Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../data/appdata/gtkhash.appdata.xml.in.h:2
Source string age
2 years ago
Translation file
po/fr.po, string 60
String priority
Medium