Translation Information

Project website debian-handbook.info
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit pt-BR: Translated using Weblate. 5d9e19d7
User avatar pere authored 4 weeks ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask */92_short-remedial-course.po
Translation file sv-SE/92_short-remedial-course.po
New strings to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Handbook / 92_short-remedial-courseSwedish

the <emphasis>libpng</emphasis> library, thatwhich allows loading, interpreting and saving images in the PNG format.
3 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Handbook / 92_short-remedial-courseSwedish

These programs have a <literal>-v</literal> option, that lists much more detailed (but usually not necessary) information. Finally, the <command>lsdev</command> command (in the <emphasis role="pkg">procinfo</emphasis> package) lists communication resources used by devices.
3 months ago
There are many filesystem formats, corresponding to many ways of physically storing data on disks. The most widely known are <emphasis>ext3</emphasis> and <emphasis>ext4</emphasis>, but others exist. For instance, <emphasis>vfat</emphasis> is the system that was historically used by DOS and Windows operating systems, which allows using hard disks under Debian as well as under Windows. In any case, a filesystem must be prepared on a disk before it can be mounted and this operation is known as “formatting”. Commands such as <command>mkfs.ext3</command> (where <command>mkfs</command> stands for <emphasis>MaKe FileSystem</emphasis>) handle formatting. These commands require, as a parameter, a device file representing the partition to be formatted (for instance, <filename>/dev/sda1</filename>). This operation is destructive and should only be run once, except if one deliberately wishes to wipe a filesystem and start afresh.
Det finns flera filsystemsformat, vilket motsvaras av att det finns många sätt att fysiskt lagra data på diskar. De mest kända är <emphasis>ext2</emphasis>, <emphasis>ext3</emphasis> och <emphasis>ext4</emphasis>, men andra finns också. Till exempel så användes filsystemet <emphasis>vfat</emphasis> historiskt av operativsystemen DOS och Windows, vilket tillåter att hårddiskar kan fungera under Debian såväl som under Windows. Oavsett vilket så måste filsystem förberedas på en disk innan de kan monteras och denna operation kallas ”formatering”. Kommandon så som <command>mkfs.ext3</command> (där <command>mkfs</command> står för <emphasis>MaKe FileSystem</emphasis> (skapa filsystem)) hanterar formatering. Dessa kommandon kräver, som en parameter, en enhetsfil som representerar den partition som ska formateras (till exempel <filename>/dev/sda1</filename>). Denna operation är destruktiv och bör endast köras en gång, förutom om man avsiktligen vill rensa ett filsystem och börja om från början.
3 months ago
Most new computers will boot in UEFI mode by default, but usually they also support BIOS booting alongside for backwards compatibility with operating systems that are not ready to exploit UEFI.
UEFI är relativt nyutvecklat. De flesta nya datorer har stöd för UEFI-uppstart som standard, men de har också stöd för BIOS-uppstart för bakåtkompatibilitet med operativsystem som inte är redo att utnyttja UEFI.
3 months ago
A command-line environment can be run from the graphical desktop, by an application known as a “terminal”. In GNOME, you can start it from the “Activities” overview (that you get when you move the mouse in the top-left corner of the screen) by typing the first letters of the application name. In Plasma, you will find it in the <menuchoice><guimenu>K</guimenu> <guisubmenu>Applications</guisubmenu> <guisubmenu>System</guisubmenu></menuchoice> menu.
En kommandoradsmiljö kan köras från det grafiska skrivbordet, via ett program känt som en ”terminal”. I GNOME kan du starta den från översiktsvyn ”Aktiviteter” (som du får tag i när du flyttar musen upp i övre vänstra hörnet av skärmen) genom att skriva de första tecknen i programnamnet. I KDEPlasma, hittar du den i menyn <menuchoice><guimenu>K</guimenu><guisubmenu>Program</guisubmenu><guisubmenu>System</guisubmenu></menuchoice>.
3 months ago
Some programs also use multiple configuration files organized in one directory (for instance, <filename>~/.ssh/</filename>). Some applications (such as Firefox) also use their directory to store a cache of downloaded data. This means that those directories can end up using a lot of disk space.
Vissa program använder också multipla konfigurationsfiler organiserade i en katalog (t.ex. <filename>~/.ssh/</filename>). Vissa program (så som webbläsaren IceweaselFirefox) använder också sin katalog för att spara en cache av hämtad data. Detta innebär att dessa kataloger kan komma att använda en stor mängd diskutrymme.
3 months ago
<filename>/run/</filename>: volatile runtime data that does not persist across reboots;
<filename>/run/</filename>: flyktig körtidsdata som inte består mellan omstarter;
3 months ago
<filename>/run/</filename>: volatile runtime data that does not persist across reboots;
<filename>/run/</filename>: flyktig körtidsdata som inte består mellan omstarter (ännu inte inkluderad i FHS);
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 186 5,909 44,686
Translated 96% 180 5,679 42,969
Needs editing 2% 5 175 1,294
Failing checks 2% 4 225 2,027

Last activity

Last change Aug. 20, 2020, 10:35 a.m.
Last author Luna Jernberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity