Translation status

1,406 Strings 16% Translate
26,503 Words 14%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Audacity manual This component is linked to the Debian Edu Documentation/Bullseye manual repository. GPL-2.0 47% 81 3,089
Bullseye manual GPL-2.0 15% 1,011 19,829 16 31
Rosegarden manual This component is linked to the Debian Edu Documentation/Bullseye manual repository. GPL-2.0 1% 680 8,045 2
ITIL Manual This component is linked to the Debian Edu Documentation/Bullseye manual repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%

Translation Information

Project website https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation
Mailing list for translators debian-edu@lists.debian.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/debian-edu/debian-edu-doc.git
Repository branch weblate
Last remote commit Keep weblate in sync with master a1bb6cd2
User avatar frans.spiesschaert authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-edu-documentation/debian-edu-bullseye/
Filemaskdocumentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.*.po
Translation file documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.pl.po
Connect all components like shown in the <link linkend="Architecture--Network">architecture</link> chapter.
Cele różnych profili są wyjaśnionePołącz wszystkie składniki tak, jak to pokazane jest w rozdziale <link linkend="Architecture--Network">architektura sieciowa</link>.
yesterday
netinst iso images for amd64 or i386
obrazy netinstall CD dla architektur sprzętowych i386 i amd64 iso dla amd64 lub i386
yesterday
Download the installation media for Debian Edu 10+edu0 Codename Buster
Pobierz medium instalacyjne dla Debiana Edu 910+edu0 Nazwa kodowa StretchBuster
yesterday
Be sure to also read the <link linkend="GettingStarted">getting started</link> chapter of this manual, as it explains how to log in for the first time.
NalTrzeba ty koniecznie przeczytać rozdział <link linkend="GettingStarted">wprowadzenie</link> do rozdziału tej instrukcji (ang. manual)rozpoczynający</link> ten podręcznik, ponieważ jest tam wyjaśnione, jak się zalogować po raz pierwszy.
yesterday
In case you already have a router but are unable to configure it as needed (eg because you are not allowed to do so, or for technical reasons), an older computer with two network interfaces can be turned into a gateway between the existing network and the Debian Edu one.
W przypadku, gdy maszjest już router, ale nie możeszna go skonfigurować tak, jak to jest potrzebne (lubnależy zrobić (lub jak jest niedozwolone z powodów technicznych), to systarszy komputemr z dwoma interfejsami sieciowymi powinienmoże być przekształcony w bramę — jeśli jest zainstalowany profilpomiędzy istniejącą siecią a siecią Debiana Edu 'Minimal'.
yesterday
You can have a lot of LTSP servers on the main network; two different subnets are preconfigured (DNS, DHCP) in LDAP, more can be added.
W głównej sieci można miee być wiele serwerów LTSP; dwie różne podsieci są wstępnie skonfigurowane w LDAP (DNS, DHCP), więcej można też ich więcej dodać.
yesterday
combined main server + LTSP server: 70 GiB (plus additional space for user accounts).
kombinacja: serwer główny + serwer LTSP: 70 GB. W przypadku (oraz dodatkowa przestrzeniń dyskowej na serwerze głównym, jak zwykle: "im więcej, tym lepiej"a dla kont użytkowników).
yesterday
Thin clients with only 256 MiB RAM and 400 MHz are possible, though more RAM and faster processors are recommended.
Możliwe są cienkie klienty z 64 MB pamięciposiadające tylko 256 MB RAM iz procesory 32-bitowe z szybkością taktowania 133em pracującym z częstotliwością 400 MHz, chociaż zalecanea jest 256 MB lub więcej pamięciwiększa ilość RAM i szybsze procesory.
yesterday
At least 12 GiB RAM for 30 thin clients and 20 GiB RAM for 50-60 thin clients are recommended for the main and LTSP server profiles.
Dla profilu serwera głównego i profili serwera LTSP zalecane jest przynajmniej 12 GB RAM dla 30 cienkich klientów, i 420 GB RAM dla 50-60 cienkich klientów.
yesterday
Currently there are two kinds of installation media images: netinst and BD. Both images can also be booted from USB sticks.
Obecnie dostępne są dwa rodzaje obrazów nośników instalacyjnych: netinstall (CD) i napęd flash USB ( i BD). Oba obrazy mogą być również uruchamiane z pamięci USB.
yesterday
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,406 26,503 193,996
Translated 16% 233 3,894 26,414
Needs editing 5% 74 180 3,190
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 12, 2020, 7:54 a.m.
Last author Stanisław Krukowski

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity