Translate

about_interface
<div><b>Game Settings</b> can be found by pressing your device's Menu Button.</div> <p>________________</p> <h1>Interface Icons</h1> <div><b>The Chest</b><img alt=chest src=chest.png /></div> <p>Quickslots [Long press the pouches inside to assign items for instant use]</p> <div><b>The Hero</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div> <p>Menu [Overview, Quests, Skills &amp; Inventory *]</p> <p>* (While in inventory, press an item for information &amp; long press for more options)</p> <div><b>The Enemy</b><img alt=monster src=monster.png /></div> <p>Information [Appears during Combat]</p> <p>________________</p> <h1>Combat</h1> <p>Actions taken during battle cost AP...</p> <div><b>Attacking</b> - [3AP] *</div> <img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Equipping Gear &amp; Using Items may alter AP &amp; usage cost)</p> <div><b>Using Items</b> - [5AP]</div> <div><b>Fleeing</b> - [6AP]</div> <p>________________</p> <h1>Advanced Combat</h1> <div>During Combat, long press a tile adjacent to the Hero...</div> <div><b>To Flee</b></div> <p>(chosen tile is highlighted - Attack Button changes to Move)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /> <p>[flee mode activated - Long press enemy to re-enter combat]</p> <div><b>To Change Targets</b></div> <p>(the red target highlight shifts between enemies)</p> <p>[the target has been changed]</p>
SourceTranslationState
153
Help
Hjelp
154
Authors
Utviklere
155
License
Lisens
156
Welcome to Andor's Trail, an open-source roguelike RPG on Android.<br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/>Game forums on andorstrail.com for questions and gameplay discussions.</a><br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/wiki>Game wiki for info about the Andor's Trail world, among other things.</a><br /> <br /> <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>Project source code on github.com for developers.</a><br /> <br /> Please visit the forums to discuss the game with other players.<br />
Velkommen til Andor's Trail, et friprog-spill i rouge-stil for Android.<br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/>Spillforum på andorstrail.com kan brukes for spørsmål og spillrelaterte diskusjoner.</a><br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/wiki>Spillets wiki har informasjon om spillets verden, med mer.</a><br /> <br /> <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>Prosjektets kildekode er å finne på github.com for utviklere.</a><br /> <br /> Besøk forumet for å diskutere spillet med andre spillere.<br />
157
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.<br /> <br /> This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.<br /> <br /> You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, see <a href=http://www.gnu.org/licenses>http://www.gnu.org/licenses</a><br /> <br /> For source code and feature requests, please visit the project page at <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>https://github.com/Zukero/andors-trail/</a><br />
Dette programmet er fri programvare; du kan redistribuere det og /eller endre det i henhold til vilkårene i GNU General Public-lisensen som publisert av FreeSoftware Foundation; enten versjon 2 av lisensen, eller (etter eget ønske,) en senere versjon.<br /> <br /> Dette programmet er distribuert i håp om at det vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; uten selv underforstått implisitt garanti om salgbarhet eller FORMÅLSTJENLIGHET. Se GNU General Public-lisensen for flere detaljer.<br /> <br /> Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public-lisensen sammen med dette programmet; hvis ikke, se <a href=http://www.gnu.org/licenses>http://www.gnu.org/licenses</a><br /> <br /> For kildekode og funksjonsforespørsler, besøk prosjektnettsiden på <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>https://github.com/Zukero/andors-trail/</a><br />
158
<div><b>Game Settings</b> can be found by pressing your device's Menu Button.</div> <p>________________</p> <h1>Interface Icons</h1> <div><b>The Chest</b><img alt=chest src=chest.png /></div> <p>Quickslots [Long press the pouches inside to assign items for instant use]</p> <div><b>The Hero</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div> <p>Menu [Overview, Quests, Skills &amp; Inventory *]</p> <p>* (While in inventory, press an item for information &amp; long press for more options)</p> <div><b>The Enemy</b><img alt=monster src=monster.png /></div> <p>Information [Appears during Combat]</p> <p>________________</p> <h1>Combat</h1> <p>Actions taken during battle cost AP...</p> <div><b>Attacking</b> - [3AP] *</div> <img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Equipping Gear &amp; Using Items may alter AP &amp; usage cost)</p> <div><b>Using Items</b> - [5AP]</div> <div><b>Fleeing</b> - [6AP]</div> <p>________________</p> <h1>Advanced Combat</h1> <div>During Combat, long press a tile adjacent to the Hero...</div> <div><b>To Flee</b></div> <p>(chosen tile is highlighted - Attack Button changes to Move)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /> <p>[flee mode activated - Long press enemy to re-enter combat]</p> <div><b>To Change Targets</b></div> <p>(the red target highlight shifts between enemies)</p> <p>[the target has been changed]</p>
<div><b>Spillinnstillinger</b> kan finnes ved å trykke på enhetens menyknapp.</div>
<p>________________</p><h1>Grensesnittsikoner</h1>
<div><b>Kisten</b><img alt=chest src=chest.png /></div>
<p>Hurtigplasser [Trykk lenge på posene inni for å nytte gjenstander i umiddelbar bruk]</p>
<div><b>Helten</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div>
<p>Meny [Oversikt, oppdrag, ferdigheter og gjenstandslager *]</p><p>* (Mens det er i gjenstandslageret, trykk på en gjenstand for info, og trykk lenge for flere valg)</p>
<div><b>Fienden</b><img alt=monster src=monster.png /></div>
<p>Info [Vil vises i kamp]</p><p>________________</p><h1>Strid</h1><p>Handlinger utført under kamp koster AP…</p>
<div><b>Angrep</b> - [3PA] *</div>
<img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Å ta i bruk utstyr og gjenstander i kamp koster AP og brukskost;)</p> <div><b>Bruk av gjenstander</b> - [5PA]</div>
<div><b>Flykt</b> - [6PA]</div>
<p>________________</p><h1>Avansert strid</h1>
<div>Under kampen, trykk lenge på ei flis nærliggende helten…</div>
<div><b>Flykt</b></div>
<p>(valgt flis er framhevet - Angrepsknapp bytter til forflytning)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /><p>[flyktmodus aktivert - Trykk lenge på fienden for å gå i kamp igjen]</p>
<div><b>Endring av mål</b></div><p>(det råde målet framhever bytte mellom fiender] <p>[målet har blitt endret]</p>
159
Welcome
Velkommen
160
Thank you for downloading Andor's Trail!

Please note that this version of Andor's Trail is a WORK IN PROGRESS, which means that all maps are not yet complete.
Please visit the project forums to discuss the game with other players or to help make the game even better (see about).

Thanks for all the feedback!
Takk for at du lastet ned Andors sti

Merk at denne versjonen av Andors stil er UNDERVEIS, hvilket betyr at ikke alle kartene er ferdige enda.
Besøk prosjektforumet for å diskutere spillet med andre spillere for å hjelpe til å gjøre spillet enda bedre (se Om-teksten).

Takk for alle tilbakemeldinger!
161
Select quests to show
Velg oppdrag som skal vises
162
Hide completed quests
Skjul fullførte oppdrag
163
Include completed quests
Inkluder fulførte oppdrag

Loading…

Loading…

Allan Nordhøy 8 months ago Source string comment

Something should be done about this string.

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
about_interface
Flags
ignore-begin-space, ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-end-newline
Source string age
3 years ago
Translation file
AndorsTrail/res/values-nb/strings.xml, string 158
String priority
Medium