Translation Information

Project website https://www.turris.cz/
Instructions for translators

https://doc.turris.cz/doc/en/howto/localisation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://gitlab.labs.nic.cz/turris/turris-translations.git
Repository branch master
Last remote commit pkglists: Add RIPE Atlas SW Probe 0b43745
Josef Schlehofer authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/turris/turris-userlists/
Filemask*/user-notify.po
Translation file pl/user-notify.po
User avatar prezeskk

Committed changes

Turris / Turris: user-notifyPolish

Committed changes 2 years ago
User avatar prezeskk

Translation completed

Turris / Turris: user-notifyPolish

Translation completed 2 years ago
This is a testing notification. Please ignore me.
To jest powiadomienie testowe. Proszę, zignoruj mnie.
2 years ago
Do not use containers on internal flash, they can wear it down really fast!!!
Nie używaj kontenerów LXC na wewnętrznej pamięci flash, mogą ją bardzo szybko zużyć!
2 years ago
Content of the tarballs is provided by third party, thus there is no warranty of any kind nor support from Turris team.
Treść archiwów jest dostarczana przez stronę trzecią, dlatego nie ma żadnej gwarancji ani wsparcia ze strony zespołu Turris.
2 years ago
Distribution %1 version %2 was just installed as a container.
Dystrybucja %1 wersja %2 właśnie została zainstalowana jako kontener.
2 years ago
Moving files failed, please check manually what went wrong and what files were left on your old drive.
Przeniesienie plików nie powiodło się, sprawdź ręcznie, co poszło nie tak i jakie pliki zostały na starym dysku.
2 years ago
Your new disk for storing data has been setup successfully. All you need to do now is to reboot your router for changes to take effect. Be aware that if you have some local data stored on your current storage, those will get moved during reboot, so your next reboot might take quite some time.
Twój nowy dysk do przechowywania danych został pomyślnie skonfigurowany. Wszystko, co teraz musisz zrobić, aby zmiany zaczęły obowiązywać to zrestartować router. Pamiętaj, że jeśli masz jakieś lokalne dane przechowywane w aktualnym miejscu, zostaną one przeniesione podczas restartu, więc ponowne uruchomienie może zająć trochę czasu.
2 years ago
Can't find your current srv location.
Nie mogę znaleźć twojej obecnej lokalizacji /srv.
2 years ago
Can't get UUID of your newly formatted drive.
Nie można pobrać identyfikatora UUID nowo sformatowanego dysku.
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 163 924
Translated 100% 10 163 924
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 21, 2018, 11:55 a.m.
Last author Krzysztof Kulesza

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity