Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translation CC-BY-ND-4.0 Translate
Project website https://gitlab.com/pin-no/rms-personal-data-safe
Translation license CC-BY-ND-4.0 Translation
Number of strings 21
Number of words 928
Number of characters 6,202
None

Committed changes

RMS: Personal Data Safe / TranslationTurkish

Committed changes 6 months ago
Copyright 2018 Richard Stallman. Released under [Creative Commons Attribution NoDerivatives License 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/). The original English version was published in [The Guardian](https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-surveillance) 2018-04-03.
Copyright 2018 Richard Stallman. [Creative Commons Attribution NoDerivatives License 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/) lisansı altında yayımlanmıştır. Orjinal İngilizce versiyonu [The Guardian](https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-surveillance) adresinde yayımlanmıştır. 2018-04-03.
6 months ago
Richard Stallman is president of the Free [Software](https://www.theguardian.com/technology/software) Foundation, which launched the development of a free/libre operating system GNU.
Richard Stallman, özgür işletim sistemi GNU'nun geliştirilmesini başlatan, Özgür [Yazılım](https://www.theguardian.com/technology/software) Derneği'nin başkanıdır.
6 months ago
Finally, don’t forget the software in your own computer. If it is the non-free software of Apple, Google or Microsoft, it [spies on you regularly](https://gnu.org/malware/). That’s because it is controlled by a company that won’t hesitate to spy on you. Companies tend to lose their scruples when that is profitable. By contrast, free (libre) software is [controlled by its users](https://gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html). That user community keeps the software honest.
Son olarak, kendi bilgisayarınızdaki yazılımı unutmayın. Eğer Apple, Google ya da Microsoft'un özgür olmayan yazılımı ise, [sizin hakkınızda düzenli olarak casusluk yapmaktadır](https://gnu.org/malware/). Bunun nedeni sizin hakkınızda casusluk yapmaktan çekinmeyecek şirketler tarafından kontrol edilmeleridir. Kar söz konusu olduğunda şirketler ahlaki ilkelerini kaybetme eğilimi göstermektedirler. Tam aksine, özgür yazılım [kullanıcıları tarafından kontrol edilmektedir](https://gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html). Bu kullanıcı topluluğu yazılımın dürüst olarak kalmasını sağlamaktadır.
6 months ago
To restore privacy, we must stop surveillance before it even asks for consent.
Mahremiyeti geri kazanmak için, onay bile istemeden önce gözetlemeye bir son vermeliyiz.
6 months ago
The GDPR makes much of requiring users (in some cases) to give consent for the collection of their data, but that doesn’t do much good. System designers have become expert at manufacturing consent (to repurpose Noam Chomsky’s phrase). Most users consent to a site’s terms without reading them; a company that [required](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) users to trade their first-born child got consent from plenty of users. Then again, when a system is crucial for modern life, like buses and trains, users ignore the terms because refusal of consent is too painful to consider.
GDPR, kullanıcıların (bazı durumlarda) verilerinin toplanmasına onsy vermesini gerektirmektedir, fakat bu pek işe yaramamaktadır. Sistem tasarımcıları onay almakta uzman olmuşlardır (Noam Chomsky’nin ifadesiyle). Çoğu kullanıcı bir sitenin şartlarını okumadan onaylar; kullanıcılardan karşılığında ilk doğan çocuklarını vermelerini [zorunlu kılan](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) bir site birçok kullanıcıdan onay almıştır. Ve aynı şekilde, bir sistem modern hayat için çok önemliyse, otobüsler ve trenler gibi, kullanıcılar şartları görmezden gelmektedir çünkü onay vermemek düşünülmeyecek kadar can sıkıcı olmaktadır.
6 months ago
The EU’s GDPR regulations are well-meaning, but do not go very far. It will not deliver much privacy, because its rules are too lax. They permit collecting any data if it is somehow useful to the system, and it is easy to come up with a way to make any particular data useful for something.
AB'nin GDPR düzenlemeleri iyi niyetlidir, fakat çok fazla ileriye gitmemektedir. Kuralları çok gevşek olduğu için çok fazla mahremiyet sağlamayacaktır. Eğer sisteme bir faydası varsa veri toplamaya izin vermektedir, ve herhangi bir verinin birşeyler için faydalı olması için bir yol bulmak çok kolaydır.
6 months ago
What about security? Such systems in areas where the public are admitted must be designed so they cannot track people. Video cameras should make a local recording that can be checked for the next few weeks if a crime occurs, but should not allow remote viewing without physical collection of the recording. Biometric systems should be designed so they only recognise people on a court-ordered list of suspects, to respect the privacy of the rest of us. An unjust state is more dangerous than terrorism, and too much security encourages an unjust state.
Peki ya güvenlik? Halka açık alanlardaki bu gibi sistemler insanları takip etmeyecek şekilde dizayn edilmelidir. Video kameralar, bir suç meydana gelmesi durumunda geriye dönük birkaç hafta boyunca kontrol edilebilecek yerel kayıtlar yapmalıdır, fakat bu kayıtların fiziksel olarak alınmadan uzaktan görüntülenmesine izin vermemelidir.Biyometrik sistemler, diğer herkesin mahremiyetine saygı göstermesi için, sadece mahkeme emri ile şüpheliler listesindeki insanları teshiş edecek şekilde dizayn edilmelidir. Adaletin olmadığı bir ülke terörizmden daha tehlikelidir, ve çok fazla güvenlik adaletsiz bir ülkeyi teşvik eder.
6 months ago
However, convenient digital payment systems can also protect passengers’ anonymity and privacy. We have already developed one: [GNU Taler](https://taler.net/en/). It is designed to be anonymous for the payer, but payees are always identified. We designed it that way so as not to facilitate tax dodging. All digital payment systems should be required to defend anonymity using this or a similar method.
Buna rağmen, kullanışlı dijital ödeme sistemleri de yolcuların gizliliğini ve mahremiyetini koruyabilir. Biz zaten bir tane geliştirdik:: [GNU Taler](https://taler.net/en/). Ödemeyi yapanın anonim olması için tasarlanmıştır, fakat ödemeyi alanlar her zaman bellidir. Vergi kaçırmaya olanak sağlamaması için bu şekilde dizayn ettik. Bütün dijital ödeme sistemlerin bu ya da benzer bir metodu kullanarak gizliliği koruması zorunlu kılınmalıdır.
6 months ago
Black cabs demonstrate that a system for hiring cars with drivers does not need to identify passengers. Therefore such systems should not be allowed to identify passengers; they should be required to accept privacy-respecting cash from passengers without ever trying to identify them.
Siyah taksiler, sürücülü araç kiralama sistemimin yolcuların kimliğini belirleme ihtiyacı olmadığını ortaya koymaktadır. Bu yüzden bu gibi sistemlerin yolcuların kimliğini belirlemesine izin verilmemelidir; yolculardan kimliklerini belirlemeye çalışmadan mahremiyete saygı duyan nakit para kabul etmeleri zorunlu kılınmalıdır.
6 months ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year