Translation status

114 Strings 99% Translate
1,485 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
⚶ Vesta Families This translation does not yet exist. GPL-3.0 0% 9 85
⚶ Vesta Clippings Cart This translation does not yet exist. GPL-3.0 0% 2 32
⚶ Vesta Research Suggestions This translation does not yet exist. GPL-3.0 0% 15 229
⚶ Vesta Classic Look & Feel GPL-3.0 29% 17 219
⚶ Vesta Gov4Webtrees GPL-3.0 34% 48 620
⚶ Vesta Facts and events GPL-3.0 36% 36 365
⚶ Vesta Extended Relationships GPL-3.0 47% 46 734
⚶ Vesta Places and Pedigree map GPL-3.0
⚶ Vesta Webtrees Location Data Provider GPL-3.0
⚶ Vesta Common GPL-3.0

Translation Information

Project website github.com/vesta-webtrees-2-custom-modules
Instructions for translators

Additional translations and contributions of further languages are very welcome! If you intend to add a new language, make sure it's supported in webtrees itself (see https://translate.webtrees.net/projects/webtrees/webtrees/ for translations of webtrees).

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/vesta-webtrees-2-custom-modules/vesta_shared_places
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #39 from weblate/weblate-vesta-webtrees-custom-modules-vesta-shared-places 3b82ebd
User avatar ric2020 authored 17 hours ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/vesta-webtrees-custom-modules/vesta-shared-places/
Filemask resources/lang/*.po
Translation file resources/lang/sk.po
Enable the Vesta Places and Pedigree map module to view the shared places hierarchy.
Povoľte modul Vesta PlacMapa miest and Pedigree map predkov“, aby ste mohli prezerať hierarchiu zdieľaných miest.
3 weeks ago
However, you can still check this option and link shared places via the place name itself. In this case, links are established internally by searching for a shared place with any name matching case-insensitively.
Akokoľvek, môžete stále zvoliť túto možnoszvoliť túto možnosť a prepojiť zdieľané miesta cez ich názov. V takom prípade sa prepojenie vytvára interne vyhľadávaním zdieľaného miesta so zhodným názvom (bez ohľadu na písanie malých a veľkých písmen).
3 weeks ago
According to the GEDCOM-L Addendum, shared places are referenced via XREFs, just like shared notes etc.
V súlade s dodatkom GEDCOM-L, sa na zdieľané miesta sa odkazuje pomocou XREF, tak istopodobne ako na zdieľané poznámky a pod.
3 weeks ago
A place name with comma-separated name parts will be resolved to a hierarchy of shared places. Missing higher-level shared places will be created as well.
Názov miesta s časťami, oddelenými čiarkami, bude prevedený na hierarchiu miest. Súčasne budúsa vytvorenéia chýbajúce zdieľané miesta vyššej úrovne.
3 weeks ago
A module supporting shared places as level 0 GEDCOM objects, on the basis of the GEDCOM-L Addendum to the GEDCOM 5.5.1 specification. Shared places may contain e.g. map coordinates, notes and media objects. The module displays this data for all matching places via the extended 'Facts and events' tab. It may also be used to manage GOV ids, in combination with the Gov4Webtrees module.
Modul podporujúci zdieľané miesta ako GEDCOM objekty úrovne 0 na základe dodatku GEDCOM-L k špecifikácii GEDCOM 5.5.1. Zdieľané miesta môžu obsahovať napr. geografické koordináty, poznámky a objekty médií. Modul zobrazuje všetky zodpovedajúce miesta cez rozšírenú záložku „Fakty a udalosti. V kombinácii s modulom Gov4Webtrees môže byť využitý aj na správu GOV-id.
3 weeks ago
A module supporting shared places as level 0 GEDCOM objects, on the basis of the GEDCOM-L Addendum to the GEDCOM 5.5.1 specification. Shared places may contain e.g. map coordinates, notes and media objects. The module displays this data for all matching places via the extended 'Facts and events' tab. It may also be used to manage GOV ids, in combination with the Gov4Webtrees module.
Modul podporujúci zdieľané miesta ako GEDCOM objekty úrovne 0 na základe dodatku GEDCOM-L k špecifikácii GEDCOM 5.5.1. Zdieľané miesta môžu obsahovať napr. geografické koordináty, poznámky a objekty médií. Modul zobrazuje všetky zodpovedajúce miesta cez rozšírenú záložku „Fakty a udalosti". V kombinácii s modulom Gov4Webtrees môže byť využitý aj na správu GOV-id.
3 weeks ago
A module supporting shared places as level 0 GEDCOM objects, on the basis of the GEDCOM-L Addendum to the GEDCOM 5.5.1 specification. Shared places may contain e.g. map coordinates, notes and media objects. The module displays this data for all matching places via the extended 'Facts and events' tab. It may also be used to manage GOV ids, in combination with the Gov4Webtrees module.
Modul podporujúci zdieľané miesta ako GEDCOM objekty úrovne 0 na základe dodatku GEDCOM-L k špecifikácii GEDCOM 5.5.1. Zdieľané miesta môžu obsahovať napr. geografické koordináty, poznámky a objekty médií. Modul zobrazuje všetky zodpovedajúce miesta cez rozšírenú záložku Fakty a udalosti". V kombinácii s modulom Gov4Webtrees môže byť využitý aj na správu GOV-id.
3 weeks ago
A module supporting shared places as level 0 GEDCOM objects, on the basis of the GEDCOM-L Addendum to the GEDCOM 5.5.1 specification. Shared places may contain e.g. map coordinates, notes and media objects. The module displays this data for all matching places via the extended 'Facts and events' tab. It may also be used to manage GOV ids, in combination with the Gov4Webtrees module.
Modul podporujúci zdieľané miesta ako GEDCOM objekty úrovne 0 ana základe dodatku GEDCOM-L k špecifikácii GEDCOM 5.5.1. Zdieľané miesta môžu obsahovať napr. geografické koordináty, poznámky a objekty médií. Modul zobrazuje všetky zodpovedajúce miesta cez rozšírenú záložku "Fakty a udalosti". V kombinácii s modulom Gov4Webtrees môže byť využitý aj na správu GOV-id.
3 weeks ago
It is strongly recommended to backup your tree first.
Dôrazne odporúčame, aby ste najprv spravili zálohu vášho rodokmeňa.
3 weeks ago
Hierarchize Shared Places
HVytvoriť hierarchizujtecké zdieľané miesta
3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 114 1,485 8,991
Translated 99% 113 1,481 8,960
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 6, 2020, 3:31 p.m.
Last author ro-la

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity