Translation

Godot Docs – *master* branch
32/280
Context English Slovak State
Godot Docs – *master* branch
Godot Dokumenty - *hlavná* vetva
Godot's documentation is available in various languages and versions. Expand the "Read the Docs" panel at the bottom of the sidebar to see the list.
Godot dokumentácia je dostupná v mnohých jazykových verziách. Rozbaľte "Čítaj Doku" panel na konci bočnej lišty pre zobrazenie zoznamu.
This is the documentation for the development (master) branch. Looking for the documentation of the current **stable** branch? `Have a look here <https://docs.godotengine.org/en/stable>`_.
Toto je dokumentácia pre vývoj (vylepšenie) vetiev. Hľadáš dokumentáciu pre aktuáln **stabilnú** vetvu? `Pozri sa sem <http://docs.godotengine.org/en/stable>`_.
This documentation is translated from the `original English one <https://docs.godotengine.org/en/latest>`_ by community members on `Weblate <https://hosted.weblate.org/projects/godot-engine/godot-docs>`_.
Táto dokumentácia je preložená z `anglického originálu <https://docs.godotengine.org/en/latest>` členskou komunitou na `Weblate <https://hosted.weblate.org/projects/godot-engine/godot-docs>`_.
Depending on the translation effort's completion level, you may find paragraphs or whole pages which are still in English. You can help the community by providing new translations or reviewing existing ones on Weblate.
Závisiac od snahy prekladu a level kompletizácie, môžete nájsť odstavce alebo celé strany, ktoré sú stále v angličtine. Môžete pomôcť komunite pridaním nových prekladov alebo kontrolovaním už existujúcich na Weblate.
For the time being, localized translations are only available for the "latest" (development) branch, but should be suitable to learn how to use stable Godot releases nevertheless.
zatiaľ, sú preklady iba k dispozícii pre "najnovšiu"(vývojársku) branch, ale malo by sa dať naučiť ako používať Godot releases.

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
../../docs/index.rst:2
Source string age
a year ago
Translation file
weblate/docs/sk.po, string 1