Translate

more_transport_on_stop_hint
There is more transport on this stop.
SourceTranslationState
49
Search street
Որոնել փողոց
50
Select the city first
Սկսել որոնումը քաղաքից
51
Restore
Վերականգնել
52
Markers added as a group of Favorites or GPX waypoints marked Passed will remain on the map. If the group is not active, the markers will disappear from the map.
Մարկերները, որոնք ավելացված են որպես «Սիրված» խումբ կամ GPX կետեր և նշված են որպես անցած կետեր կմնամ քարտեզի վրա։ Եթե խումբը ակտիվ ճէ ապա կետերը կհեռացվեն քարտեզից։
53
Keep passed markers on the map
Պահպանեք մարկերները քարտեզի վրա
54
There is more transport on this stop.
Այս կանգառում ավելի շատ տրանսպորտային միջոցներ կա:
55
Please give OsmAnd permission for location to continue.
Խնդրում ենք, շարունակելու համար OsmAnd-ին թույլտվություն տրամադրել գտնվելու վայրը որոշելու համար:
56
Thank you for feedback
Շնորհակալություն արձագանքի համար
57
Node or way cannot be found.
Հանգույցը կամ ճանապարհը հնարավոր չէ գտնել:
58
No search results?
Give us feedback
Որոնման արդյունքներ չկան?
Հետադարձ կապ հաստատեք մեզ հետ
59
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Ուղղած է հավելվածի փլուզումը մեկնարկի ժամանակ որոշ սարքերի վրա

• Նոր ֆունկցիա մարկերների համար

• Որոնման պատմությունը ցույց է տալիս, նախկինում որոնված կատեգորիաները

Loading…

Loading…

Allan Nordhøy 3 months ago Source string comment

"More transport available from this stop"?

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
more_transport_on_stop_hint
Flags
ignore-begin-space, ignore-end-space, ignore-begin-newline, ignore-end-newline
Source string age
4 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-hy/strings.xml, string 54
String priority
Medium