When User Action Detail Object
a month ago none New string to translate bookworm/bookworm - Vietnamese
a month ago none Resource update bookworm/bookworm - Vietnamese
2 months ago none Resource update bookworm/bookworm - Vietnamese
2 months ago babluboy Resource update bookworm/bookworm - Vietnamese
2 months ago none Committed changes bookworm/bookworm - Vietnamese
2 months ago vunhan New translation bookworm/bookworm - Vietnamese
Tìm trong sách này...
2 months ago vunhan New translation bookworm/bookworm - Vietnamese
Nghĩa của từ
2 months ago vunhan New translation bookworm/bookworm - Vietnamese
Không có đánh dấu trang tại BBB, bấm vào biểu tượng đánh dấu trang trên thanh tiêu đề để đánh dấu trang này
2 months ago vunhan New translation bookworm/bookworm - Vietnamese
Bấm vào đường dẫn để chuyển đến phần được đánh dấu
2 months ago vunhan New translation bookworm/bookworm - Vietnamese
Đánh dấu trang
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 136 691
Translated 50.7% 69 257
Needs editing 8.1% 11
Failing check 2.2% 3

Last activity

Last change Feb. 21, 2019, 4:21 a.m.
Last author Vu Nhan

Activity in last 30 days

Activity in last year