Translation status

635 Strings 100% Translate
15,390 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
70_conclusion This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
15_debian-packaging This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 11
Author_Group This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
92_short-remedial-course This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
12_advanced-administration Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 26
Revision_History This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
13_workstation This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 28
06_apt This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 65
01_the-debian-project This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
10_network-infrastructure This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 19
99_website This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 2 1
14_security This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 9 2
00b_foreword This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
90_derivative-distributions This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
07_solving-problems This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
03_existing-setup This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
99_backcover This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
05_packaging-system This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
02_case-study This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
11_network-services This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 99% 7 359 160 1
Book_Info This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
09_unix-services This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
00a_preface This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
04_installation This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Update strings that I need for the website 8a8558f7
User avatar rhertzog authored 10 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/08_basic-configuration.po
Translation file nb-NO/08_basic-configuration.po
For the file content, conversion procedures are more complex due to the vast variety of existing file formats. Some file formats include encoding information that facilitates the tasks of the software used to treat them; it is sufficient, then, to open these files and re-save them specifying UTF-8 encoding. In other cases, you have to specify the original encoding (ISO-8859-1 or “Western”, or ISO-8859-15 or “Western (Euro)”, according to the formulations) when opening the file.
For filinnholdet er konverteringsprosedyrer mer kompliserte på grunn av det enorme utvalg av eksisterende filformater. Noen filformater inkluderer kodeingsinformasjon som forenkler oppgavene for programvaren som brukes til å behandle dem. Da er det tilstrekkelig å åpne disse filene, og lagre dem igjen, og spesifisere UTF-8-koding. I andre tilfelle må du spesifisere den originale kodingen (ISO-8859-1, eller «Western», eller ISO-8859-15, eller «Western (Euro)», i henhold til formuleringene) når du åpner filen.
11 days ago
If Network Manager is not installed, then the installer will configure <emphasis role="pkg">ifupdown</emphasis> by creating the <filename>/etc/network/interfaces</filename> file. A line starting with <literal>auto</literal> gives a list of interfaces to be automatically configured on boot by the <literal>networking</literal> service. When there are many interfaces, it is good practice to keep the configuration in different files inside <filename>/etc/network/interfaces.d/</filename>.
Hvis Network Manager ikke er installert, setter installasjonsprogrammet opp <emphasis role="pkg">ifupdown</emphasis> ved å opprette filen <filename>/etc/network/interfaces</filename>. En linje som starter med <literal>auto</literal> gir en liste over grensesnitt som skal konfigureressettes opp automatisk ved oppstart av tjenesten <literal>networking</literal>. Når det er mange grensesnitt, er det god praksis å ta vare på oppsettet i forskjellige filer i <filename>/etc/network/interfaces.d/</filename>.
11 days ago
As a package recommended by <emphasis role="pkg">cups-daemon</emphasis>, <emphasis role="pkg">cups-browsed</emphasis> will be on the system and networked print queues, and modern printers can be automatically discovered and set up from their DNS-SD broadcasts (Bonjour). USB printers will have to be set up manually as described in the next paragraph.
Ettersom en pakke anbefalt av <emphasis role="pkg">cups-daemon</emphasis>, <emphasis role="pkg">cups-browsed</emphasis> vil være på systemet og skrive ut køene i nettetverket. Moderne skrivere kan oppdages automatisk og settes opp fra sine DNS-SD-sendinger (Bonjour). USB-skrivere må konfigureressettes opp manuelt som beskrevet i neste avsnitt.
11 days ago
DHCP configuration for a wireless interface
DHCP-konfigurasjonoppsett for et trådløst grensesnitt
11 days ago
<emphasis>ifupdown</emphasis> is able to manage wireless interfaces but it needs the help of the <emphasis role="pkg">wpasupplicant</emphasis> package which provides the required integration between <emphasis>ifupdown</emphasis> and the <command>wpa_supplicant</command> command used to configure the wireless interfaces (when using WPA/WPA2 encryption). The usual entry in <filename>/etc/network/interfaces</filename> needs to be extended with two supplementary parameters to specify the name of the wireless network (aka its SSID) and the <emphasis>Pre-Shared Key</emphasis> (PSK).
<emphasis>ifupdown</emphasis> kan administrere trådløse grensesnitt, men den trenger hjelp av <emphasis role="pkg">wpasupplicant</emphasis>-pakken som gir den nødvendige integrasjonen mellom <emphasis>ifupdown</emphasis> og <command>wpa_supplicant</command>-kommandoen som brukes til å konfigureresette opp de trådløse grensesnittene (når du bruker WPA / WPA2-kryptering). Den vanlige oppføringen i <filename>/etc/network/interfaces</filename> må utvides med to tilleggsparametere for å spesifisere navnet på det trådløse nettverket, (også kalt SSID) og <emphasis>Pre-Shared Key</emphasis> (PSK).
11 days ago
Getting wireless network cards to work can be a bit more challenging. First of all, they often require the installation of proprietary firmwares which are not installed by default in Debian. Then wireless networks rely on cryptography to restrict access to authorized users only, this implies storing some secret key in the network configuration. Let's tackle those topics one by one.
Å få trådløse nettverkskort til å fungere kan være litt mer utfordrende. Først av alt krever de ofte installasjon av proprietære fastprogrammer som ikke er installert som standard i Debian. Da er trådløse nettverk avhengige av kryptografi for å begrense tilgangen bare til autoriserte brukere. Det innebærer å lagre en eller annen hemmelig nøkkel i nettverkskonfigurasjonenoppsettet. La oss takle disse temaene et etter et.
11 days ago
In a server context, <emphasis role="pkg">ifupdown</emphasis> is thus the network configuration tool that you usually get. That is why we will cover it in the next sections.
I en tjenerkontekst, er <emphasis role="pkg">ifupdown</emphasis> nettverksoppsettsverktøyet du vanligvis får. Derfor vil vi omtale det i de neste seksjondelene.
11 days ago
In a server context, <emphasis role="pkg">ifupdown</emphasis> is thus the network configuration tool that you usually get. That is why we will cover it in the next sections.
I en tjenerkontekst, er <emphasis role="pkg">ifupdown</emphasis> nettverkskonfigurasjonoppsettsverktøyet du vanligvis får. Derfor vil vi omtale det i de neste seksjonene.
11 days ago
If Network Manager is not installed, then the installer will configure <emphasis role="pkg">ifupdown</emphasis> by creating the <filename>/etc/network/interfaces</filename> file. A line starting with <literal>auto</literal> gives a list of interfaces to be automatically configured on boot by the <literal>networking</literal> service. When there are many interfaces, it is good practice to keep the configuration in different files inside <filename>/etc/network/interfaces.d/</filename>.
Hvis Network Manager ikke er installert, konfigurersetter installasjonsprogrammet opp <emphasis role="pkg">ifupdown</emphasis> ved å opprette filen <filename>/etc/network/interfaces</filename>. En linje som starter med <literal>auto</literal> gir en liste over grensesnitt som skal konfigureres automatisk ved oppstart av tjenesten <literal>networking</literal>. Når det er mange grensesnitt, er det god praksis å beholde konfigurasjonenta vare på oppsettet i forskjellige filer i <filename>/etc/network/interfaces.d/</filename>.
11 days ago
The network is automatically configured during the initial installation. If Network Manager gets installed (which is generally the case for full desktop installations), then it might be that no configuration is actually required (for example, if you rely on DHCP on a wired connection and have no specific requirements). If a configuration is required (for example, for a WiFi interface), then it will create the appropriate file in <filename>/etc/NetworkManager/system-connections/</filename>.
Nettverket konfigureressettes opp automatisk under den første installasjonen. Hvis Network Manager blir installert (som vanligvis er tilfelle for fulle stasjonære installasjoner), kan det være at det faktisk ikke er nødvendig med noen konfigurasjon oppsett (for eksempel hvis du er avhengig av DHCP på en kablet tilkobling og ikke har noen spesifikke krav). Hvis en konfigurasjont oppsett er nødvendig (for eksempel for et WiFi-grensesnitt), vil den opprette den aktuelle filen i <filename>/etc/NetworkManager/system-connections/</filename>.
11 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 635 15,390 123,013
Translated 100% 635 15,390 123,013
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 23, 2020, 1:08 a.m.
Last author Petter Reinholdtsen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity