Translation

<primary><command>locale-gen</command></primary>
0/480
Context English Polish State
<emphasis>TOOL</emphasis> The <command>locale</command> command to display the current configuration
<emphasis>NARZĘDZIE</emphasis> Polecenie <command>locale</command> do wyświetlania obecnej konfiguracji
The <command>locale</command> command lists a summary of the current configuration of various locale parameters (date format, numbers format, etc.), presented in the form of a group of standard environment variables dedicated to the dynamic modification of these settings.
Polecenie <command>locale</command> wyświetla podsumowanie obecnej konfiguracji różnych ustawień regionalnych (format daty, format liczb, itd.), które przedstawione jest w formie grupy standardowych zmiennych środowiskowych przeznaczonych do dynamicznej modyfikacji tych ustawień.
Setting the Default Language
Ustawianie domyślnego języka
<primary>locales</primary>
<primary>lokalizacje</primary>
<primary>language</primary>
<primary>język</primary>
<primary><command>locale-gen</command></primary>
A locale is a group of regional settings. This includes not only the language for text, but also the format for displaying numbers, dates, times, and monetary sums, as well as the alphabetical comparison rules (to properly account for accented characters). Although each of these parameters can be specified independently from the others, we generally use a locale, which is a coherent set of values for these parameters corresponding to a “region” in the broadest sense. These locales are usually indicated under the form, <literal><replaceable>language-code</replaceable>_<replaceable>COUNTRY-CODE</replaceable></literal>, sometimes with a suffix to specify the character set and encoding to be used. This enables consideration of idiomatic or typographical differences between different regions with a common language.
Lokalizacja to zestaw ustawień regionalnych. Zalicza się do nich nie tylko język tekstu, ale również format wyświetlania liczb, dat, godzin i kwot pieniężnych, a także reguły porównań alfabetycznych, które definiują alfabetyczną kolejność znaków (z uwzględnieniem znaków diakrytycznych danego języka). Mimo, że każde z tych ustawień może być definiowane niezależnie od pozostałych, na ogół używamy lokalizacji, która stanowi spójny zbiór wartości tychże ustawień, odpowiadający "regionowi" w najszerszym tego słowa znaczeniu. Lokalizacje zazwyczaj są oznaczane kodem o formacie <literal><replaceable>kod_języka</replaceable>_<replaceable>KOD_KRAJU</replaceable></literal>, czasami z dodatkowym przyrostkiem określającym zestaw znaków i kodowanie. Mechanizm lokalizacji pozwala na istnienie idiomatycznych bądź typograficznych różnic pomiędzy regionami posługującymi się tym samym językiem.
<emphasis>CULTURE</emphasis> Character sets
<emphasis>KULTURA</emphasis> Zestawy znaków
<primary>character set</primary>
<primary>zestaw znaków</primary>
<primary>encoding</primary>
<primary>kodowanie</primary>
<primary>ISO-8859-1</primary>

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Flags
xml-text
Source string age
5 years ago
Translation file
pl-PL/08_basic-configuration.po, string 25