Translation Information

Project website debian-handbook.info
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit pt-BR: Translated using Weblate. 5d9e19d7
User avatar pere authored a month ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask */90_derivative-distributions.po
Translation file sv-SE/90_derivative-distributions.po
The Distrowatch website references a huge number of Linux distributions, many of which are based on Debian. Browsing this site is a great way to get a sense of the diversity in the free software world. <ulink type="block" url="https://distrowatch.com" />
Webbplatsen DistroWatch har referenser till ett stort antal Linux-distributioner, varav många är baserade på Debian. Att bläddra runt på denna webbplats är ett bra sätt att få en känsla för mångfalden i världen för Ffri Pprogramvara.<ulink type="block" url="https://distrowatch.com" />
3 months ago
Raspbian is a rebuild of Debian optimized for the popular (and inexpensive) Raspberry Pi family of single-board computers. The hardware for that platform is more powerful than what the Debian <emphasis role="architecture">armel</emphasis> architecture can take advantage of, but lacks some features that would be required for <emphasis role="architecture">armhf</emphasis>; so Raspbian is a kind of intermediary, rebuilt specifically for that hardware and including patches targeting this computer only. <ulink type="block" url="https://raspbian.org" />
Raspbian är ett ombygge av Debian optimeratd för den populära (och billiga) enkortsdatorfamiljen Raspberry Pi. Hårdvaran för den plattformen är kraftfullare än Debian <emphasis role="architecture">armel</emphasis>-arkitekturen drar nytta av, men saknar vissa funktioner som skulle krävas för <emphasis role="architecture">armhf</emphasis>; så Raspbian är ett slags mellansteg, ombyggt specifikt för den hårdvaran och inkluderar programfixar som endast har denna dator som mål. <ulink type="block" url="https://raspbian.org" />
3 months ago
DoudouLinux targets young children (starting from 2 years old). To achieve this goal, it provides a heavily customized graphical interface (based on LXDE) and comes with many games and educative applications. Internet access is filtered to prevent children from visiting problematic websites. Advertisements are blocked. The goal is that parents should be free to let their children use their computer once booted into DoudouLinux. And children should love using DoudouLinux, just like they enjoy their gaming console. <ulink type="block" url="https://www.doudoulinux.org" />
DoudouLinux målgrupp är unga barn (med början vid två års ålder). För att uppnå detta mål tillhandahåller detn ett starkt anpassat grafiskt gränssnitt (baserat på LXDE) och många spel och inlärningsprogram följer med. Internetåtkomst filtreras för att förhindra barn från att besöka problematiska webbsidor. Reklam blockeras. Målet är att föräldrar ska känna sig bekväma med att låta sina barn använda datorn när den startar DoudouLinux, samt att barn ska älska att använda DoudoudLinux, precis som de tycker om sin spelkonsol.<ulink type="block" url="https://www.doudoulinux.org" />
3 months ago
Note that Knoppix also provides an installer: you can first try the distribution as a live CD, then install it on a hard-disk to get better performance. <ulink type="block" url="https://www.knopper.net/knoppix/index-en.html" />
Notera att Knoppix också tillhandahåller ett installationsprogram: du kan först prova distributionen som en LliveCD, och sedan installera den på en hårddisk för att få bättre prestanda.<ulink type="block" url="https://www.knopper.net/knoppix/index-en.html" />
3 months ago
Combining this CD-ROM to a USB stick allows carrying your files with you, and to work on any computer without leaving a trace — remember that the distribution doesn't use the hard-disk at all. Knoppix uses LXDE (a lightweight graphical desktop) by default, but the DVD version also includes GNOME and Plasma. Many other distributions provide other combinations of desktops and software. This is, in part, made possible thanks to the <emphasis role="pkg">live-build</emphasis> Debian package that makes it relatively easy to create a live CD. <ulink type="block" url="https://live-team.pages.debian.net/live-manual/" />
Att kombinera denna CD-ROM med en USB-sticka låter dig bära filer med dig och att arbeta på vilken dator som helst utan att lämna ett spår — kom ihåg att distributionen inte använder hårddisken alls. Knoppix använder som standard LXDE (ett lättviktigt grafiskt skrivbord), men DVD-versionen inkluderar också GNOME och KDEPlasma. Många andra distributioner tillhandahåller andra kombinationer av skrivbord och programvara. Detta möjliggörs, till viss del, tack vare Debian-paketet <emphasis role="pkg">live-build</emphasis> som gör det relativt enkelt att skapa en LliveCD. <ulink type="block" url="https://live.debian.net-team.pages.debian.net/live-manual/" />
3 months ago
The Knoppix distribution barely needs an introduction. It was the first popular distribution to provide a <emphasis>live CD</emphasis>; in other words, a bootable CD-ROM that runs a turn-key Linux system with no requirement for a hard-disk — any system already installed on the machine will be left untouched. Automatic detection of available devices allows this distribution to work in most hardware configurations. The CD-ROM includes almost 2 GB of (compressed) software, and the DVD-ROM version has even more.
Knoppix-distributionen behöver knappast en introduktion. Det var den första populära distributionen som tillhandahöll en <emphasis>LliveCD</emphasis>; med andra ord, en startbar CD-ROM som kör ett nyckelfärdigt Linux-system utan krav på en hårddisk — de system som redan finns installerade på maskinen lämnas orörda. Automatiskt detektering av tillgängliga enheter låter denna distributionen fungera i det flesta hårdvarukonfigurationer. CD-ROM:en inkluderar nästan 2 GB av (komprimerad) programvara och DVD-ROM-versionen har ännu mer.
3 months ago
So far, Ubuntu has managed to keep this release rhythm. They also publish <emphasis>Long Term Support</emphasis> (LTS) releases, with a 5-year maintenance promise. As of June 2019, the current LTS version is version 18.04, nicknamed Bionic Beaver. The last non-LTS version is version 19.04, nicknamed Disco Dingo. Version numbers describe the release date: 19.04, for example, was released in April 2019.
Så här långt har Ubuntu lyckats hålla sin versionsrytm. De publicerar också <emphasis>Långtidsstöds</emphasis>-versioner (LTS), med ett löfte om fem års underhåll. Från och med aprilJuni 20159 är den aktuella LTS-versionen 148.04, med smeknamnet Utopic Unicorn (Utopisk enhörning)Bionic Beaver. Den senaste icke-LTS-versionen är 159.04, med smeknamnet Vivid Vervet (Livfull markatta)Disco Dingo. Versionsnumren beskriver publiceringsdatum: till exempel publicerades 159.04 i april 20159.
3 months ago
These objectives necessarily involve a reduction in scope; Ubuntu focuses on a smaller number of packages than Debian, and relies primarily on the GNOME desktop (although there are Ubuntu derivatives that come with other desktop environments). Everything is internationalized and made available in a great many languages.
Dessa mål medför nödvändigtvis en minskning av omfattningen; Ubuntu fokuserar på ett mindre antal paket än Debian och förlitar sig primärt på GNOME-skrivbordet (även om ett officielltdet finns Ubuntu-derivat, kallat ”Kubuntu”, förlisom kommer med dom flestar sig på KDEkrivbordsmiljöer). Allting är internationaliserat och görs tillgängligt på många språk.
3 months ago
Ubuntu made quite a splash when it came on the free software scene, and for good reason: Canonical Ltd., the company that created this distribution, started by hiring thirty-odd Debian developers and publicly stating the far-reaching objective of providing a distribution for the general public with a new release twice a year. They also committed to maintaining each version for a year and a half.
Ubuntu slog ner som en bomb när den lanserades på scenen för Ffri Pprogramvara, och av en god anledning: Canonical Ltd., företaget som skapade denna distribution, började anställda omkring trettio Debian-utvecklare och uppgav publikt det långtgående målet att tillhandahålla en distribution för allmänheten med en ny version två gånger per år. De åtog sig också att underhålla varje version under ett och ett halvt år.
3 months ago
The search form can help track down a distribution based on its ancestry. In June 2019, selecting Debian led to 127 active distributions! <ulink type="block" url="https://distrowatch.com/search.php" />
Sökformuläret kan hjälpa till att spåra upp en distribution baserade på dess förfäder. I marsJuni 2015 ledde ett val av Debian till 13127 aktiva distributioner!<ulink type="block" url="https://distrowatch.com/search.php" />
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 75 1,554 11,832
Translated 93% 70 1,379 10,478
Needs editing 4% 3 105 730
Failing checks 9% 7 113 840

Last activity

Last change Aug. 20, 2020, 10:43 a.m.
Last author Luna Jernberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity