Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT 104
Armenian This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT
Burmese This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT 98% 4 132 25
Chinese (Simplified) This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT
English This translation is used for source strings. This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT 191
French This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT
German This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT
Kazakh This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT 99% 1 9 127
Norwegian Bokmål This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT 0% 243 4,019
Russian This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT 222
Spanish This component is linked to the SDG Translations/General repository. MIT
Please sign in to see the alerts.
Project website open-sdg.org/sdg-translations
Instructions for translators

Thank you for any contributions! To see an example of the usage of these translations, see this Open SDG demo implementation.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license MIT License
Source code repository https://github.com/open-sdg/sdg-translations.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #162 from open-sdg/myanmar-goal-icons 9304fb6
Lucy authored yesterday
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/sdg-translations/general/
Filemask translations/*/global_indicators.yml
Monolingual base language file translations/en/global_indicators.yml
Languages 11
Source strings 244
Source words 4,036
Source characters 28,110
Hosted strings 2,684
Hosted words 44,396
Hosted characters 309,210
Number of countries that have national statistical legislation that complies with the Fundamental Principles of Official Statistics
Число, стран, имеющих национальное статистическое
законодательство, соответствующее Основополагающим
принципам официальной статистики
22 hours ago
Developing countries’ and least developed countries’ share of global exports
Доля развивающихся стран и наименее развитых
стран в мировом экспорте
22 hours ago
New contributor 22 hours ago
User avatar None

New strings to translate

SDG Translations / Global_IndicatorsBurmese

New strings to translate yesterday
User avatar None

Resource update

SDG Translations / Global_IndicatorsBurmese

Resource update yesterday
Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable development, including gender equality and human rights, are mainstreamed at all levels in (a) national education policies; (b) curricula; (c) teacher education; and (d) student assessment
Թե ինչ չափով են (i) գլոբալ քաղաքացիության կրթությունն ու (ii) կրթություն հանուն կայուն զարգացման առարկաները՝ ներառյալ գենդերային հավասարության ու մարդու իրավունքների ներգծումը բոլոր մակարդակներում ընդգրկված (ա) ազգային կրթության ռազմավարության, (բ) առարկայացանկի, (գ) ուսուցիչների վերապատրաստման, (դ) աշակերտների գնահատման մեջ:
9 days ago
Proportion of population covered by a mobile network, by technology
Բջջային ցանցի ծածկույթ ունեցող բնակչության համամասնությունը ըստ տեխնոլոգիայի
9 days ago
Proportion of medium and high-tech industry value added in total value added
Միջին և բարձր տեխնոլոգիաների ճյուղի ավելացված արժեքի համամասնությունը ընդհանուր ավելացված արժեքի մեջ
9 days ago
Total official international support (official development assistance plus other official flows) to infrastructure
Ընդհանուր միջազգային պաշտոնական օժանդակություն (զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնություն՝ գումարած այլ պաշտոնական հոսքեր) ենթակառուցվածքներին
9 days ago
Researchers (in full-time equivalent) per million inhabitants
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարողների թիվը (լրիվ դրույքի համարժեքով) մեկ միլիոն բնակչի հաշվով
9 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity