Translation

Configuring the Network
0/230
Context English Vietnamese State
In more complex configurations, which, for example, involve two environments corresponding to two different languages that do not use the same alphabet, you often get completely illegible results — a series of abstract symbols that have nothing to do with each other. This is especially common with Asian languages due to their numerous languages and writing systems. The Japanese word <foreignphrase>mojibake</foreignphrase> has been adopted to describe this phenomenon. When it appears, diagnosis is more complex and the simplest solution is often to simply migrate to UTF-8 on both sides.
Trong các cấu hình phức tạp hơn, ví dụ liên quan đến hai môi trường tương ứng với hai ngôn ngữ khác nhau không sử dụng cùng một bảng chữ cái, bạn thường nhận được kết quả hoàn toàn không đọc được - một loạt các biểu tượng trừu tượng không liên quan gì đến nhau. Điều này đặc biệt phổ biến với các ngôn ngữ Á Châu do nhiều ngôn ngữ và hệ thống văn bản của họ. Từ tiếng Nhật <foreignphrase>mojibake</foreignphrase> đã được thông qua để mô tả hiện tượng này. Khi xuất hiện, chẩn đoán phức tạp hơn và giải pháp đơn giản nhất chỉ đơn giản là di chuyển sang bảng mã UTF-8 ở cả hai hệ thống.
As far as file names are concerned, the migration can be relatively simple. The <command>convmv</command> tool (in the package with the same name) was created specifically for this purpose; it allows renaming files from one encoding to another. The use of this tool is relatively simple, but we recommend doing it in two steps to avoid surprises. The following example illustrates a UTF-8 environment containing directory names encoded in ISO-8859-15, and the use of <command>convmv</command> to rename them.
Về tên tập tin cũng được quan tâm, việc chuyển đổi có thể tương đối đơn giản. Công cụ <command>convmv</command> (trong gói có cùng tên) được tạo ra cho mục đích này; nó cho phép đổi tên các tập tin từ một mã hóa khác. Việc sử dụng công cụ này tương đối đơn giản, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện theo hai bước để tránh gây bất ngờ. Ví dụ sau minh hoạ môi trường UTF-8 chứa các tên thư mục được mã hoá trong ISO-8859-15 và sử dụng <command>convmv</command> để đổi tên của chúng.
<computeroutput>$ </computeroutput><userinput>ls travail/</userinput>
<computeroutput>Ic?nes ?l?ments graphiques Textes
$ </computeroutput><userinput>convmv -r -f iso-8859-15 -t utf-8 travail/</userinput>
<computeroutput>Starting a dry run without changes...
mv "travail/�l�ments graphiques" "travail/Éléments graphiques"
mv "travail/Ic�nes" "travail/Icônes"
No changes to your files done. Use --notest to finally rename the files.
$ </computeroutput><userinput>convmv -r --notest -f iso-8859-15 -t utf-8 travail/</userinput>
<computeroutput>mv "travail/�l�ments graphiques" "travail/Éléments graphiques"
mv "travail/Ic�nes" "travail/Icônes"
Ready!
$ </computeroutput><userinput>ls travail/</userinput>
<computeroutput>Éléments graphiques Icônes Textes</computeroutput>
<computeroutput>$ </computeroutput><userinput>ls travail/</userinput>
<computeroutput>Ic?nes ?l?ments graphiques Textes
$ </computeroutput><userinput>convmv -r -f iso-8859-15 -t utf-8 travail/</userinput>
<computeroutput>Starting a dry run without changes...
mv "travail/�l�ments graphiques" "travail/Éléments graphiques"
mv "travail/Ic�nes" "travail/Icônes"
No changes to your files done. Use --notest to finally rename the files.
$ </computeroutput><userinput>convmv -r --notest -f iso-8859-15 -t utf-8 travail/</userinput>
<computeroutput>mv "travail/�l�ments graphiques" "travail/Éléments graphiques"
mv "travail/Ic�nes" "travail/Icônes"
Ready!
$ </computeroutput><userinput>ls travail/</userinput>
<computeroutput>Éléments graphiques Icônes Textes</computeroutput>
For the file content, conversion procedures are more complex due to the vast variety of existing file formats. Some file formats include encoding information that facilitates the tasks of the software used to treat them; it is sufficient, then, to open these files and re-save them specifying UTF-8 encoding. In other cases, you have to specify the original encoding (ISO-8859-1 or “Western”, or ISO-8859-15 or “Western (Euro)”, according to the formulations) when opening the file.
Đối với nội dung tệp, các thủ tục chuyển đổi phức tạp hơn do nhiều định dạng tệp tin hiện có. Một số định dạng tệp tin bao gồm mã hóa thông tin tạo điều kiện cho các tác vụ của phần mềm được sử dụng để xử lý chúng; đủ để mở những tập tin này và lưu lại chúng chỉ định mã hóa UTF-8. Trong các trường hợp khác, bạn phải xác định mã hoá gốc (ISO-8859-1 hay “Western”, hay ISO-8859-15 hay “Western (Euro)”, theo các công thức) khi mở tệp.
For simple text files, you can use <command>recode</command> (in the package of the same name) which allows automatic recoding. This tool has numerous options so you can play with its behavior. We recommend you consult the documentation, the <citerefentry> <refentrytitle>recode</refentrytitle> <manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry> man page, or the <citerefentry> <refentrytitle>recode</refentrytitle> </citerefentry> info page (more complete).
Đối với các tệp văn bản đơn giản, bạn có thể sử dụng <command>recode</command> (trong gói có cùng tên) cho phép ghi lại tự động. Công cụ này có nhiều lựa chọn để bạn có thể chơi với hành vi của nó. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo tài liệu, trang <citerefentry> <refentrytitle>recode</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry>, hoặc trang thông tin <citerefentry> <refentrytitle>recode</refentrytitle> </citerefentry> (đầy đủ hơn).
Configuring the Network
<emphasis>BACK TO BASICS</emphasis> Essential network concepts (Ethernet, IP address, subnet, broadcast)
<primary>Ethernet</primary>
<primary>10BASE-T</primary>
<primary>100BASE-T</primary>
<primary>1000BASE-T</primary>
ComponentTranslation
This translation Not translated Debian Handbook/08_basic-configuration
Following string has same context and same source.
Not translated Debian Handbook/04_installation

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Flags
xml-text
Source string age
5 years ago
Translation file
vi-VN/08_basic-configuration.po, string 77