View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation Information

Project website www.phpmyadmin.net
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch QA_4_9
Last remote commit Translated using Weblate (Esperanto) 25aa7482f4
User avatar RobinvanderVliet authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/4-9/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/pl.po
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

phpMyAdmin / 4.9Polish

Normalize
Normalizować
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

phpMyAdmin / 4.9Polish

Secret/key:
Sekretny klucz:
3 weeks ago
User avatar koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

Note: phpMyAdmin gets the users’ privileges directly from MySQL’s privilege tables. The content of these tables may differ from the privileges the server uses, if they have been changed manually. In this case, the privileges have to be reloaded but currently, you don't have the RELOAD privilege.
Uwaga: phpMyAdmin pobiera uprawnienia użytkowników wprostbezpośrednio z tabeli uprawnień MySQL-a. Zawartość tejych tabeli, jeśli zostały w niej dokonane ręczne zmiany, może się różnić się od uprawnień jakich faktycznie używa serwer. W takim przypadku powinieneś przed dalszą pracą %sprzeładowaćużywanych przez serwer, jeśli zostały one zmienione ręcznie. W takim przypadku uprawnienia muszą zostać ponownie załadowane, ale obecnie nie masz uprawnienia%s RELOAD.
a month ago
User avatar koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

Note: phpMyAdmin gets the users’ privileges directly from MySQL’s privilege tables. The content of these tables may differ from the privileges the server uses, if they have been changed manually. In this case, you should %sreload the privileges%s before you continue.
Uwaga: phpMyAdmin pobiera uprawnienia użytkowników wprostbezpośrednio z tabeli uprawnień MySQL-a. Zawartość tejych tabeli, jeśli zostały w niej dokonane ręczne zmiany, może się różnić się od uprawnień jakich faktycznie używa serwer. W takim przypadku powinieneś przed dalszą pracąużywanych przez serwer, jeśli zostały one zmienione ręcznie. W takim przypadku przed kontynuowaniem powinieneś %s przeładować uprawnienia %s.
a month ago
User avatar koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

LINUX ONLY: Launches an external application and feeds it the column data via standard input. Returns the standard output of the application. The default is Tidy, to pretty-print HTML code. For security reasons, you have to manually edit the file libraries/classes/Plugins/Transformations/Abs/ExternalTransformationsPlugin.php and list the tools you want to make available. The first option is then the number of the program you want to use. The second option should be blank for historical reasons. The third option, if set to 1, will convert the output using htmlspecialchars() (Default 1). The fourth option, if set to 1, will prevent wrapping and ensure that the output appears all on one line (Default 1).
TYLKO LINUX: Uruchamia zewnętrzną aplikację i podaje murzekazuje jej dane z kolumn za pomocąy przez standardowego wejściae. Zwraca standardowe wyjście tej aplikacji. Domyślnie jest to Tidy, aby całkiem-ładnie wydrukować kod HTML. Ze względów bezpieczeństwa, trzeba musisz ręcznie edytować plików libraries/transformations/text_plain__external.classes/Plugins/Transformations/Abs/ExternalTransformationsPluginc.php i wyświetlić listę narzędzi, które chcesz udostępnić. Pierwsza opcja jest następnymto numerem programu, któryego chcesz używać, a dć. Druga opcja to parametr programupowinna być pusta ze względów historycznych. Trzecia opcja, jeśli jest ustawionya na 1, dokona konwersji wyjścia używająckonwertuje dane wyjściowe za pomocą htmlspecialchars () (domyślnie 1). Czwartąa opcjąa, jeśli jest ustawionya na 1, spowoduje, opakowzapobiegnie zawijanieu i uzapewnić się, że produkcja, że dane wyjściowe pojawią się w jednym wierszu (domyślnie 1).
a month ago
User avatar koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

The $cfg['TempDir'] (%s) is not accessible. phpMyAdmin is not able to cache templates and will be slow because of this.
Katalog $c$Cfg['TempDir'] (%s) nie jest dostępnye. phpMyAdmin nie jest w stanie zapisać szablonów w pamięci podręcznejmoże buforować szablonów i będzie z tego powodu działał powolnoy.
a month ago
User avatar koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

The InnoDB buffer pool has a profound impact on performance for InnoDB tables. Assign all your remaining memory to this buffer. For database servers that use solely InnoDB as storage engine and have no other services (e.g. a web server) running, you may set this as high as 80%% of your available memory. If that is not the case, you need to carefully assess the memory consumption of your other services and non-InnoDB-Tables and set this variable accordingly. If it is set too high, your system will start swapping, which decreases performance significantly. See also <a href="https://www.percona.com/blog/2007/11/03/choosing-innodb_buffer_pool_size/">this article</a>
Pula buforówa InnoDB ma ogromny wpływ na wydajność tabel InnoDB. Przypisz całąwszystkie swoje pozostałąe pamięćci do tego bufora. W przypadkuNa serwerówach baz danych, które używają wyłącznie InnoDB jako silnika pamięci i nie mają uruchomionych żadnych in magazynowania i nie mają innych uruchomionych usług (np. Sserwera WWW), możnaesz ustawić tęo wartość na 80%%ysoko, jako 80%% swojego dostępnej pamięci. Jeśli tak nie jest, musisz dokład to przypadek, trzeba starannie ocenić zużycie pamięci przezswoich inneych usługi i tabele inne niż InnoDB i odpowiednionon-InnoDB-Tables i ustawić tę zmienną odpowiednio. Jeśli jest ustawiony zbyt wysokoa, system rozpozacznie zamianę, co znacznie obniżwymieniać, co zmniejsza wydajność znacząco. Zobacz takżeż <a href="https://www.mysqlperformanceblog.compercona.com/blog/2007/11/03/choosing-innodb_buffer_pool_size/">ten artykuł</a>
a month ago
User avatar koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

It is usually sufficient to set {innodb_log_file_size} to 25%% of the size of {innodb_buffer_pool_size}. A very big {innodb_log_file_size} slows down the recovery time after a database crash considerably. See also <a href="https://www.percona.com/blog/2006/07/03/choosing-proper-innodb_log_file_size/">this Article</a>. You need to shutdown the server, remove the InnoDB log files, set the new value in my.cnf, start the server, then check the error logs if everything went fine. See also <a href="https://mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-innodblogfilesize-proper-way.html">this blog entry</a>
ZazwyczajTo zwykle wystarczy ustawić {innodb_log_file_size} na 25%% o wielkości {innodb_buffer_pool_size}. Bardzo duży {innodb_log_file_size}znacznie spowalnia czas odzyskiwania po awarii bazy danych znacznie. Zobacz takżeż <a href="https://www.percona.com/blog/2006/07/03/choosing-proper-innodb_log_file_size/">ten artykuł</a>. Musisz zamknąwyłączyć serwer, należy usunąć pliki InnoDB dziennika InnoDB, ustaw nową wartość w my.cnf, uruchomić serwer, a następnie sprawdzić dziennikilogi o błędówach, jeśli wszystko poszło dobrze. Zobacz takżeż <a href="https://mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-innodblogfilesize-proper-way.html">ten wpis na blogua</a>
a month ago
User avatar koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

%1$sGZip compression and decompression%2$s requires functions (%3$s) which are unavailable on this system.
%sKompresja Gzip i dekompresja% %1$sGZip%2$s wymaga funkcji (%3$s), która nie jest e są niedostępnae w tym systemie.
a month ago
User avatar koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

%1$sBzip2 compression and decompression%2$s requires functions (%3$s) which are unavailable on this system.
%sKompresja bzip2 i dekompresja% %1$sBzip2%2$s wymaga funkcji (%3$s), która nie jest e są niedostępnae w tym systemie.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,309 22,025 137,414
Translated 99% 3,287 21,822 135,825
Needs editing 0% 22 203 1,589
Failing checks 0% 25 170 1,287

Last activity

Last change Aug. 26, 2020, 12:02 a.m.
Last author Kozioł Marcin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity