Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Strings 84.8% 85.2% 0.0% 3.0% 0.0% 2.0% Translate
Project website https://github.com/qqq3/good-weather
Translation license GPL-3.0+
Number of strings 3099
Number of words 6734
Number of characters 41608
Number of languages 31
Number of source strings 129
Number of source words 254
Number of source characters 1738
When User Action Detail Object
2 years ago None Committed changes Good Weather/Strings - Vietnamese
2 years ago tinhdk New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Xin vui lòng khởi động lại ứng dụng để áp dụng cài đặt mới
2 years ago tinhdk New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Bạn phải cấp quyền truy cập địa điểm
2 years ago tinhdk New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Vị trí cho phép đã được cấp
2 years ago tinhdk New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Quyền không được cấp !
2 years ago tinhdk New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Bật ví trí để xác định thành phố hiện tại
2 years ago tinhdk New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Biểu tượng thời tiết hiện tại
2 years ago tinhdk New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Tuyết
2 years ago tinhdk New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Mưa
2 years ago tinhdk New translation Good Weather/Strings - Vietnamese
Gió
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year