Translate

Type: boolean
Description
:sl2:
A driver for your hardware is not available. You may need to load drivers from removable media, such as a USB stick, or driver floppy.
SourceTranslationState
86
PCMCIA resource range options:
Các tùy chọn về phạm vị tài nguyên PCMCIA:
87
Some PCMCIA hardware needs special resource configuration options in order to work, and can cause the computer to freeze otherwise. For example, some Dell laptops need "exclude port 0x800-0x8ff" to be specified here. These options will be added to /etc/pcmcia/config.opts. See the installation manual or the PCMCIA HOWTO for more information.
Một số kiểu phần cứng PCMCIA riêng cần những tùy chọn cấu hình tài nguyên đặc biệt để hoạt động được; nếu không thì có thể gây ra hệ thống đông đặc. Chẳng hạn, một số máy tính xách tay kiểu Dell cần tùy chọn “exclude port 0x800-0x8ff” (loại trừ cổng trong phạm vị 0x800-0x8ff) được chỉ định vào đây. Những tùy chọn này sẽ được thêm vào tập tin “/etc/pcmcia/config.opts”. Xem sổ tay cài đặt (tiếng Việt) hay tập tin PCMCIA Thế Nào (HowTo) để tìm thông tin thêm.
88
For most hardware, you do not need to specify anything here.
Đối với hầu hết các kiểu phần cứng, bạn không cần chỉ định gì vào đây.
89
Error while running '${CMD_LINE_PARAM}'
Gặp lỗi khi chạy “${CMD_LINE_PARAM}”
90
Load missing drivers from removable media?
Tải các trình điều khiển còn thiếu từ đĩa di động đa phương tiện không?
91
A driver for your hardware is not available. You may need to load drivers from removable media, such as a USB stick, or driver floppy.
Không có sẵn trình điều khiển cho phần cứng của bạn. Bạn có thể cần phải tải trình điều khiển từ đĩa di động đa phương tiện, như một thanh USB hay đĩa mềm trình điều khiển.
92
If you have such media available now, insert it, and continue.
Nếu bạn có sẵn vật chứa như vậy, hãy nạp nó vào ổ đĩa, sau đó tiếp tục lại.
93
Load missing firmware from removable media?
Tải phần dẻo (firmware) còn thiếu từ đĩa di động đa phương tiện không?
94
Some of your hardware needs non-free firmware files to operate. The firmware can be loaded from removable media, such as a USB stick or floppy.
Một số phần cứng của bạn cần thiết phần dẻo (firmware) khác tự do để hoạt động. Phần dẻo như vậy có thể được tải từ đĩa di động đa phương tiện, như một thanh USB hay đĩa mềm.
95
The missing firmware files are: ${FILES}
Những tập tin phần dẻo (firmware) còn thiếu: ${FILES}
96
${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to use any available network, leave this field blank.
${iface} là một giao diện mạng không dây (wireless). Hãy nhập tên (ESSID) của giao diện mạng không dây nào bạn muốn ${iface} sử dụng. Nếu bạn muốn sử dụng bất cứ mạng sẵn sằng nào, hãy bỏ trường này rỗng.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same
Source string location
../hw-detect.templates:10001
Comments
Type: boolean Description :sl2:
Source string age
a year ago
Translation file
packages/po/sublevel2/vi.po, string 91
String priority
Medium
Failing checks