Project Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators https://www.phpmyadmin.net/translate/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license GPL-2.0+
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch QA_4_7 a5e473267b
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/4-7/
Translation file po/vi.po
When User Action Translation
10 days ago None Resource update phpMyAdmin/4.7 - Vietnamese
10 days ago Michal Čihař Committed changes phpMyAdmin/4.7 - Vietnamese
10 days ago Michal Čihař New translation phpMyAdmin/4.7 - Vietnamese
Tên này giốKhông tênhể bsano đầchép cơ sở dữ liệu mà, đâu có đổvới tên đnhư c đâuũ. Hãy đổi tên khác đi và thử lại.
a month ago None Resource update phpMyAdmin/4.7 - Vietnamese
a month ago None Committed changes phpMyAdmin/4.7 - Vietnamese
a month ago Dao Nguyen New translation phpMyAdmin/4.7 - Vietnamese
Giá trị này phải được kiểm tra kép để đảm bảo rằng thư mục này không phải được truy cập rộng rãi hoặc có quyền đọc hoặc quyền sửa bởi người dùng khác trên máy chủ của bạn.
a month ago Dao Nguyen New translation phpMyAdmin/4.7 - Vietnamese
%sTùy chọn%s này nên được vô hiệu vì nó cho phép kẻ tấn công mạnh mẽ đăng nhập vào bất kỳ máy chủ MySQL. Nếu bạn cảm thấy điều này là cần thiết, hãy sử dụng %shạn chế đăng nhập vào máy chủ MySQL%s hoặc %sdanh sách proxy đáng tin cậy%s. Tuy nhiên, bảo vệ dựa trên IP với danh sách proxy đáng tin cậy có thể không đáng tin nếu IP của bạn thuộc về một ISP ở đó hàng ngàn người dùng, kể cả bạn, đều được kết nối.
a month ago Dao Nguyen New translation phpMyAdmin/4.7 - Vietnamese
Bật nén [a@https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip]gzip[/a] dành cho các thao tác nhập và xuất dữ liệu.
a month ago Dao Nguyen New translation phpMyAdmin/4.7 - Vietnamese
Tên người dùng để xác thực với proxy. Theo mặc định, không xác thực được thực hiện. Nếu tên người dùng được cung cấp, việc chứng thực cơ bản sẽ được thực hiện. Không có loại chứng thực khác hiện đang được hỗ trợ.
a month ago Dao Nguyen New translation phpMyAdmin/4.7 - Vietnamese
Url của proxy được sử dụng khi lấy thông tin về phiên bản mới nhất của phpMyAdmin hoặc khi gửi báo cáo lỗi. Bạn cần điều này nếu máy chủ nơi phpMyAdmin được cài đặt không có quyền truy cập trực tiếp vào internet. Định dạng là: "hostname: portnumber".
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 3208 21349
Translated 85.9% 2757 13587
Review 2.8% 93
Failing check 2.5% 82

Last activity

Last change Feb. 12, 2018, 4:19 p.m.
Last author Michal Čihař

Activity in last 30 days

Activity in last year