Discussions, questions, ...: https://gitlab.com/SuperFreezZ/SuperFreezZ/issues/21. Also write there if you would like to be an administrator. All translations will automatically be included in one of the next versions.
Do not translate the changelogs. Showing them in F-Droid won't work anyway.
Please sign in to see the alerts.
Project website https://gitlab.com/SuperFreezZ/SuperFreezZ
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://gitlab.com/SuperFreezZ/SuperFreezZ
Repository branch master
Last remote commit (Hopefully) Fix crash when freezing with root 0bbb0dc
Hocuri authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/superfreezz/superfreezz/
Filemaskfastlane/metadata/android/*
Monolingual base language filefastlane/metadata/android/en-US
Number of strings 650
Number of words 28,800
Number of characters 194,775
Number of languages 25
Number of source strings 26
Number of source words 1,152
Number of source characters 7,791
None

Committed changes

SuperFreezZ / store metadataCzech

Committed changes 3 days ago
None

Committed changes

SuperFreezZ / store metadataNorwegian Bokmål

Committed changes 3 days ago
<p>Android app (beta) making it possible to entirely freeze all background activities of any app.</p>
<ul>
<li>Get back control over what runs on your phone</li>
<li>Enhance battery life and reduce mobile data usage by freezing rarely used apps</li>
<li>Especially useful while you are on a tour, where you need only some apps but a long battery life</li>
</ul>
<p>Greenify can also do this, but it is not Open Source.</p>
<p>SuperFreezZ is not yet another task manager promising to delete 10 GB of data per month or making your device 2x as fast. This is impossible.</p>
<p>Instead, SuperFreezZ is honest about its disadvantages: Freezing daily used apps probably drains your battery a little faster. Also, these apps will take longer to start when you use them the next time: SuperFreezZ will super freeze your apps, it takes about 1-3 seconds to un-freeze them. Greenify has the same disadvantages, except that the author of Greenify does not warn you about it. So: Just do not overdo it, and SuperFreezZ will be super useful.</p>
<p>Examples for apps that deserve to be frozen:</p>
<ul>
<li>Untrusted apps (that you do not want to run in the background)</li>
<li>Apps you rarely use</li>
<li>Annoying apps</li>
</ul>
<h2 id="features">Features</h2>
<ul>
<li>Optionally works without accessibility service as this slows down the device</li>
<li>Can freeze only apps not used for a week (can be configured)</li>
<li>Choose a white list (freeze all by standard) or a black list (do not freeze anything by standard)</li>
<li>Can freeze apps when the screen goes off</li>
<li>Options to freeze system apps and even SuperFreezZ itself</li>
<li>Completely open source and free software</li>
</ul>
<h2 id="contributing-to-superfreezz">Contributing to SuperFreezZ</h2>
<h3 id="development">Development</h3>
<p>If you have a problem, question or an idea, just open an issue!</p>
<p>If you would like to help with developing, have a look at the issues, or think of something that could be improved, and open an issue for it.</p>
<p>Please tell me what you are going to do, to avoid implementing the same thing at the same time :-)</p>
<h3 id="translate">Translate</h3>
<p>You can <a href="https://hosted.weblate.org/engage/superfreezz/">translate SuperFreezZ on Weblate</a>.</p>
<h2 id="credits">Credits</h2>
<p>The code to show the app list is from <a href="https://f-droid.org/wiki/page/axp.tool.apkextractor">ApkExtractor</a>.</p>
<p>Robin Naumann made a nice intro. The intro was created using the AppIntro library.</p>
<p>The feature graphic background is from here: https://pixabay.com/photos/thunder-lighting-lightning-cloud-1368797/, the text was added with https://www.norio.be/android-feature-graphic-generator/.</p>
<h2 id="qa">Q/A</h2>
<p>Q/A:</p>
<p>Q: What is the difference between hibernating and freezing? A: There is none at all. If you hibernate an app with Greenify it will even be shown as frozen in SuperFreezZ and the other way round.</p>
<p>Q: But the correct spelling would be “SuperFreeze”! A: I know.</p>
<p>Q: Do you have any intentions to sell freezers? A: No.</p>
<p>Androidprogram (beta), som gjør det mulig å fryse alle bakgrunnsaktiviteter tilhørende ethvert program fullstendig.</p>
<ul>
<li>Ta tilbake kontrollen over hva som kjører på telefonen din</li>
<li>Forbedre batteribrukstid og reduser mobildatabruk ved å fryse sjeldent brukte programmer</li>
<li>Spesielt nyttig hvis du er på reise, der du trenger kun noen programmer, men forlenget batteribrukstid</li>
</ul>
<p>Greenify kan også gjøre dette, men det er ikke fri programvare.</p>
<p>SuperFreezZ er ikke enda en oppgavebehandler som lover å slette 10 GB data per måned, samtidig som den gjør enheten din dobbelt så rask. Det er umulig.</p>
<p>Isteden er SuperFreezZ ærlig om dets ulemper: Frysing av daglig brukte programmer tapper batteriet litt raskere. Det vil også ta lengre tid å starte når du ønsker å bruke dem neste gang: SuperFreezZ vil superfryse programmene dine, det tar omentrent 1-3 sekunder å tine dem. Greenify har samme ulemper, rent bortsett fra at utvikleren bak Greenify ikke advarer deg om det. Så, ikke ta i for hardt, og SuperFreezZ vil være kjempenyttig for deg.</p>
<p>Eksempler på programmer som fortjener å bli fryst:</p>
<ul>
<li>Ubetrodde programmer (som du ikke ønsker at skal kjøre i bakgrunnen)</li>
<li>Programmer som sjeldent brukes</li>
<li>Irriterende programmer</li>
</ul>
<h2 id="features">Funksjoner</h2>
<ul>
<li>Fungerer valgfritt uten tilgjengelighetstjenesten, siden denne sakker ned enheten</li>
<li>Kan fryse programmer som ikke har blitt brukt på en uke (kan settes opp)</li>
<li>Velg en hvitliste (frys alle som forvalg) eller en svarteliste (ikke frys noe som forvalg)</li>
<li>Kan fryse programmer når skjermen slås av</li>
<li>Valg for å fryse systemprogrammer, og faktisk også selve SuperFreezZ</li>
<li>Helt fri programvare</li>
</ul>
<h2 id="contributing-to-superfreezz">Bidra til SuperFreezZ</h2>
<h3 id="development">Utvikling</h3>
<p>Hvis du har et problem, spørsmål eller idé, åpne en feilrapport.</p>
<p>Hvis du vil hjelpe til i utviklingen, ta en titt på feilrapportene, eller tenk over noe som kan forbedret, og åpne en feilrapport for det.</p>
<p>Fortell meg hva du har tenkt til å jobbe med, slik at vi unngår å gjøre det samme to ganger :-)</p>
<h3 id="translate">Oversett</h3>
<p>Du kan <a href="https://hosted.weblate.org/engage/superfreezz/">oversette SuperFreezZ på Vertstjent Weblate</a>.</p>
<h2 id="credits">Bidragsytere</h2>
<p>Koden for visning av programlisten er fra <a href="https://f-droid.org/wiki/page/axp.tool.apkextractor">ApkExtractor</a>.</p>
<p>Robin Naumann laget en fin intro. Den ble laget ved bruk av AppIntro-biblioteket.</p>
<p>Funksjonsgrafikkbakgrunnen kommer herfra: https://pixabay.com/photos/thunder-lighting-lightning-cloud-1368797/, teksten ble lagt til med https://www.norio.be/android-feature-graphic-generator/.</p>
<h2 id="qa">Spørsmål og svar</h2>
<p>S/S:</p>
<p>S: Hva er forskjellen mellom dvalgang og frysing? S: Ingen forskjell. Hvis du sender et program i dvale med Greenify, vil den bli vist som fryst i SuperFreezZ og motsatt.</p>
<p>S: Den riktige stavemåten er “SuperFreeze”! S: Jeg vet det.</p>
<p>S: Har du noen intensjon om å selge frysere? S: Nei.</p>
4 days ago
kingu

Translation changed

SuperFreezZ / store metadataCzech

Added group by user/system apps, added configurable standard freeze behaviour for system apps. Thanks, Darkimmortal!
Fixed auto freeze on Android 10. Thanks again, Darkimmortal!
Fixed #67 Sort ascending/descending
Ignore dumb java.lang.IndexOutOfBoundsException
Fixed #61 tapping on "never freeze" items should prompt
Fixed #63 version info in "settings > about"
Bugfixed #62 tapping an app should only freeze that app
Basic Fire TV/keybord support
Updated translations
Doplněno seskupení podle uživatelských/systémových aplikací, doplněno nastavitelné výchozí zamrazovací chování systémových aplikací. Díky, Darkimmortal!
Opravena automatické zamrazování v Androidu 10. Znovu díky, Darkimmortal!
Oprava #67 Třídit sestupně/vzestupně
Ignoruj hloupé ava.lang.IndexOutOfBoundsException
Oprava #61 ťuknutí na položky "nikdy nezamrazit" by mělo ukázat dotaz
Oprava #63 info o verzi v "nastavení > o aplikaci"
Oprava chyby #62 ťuknutí na aplikaci má zamrazit tu aplikaci
4 days ago
kingu

New contributor

SuperFreezZ / store metadataCzech

New contributor 4 days ago
None

Committed changes

SuperFreezZ / store metadataDutch

Committed changes 6 days ago
vistaus

New translation

SuperFreezZ / store metadataDutch

Add EXPERIMENTAL root support
Update translations

Reverse freeze state sort order, see #83
Revert "Fix #67 Sort ascending/descending"; fix #83
Fix shortcuts for debug versions
-EXPERIMENTELE rootondersteuning toegevoegd
-Vertalingen bijgewerkt

-Probleem #83 opgelost
-Probleem #67 teruggedraaid om #83 op te lossen
-Snelkoppelingen werken nu in foutopsporingsversies
a week ago
Hocuri

Suggestion removed

SuperFreezZ / store metadataEnglish

SuperFreezZ App stopper
Суперфриз сборник данных
8 days ago
None

New announcement

SuperFreezZ / store metadata

Do not translate the changelogs. Showing them in F-Droid won't work anyway.
8 days ago
None

New string to translate

SuperFreezZ / store metadataChinese (Simplified)

New string to translate 8 days ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year