Translation status

169 Strings 100% Translate
4,671 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Goal This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT 0% 2 4 2
Status This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT 37% 10 24
Indicator This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT 70% 18 73 3
Header This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT 80% 2 19 1
General MIT 88% 2 4 1
Menu This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT 88% 1 1
Global_Indicators This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT
Search This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT
Global_Goals This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT
Post This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT

Translation Information

Project website open-sdg.org/sdg-translations
Instructions for translators

Thank you for any contributions! To see an example of the usage of these translations, see this Open SDG demo implementation.

Project maintainers User avatar brockfanning User avatar LucyGwilliamAdmin
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license MIT License
Source code repository https://github.com/open-sdg/sdg-translations.git
Repository branch 1.3.0-dev
Last remote commit Merge pull request #175 from brockfanning/not-specified 6fbefc6
User avatar brockfanning authored yesterday
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/sdg-translations/general/
Filemask translations/*/global_targets.yml
Monolingual base language file translations/en/global_targets.yml
Translation file translations/hy/global_targets.yml
By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development
Մինչև 2030թ. ապահովել, որ բոլոր սովորողները ձեռք բերեն կայուն զարգացումը խթանելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ, այդ թվում, ի թիվս այլոց, կայուն զարգացման և կայուն կենսակերպի, մարդու իրավունքների, գենդերային հավասարության, խաղաղության և բռնությունը մերժող մշակույթի խթանման, աշխարհի քաղաքացիության, ինչպես նաև մշակութային բազմազանության և կայուն զարգացման մեջ մշակույթի ունեցած ավանդը գնահատող
ուսուցմամբ
a month ago
By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations
Մինչև 2030թ. վերացնել գենդերային անհավասարությունները կրթության ոլորտում և ապահովել հավասար հասանելիություն ուսման և միջին¬մասնագիտական կրթության բոլոր մակարդակներում խոցելիների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տեղաբնիկ ժողովուրդների և խոցելի իրավիճակներում գտնվող երեխաների
համար
a month ago
Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility
Հաստատել միջոցառումներ՝ ապահովելու պարենամթերքների շուկաների և դրանց ածանցյալների պատշաճ գործունեությունը և դյուրացնել շուկային, այդ թվում՝ պարենի պահուստներին վերաբերող տեղեկությունների ժամանակին հասանելիությունը՝ պարենի
գների ծայրահեղ տատանումների սահմանափակմանն օժանդակելու նպատակով
a month ago
Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology development and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular least developed countries
Ավելացնել, այդ թվում՝ միջազգային խորացված համագործակցության միջոցով, ներդրումները գյուղական ենթակառուցվածքներում, գյուղատնտեսական հետազոտությունների
և գյուղատնտեսության աջակցման ծառայություններում, տեխնոլոգիաների զարգացման
ոլորտում, բույսերի և կենդանիների գենային բանկերում՝ զարգացող երկրներում, մասնավորապես առավել թույլ զարգացած երկրներում գյուղատնտեսական արտադրողականության բարձրացման նպատակով
a month ago
By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and domesticated animals and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as internationally agreed
Մինչև 2020թ. պահպանել սերմերի, մշակաբույսերի, գյուղատնտեսական և ընտելացված կենդանիների և դրանց վայրի ազգակիցների գենետիկական բազմազանությունը, այդ թվում՝ անվտանգ կերպով կառավարվող և բազմազանեցված սերմերի և բույսերի բանկերի միջոցով
ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում, խթանել գենետիկական պաշարների և առնչվող ավանդական գիտելիքներից ստացվող օգուտների հասանելիությունը և արդարացի ու հավասար բաշխումը՝ միջազգայնորեն համաձայնեցված կերպով
a month ago
By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality
Մինչև 2030թ. ապահովել պարենարտադրության կայուն համակարգեր և ներդնել դիմակայուն գյուղատնտեսական գործելաձևեր, որոնք մեծացնում են արտադրողականությունը և արտադրությունը, օգնում են պահպանել էկոհամակարգերը, ուժեղացնում են կլիմայի փոփոխություններին, ծայրահեղ եղանակային պայմաններին, երաշտին, հեղեղներին և այլ
աղետներին հարմարվելու կարողությունները և շարունակաբար բարելավում հողի որակը
a month ago
By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment
Մինչև 2030թ. կրկնապատկել փոքր պարեն արտադրողների, մասնավորապես կանանց, տեղաբնիկ ժողովուրդների, ընտանեկան գյուղացիական տնտեսությունների, անասնապահների
և ձկնորսների գյուղատնտեսական արտադրողականությունը ևեկամուտները, այդ թվում՝ հողի, այլ արտադրական ռեսուրսների և ներդրումների, գիտելիքների, ֆինանսական ծառայությունների, արժեքի ավելացման և շուկաների հնարավորությունների և ոչ-գյուղատնտեսական զբաղվածության ապահով և հավասար հասանելիության միջոցով
a month ago
By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round
Մինչև 2030թ. վերջ դնել սովին և ապահովել բոլոր մարդկանց, մասնավորապես աղքատների և խոցելի իրավիճակներում գտնվող անձանց, այդ թվում՝ մինչև մեկ տարեկան երեխաների համար
անվտանգ, սննդարար և բավարար սննդի մատչելիությունը ողջ տարվա ընթացքում
a month ago
By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters
Մինչև 2030թ. ստեղծել աղքատների և խոցելի իրավիճակներում հայտնված անձանց տոկունությունը, նվազեցնել կլիմային առնչվող ծայրահեղ իրադարձությունների և այլ տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ցնցումներին և աղետներին ենթարկվածության
և դրանց նկատմամբ խոցելիության աստիճանը
a month ago
By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance
Մինչև 2030թ. ապահովել, որ բոլոր տղամարդիկ և կանայք, մասնավորապես աղքատները և խոցելիները, ունենան հավասար իրավունքներ տնտեսական ռեսուրսների նկատմամբ, ինչպես
նաև հիմնական ծառայությունների հասանելիություն, հողի և գույքի այլ ձևերի նկատմամբ սեփականության և վերահսկողության, ժառանգությունից և բնական պաշարներից, նոր համապատասխան տեխնոլոգիաներից և ֆինանսական ծառայություններից, այդ թվում՝ միկրոֆինանսներից օգտվելու իրավունքներ
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 169 4,671 34,039
Translated 100% 169 4,671 34,039
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 19, 2020, 4:19 p.m.
Last author Brock Fanning

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity