വതവേയുളള ഡിസ്പ്ലെെ
The default font options for the screen സ്ക്രീനില്‍ ഡീഫോള്‍ട്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിപി ഉപാധികള്‍
The default height of the window, used when initially showing the window ജാലകത്തിന്റെ സ്വതവേയുള്ള ഉയരം, ജാലകം ആദ്യം കാണിക്കുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു
The default width of the window, used when initially showing the window ജാലകത്തിന്റെ സ്വതവേയുള്ള വീതി, ജാലകം ആദ്യം കാണിക്കുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു
The desired maximum width of the label, in characters ലേബലിന് ആവശ്യമുളള ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വീതി അക്ഷരങ്ങളില്‍
The desired width of the button widget, in characters. ബട്ടണ്‍ വിഡ്ജറ്റിന് ആവശ്യമുളള വീതി (അക്ഷരങ്ങളില്‍).
The desired width of the label, in characters ലേബലിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീതി (അക്ഷരങ്ങളില്‍)
The device is already in use. ഡിവൈസ് നിലവില്‍ ഉപയോഗത്തിലാണു്.
The device type is not currently supported. ഡിവൈസ് തരം ഇപ്പോള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.
The direction the arrow should point സൂചിക ഏത് ദിശയിലോട്ടായിരിക്കണം
The directions in which the size group affects the requested sizes of its component widgets കോംപൊണന്റ് വിഡ്ജറ്റുകള്‍ക്കായി ആവശ്യപ്പെട്ട വ്യാപ്തികളെ ഇവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ബാധിക്കുന്ന രീതി
The directory to open the load game dialog in കളി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഡയലോഗ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഡയറക്ടറി
The directory to open the save game dialog in കളി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഡയലോഗ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഡയറക്ടറി
The dropdown menu ഡ്രോപ്പ് ഡൌണ്‍ മെനു
The duration of a game in seconds (0 for no limit) ഒരു കളിയുടെ നീളം സെക്കണ്ടുകളില്‍ (ലിമിറ്റ് വേണ്ടെങ്കില്‍ 0)
the eight of clubs ക്ലാവറിന്റെ എട്ട്‌
the eight of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ എട്ട്‌
the eight of hearts ആഡ്യന്റെ എട്ട്‌
the eight of spades ഇസ്പേഡിന്റെ എട്ട്‌
The end of the list of matches has been reached ചേരുന്നവയുടെ പട്ടികയുടെ അവസാനം
The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets ഈ വിഡ്ജറ്റിനു് ഏതു് രീതിയിലുള്ള GdkEvents ആണു് എന്നു് ഈ ഇവന്റ് മാസ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നു
The file '%s' could not be read or does not contain recognized VPN connection information Error: %s. ഫയല്‍ '%s' വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന VPN ബന്ധങ്ങളുടെ വിവരം ഇല്ല

പിഴവ്: %s.
The file chooser dialog to use. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള ഫയല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ ഡയലോഗ്.
The fill level. നിറയ്ക്കേണ്ട ലവല്‍.
the five of clubs ക്ലാവറിന്റെ അഞ്ച്‌
the five of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ അഞ്ച്‌
the five of hearts ആഡ്യന്റെ അഞ്ച്‌
the five of spades ഇസ്പേഡിന്റെ അഞ്ച്‌
The fixed height സ്ഥിര വീതി
The fixed width സ്ഥിര വീതി
The format to display moves in നീക്കങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന രീതി
The format to display numbers in സംഖ്യകള്‍ കാണിക്കുന്ന രീതി
the foundation അടിത്തറ അടുക്ക്‌
the four of clubs ക്ലാവറിന്റെ നാല്‌
the four of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ നാല്‌
the four of hearts ആഡ്യന്റെ നാല്‌
the four of spades ഇസ്പേഡിന്റെ നാല്‌
The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for each call to gtk_entry_progress_pulse() ഓരോ കോളിന്റേയും ബൌണ്‍സിങ് ബ്ലോക്ക് പുരോഗതി gtk_entry_progress_pulse()-ലേക്കു് നീക്കുന്നതിനായുള്ള എന്‍ട്രിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വീതിയുടെ ഫ്രാക്ഷന്‍
The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed പള്‍സ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ബൌണ്‍സിങ് ബ്ലോക്ക് നീക്കം ചെയ്യുവാനുള്ള പൂര്‍ണ്ണ പുരോഗതിയുടെ ഫ്രാക്ഷന്‍
The fraction of total work that has been completed പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ ജോലിയുടെ ഫ്രാക്ഷന്‍
The full path to the file to be used to store and read the list സംരക്ഷിച്ച് വായിക്കുന്നതിനുളള ഫയലിലേക്കുളള മുഴുവന്‍ പാഥ്
The game file to use ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കളിയുടെ ഫയല്‍
The game has no solution. Undo or start again. കളിയ്ക്ക് ഉത്തരമില്ല. ചെയ്തത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ വീണ്ടും തുടങ്ങുക.
The GIcon being displayed പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന GIcon
The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal use). ഈ GtkAction-ന് സംബന്ധമുളള GtkActionGroup അല്ലേല്‍ NULL (ആന്തരികമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക്).
The GtkAdjustment for the horizontal position ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തേക്കുളള സ്ഥാനത്തിന്‍റെ GtkAdjustment
The GtkAdjustment for the vertical position മുകളില്‍ നിന്നും താഴേക്കുളള സ്ഥാനത്തിന്‍റെ GtkAdjustment
The GtkAdjustment that contains the current value of this range object ഈ പരിധിയിലുള്ള ഒബ്ജക്ടിന്റെ നിലവിലുള്ള മൂല്ല്യം അടങ്ങുന്നു GtkAdjustment
The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object ഈ സ്കെയില്‍ ബട്ടണ്‍ വസ്തുവിന്റെ മൂല്ല്യം അടങ്ങുന്ന GtkAdjustment
The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പ്രതിരൂപത്തിന്‍റെ വലിപ്പം വ്യക്തമാക്കുന്ന GtkIconSize മൂല്ല്യം
The GtkPageSetup to use ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള GtkPageSetup
The GtkPageSetup used by default ഡീഫോള്‍ട്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്ന GtkPageSetup
The GtkPrinter which is selected തിരഞ്ഞടുത്ത GtkPrinter
The GtkPrintSettings used for initializing the dialog ഡയലോഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള GtkPrintSettings
The Hague ദി ഹേഗ്
The hardware keycode of the accelerator ആക്സലറേറ്ററിനുളള ഹാര്‍ഡ്‍വയര്‍ കീകോഡ്
The height of separators if "wide-separators" is TRUE "wide-separators" TRUE എങ്കില്‍ വിടവടയാളത്തിന്റെ ഉയരം
The height of the layout ലേയൌട്ടിന്‍റെ ഉയരം
The height of the main window in pixels. പ്രധാന ജാലകത്തിന്റെ ഉയരം പിക്സലുകളില്‍.
The height of the window ജാലകത്തിന്റെ ഉയരം
The help button of the dialog. ഡയലോഗ് ബോക്സിലുള്ള സഹായ ബട്ടണ്‍
The horizontal alignment of the label ലേബലിന്‍റെ ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തേക്കുളള ക്രമീകരണം
The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL layouts. 0-ല്‍ (ഇടത്ത്) നിന്നും 1-ലേക്കുളള (വലത്ത്) ക്രമീകരണം. RTL ലേയൌട്ടുകള്‍ക്ക് ഇതിന്‍റെ എതിരേയുളള ലേയൌട്ടുകള്‍
The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL layouts. 0-ല്‍ (ഇടത്ത്) നിന്നും 1-ലേക്കുളള (വലത്ത്) ക്രമീകരണം (ഹൊറിസോണ്‍ട്ടല്‍). RTL ലേയൌട്ടുകള്‍ക്ക് ഇതിന്‍റെ എതിരേയുളള ലേയൌട്ടുകള്‍.
The icon name to use for the printer പ്രിന്‍ററിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള പ്രതിരൂപത്തിന്‍റെ പേര്
The icon size ഐക്കണിന്റെ വലിപ്പം
The image ഇമേജ്
The inconsistent state of the button ബട്ടണ്‍ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍
The index of the child in the parent പേരന്‍റില്‍ ചൈള്‍ഡിന്‍റെ സൂചികാ
The index of the current page നിലവിലുള്ള താളിന്‍റെ സൂചിക
The initial position of the window ജാലകത്തിന്റെ പ്രാരംഭസ്ഥാനം
The item which is currently active നിലവില്‍ സജീവമായ വസ്തു
the jack of clubs ക്ലാവറിന്റെ ഗുലാന്‍
the jack of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ ഗുലാന്‍
the jack of hearts ആഡ്യന്റെ ഗുലാന്‍
the jack of spades ഇസ്പേഡിന്റെ ഗുലാന്‍
The KDE Help Center കെഡിഇ സഹായകേന്ദ്രം
The KDE Wallet Daemon requests a password കെഡിയിലെ വാലറ്റ് നിരന്തരപ്രവൃത്തി ഒരു അടയാളവാക്കു് ചോദിയ്ക്കുന്നു
The keyval of the accelerator ആക്സലറേറ്ററിന്‍റെ keyval
the king of clubs ക്ലാവറിന്റെ രാജാവ്‌
the king of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ രാജാവ്‌
the king of hearts ആഡ്യന്റെ രാജാവ്‌
the king of spades ഇസ്പേഡിന്റെ രാജാവ്‌
The label used for menu items and buttons that activate this action. മെനു ഐറ്റമുകള്‍ക്കും അവയെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ബട്ടണുകള്‍ക്കുമുളള ലേബല്‍.
The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used. ഒരു ISO കോഡായി, ഈ വാചകം ഏതു് ഭാഷയിലാണു്. പാങ്കോയ്ക്കു് ഇതു് വാചകം റെന്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചനയായി ഉപയോഗിക്കാം. സജ്ജമല്ലെങ്കില്‍, സ്വതവേയുള്ളതു് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint when rendering the text. If you don't understand this parameter, you probably don't need it ഈ ടെക്സ്റ്റിന്‍റെ ഭാഷ ഒരു ISO കോഡിലാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്പോള്‍, pango ഇത് ഒരു സൂചകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പരാമീറ്റര്‍ വ്യക്തമല്ലെങ്കില്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല.
The length of horizontal scroll arrows ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും ഉള്ള സ്ക്രോള്‍ ആരോകളുടെ നീളം
The length of vertical scroll arrows മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഉള്ള സ്ക്രോള്‍ ആരോകളുടെ നീളം
The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡ് പകര്‍ത്തലുകള്‍ക്കും DND സോഴ്സിനും ഈ ബഫര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക
The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND destination ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡ് ഒട്ടിക്കലിനും DND ലക്ഷ്യത്തിനും ഈ ബഫര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക
The location of the printer പ്രിന്‍റിന്‍റെ സ്ഥാനം
The maximum number of items to be displayed പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വസ്തുക്കള്‍
The maximum value of the adjustment അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്‍റിന്‍റെ ഏറ്റവും കൂടിയ മൂല്ല്യം
The measuring instrument does not support printer profiling. അളക്കുന്ന ഉപകരണം പ്രിന്റര്‍ ഡയലോഗ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected. അളക്കുന്ന ഉപകരണം ലഭ്യമല്ല. ഇതു് ഓണ്‍ ആണെന്നും ശരിയായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.
The Mill ദി മില്‍
The minimum desired width of the menu item in characters മെനു വസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും കൂറഞ്ഞ വീതി, അക്ഷരങ്ങളില്‍
The minimum horizontal width of the progress bar പ്രോഗ്രസ്സ് ബാറിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കുറുകെയുള്ള വീതി
The minimum size of the arrow in the combo box കോംപോ ബോക്സിന്‍റെ സൂചികയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യാപ്തി
The minimum value of the adjustment അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്‍റിന്‍റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂല്ല്യം
The minimum vertical height of the progress bar പ്രോഗ്രസ്സ് ബാറിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നേരെയുള്ള ഉയരം
The minimum vertical width of the progress bar പ്രോഗ്രസ്സ് ബാറിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നേരെയുള്ള വീതി
The mnemonic accelerator key for this label ഈ ലേബലിനുളള ന്യൂമോണിക്ക് ആക്സലറേറ്റര്‍ കീ
The model containing the possible values for the combo box കോംപോ ബോക്സില്‍ സാധ്യമായ മൂല്ല്യങ്ങളുടെ രീതി
The model for cell view സെല്‍ കാണുന്നതിനുളള രീതി
The model for the combo box കോംപോ ബോക്സിന്‍റെ രീതി
The model for the icon view ചിഹ്നത്തിന്റെ ദൃശ്യത്തിനുള്ള മാതൃക
The model for the tree view വൃക്ഷകാഴ്ചയുടെ മാതൃക
The model for the TreeModelSort to sort മാതൃക
The model to find matches in ചേര്‍ച്ചകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മോഡല്‍
The modifier mask of the accelerator ആക്സലറേറ്ററിന്‍റെ മോഡിഫയര്‍ മാസ്ക്
The monitor the menu will be popped up on മോണിറ്റര്‍ പോപ്പപ് ചെയ്യുന്ന മെനു
The name of the file with the graphics for the cards. ചീട്ടുകള്‍ക്കായുള്ള ഗ്രാഫിക്സിനുള്ള ഫയലിന്റെ പേര്.
The name of the icon from the icon theme ഐക്കള്‍ ഥീമില്‍ നിന്നുളള ഐക്കണന്‍റെ പേര്
The name of the program. If this is not set, it defaults to g_get_application_name() പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ പേര്. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കില്‍, ഡീഫോള്‍ട്ടായി g_get_application_name() എന്ന പേരാകും
The name of the scheme file containing the solitaire game to play. സോളിട്ടയര്‍ കളി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സ്കീം ഫയലിന്റെ പേര്‌.
The name of the selected font തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലിപിയുടെ പേര്
The name of the themed icon displayed on the item വസ്തുവില്‍ കാണിക്കുന്ന പ്രമേയമുള്ള ചിഹ്നത്തിന്റെ പേരു്
The name of the widget പ്രക്രമത്തിന്റെ പേര‍്
The new password does not contain enough different characters പുതിയ രഹസ്യവാക്കില്‍ അക്കങ്ങളോ പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങളോ ലഭ്യമല്ല.
The new password has already been used recently. പുതിയ രഹസ്യവാക്ക് അടുത്തിടയ്ക്കു് ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
The new password is too short പുതിയ രഹസ്യവാക്ക് വളരെ ചെറുതാണു്
The new password is too simple പുതിയ രഹസ്യവാക്ക് വളരെ ലളിതമാണ്.
The new password must contain numeric or special characters പുതിയ രഹസ്യവാക്കില്‍ ന്യൂമറിക് അല്ലെങ്കില്‍ പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കണം
the nine of clubs ക്ലാവറിന്റെ ഒന്‍പത്‌
the nine of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ ഒന്‍പത്‌
the nine of hearts ആഡ്യന്റെ ഒന്‍പത്‌
the nine of spades ഇസ്പേഡിന്റെ ഒന്‍പത്‌
The number of columns in the table കളത്തിലെ നിരകളുടെ എണ്ണം
The number of decimal places that are displayed in the value മൂല്ല്യത്തിലുളള ഡെയിമലുകളുടെ എണ്ണം
The number of decimal places to display പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഡെസിമല്‍ സ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം
The number of digits displayed after the numeric point ന്യൂമറിക് പോയിന്റിനു് ശേഷം കാണിക്കുന്ന ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം.
The number of pages in the document. രേഖയിലുളള പേജുകളുടെ എണ്ണം.
The number of pages that will be printed. പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള താളുകളുടെ എണ്ണം.
The number of rows in the table കളത്തിലെ വരികളുടെ എണ്ണം
The numeric base സംഖ്യ ബെയ്സ്
The OK button of the dialog. ഡയലോഗ് ബോക്സിന്റെ ശരി ബട്ടണ്‍
The old and new passwords are the same പഴയതും പുതിയതും രഹസ്യവാക്കുകള്‍ ഒന്നു തന്നെയാണ്.
The old and new passwords are too similar പഴയതും പുതിയതും ആയ രഹസ്യവാക്കുകള്‍ തമ്മില്‍ വളരെ സാമ്യമുണ്ട്.
The opponent player എതിരാളി
The optical photo conductor is near end of life ഒപ്ടിക്കല്‍ ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടര്‍ അവസാനിയ്ക്കുന്നു
The optical photo conductor is no longer functioning ഒപ്ടിക്കല്‍ ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലില്ല
The orientation of the orientable The orientation of the orientable
The orientation of the tray ട്രേയുടെ സംവേദനം
The pack direction of the menubar മെനുബാറിന്‍റെ പാക് ചെയ്യുന്ന ദിശ
The padding to insert at the bottom of the widget. വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ താഴെ ഭാഗത്ത് പാഡിങ് ഇന്‍സേര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
The padding to insert at the left of the widget. വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് പാഡിങ് ഇന്‍സേര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
The padding to insert at the right of the widget. വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ വലത് ഭാഗത്ത് പാഡിങ് ഇന്‍സേര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
The padding to insert at the top of the widget. വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ മുകള്‍ ഭാഗത്ത് പാഡിങ് ഇന്‍സേര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
The page increment of the adjustment അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്‍റിന്‍റെ പേജ് വര്‍ദ്ധനവ്
The page size of the adjustment അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്‍റിന്‍റെ പേജിന്‍റെ വലിപ്പം
The parent widget of this widget. Must be a Container widget ഈ വിഡ്ജറ്റിന്റെ പേരന്റ് വിഡ്ജറ്റ്. ഒരു കണ്ടെയിനര്‍ വിഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കണം.
The parent window പേരന്റ് ജാലകം
The Pas ദി പാസ്
The piece theme to use കള്ളികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള ഥീം
The pixbuf to render ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള pixbuf
The position in which the current value is displayed നിലവിലുളള മൂല്ല്യം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം
The position of the image relative to the text ടെക്സ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇമേജിന്‍റെ സ്ഥാനം
The position of the insert mark (as offset from the beginning of the buffer) ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള അടയാളത്തിന്റെ സ്ഥാനം (ബഫറിന്റെ ആരംഭം മുതല്‍ ഓഫ്‌സെറ്റ് ആയി)
The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars കര്‍സറില്‍ നിന്നുമുളള തിരഞ്ഞെടുക്കലിന്‍റെ എതിര്‍ വശത്തുളള സ്ഥാനം
The power of zero is undefined for a negative exponent ഒരു നെഗറ്റീവ് കോംപണന്റിനു് സീറോയുടെ പവര്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടില്ല
The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not have enough room to display the entire string സെല്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തല്‍ സംവിധാനത്തിന് മുഴുവന്‍ സ്ട്രിങ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സ്ഥലം ഇല്ലായെങ്കില്‍, സ്ട്രിങ് എല്ലിപ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം
The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have enough room to display the entire string സ്ട്രിങ് പൂര്‍ണ്ണമായി കാണിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം ലേബലില്‍ ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍, സ്ട്രിങ് ellipsize ചെയ്യുന്നതിനു് ഉചിതമായ സ്ഥലം
The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not have enough room to display the entire string, if at all. പ്റോഗ്റസ്സ് ബാറിന് മുഴുവന്‍ സ്ട്രിങ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സ്ഥലം ഇല്ലായെങ്കില്‍, സ്ട്രിങ് എല്ലിപ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം.
The primary text of the message dialog സന്ദേശ ഡയലോഗ് ബോക്സില്‍ കാണിക്കുന്ന പ്രൈമറി ടെക്സ്റ്റ്
The primary text of the title includes Pango markup. തലക്കെട്ടിന്‍റെ പ്രാധമിക ടെക്സ്റ്റ് Pango മാര്‍ക്കപ്പില്‍ ഉല്‍പ്പെടുന്നു.
The PrinterOption backing this widget ഈ വിഡ്ജറ്റിനുളള PrinterOption
The profile could not be generated. പ്രൊഫൈല്‍ ഉണ്ടാക്കാനായില്ല.
The profile has been uploaded to: പ്രൊഫെൽ അപ്പ്‌ലോഡ് ചെയ്യപെട്ടു:
the queen of clubs ക്ലാവറിന്റെ രാജ്ഞി
the queen of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ രാജ്ഞി
the queen of hearts ആഡ്യന്റെ രാജ്ഞി
the queen of spades ഇസ്പേഡിന്റെ രാജ്ഞി
The radio action whose group this action belongs to. ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തിയുടെ റേഡിയോ പ്രവര്‍ത്തി.
The radio button whose group this widget belongs to. ഈ വിഡ്ജറ്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള റേഡിയോ ബട്ടണ്‍.
The radio menu item whose group this widget belongs to. ഈ വിഡ്ജറ്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള റേഡിയോ മെനു വസ്തു.
The radio tool button whose group this button belongs to. ഈ ബട്ടണിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള റേഡിയോ ടൂള്‍ ബട്ടണ്‍.
The RecentManager object to use ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള RecentManager ഒബ്ജക്ട്
the red joker ചെമന്ന ജോക്കര്‍
The representation being used for image data ഇമേജ് ഡേറ്റായ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന മാതൃക
The representation being used for primary icon പ്രൈമറി ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചന
The representation being used for secondary icon സെക്കന്‍ഡറി ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചന
The resolution for fonts on the screen സ്ക്രീനില്‍ ലിപികളുടെ സാന്ദ്രത
The row number to attach the bottom of the child to ചൈള്‍ഡിന്‍റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ചേര്‍ക്കേണ്ട വരിയുടെ എണ്ണം
The row number to attach the top of a child widget to ഒരു ചൈള്‍ വിഡ്ജറ്റിന്റെ മുകളിലേക്കു് ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള വരിയുടെ നംബര്‍
The row number to attach the top of the child to ചൈള്‍ഡിന്‍റെ മുകള്‍ ഭാഗത്തേക്ക് ചേര്‍ക്കേണ്ട വരിയുടെ എണ്ണം
The Screen Lock protects your privacy when you are away. നിങ്ങള്‍ ദൂരെയായിരിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സ്ക്രീന്‍ പൂട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു.
The screen where this status icon will be displayed നിലവാരത്തിനുള്ള പ്രതിരൂപം കാണിക്കുന്ന സ്ക്രീന്‍
The screen where this window will be displayed ഈ ജാലകം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ജാലകം
The screen where this window will be displayed. ഈ ജാലകം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സ്ക്രീന്‍.
The secondary text includes Pango markup. സെക്കന്‍ഡറി ടെക്സ്റ്റില്‍ ഉല്‍പ്പെടുന്ന Pango മാര്‍ക്കപ്പ്.
The secondary text of the message dialog സന്ദേശ ഡയലോഗ് ബോക്സില്‍ കാണിക്കുന്ന സെക്കന്‍ഡറി ടെക്സ്റ്റ്
The selected color തിരഞ്ഞെടുത്ത നിറം
The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the currently selected day) തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം (1-നും 31-നും ഇടയ്ക്കുളള അക്കം, അല്ലെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം മാറ്റുന്നതിന് 0)
The selected month (as a number between 0 and 11) തിഞ്ഞെടുത്ത മാസം (0-ത്തിനും 11-നും നടുക്കുളള അക്കം)
The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque) തിരഞ്ഞെടുത്ത അതാര്യതയുടെ മൂല്ല്യം (0 മുഴുവന്‍ സുതാര്യതയുളളതും 65535 മുഴുവന്‍ അതാര്യതയുളളതും)
The selected year തിരഞ്ഞെടുത്ത വര്‍ഷം
The selection mode തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ രീതി
The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower side അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനു് താഴേക്കുള്ള വശത്തേക്കു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പറിന്റെ സെന്‍സിറ്റിവിറ്റി പോളിസി
The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper side അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനു് മുകളിലേക്കുള്ള വശത്തേക്കു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പറിന്റെ സെന്‍സിറ്റിവിറ്റി പോളിസി
the seven of clubs ക്ലാവറിന്റെ ഏഴ്‌
the seven of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ ഏഴ്‌
the seven of hearts ആഡ്യന്റെ ഏഴ്‌
the seven of spades ഇസ്പേഡിന്റെ ഏഴ്‌
The side of the board that is in the foreground ബോര്‍ഡിന്റെ പുരോതലത്തിലുള്ള വശം
the six of clubs ക്ലാവറിന്റെ ആറ്‌
the six of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ ആറ്‌
the six of hearts ആഡ്യന്റെ ആറ്‌
the six of spades ഇസ്പേഡിന്റെ ആറ്‌
The size of the icon ചിഹ്നത്തിന്റെ വലിപ്പം
The size of the recently used resources list ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഉപയോഗിച്ച ഉറവിടങ്ങളുടെ പട്ടികയുടെ വ്യാപ്തി.
The size of the words used in bitwise operations ബിറ്റ്‌വൈസ് പ്രക്രിയകള്‍ക്കുള്ള വാക്കുകളുടെ വ്യാപ്തി.
The sorting order of the items displayed പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ക്രമം
The status of the print operation പ്രിന്‍റ് പ്രക്രിയയുടെ അവസ്ഥ
The step increment of the adjustment അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്‍റിന്‍റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇന്‍ക്രിമെന്‍റ്
The stock icon displayed in widgets representing this action. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി വിഡ്ജറ്റില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഐക്കണ്‍
The stock icon displayed on the item വസ്തുവില്‍ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ചിഹ്നം
The stock ID of the stock icon to render ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായിളള സ്റ്റോക്ക് ഐക്കണ്‍ന്‍റെ സ്റ്റോക്ക് ID
The string displayed in the child's menu entry ചൈള്‍ഡിന്‍റെ മെനു എന്‍ട്രിയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്
The string displayed on the child's tab label ചൈള്‍ഡിന്‍റെ ടാബ് ലേബലില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്
The string that represents this font ഈ അക്ഷരസഞ്ചയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്
The style of the widget, which contains information about how it will look (colors etc) വിഡ്ജറ്റിന്റെ രീതി, എങ്ങനെ വിഡ്ജറ്റ് കാണപ്പെടണം എന്നുള്ള വിവരം (നിറങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ)
The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none മെനു വസ്തുവിലേക്കു് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സബ്മെനു, or NULL if it has none
The target whitepoint was not obtainable. തന്ന വെള്ളബിന്ദു ഇതില്‍ നിന്ന് കിട്ടില്ല.
the ten of clubs ക്ലാവറിന്റെ പത്ത്‌
the ten of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ പത്ത്‌
the ten of hearts ആഡ്യന്റെ പത്ത്‌
the ten of spades ഇസ്പേഡിന്റെ പത്ത്‌
The text for the child label ചൈള്‍ഡ് ലേബലിനുള്ള വാചകം
The text of the label ലേബലിന്‍റെ ടെക്സ്റ്റ്
The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup() ലേബലിന്‍റെ ടെക്സ്റ്റില്‍ XML മാര്‍ക്കപ്പും ഉല്‍പ്പെടുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി pango_parse_markup() കാണുക
The text to display in order to demonstrate the selected font തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിപി വിവരിക്കുന്നതിനായി പ്രദര്‍ശത്തനത്തിനുളള ടെക്സ്റ്റ്
the three of clubs ക്ലാവറിന്റെ മൂന്ന്‌
the three of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ മൂന്ന്‌
the three of hearts ആഡ്യന്റെ മൂന്ന്‌
the three of spades ഇസ്പേഡിന്റെ മൂന്ന്‌
The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the submenu ഒരു സബ്മെനുവിലേക്കു് പോയിന്റര്‍ നീങ്ങുമ്പോള്‍ അതു് അദൃശ്യമാക്കുന്നതിനുളള ‌മുമ്പുള്ള സമയം
The title of the assistant page അസിസ്റ്റന്റ് പേജിന്റെ തലക്കെട്ട്
The title of the color selection dialog നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ ഡയലോഗിനുളള തലക്കെട്ട്
The title of the file chooser dialog. ഫയല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ ഡയലോഗിന്‍റെ തലക്കെട്ട്.
The title of the window ജാലകത്തിന്റെ തലക്കുറി
The title of this tray icon ഈ ട്രേ ചിഹ്നത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്
The toggle button can be activated ടൊഗിള്‍ ബട്ടണ്‍ സജ്ജീവമാക്കുവാന്‍ സാധ്യമാകുന്നു
The toggle state of the button ബട്ടണ്‍ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിയ അവസ്ഥ
The transient parent of the dialog ഡയലോഗ് ബോക്സിനുളള താല്‍കാലിക നിയന്ത്രണ സംവിധാനം
The translation domain used by gettext gettext ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാന്‍സ്ലേഷന്‍ ഡൊമെയിന്‍
The trash has been emptied ചവറ്റുകുട്ട കാലിയാക്കിയിരിക്കുന്നു
the two of clubs ക്ലാവറിന്റെ രണ്ട്‌
the two of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ രണ്ട്‌
the two of hearts ആഡ്യന്റെ രണ്ട്‌
the two of spades ഇസ്പേഡിന്റെ രണ്ട്‌
The type of accelerators ഏത് തരം ആക്സലറേറ്റര്‍സ്
The type of message സന്ദേശ തരം
The type of operation that the file selector is performing ഫയല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയ
The type of the assistant page ഏത് തരം അസിസ്റ്റന്ര് പേജ്
The type of the window ജാലകത്തിന്റെ തരം
The unit in which distances can be measured in the context കോണ്‍ട്ടക്സ്റ്റില്‍ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുളള യൂണിറ്റ്
the unknown card അജ്ഞാതമായ ചീട്ട്‌
The URI bound to this button ഈ ബട്ടണിനുള്ള URI
The URL for the link to the website of the program പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ വെബ്സൈറ്റിനുളള URL
The user triggered a global shortcut ഉപയോക്താവ് ഒരു ആഗോള കുറക്കുവഴി ഉപയോഗിച്ചു
The Valley ദി വാലി
The value മൂല്ല്യം
The value of the adjustment അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്‍റിന്‍റെ മൂല്ല്യം
The value of the scale സ്കെയിലിന്റെ മൂല്ല്യം
The value property of the currently active member of the group to which this action belongs. ഈ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സജീവമായ അംഗത്തിനുള്ള വിശേഷത.
The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action is the current action of its group. ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിലവിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തി ഇതാകുമ്പോള്‍ gtk_radio_action_get_current_value() തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്ന മൂല്ല്യം.
The version of the program പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ വേര്‍ഷന്‍
The vertical alignment of the label ലേബലിന്‍റെ മുകളില്‍ നിന്നും താഴേക്കുളള ക്രമീകരണം
The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom) 0-ല്‍ (മുകള്‍ ഭാഗം) നിന്നും 1-ലേക്കുളള (താഴ് ഭാഗം) ക്രമീകരണം
The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom). 0-ല്‍ (മുകള്‍ ഭാഗം) നിന്നും 1-ലേക്കുളള (താഴ് ഭാഗം) ക്രമീകരണം (വെറ്‍ട്ടിക്കല്‍).
The Villages ദി വില്ലേജസ്
The VPN connection '%s' could not be exported to %s. Error: %s. VPN ബന്ധം '%s' %s ലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാകുന്നില്ല.

പിഴവ്: %s.
The widget the menu is attached to മെനു ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള വിഡ്ജറ്റ്
The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed ലേബലിന്‍റെ ന്യൂമോണിക് കീ അമര്‍ത്തപ്പെടുന്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട വിഡ്ജറ്റ്
The widget to be monitored for accelerator changes ആക്സലറേറ്റര്‍ മാറ്റങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുളള വിഡ്ജറ്റ്
The widget's window if it is realized തിരിച്ചറിയുന്നു എങ്കില്‍ വിഡ്ജറ്റിന്റെ ജാലകം
The width at which the text is wrapped വാചകം നിരത്തുന്ന വീതി
The width of separators if wide-separators is TRUE wide-separators TRUE എങ്കില്‍ വിടവടയാളത്തിന്റെ വീതി
The width of the empty border outside the containers children The width of the empty border outside the containers children
The width of the layout ലേയൌട്ടിന്‍റെ വീതി
The width of the main window in pixels. പ്രധാന ജാലകത്തിന്റെ വീതി പിക്സലുകളില്‍.
The width of the window ജാലകത്തിന്റെ വീതി
The width used for each item ഓരോ വസ്തുവിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വീതി
The window gravity of the window ജാലകത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി
The window of the socket the plug is embedded in പ്ലഗ്ഗ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സോക്കറ്റിന്റെ ജാലകം
The x-align x-സമീകരണം
The xpad xpad
The y-align y-സമീകരണം
The ypad ypad
The zone defines the trust level of the connection കണക്ഷന്റെ വിശ്വസനീയത ഈ മേഖല നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നതാണ്
Theme done in the Oxygen style ഓക്സിജന്‍ രീതിയിലുള്ള ആശയം തയ്യാര്‍
There was a serious error causing the program to exit ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം ഈ പ്രോഗ്രാം നിര്‍ത്താന്‍ കാരണമായി
There was an error in the program which may cause problems കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തോ പിശകു് പ്രോഗാമിലുണ്ടായിരുന്നു
This game is unable to provide a hint. ഒരു സൂചന തരാന്‍ ഈ കളിക്കു കഴിയുന്നില്ല.
This service allows configuration of the trash. ട്രാഷ് ക്രമീകരിയ്ക്കാന്‍ ഈ സേവനം അനുവദിയ്ക്കുന്നു.
This service allows you to configure your default email client. All KDE applications which need access to an email client application should honor this setting. നിങ്ങളുടെ സഹജമായ ഇമെയില്‍ ക്ലയന്റ് നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. ഇമെയില്‍ ക്ലയന്റ് ഉപയോഗിയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതു് മാനിയ്ക്കണം.
This service allows you to configure your default terminal emulator. All KDE applications which invoke a terminal emulator application should honor this setting. നിങ്ങളുടെ സഹജമായ ടെര്‍മിനലിന്റെ അനുകരണം നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. ടെര്‍മിനലിന്റെ അനുകരണം തുടങ്ങാന്‍ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതു് മാനിയ്ക്കണം.
This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does not have the game you last played. The default game, Klondike, is being started instead. നിങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ കളിച്ച കളി ലഭ്യമല്ലാത്ത അയില്‍റയട്ടിന്റെ പഴയ പതിപ്പു് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. സ്വതവേയുള്ള കളിയായ ക്ലോണ്‍ഡയക് പകരം തുടങ്ങുന്നു.
This will not remove the account on the server. ഇതു് സര്‍വറിലുള്ള അക്കൌണ്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല.
three of clubs ക്ലാവറിന്റെ മൂന്ന്‌
three of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ മൂന്ന്‌
three of hearts ആഡ്യന്റെ മൂന്ന്‌
three of spades ഇസ്പേഡിന്റെ മൂന്ന്‌
Thumb And Pouch പെരുവിരളും സഞ്ചിയും
Time after which the cursor stops blinking, in seconds കര്‍സര്‍ മിന്നുന്നതിനു് നിര്‍ത്തുന്നതിനു് ശേഷമുള്ള സമയം, സെക്കന്‍ഡില്‍
Timestamp of current fontconfig configuration നിലവിലുള്ള fontconfig ക്രമീകരണത്തിനുള്ള ടൈംസ്റ്റാമ്പ്
Title of the print job പ്രിന്‍റ് ജോലിയുടെ തലക്കെട്ട്
Title to appear in column header കോളം ഹെഡറില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന തലക്കെട്ട്
To be set at next login അടുത്ത തവണ പ്രവേശിയ്ക്കുമ്പോള്‍ സജ്ജമാക്കേണ്ടതു്
To change time or date settings, you need to authenticate. സമയം അല്ലെങ്കില്‍ തീയതി സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ മാറ്റുന്നതിനായി, ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുക.
To create a user account, click the * icon first ഉപയോക്താവിനുള്ളൊരു അക്കൌണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി,
ആദ്യം * ചിഹ്നം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To delete the selected user account, click the * icon first തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉപയോക്തൃ അക്കൌണ്ട് വെട്ടി നീക്കുന്നതിനായി
ആദ്യം * ചിഹ്നത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the '%s' device. ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് ലോഗിന്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി, നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളം '%s' ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചു് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണു്.
To make changes, click the * icon first മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതിനായി,
ആദ്യം * ചിഹ്നം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Toolbar style ആയുധപ്പട്ടയുടെ ശൈലി
Tourniquets are not recommended unless in the direst emergency അത്യാവശ്യമെങ്കില്‍ മാത്രം ടൊര്‍ണികോയിറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക
Tracks status of network interfaces and provides notification to applications using the network. ശൃംഖലാവിനിമയതലങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവരം നോക്കി അതുപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.
Treats a sequence of modifier keys as a key combination തുടരെയുള്ള മോഡിഫയര്‍ കീകള്‍ കീക്കൂട്ടമായി കരുതപ്പെടുന്നു
TreeModel column containing the column span values ഒരു സെല്ലിന് ആവശ്യമുളള നിരകളുടെ എണ്ണം ഉളള ട്രീമോഡല്‍ നിര
TreeModel column containing the row span values ഒരു സെല്ലിന് ആവശ്യമുളള വരികളുടെ എണ്ണം ഉളള ട്രീമോഡല്‍ വരി
Trigger a click when the pointer hovers പോയിന്റര്‍ നീക്കം നിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ക്ലിക്ക് ആരംഭിക്കുക
Trigger a secondary click by holding down the primary button പ്രൈമറി ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു് സെക്കണ്ടറി ക്ലിക്ക് നടപ്പിലാക്കുക
Trinidad and Tobago ട്രിനിഡാഡും ടൊബാഗോയും
Trinidad and Tobago Dollar ട്രിനിഡാഡിലേം ടൊബാഗോയിലേം ഡോളര്‍
TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and not the corner of the imageable area താളിന്റെ മൂലയില്‍ ആയിരിക്കണം കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് എങ്കില്‍ TRUE
TRUE if the Position property should be used TRUE എങ്കില്‍ സ്ഥാനത്തിന്‍റെ സവിശേഷത ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ്
TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the print data has been sent to the printer or print server. പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ളതു് പ്രിന്റര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രിന്റ് സര്‍വറിലേക്കു് അയച്ചതിനു് ശേഷം അവസ്ഥ മാറ്റമുള്ള സിഗ്നലുകള്‍ പ്രിന്റ് ജോലി നല്‍കിയാല്‍, TRUE.
TRUE if the print operation will continue to report on the print job status after the print data has been sent to the printer or print server. പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ളതു് പ്രിന്റര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രിന്റ് സര്‍വറിലേക്കു് അയച്ചതിനു് ശേഷം പ്രിന്റ് ജോലികളുടെ അവസ്ഥ പ്രിന്റ് പ്രക്രിയ ലഭ്യമാക്കുന്ന എങ്കില്‍, TRUE.
TRUE if the print operation will support print of selection. തെരഞ്ഞെടുത്തതു് പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാന്‍ പ്രിന്റ് പ്രക്രിയ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടു് എങ്കില്‍ TRUE.
TRUE if the window should be brought to the user's attention. ജാലകം ഉപയോക്താവിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തണമെങ്കില്‍ TRUE.
TRUE if the window should not be in the pager. ജാലകം പേജറില്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ പാടില്ല എങ്കില്‍ TRUE.
TRUE if the window should not be in the task bar. ജാലകം ടാസ്ക് ബാറില്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ പാടില്ല എങ്കില്‍ TRUE.
TRUE if the window should receive the input focus when mapped. മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇന്‍പുട്ടിനുള്ള ശ്റദ്ധാകേന്ദ്രം ജാലകത്തിന് ലഭ്യമാകണമെങ്കില്‍ TRUE
TRUE if the window should receive the input focus. ശ്റദ്ധാകേന്ദ്രം ജാലകത്തിന് ലഭ്യമാകണമെങ്കില്‍ TRUE.
Try changing some letters and numbers. കുറച്ച് അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും മാറ്റി നോക്കുക
Try dealing a row of cards ഒരു നിര കാര്‍ഡുകളിടുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക
Try moving a card to the reserve കരുതലിലേക്ക് ഒരു കാര്‍ഡ് നീക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക
Try moving cards down from the foundation അടിത്തറയില്‍ നിന്നു ചീട്ടുകള്‍ താഴേക്കു നീക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക
Try rearranging the cards ചീട്ടുകളുടെ ക്രമം മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുക
Try to avoid common words. പൊതുവായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
Try to avoid reordering existing words. നിലനിൽക്കുന്ന വാക്കുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
Try to avoid some of the words included in the password. അടയാളവാക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
Try to avoid using your name in the password. താങ്കളുടെ പേര് അടയാളവാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
Try to use more numbers. കൂടുതൽ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
Turks and Caicos Islands ടർക്സ്-കൈകോസ് ദ്വീപുകൾ
Turn accessibility features on and off using the keyboard കീബോര്‍ഡ് എളുപ്പവഴികള്‍ ഉപയോഗിച്ചു് ആക്സസിബിളിറ്റി വിശേഷതകള്‍ ടൊഗിള്‍ ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നു
Turn Bluetooth on and off and connect your devices ബ്ലുടൂത്ത് ഓണ്‍ ഓഫ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ഉപകരണം കണക്ട് ചെയ്യുക
two of clubs ക്ലാവറിന്റെ രണ്ട്‌
two of diamonds ഡയമണ്ടിന്റെ രണ്ട്‌
two of hearts ആഡ്യന്റെ രണ്ട്‌
two of spades ഇസ്പേഡിന്റെ രണ്ട്‌
Type of bevel around toolbar buttons ആയുധപ്പട്ടയുടെ അഭിവിന്യാസം
Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr
Type the URL into your browser to download and install the profile. പ്രൊഫെൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്രൊസറിൽ URL ടെപ്പ് ചെയ്യുക.
Unable to detect any devices that can be color managed നിറം ക്രമീകരിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല
Unable to open connection editor ബന്ധ എഡിറ്റര്‍ തുറക്കാനാകുന്നില്ല
Unable to open help file സഹായത്തിനുള്ള ഫയല്‍ തുറക്കുവാന്‍ സാധ്യമായില്ല
Undo the last move കഴിഞ്ഞ നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചു പൂര്‍വ്വസ്ഥിതിയിലേക്കു തിരിച്ചു പോകുക
Undo until there are enough cards to fill all tableau piles എല്ലാ ടാബ്ലോ പൈലുകളും നിറക്കാന്‍ ചീട്ടുകള്‍ ഉള്ളത് വരെ കളികള്‍ തിരിച്ചു നീക്കുക
Unique identifier for the window to be used when restoring a session ഒരു സെഷന്‍ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാലകത്തിനുള്ള ഐഡന്റിഫയറ്‍
Unique startup identifier for the window used by startup-notification തുടക്കം അറിയിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാലകത്തിനുള്ള സ്റ്റാറ്‍ട്ടപ്പ് ഐഡന്റിഫയറ്‍
United church of christ യുണൈറ്റഡ് ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്
United States of America അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകള്‍
Units of the current calculation ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിന്റെ ഏകകം
Units to convert the current calculation into ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കു് വേര്‍തിരിയ്ക്കുവാനുള്ള യൂണിറ്റുകള്‍
Unknown color അജ്ഞാതമായ നിറം
Unvisited Link Color സന്ദറ്‍ശിക്കാത്ത ലിങ്കുകളുടെ നിറം
Use Action Appearance Use Action Appearance
Use alpha alpha ഉപയോഗിക്കുക
Use font in label ലേബലിന്‍ ലിപി ഉപയോഗിക്കുക
Use full page മുഴുവന്‍ പേജ് ഉപയോഗിക്കുക
Use markup മാര്‍ക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക
Use Markup in secondary സെക്കന്‍ഡറിയില്‍ മാര്‍ക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക
Use Preview Label ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് മുന്പ് ലേബല്‍ കാണുക
Use size in label ലേബലില്‍ വലിപ്പം ഉപയോഗിക്കുക
Use stock ശേഖരം ഉപയോഗിക്കുക
Use the _same source for all windows എല്ലാ വിന്‍ഡോയ്ക്കും _ഒരേ സ്ത്രോതസ്സ് ഉപയോഗിക്കുക
Use this connection _only for resources on its network ഈ _ബന്ധത്തിന്റെ ശൃംഖലയിലുള്ള വസ്തുക്കള്‍ക്കു് മാത്രം ഉപയോഗിയ്ക്കുക
Use underline അടിവര ഉപയോഗിക്കുക
Value of the progress bar പ്രോഗ്രസ്സ് ബാറിന്‍റെ മൂല്ല്യം
Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is bottom aligned ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് ചൈള്‍ഡിന്‍റെ കുറുകേയുളള സ്ഥാനം. 0.0 മുകളിലേക്കും, 1.0 താഴേക്കും
View allows user to search through columns interactively നിരകളിലൂടെ തെരയുന്നതിനായി കാഴ്ച ഉപയോക്താവിനെ അനുവദിക്കുന്നു
View and change keyboard shortcuts and set your typing preferences കീബോഡ് കുറുക്കുവഴികള്‍ കണ്ട് മാറുറുക; ടൈപ്പിങ്ങ് മുന്‍ഗണനകള്‍ മാറ്റുക
View your battery status and change power saving settings ബാറ്ററിയുടെ സ്ഥിതി നോക്കി വൈദ്യുതി ലഭിക്കുക
Visited Link Color സന്ദറ്‍ശിച്ച ലിങ്കുകളുടെ നിറം
Wallis and Futuna വോളിസ് ആന്റ് ഫുട്ടാന
Welcome to Navit നാവിറ്റിലേക്കു സ്വാഗതം
What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull ഏതു് ഹിന്റിങ് ഉപയോഗിക്കണം; hintnone, hintslight, hintmedium, അല്ലെങ്കില്‍ hintfull
When the horizontal scrollbar is displayed നേരെയുള്ള സ്ക്രോള്‍ബാര്‍ എപ്പോള്‍ കാണിക്കുന്നു
When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset horizontally ഒരു മെനു സബ്മെനു ആകുമ്പോള്‍, ഇടത് നിന്നും വലത്തേക്കുളള ഓഫ്‌സെറ്റ് ആകുന്ന പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് സ്ഥാപിക്കുക
When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset vertically ഒരു മെനു സബ്മെനു ആകുമ്പോള്‍, മുകളില്‍ നിന്നും താഴേക്കുളള ഓഫ്‌സെറ്റ് ആകുന്ന പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് സ്ഥാപിക്കുക
When the vertical scrollbar is displayed കുറുകെയുള്ള സ്ക്രോള്‍ബാര്‍ എപ്പോള്‍ കാണിക്കുന്നു
When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep TRUE ആണെങ്കില്‍, കീബോര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മറ്റു് പിശകുകള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ബീപ്പ് ചെയുന്നു
When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets TRUE ആകുമ്പോള്‍, വിഡ്ജറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി കര്‍സര്‍ കീകള്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമുള്ളൂ
When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar overflow menu. TRUE ആണേല്‍, ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുളള ടൂള്‍ഐറ്റം പ്രോക്സികള്‍ ടൂള്‍ബാര്‍ ഓവര്‍ഫ്ലോണ്‍ മെനുവില്‍ കാണിക്കുന്നു.
When without a stapler, a staple and a ruler will work കൈ നനയാതെ മീന്‍ പിടിക്കാന്‍ പറ്റുമോ?
Where the contents of scrolled windows are located with respect to the scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement. സ്ക്രോള്‍ബാറുകള്‍ അനുസരിച്ചു് സ്ക്രോള്‍ ചെയ്ത ജാലകങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലം
Whether "window-placement" should be used to determine the location of the contents with respect to the scrollbars. സ്ക്രോള്‍ ബാറുകള്‍ അനുസരിച്ചു് ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ "window-placement" ഉപയോഗിക്കണമോ എന്നു്.
Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new folders. ഓപ്പണ്‍ മോഡിലുള്ള ഫയല്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍ സംവിധാനം പുതിയ ഫോള്‍ഡറുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ സാധ്യമാക്കുമോ എന്നു്.
Whether all required fields on the page have been filled out പേജില്‍ ആവശ്യമുള്ള ഫീള്‍ഡുകള്‍ എല്ലാം പൂരിപ്പിച്ചോ എന്ന്
Whether buttons in dialogs should use the alternative button order ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ബട്ടണ്‍ ക്രമം ഡയലോഗുകളിലുള്ള ബട്ടണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കണമോ എന്നു്
Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc. സ്വതവേയുള്ള ടൂള്‍ബാറുകള്‍ക്കു് വാചകം മാത്രം, വാചകങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും, ചിഹ്നങ്ങള്‍ മാത്രം എന്നിവയാണോ എന്നു്
Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's nearest step increment തെറ്റായ മൂല്ല്യങ്ങള്‍ സ്വയമേ സ്പിന്‍ ബട്ടണനു് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇന്‍ക്രിമെന്റായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്നു്
Whether extra space given to the child should be allocated to the child or used as padding ചൈള്‍ഡിന് കൊടുക്കുന്ന അധിക സ്ഥലം ചൈള്‍ഡിന് മാറ്റിവയ്ക്കണമോ അതോ പാഡിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കണമോ
Whether grid lines should be drawn in the tree view ദൃശ്യമാക്കേണ്ടതു‌ണ്ടോ
Whether left and right margins accumulate. ഇടതോ വലതോ മാര്‍ജിനുകള്‍.
Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item മെനു വസ്തുവിലുള്ള ഒരു കീ അമര്‍ത്തി മെനു ആക്സലറേറ്ററുകള്‍ മാറ്റുവാന്‍ സാധ്യമാണോ എന്നു്
Whether or not to animate card moves. ആനിമേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്.
Whether or not to play event sounds ശബ്ദം കേള്‍പ്പിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്.
Whether or not to play event sounds. കളിക്കുമ്പോള്‍ ശബ്ദം പ്രവര്‍ത്തിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്.
Whether or not to show the status bar അവസ്ഥാപട്ട കാണിക്കണമോ എന്ന്
Whether or not to show the toolbar ടൂള്‍ ബാര്‍ കാണിക്കണമോ എന്ന്
Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them പോയിന്റര്‍ വരികളുടെ പുറത്തൂടെ നീക്കുമ്പോള്‍ അവ എക്സ്പെന്‍ഡ്/കൊളാപ്സ് ചെയ്യണമോ എന്നു്
Whether selected font size is shown in the label തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിപിയുടെ വലിപ്പം ലേബലില്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്
Whether separators have configurable width and should be drawn using a box instead of a line വിടവടയാളങ്ങള്‍ക്ക് ക്റമികരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന വീതിയുണ്ടോ എന്നും അവ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണമോ എന്നും
Whether tearoff menu items should be added to menus tearoff മെനു വസ്തുക്കള്‍ മെനുകളിലേക്കു് ചേര്‍ക്കണമോ എന്നു്
Whether the action group is enabled. ആക്ഷന്‍ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമോ എന്ന്.
Whether the action group is visible. ആക്ഷന്‍ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തന ദൃശ്യമോ എന്ന്.
Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode. പ്രവര്‍ത്തനം പ്രാധാന്യമുളളതായി കരുതുന്നുവോ എന്ന്. TRUE ആണേല്‍, ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുളള ടൂള്‍ഐറ്റം പ്രോക്സികള്‍ GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ രീതിയില്‍ കാണിക്കുന്നു.
Whether the action is enabled. പ്രവര്‍ത്തനം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്.
Whether the action is visible. പ്രവര്‍ത്തനം ദൃശ്യമാണോ എന്ന്.
Whether the application has a selection പ്രയോഗത്തിനു് ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍ ഉണ്ടോ എന്നു്
Whether the application supplied widget for custom previews should be shown. കണ്ടുനോക്കുന്നതിനായി പ്രയോഗം നല്‍കുന്ന വിഡ്ജറ്റ് കാണിക്കണമോ എന്നു്.
Whether the application will paint directly on the widget പ്രയോഗം അവസാനിക്കുമ്പോള് അതിന‍് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു.
Whether the background color fills the entire line height or only the height of the tagged characters പശ്ചാത്തല നിറം പൂര്‍ണ്ണ വരിയുടെ ഉയരം അല്ലെങ്കില്‍ റ്റാഗ് ചെയ്ത അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉയരം ആണോ നിറയ്ക്കുന്നതു്
Whether the buffer has some text currently selected ബഫറില്‍ നിലവില്‍ ഏതെങ്കിലും വാചകം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നു്
Whether the cell renderer is currently in editing mode സെല്‍ റെന്‍ഡറര്‍ നിലവില്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തല്‍ രീതിയിലാണോ എന്ന്
Whether the child should receive extra space when the parent grows പേരന്‍റ് വളരുന്പോള്‍ ചൈള്‍ഡിന് എക്സ്ട്രാ സ്പെയിസ് കിട്ടണമോ
Whether the children should all be the same size എല്ലാ ചൈള്‍ഡിന്‍റേയും വലിപ്പം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണമോ
Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus rectangle child_displacement_x/_y ഗുണഗണങ്ങള്‍ സമകോണചതുരത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കണമോ എന്നു്
Whether the color selector should allow setting opacity തിരഞ്ഞെടുത്ത നിറത്തിന് അതാര്യുത ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് അനുവാദമുണ്ടോ എന്ന്
Whether the column can be reordered around the headers ഹെഡറുകള്‍ അനുസരിച്ചു് നിര വീണ്ടും ക്രമികരിക്കണമോ എന്നു്
Whether the combo box draws a frame around the child ഒരു ചൈള്‍ഡിന് ചുറ്റും കോംപോ ബോക്സ് ഒരു ഫ്രെയിം വരയ്ക്കണമോ എന്ന്
Whether the combo's dropdown is shown കോംപോയുടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൌണ്‍ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്
Whether the common prefix should be inserted automatically സാധാരണയുള്ള പ്രിഫിക്സ് സ്വയം ചേര്‍ക്കണമോ എന്നു്
Whether the completions should be shown in a popup window പൂര്‍ത്തിയായവ പോപ്പ് അപ്പ് ജാലകത്തില്‍ കാണിക്കണമോ എന്ന്
Whether the context menus of entries and text views should offer to change the input method എന്‍ട്രികളുടേയും വാചകങ്ങളുടേയും കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് മെനു ഇന്‍പുട്ട് മെഥേഡ് മാറ്റുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടണമോ
Whether the context menus of entries and text views should offer to insert control characters എന്‍ട്രികളുടേയും വാചകങ്ങളുടേയും കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് മെനു നിയന്ത്രണ അക്ഷരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടണമോ
Whether the current value is displayed as a string next to the slider സ്ലൈഡറിനടുത്തു് നിലവിലുള്ള മൂല്ല്യം ഒരു സ്ട്രിങായി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു്
Whether the cursor should blink കര്‍സര്‍ മിന്നണമോ എന്ന്
Whether the dialog supports selection ഡയലോഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നോ എന്നു്
Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is inverted compared to the default (where down means ascending) Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is inverted compared to the default (where down means ascending)
Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty മോഡല്‍ കാലിയാകുമ്പോള്‍ ഡ്രോപ് ഡൌണ്‍ ബട്ടണ്‍ സെന്‍സിറ്റീവ് ആണോ എന്നു്
Whether the entry contents can be edited നിങ്ങള്‍ എന്‍റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുവാന്‍ സാധ്യമാണോ എന്ന്
Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to trap events. ഇവന്റ് ബോക്സ് ദൃശ്യമാണോ എന്നു്, ഇവന്റുകള്‍ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനു് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു
Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the child widget as opposed to below it. ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റിന്റെ ജാലകത്തിനു് മുകളില്‍ ആണു് (താഴെ എന്നു് പറഞ്ഞതിനു് എതിരായി) ഇവന്റ് ബോക്സിനുള്ള ഇവന്റ്-ട്രാപ്പിങ് ജാലകം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു് എന്നു്.
Whether the expander has been opened to reveal the child widget ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി എക്സ്പാന്‍ഡര്‍ തുറന്നുവോ എന്ന്
Whether the header can be clicked തലവാചകം ക്ളിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണോ
Whether the hidden files and folders should be displayed അദൃശ്യമായവ ഫയലുകളും ഫോള്‍ഡറുകളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമോ എന്ന്
Whether the icon-size property has been set ക്ളിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണോ
Whether the image will always be shown ചിത്രം എപ്പോഴും കാണിക്കുമോ എന്നു്
Whether the input focus is within this GtkWindow ഇന്‍പുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് GtkWindow-യില്‍ ആണോ എന്ന്
Whether the item should be the same size as other homogeneous items മിന്നുന്ന സമയത്ത്
Whether the item should receive extra space when the toolbar grows ടൂള്‍ബാര്‍ വലുതാകുമ്പോള്‍ വസ്തുവിനു് അധികമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാകണമോ എന്നു്
Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed ലഭ്യമല്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങളിലേക്കു് സൂചന നല്‍കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ കാണിക്കണമോ എന്നു്
Whether the items should be displayed with a number വസ്തുക്കള്‍ അക്കങ്ങളോടൊപ്പം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമോ എന്ന്
Whether the label is drawn in the selected font തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിപിയില്‍ ലേബല്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയോ എന്ന്
Whether the label is drawn with the selected font size തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലിപിയുടെ വലിപ്പത്തില്‍ ലേബല്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയോ എന്ന്
Whether the label is in single line mode ലേബല്‍ ഒരു വരി എന്ന രീതിയിലാണോ എന്ന്
Whether the label text can be selected with the mouse ലേബലിലുളള ടെക്സ്റ്റ് മൌസ് ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സാധ്യമോ എന്ന്
Whether the mark has left gravity അടയാളത്തിന്‍ ഇടത് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന്
Whether the menu item is checked മെനുവിനുളള വസ്തു തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്
Whether the menu item looks like a radio menu item മെനു ഐറ്റം റേഡിയോ മെനു ഐറ്റം പോലെയാണോ എന്ന്
Whether the primary icon is activatable പ്രൈമറി ചിഹ്നം സജീവമാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നു്
Whether the primary icon is sensitive പ്രൈമറി ചിഹ്നം സെന്‍സിറ്റീവ് ആണോ എന്ന്
Whether the private items should be displayed സ്വകാര്യ വസ്തുക്കള്‍ പ്രദര്‍ശിക്കണമോ എന്ന്
Whether the progress is shown as text. പുരോഗതി ടെക്സ്റ്റില്‍ കാണിക്കുന്നുവോ എന്ന്.
Whether the proxies for this action look like radio action proxies ഈ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുള്ള പ്രോക്സികള്‍ റേഡിയോ ആക്ഷന്‍ പ്രോക്സികള്‍ പോലെയുണ്ടോ എന്നു്
Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ pixbuf-ന് നിറം കൊടുക്കണമോ
Whether the secondary icon is activatable സെക്കന്‍ഡറി ചിഹ്നം സജീവമാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നു്
Whether the secondary icon is sensitive സെക്കന്‍ഡറി ചിഹ്നം സെന്‍സിറ്റീവ് ആണോ എന്ന്
Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫയലുകള്‍ ലോക്കല്‍ ഫയല്‍ മാത്രം ആകണമോ എന്ന്: URL
Whether the selected font style is shown in the label തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിപിയുടെ ശൈലി ലേബലില്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്
Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉറവിടങ്ങള്‍ ലോക്കല്‍ ഫയലില്‍ മാത്രമായിരിക്കണമോ എന്നു്:: യുആര്‍ഐകള്‍
Whether the selection should follow the pointer പോയിന്റര്‍ അനുസരിച്ചു് തെരഞ്ഞെടുപ്പു് മാറണമോ
Whether the separator is drawn, or just blank വിടവടയാളം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, അതോ ശൂന്യമാണോ എന്നു്
Whether the spin button should update always, or only when the value is legal മൂല്ല്യം ലീഗല്‍ ആകുമ്പോള്‍ മാത്രമാണോ അതോ സ്പിന്‍ ബട്ടണ്‍ എപ്പോഴും പരിഷ്കരിക്കണമോ എന്നു്
Whether the tab is detachable ടാബ് വേര്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധ്യമോ എന്ന്
Whether the text can be modified by the user ഉപയോക്താവിന് വാചകത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തുവാന്‍ സാധ്യമോ എന്ന്
Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode ടൂള്‍ബാര്‍ വസ്തു പ്രധാനമായി കണക്കാക്കണമോ എന്നു്. TRUE ആകുമ്പോള്‍, ടൂള്‍ബാര്‍ ബട്ടണുകള്‍ GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ മോഡില്‍ വാചകം കാണിക്കുക.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal orientation. ഹോറിസോണ്‍ട്ടല്‍ ആണേല്‍ ടൂള്‍ബാര്‍ ഐറ്റം ദൃശ്യമോ എന്ന്.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical orientation. വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ ആണേല്‍ ടൂള്‍ബാര്‍ ഐറ്റം ദൃശ്യമാകുമോ എന്ന്.
Whether the toplevel is the current active window സജീവ കാഴ്ചയുടെ നിലവാരം നിശ്ചയിക്കുക
Whether the widget can accept the input focus വിഡ്ജറ്റിനു് ഇന്‍പുട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു്
Whether the widget can be the default widget വിഡ്ജറ്റ് സ്വതവേയുള്ളത് ആകാമോ എന്ന്
Whether the widget has the input focus ചെറുജാലകം അക്ഷരരൂപ വലിപ്പത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ
Whether the widget is part of a composite widget അവസാനിക്കുമ്പോള് അതിന‍് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു.
Whether the widget is the default widget വിഡ്ജറ്റ് സ്വതവേയുള്ളതാണോ എന്ന്
Whether the widget is the focus widget within the toplevel ടോപ്‌ലവലില്‍ വിഡ്ജറ്റാണോ ഫോക്കസ് വിഡ്ജറ്റ് ആണോ എന്നു്
Whether the widget is visible വിഡ്ജറ്റ് ദൃശ്യമാണോ എന്ന്
Whether the widget responds to input ഇന്‍പുട്ട് അനുസരിച്ചു് വിഡ്ജറ്റ് പെരുമാറുന്നുണ്ടോ എന്നു്
Whether the window frame should have a close button ജാലകത്തിന്‍റെ ഫ്രെയിമിന് അടയ്ക്കുന്ന ബട്ടണ്‍ ഉണ്ടാകുവാന്‍ സാധ്യമോ എന്ന്
Whether the window is fullscreen വിന്‍ഡോ വുഴുവന്‍ സ്ക്രീന്‍ ആണോ എന്ന്
Whether the window is maximized വിന്‍ഡോ വലുതാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നോ എന്ന്
Whether the window should be decorated by the window manager ജാലകത്തിന്‍റെ നിരീക്ഷകന്‍ ജാലകം അലങ്കരിക്കണമോ എന്ന്
Whether there should be a tooltip on the item വസ്തുവില്‍ ഒരു ടൂള്‍ടിപ്പ് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്
Whether there should be an icon near the item വസ്തുവിനടുത്ത് പ്രതിരൂപം ഉണ്ടാവണമോ എന്ന്
Whether this tag affects the alignment mode ഈ ടാഗ് അലൈന്‍മെന്റ് രീതിയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന്
Whether this tag affects the background color ടാഗ് പശ്ചാത്തല നിറത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന്
Whether this tag affects the ellipsize mode ഈ ടാഗ് എലിപ്സൈസ് രീതിയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന്
Whether this tag affects the font family ടാഗ് ലിപി കുടുംബത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന്
Whether this tag affects the font size ഈ ടാഗ് ലിപിയുടെ വലിപ്പത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന്
Whether this tag affects the font stretch ഈ ടാഗ് ലിപിയുടെ വിസ്താരത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന്
Whether this tag affects the font style ടാഗ് ലിപി രീതിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്
Whether this tag affects the font variant ലിപി മറുരൂപത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന്
Whether this tag affects the font weight ഇത് ലിപിയുടെ തൂക്കത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന്
Whether this tag affects the foreground color പശ്ചാത്തല നിറം എടുക്കുക
Whether this tag affects the language the text is rendered as ടെക്സ്റ്റ് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഷയെ ഈ ടാഗ് ബാധിക്കുമോ എന്ന്
Whether this tag affects the left margin ഈ ടാഗ് ഇടതുപാ‌ര്ശ്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ
Whether this tag affects the number of pixels above lines വരികള്‍ക്കു് മുകളിലുള്ള പിക്സലുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഈ റ്റാഗ് ബാധിക്കുന്നോ എന്നു്
Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines വരികള്‍ക്കു് ഇടയിലുള്ള പിക്സലുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഈ റ്റാഗ് ബാധിക്കുന്നോ എന്നു്
Whether this tag affects the paragraph background color ഖണ്ഡികയുടെ പശ്ചാത്തല നിറത്തെ ഈ റ്റാഗ് ബാധിക്കുമോ എന്നു്.
Whether this tag affects the right margin ഈ ടാഗ് വലതുപാ‌ര്ശ്വകര്മീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ
Whether this tag affects the rise ഈ ടാഗ് വര്‍ദ്ധനവിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന്
Whether this tag scales the font size by a factor ഈ ടാഗ് ലിപിയുടെ വലിപ്പം ഒരു ഘടകത്താല്‍ അളക്കുമോ എന്ന്
Whether to activate the default widget (such as the default button in a dialog) when Enter is pressed Enter അമര്‍ത്തുന്പോള്‍ ഡീഫോള്‍ട്ടായുളള വിഡ്ജറ്റിനെ സജ്ജീവമാക്കണമോ എന്ന് (ഉദാഹരണത്തിന്, ഡയലോഗിലുളള ഡീഫോള്‍ട്ട് ബട്ടണ്‍)
Whether to allow multiple files to be selected അനവധി ഫയലുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അനുവദിക്കണമോ എന്ന്
Whether to allow multiple items to be selected അനവധി വസ്തുക്കള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമോ എന്ന്
Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default
Whether to display a fill level indicator graphics on trough. ട്രഫില്‍ ഫില്‍ ലവല്‍ ഇന്‍ഡിക്കേറ്റര്‍ സൂചിക കാണിക്കണമോ എന്നു്.
Whether to display a stock label with the name of the previewed file. പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്ന ഫയലിന്റെ പേരിനൊപ്പം സ്റ്റോക്ക് ലേബല്‍ കാണിക്കണമോ എന്നു്.
Whether to display an "inconsistent" state "സ്ഥിരതയില്ലാത്ത" അവസ്ഥ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന്
Whether to display the column നിര പ്രദ‌ര്ശിപ്പിക്കണമോ
Whether to draw the focus indicator inside widgets വിഡ്ജറ്റിനുള്ളില്‍ ഫോക്കസ് സൂചന ലഭ്യമാക്കണമോ എന്നു്
Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and spacing ട്രഫ് പൂര്‍ണ്ണമായി വരയ്ക്കണമോ അല്ലെങ്കില്‍ സ്റ്റെപ്പറുകളും വിടവു് വേണ്ടെന്നു് വയ്ക്കുക
Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ
Whether to enable toolkit-wide animations. enable toolkit-wide ആനിമേഷനുകള്‍ സജ്ജമാക്കണമോ എന്ന്.
Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default
Whether to play any event sounds at all ഏതെങ്കിലും ഇവന്റ് ശബ്ദങ്ങള്‍ പ്ലേ ചെയ്യണമോ എന്നു്
Whether to play event sounds as feedback to user input ഉപയോക്താവിന്റെ ഇന്‍പുട്ടിനുള്ള ഫീഡ്ബാക്കായി ഇവന്റ് ശബ്ദങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കണമോ എന്നു്
Whether to restrict the upper boundary to the fill level. ഏറ്റവും കൂടിയ പരിധി ഫില്‍ ലവല്‍ ആയി സജ്ജമാക്കണമോ.
Whether to select the contents of a selectable label when it is focused തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ സാധ്യമാകുന്ന ലേബലിനു് ശ്രദ്ധ ലഭ്യമാകുമ്പോള്‍ ഉള്ളടക്കം തെരഞ്ഞെടുക്കണമോ എന്നു്
Whether to select the contents of an entry when it is focused ഒരു എന്‍ട്രിയ്ക്കു് ശ്രദ്ധ ലഭ്യമാകുമ്പോള്‍, അതിലുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുക്കണമോ എന്നു്
Whether to show a sort indicator ക്രമീകരണ സൂചകം ദൃശ്യമാക്കേണ്ടതു‌ണ്ടോ
Whether to strike through the text ടെക്റ്റിന് കുറുകെ വരയ്ക്കണമോ എന്ന്
Whether to truncate multiline pastes to one line. അനവധിവരികളില്‍ നിന്നു് ഒറ്റവരിയിലേക്കു് ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്യണമോ.
Whether to use the label text to create a stock menu item ഒരു സ്റ്റോക്ക് മെനു വസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ലേബല്‍ വാചകം ഉപയോഗിക്കണമോ എന്നു്
Whether to use the related actions appearance properties പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള വിശേഷതകള്‍ ഉപയോഗിക്കണമോ എന്നു്
Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from handle_position ഏതു് ഉപയോഗിക്കണം - snap_edge വിശേഷത അല്ലെങ്കില്‍ handle_position-ല്‍ ലഭ്യമായ മൂല്ല്യം
Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets
Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries ഒരിക്കലും വരികള്‍ റാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെ, അതോ വാക്കിന്റെ അതിരുകളില്‍ അതോ അക്ഷരത്തിനുള്ള അതിരുകളില്‍
Whether to wrap the license text. ലൈസന്‍സ് വാചകങ്ങള്‍ ആവരണം ചെയ്യുമോ എന്ന്.
Whether tree lines should be drawn in the tree view ദൃശ്യമാക്കേണ്ടതു‌ണ്ടോ
Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-left text ഇടതു് മുതല്‍ വലതു് വരയും വലതു് മുതല്‍ ഇടതു് വരെയുമുള്ള വാചകങ്ങള്‍ക്കു് രണ്ടു് കര്‍സറുകള്‍ കാണിക്കണമോ എന്നു്
Which IM module should be used by default സ്വതവേ ഉപയോഗിക്കേണ്ട IM ഘടകങ്ങള്‍
Which kind of shadow to draw around the combo box കോംപോ ബോക്സിന് ചുറ്റും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഷാഡോ ആണ് ആവശ്യം
Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set has-frame സജ്ജമാക്കുമ്പോള്‍ എന്‍ട്രിയ്ക്കു് ചുറ്റും വരേണ്ടതു് ഏതു് തരത്തിലുള്ള ഷാഡോ
Which side of the notebook holds the tabs നോട്ട് ബുക്കിന്‍റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ടാബുളളത്
White bishop at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത ആന %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White bishop at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത ആന %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White bishop at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത ആന %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White bishop at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത ആന %2$s-ലെ കറുത്ത റാണിയെ വെട്ടി
White bishop at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത ആന %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White bishop moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത ആന %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White king at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White king at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White king at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White king at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ കറുത്ത രാജ്ഞിയെ വെട്ടി
White king at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത രാജാവ് %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White king moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത രാജാവ് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White knight at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കുതിര %2$s-ലെ കറുത്ത ആനയെ വെട്ടി
White knight at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കുതിര %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White knight at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കുതിര %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White knight at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കുതിര %2$s-ലെ കറുത്ത റാണിയെ വെട്ടി
White knight at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കുതിര %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White knight moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത കുതിര %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White pawn at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ കറുത്ത ആനയെ വെട്ടി
White pawn at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White pawn at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White pawn at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ കറുത്ത റാണിയെ വെട്ടി
White pawn at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത കാലാള്‍ %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White pawn moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത കാലാള്‍ %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White queen at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത റാണി %2$s-ലെ കറുത്ത ആനയെ വെട്ടി
White queen at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത റാണി %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White queen at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത റാണി %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White queen at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത റാണി %2$s-ലെ കറുത്ത റാണിയെ വെട്ടി
White queen at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത റാണി %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White queen moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത റാണി %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
White rook at %1$s takes the black bishop at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത തേര് %2$s-ലെ കറുത്ത ആനയെ വെട്ടി
White rook at %1$s takes the black knight at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത തേര് %2$s-ലെ കറുത്ത കുതിരയെ വെട്ടി
White rook at %1$s takes the black pawn at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത തേര് %2$s-ലെ കറുത്ത കാലാളിനെ വെട്ടി
White rook at %1$s takes the black queen at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത തേര് %2$s-ലെ കറുത്ത റാണിയെ വെട്ടി
White rook at %1$s takes the black rook at %2$s %1$s-ലെ വെളുത്ത തേര് %2$s-ലെ കറുത്ത തേരിനെ വെട്ടി
White rook moves from %1$s to %2$s വെളുത്ത തേര് %1$s-ല്‍ നിന്ന് %2$s-ലേക്ക് നീങ്ങി
Widget to put in column header button instead of column title നിരയുടെ തലക്കെട്ടിനു് പകരം നിരയുടെ ഹെഡര്‍ ബട്ടണില്‍ വിഡ്ജറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക
Widget to use as the item label വസ്തുവിന്റെ ലേബലായി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള വിഡ്ജറ്റ്
Width of border around the action area പ്രധാന സ്ഥലത്തിനു് ചുറ്റുമുളള അതിരിന്റെ വീതി
Width of border around the button area at the bottom of the dialog ഡയലോഗിന്‍റെ താഴെയുളള ബട്ടണുളള പരിധിയുടെ അതിരിന്‍റെ വീതി
Width of border around the content area ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകളുടെ വീതി
Width of border around the main dialog area പ്രധാന ഡയലോഗ് പരിധിയ്ക്ക് ചുറ്റുമുളള അതിരിന്‍റെ വീതി
Width of handle ഹാന്‍ഡിലിന്‍റെ വീതി
Width of scrollbar or scale thumb സ്ക്രോള്‍ ബാറിന്റെ വീതി അല്ലെങ്കില്‍ സ്കെയില്‍ തംബ്
Width of the left margin in pixels ഇടത്തുള്ള മാര്‍ജിന്റെ വീതി, പിക്സലില്‍
Width of the right margin in pixels വലത്തുള്ള മാര്‍ജിന്റെ വീതി, പിക്സലില്‍
Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box' ഫോക്കസ് ഇന്‍ഡിക്കേറ്ററും വിഡ്ജറ്റ് ബോക്സും തമ്മിലുള്ള വീതി, പിക്സലുകളില്‍
Width, in pixels, of the focus indicator line ഫോക്കസ് ഇന്‍ഡിക്കേറ്റര്‍ വരിയുടെ വീതി, പിക്സലുകളില്‍
Width, in pixels, of the tree view grid lines ട്രീ വ്യൂ ഗ്രിഡ് വരകള്‍ക്കുള്ള വീതി, പിക്സലുകളില്‍
Width, in pixels, of the tree view lines ട്രീ വ്യൂ വരകള്‍ക്കുള്ള വീതി, പിക്സലുകളില്‍
Wikipedia - The Free Encyclopedia വിക്കിപീഡിയ - സ്വതന്ത്ര സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം
Wiktionary - The Free Dictionary വിക്ഷ്ണറി - സ്വതന്ത്ര നിഘണ്ടു
Will O The Wisp വില്‍ ഓ ദ വിസ്പ്
Window position (x and y). ജാലകത്തിന്റെ സ്ഥാനം (എക്സും വൈയും)
Window size (width and height). ജാലകത്തിന്റെ വലിപ്പം (വീതിയും ഉയരവും).
WordReference.com Translation: English to French WordReference.com പരിഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നും ഫ്രഞ്ചിലേയ്ക്കു്
WordReference.com Translation: English to Italian WordReference.com പരിഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നും ഇറ്റാലിയനിലേയ്ക്കു്
WordReference.com Translation: English to Spanish WordReference.com പരിഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നും സ്പാനിഷിലേയ്ക്കു്
WordReference.com Translation: French to English WordReference.com പരിഭാഷ: ഫ്രഞ്ചില്‍ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു്
WordReference.com Translation: Italian to English WordReference.com പരിഭാഷ: ഇറ്റാലിയനില്‍ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു്
WordReference.com Translation: Spanish to English WordReference.com പരിഭാഷ: സ്പാനിഷില്‍ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു്
Wrap width for laying out the items in a grid ഒരു ഗ്രിഡില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വസ്തുക്കള്‍ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുളള വീതി
X alignment of the child ചൈള്‍ഡിന്‍റെ X അല്ലൈന്‍മെന്‍റ്
X Alignment of the column header text or widget കോളം ഹെഡര്‍ വാചകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കില്‍ വിഡ്ജറ്റിന്റെ X ക്റമികരണം
X position of child widget ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ X സ്ഥാനം
Xft Hint Style Xft ഹിന്‍റ് ശൈലി
Y alignment of the child ചൈള്‍ഡിന്‍റെ Y അല്ലൈന്‍മെന്‍റ്
Y position of child widget ചൈള്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ Y സ്ഥാനം
You are not allowed to access the device. Contact your system administrator. നിങ്ങള്‍ക്കു് ഡിവൈസിലേക്കു് പ്രവേശനമില്ല. ദയവായി സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
You can add images to your %s folder and they will show up here താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ %s അറയിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കാം. അവ ഇവിടെ ദൃശ്യമാവുന്നതാണ്.
You can change these shortcuts in the keyboard settings കീ ക്രമം മാറ്റികൊണ്ട് ഈ ഷോർട്ട്കട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്
You can remove the calibration device. താങ്കള്‍ക്ക് ക്രമീകരണ ഉപകരണം മാറ്റാം.
You can use a color profile on different computers, or even create profiles for different lighting conditions. താങ്കള്‍ക്ക് ഈ നിറ പ്രൊഫൈല്‍ പല കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയോ, പല പ്രകാശ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രൊഫൈലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യാം.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. നിങ്ങള്‍ക്കീ പ്രോഗ്രാമിനൊപ്പം ഗ്നു ജനറല്‍ പബ്ലിക് ലൈസന്‍സിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പും ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ്; ഇല്ലെങ്കില്‍, <http://www.gnu.org/licenses/> കാണുക.
You will not be able to use your computer while calibration takes place. ക്രമീകരണം നടക്കുന്ന സമയം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പറ്റില്ല.
Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in using your fingerprint reader. നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളം വിജയകരമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്കിനി ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് റീഡര്‍ ഉപയോഗിച്ചു് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണു്.
Your session needs to be restarted for changes to take effect മാറ്റങ്ങള്‍ കാണാന്‍ പുറത്തിറങ്ങുക
_Card Style _ചീട്ടിന്റെ രീതി
_Click to Move നീക്കുന്നതിനായി _ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
_Connect to Hidden Network… അദൃശ്യമായൊരു നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്കു് _കണക്ട് ചെയ്യുക…
_Keep orientation to the North വടക്കോട്ട് ദര്‍ശനം
_Lock on Road വീഥിയില്‍ നിറുത്തുക
_Number of Periods: പീരിയഡുകളുടെ _എണ്ണം:

Source information

Context
unirs_render_descr
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
9 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-ml/strings.xml, string 74
String priority
Medium
Failing checks