Translate

evanmac <nicola.lomartire@gmail.com>
Luis Garcia Sevillano <floss.dev@gmail.com>
Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>
Heimen Stoffels <vistausss@outlook.com>
WaldiS <admin@sto.ugu.pl>
Ondřej Tůma <mcbig@zeropage.cz>
Ettore Atalan <atalanttore@googlemail.com>
SourceTranslationState
114
Own color
Własny kolor
115
About Application Mind Map Architect
Informacje o aplikacji Mind Map Architect
116
Copyright (c) 2011-2017, Ondřej Tůma
Copyright (c) 2011-2017, Ondřej Tůma
117
Tool for working with mind maps.
Narzędzie do pracy z mapami myśli.
118
Copyright (c) 2011-2017, Ondřej Tůma
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Copyright (c) 2011-2017, Ondřej Tůma
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej,
z modyfikacjami lub bez, są dozwolone, o ile spełnione są
następujące warunki:
1. W przypadku redystrybucji kodu źródłowego należy zachować powyższą
informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie.
2. Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację
o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie w pliku
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Ani nazwa uniwersytetu, ani nazwy jego autorów nie mogą być używane
do popierania lub promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania
bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI
PRAW AUTORSKICH I WSPÓLNIKÓW W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE
("JAK JEST") I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM
DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE. W ŻADNYM WYPADKU
WSPÓŁPRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE
LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI, ZAANGAŻOWANIE ZASTĘPCZYCH
TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ WYKORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW
LUB PRZERWANIE BIZNESU) SPOWODOWANE JEDNAK W JAKIEJKOLWIEK TEORII
ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY W KONTRAKCIE, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ
LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBAŃ LUB W INNY SPOSÓB) WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK
SPOSOBU WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁY
POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
119
evanmac <nicola.lomartire@gmail.com>
Luis Garcia Sevillano <floss.dev@gmail.com>
Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>
Heimen Stoffels <vistausss@outlook.com>
WaldiS <admin@sto.ugu.pl>
Ondřej Tůma <mcbig@zeropage.cz>
Ettore Atalan <atalanttore@googlemail.com>
120
<b>Recent files:</b>
<b>Ostatnie pliki:</b>
121
<b>Tip:</b>
<b>Wskazówka:</b>
122
<b><big>label</big></b>
<b><big>etykieta</big></b>
123
<a href="#next_tip">Next Tip</a>
<a href="#next_tip">Następna wskazówka</a>
124
<a href="http://mmarchitect.zeropage.cz/?gtk=1">Project web pages</a>
<a href="http://mmarchitect.zeropage.cz/?gtk=1">Strony internetowe projektu</a>

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../ui/about_dialog.ui:45
Source string age
2 months ago
Translation file
po/pl.po, string 119
String priority
Medium