Project Translated Words Review Checks Suggestions
Bookmarks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Downloads
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Feed
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Detail Object
6 days ago Hoa Nguyen Resource update SkyTube/Feed - Vietnamese
6 days ago Hoa Nguyen Committed changes SkyTube/Feed - Vietnamese
6 days ago Hoa Nguyen Committed changes SkyTube/Downloads - Vietnamese
6 days ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Không thể tải xuống tệp tin vì bộ nhớ ngoài không sẵn có.
6 days ago Hoa Nguyen Translation completed SkyTube/Downloads - Vietnamese
6 days ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Tải xuống cho video này không tìm thấy. Đang chơi từ xa.
6 days ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Tải xuống video đã bị khóa vì bạn đang không sử dụng Wi-Fi.
Để mở khóa, vui lòng đi tới Sở thích > Khác và chọn "Cho phép tải xuống trên Mạng di động"
6 days ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Bạn chưa tải xuống video nào.
Khi bạn tải xuống, chúng sẽ hiện lên ở đây.
6 days ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
'%s' đã tải xuống.
6 days ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Xóa Tải xuống
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year