Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
4.9 83.3% 61.6% 4.6% 3.4% 0.2% 0.1% Translate
Debian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Development 81.8% 60.5% 6.1% 3.4% 0.5% 0.1% Translate
SQL parser 93.2% 93.4% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators https://www.phpmyadmin.net/translate/
Translation license GPL-2.0+, GPL-3.0+
Number of strings 686444
Number of words 5276736
Number of languages 89
Number of source strings 9220
Number of source words 79739
When User Action Detail Object
5 days ago None Suggestion added phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Đang chép gặp lỗi!
5 days ago None Suggestion added phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Sao chép thành công!
5 days ago None Suggestion added phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Bạn cũng có thể sửa phần lớn các giá trị<br>bằng cách bấm chuột trực tiếp vào chúng.
5 days ago None Suggestion added phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Bạn cũng có thể sửa phần lớn các giá trị<br>bằng cách bấm đúp chuột trực tiếp vào chúng.
5 days ago None Suggestion added phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Bấm vào mũi tên chỉ xuống<br> để bật/tắt tính khả kiến của cột.
5 days ago None Suggestion added phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Shift+Click để thêm cột này vào mệnh đề ORDER BY hoặc để bật/tắt ASC/DESC.<br>- Ctrl+Click hay Alt+Click (Mac: Shift+Option+Click) để xóa cột khỏi mệnh đề ORDER BY
5 days ago None Suggestion added phpMyAdmin/Development - Vietnamese
giá trị/Truy vấn còn còn trống
5 days ago None Suggestion added phpMyAdmin/4.9 - Vietnamese
giá trị/Truy vấn còn còn trống
5 days ago None Suggestion added phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Thao tác này có thể thay đổi định nghĩa một số cột.<br>Bạn có chắc muốn tiếp tục không?
5 days ago None Suggestion added phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Chưa có thủ tục nào được xuất ra. Các đặc quyền cần thiết có lẽ còn thiếu.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year