Translate

Type: string
Description
:sl3:
The module ${MODULE} failed to load. You may need to pass parameters to the module to make it work; this is common with older hardware. These parameters are often I/O port and IRQ numbers that vary from machine to machine and cannot be determined from the hardware. An example string looks something like "irq=7 io=0x220"
SourceTranslationState
52
It appears that your installation medium was generated using UNetbootin. UNetbootin is regularly linked with difficult or unreproducible problem reports from users; if you have problems using this installation medium, please try your installation again without using UNetbootin before reporting issues.
Det ser ut til at installasjonsmediet ditt blei generert med UNetbootin. UNetbootin er ofte knytt til vanskelege eller ikkje reproduserbare feilrapportar frå brukarar. Viss du har problem med å bruke dette installasjonsmediet, prøv å installere igjen utan å bruka UNetbootin før du rapporterer feil.
53
The installation guide contains more information on how to create a USB installation medium directly without UNetbootin.
Installasjonsveileiinga inneheld meir informasjon om korleis opprette eit USB-installasjonsmedium direkte utan UNetbootin.
54
Do you intend to use FireWire Ethernet?
Har du planar om å bruke FireWire Ethernet?
55
No Ethernet card was detected, but a FireWire interface is present. It's possible, though unlikely, that with the right FireWire hardware connected to it, this could be your primary Ethernet interface.
Ingen Ethernet-kort blei funne, men det finst eit FireWire-grensesnitt. Det er mogeleg, sjølv om det er lite truleg, at dette kan vere di hovudtilkopling til Ethernet med rett FireWire-utstyr på plass.
56
Additional parameters for module ${MODULE}:
Oppgje eventuelle tilleggsparametrar for modulen ${MODULE}:
57
The module ${MODULE} failed to load. You may need to pass parameters to the module to make it work; this is common with older hardware. These parameters are often I/O port and IRQ numbers that vary from machine to machine and cannot be determined from the hardware. An example string looks something like "irq=7 io=0x220"
Klarte ikkje laste modulane ${MODULE}. Det kan vere du må oppgje ekstra parametrar for å få desse modulane til å fungere. Desse parametrane er ofte I/U-port og IRQ-nummer som kan variera mellom ulike maskiner og ikkje kan fastsetjast ut frå maskinvara. Eit døme på ekstra parameter kan vere «IRQ=7 IO=0x220».
58
If you don't know what to enter, consult your documentation, or leave it blank to not load the module.
Viss du ikkje veit kva du skal skrive inn, sjå etter i dokumentasjonen eller så la det stå tomt.
59
Detect virtual driver disks from hardware manufacturer
Finn virtuelle drivardiskar frå maskinvareprodusenten
60
Load drivers from internal virtual driver disk?
Vil du lasta inn drivarar ein intern virtuell drivardisk?
61
Installing on this hardware may require some drivers provided by the manufacturer to be loaded from the built-in driver injection disk.
For å installera denne programvara, kan det henda nokre drivarar frå produsenten må lastast inn frå den innebygde drivardisken.
62
Waiting time (in seconds) for link detection:
Ventetid (i sekund) for å oppdage lenke:

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../hw-detect.templates:8001
Comments
Type: string Description :sl3:
Source string age
a year ago
Translation file
packages/po/sublevel3/nn.po, string 57
String priority
Medium
Failing checks