View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch QA_4_9
Last remote commit Translated using Weblate (Czech) 050e0778d6
User avatar petrduda authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/4-9/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/nl.po
User avatar dingo13

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Dutch

The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)
Het aantal joins zonder sleutels dat na elke rij controleert op het gebruik van een sleutel. (Indiens dit geen 0 is,dan is het aan te raden om het gebruik van indexen te controleren.)
a month ago
User avatar dingo13

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Dutch

The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.
Het aantal fysieke leesoperaties van een sleutelblok van schrijf. Indien ks Key_reads groot is,dan is de waarde van key_buffer_size mogelijk te laag. De cache miss rate kan worden berekend met Key_reads/Key_read_requests.
a month ago
User avatar dingo13

New translation

phpMyAdmin / 4.9Dutch

You are using the external transformation command line options field, which has been deprecated for security reasons. Add all command line options directly to the definition in %s.
Je gebruikt het externe transformatie opdrachtregel optie veld, wat afgeraden wordt vanwege beveiligingsredenen. Voeg alle opdrachtregelopties toe aan de definitie in %s.
a month ago
User avatar dingo13

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Dutch

LINUX ONLY: Launches an external application and feeds it the column data via standard input. Returns the standard output of the application. The default is Tidy, to pretty-print HTML code. For security reasons, you have to manually edit the file libraries/classes/Plugins/Transformations/Abs/ExternalTransformationsPlugin.php and list the tools you want to make available. The first option is then the number of the program you want to use. The second option should be blank for historical reasons. The third option, if set to 1, will convert the output using htmlspecialchars() (Default 1). The fourth option, if set to 1, will prevent wrapping and ensure that the output appears all on one line (Default 1).
ALLEEN LINUX: Start een externe applicatie op en voedt de kolomdata via standaard invoer. Geeft standaard uitvoer van de applicatie terug. Standaard is Tidy, om nette HTML-code te tonen. Om veiligheidsredenen zult u handmatig het bestand libraries/classes/Plugins/Transformations/Output/Text_Plain_ExternalAbs/ExternalTransformationsPlugin.php moeten aanpassen en in de lijst de tools selecteren die u beschikbaar wil maken. De eerste optie is het nummer van het programma dat u wilt gebruiken, d. De tweede optie zijn de parameters voor dit programmamoet leeg blijven om historische redenen. De derde parameter, wanneer ingesteld op 1, zal de output omzetten door middel van htmlspecialchars() (Standaardwaarde is 1). Een vierde parameter, wanneer ingesteld als 1 zal NOWRAP aan de inhoudscel toevoegen, zodat de gehele uitvoer getoond zal worden op 1 regel (Standaardwaarde is 1).
a month ago
User avatar dingo13

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Dutch

Select a column which can be split into more than one (on select of 'no such column', it'll move to next step).
Selecteer een kolom die opgesplitst kan worden in meer dan één kolom (wanneerordt 'geen dergelijke kolom' geselecteerd wordt,dan wordt er overgeschakeld naar de volgende stap).
a month ago
User avatar dingo13

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Dutch

There is an issue with your request.
Er zijn teveel JOINS zonder indexenis een probleem met je vraag.
a month ago
User avatar dingo13

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Dutch

The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.
Het aantal samenvoegings-ronden dat het sorteeralgoritme heeft moeten uitvoeren. Indiens deze waarde hoog is,dan is het een optie om de systeemvariabele sort_buffer_size te vergroten.
a month ago
User avatar dingo13

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Dutch

The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)
Het aantal joins zonder sleutel,s dat na elke rij controleert op het gebruik van een sleutel. (Indien dit geen 0 is, is het aan te raden om het gebruik van indexen te controleren.)
a month ago
User avatar dingo13

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Dutch

The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.
Het aantal fysieke leesoperaties van een sleutelblok van schrijf. Indien key_reads groot is, is de waarde van key_buffer_size mogelijk te laag. De cache miss rate kan worden berekend met Key_reads / /Key_read_requests.
a month ago
User avatar None

New strings to translate

phpMyAdmin / 4.9Dutch

New strings to translate a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,309 22,025 137,414
Translated 100% 3,309 22,025 137,414
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 2 49 283

Last activity

Last change Aug. 20, 2020, 12:10 a.m.
Last author dingo thirteen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity