Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations BSD 99% 1 20 None None None Translate
Project website http://mmarchitect.zeropage.cz/
Translation license BSD-3-Clause
Number of strings 1,179
Number of words 6,147
Number of characters 41,625
Number of languages 9
Number of source strings 131
Number of source words 683
Number of source characters 4,625
Resource update a year ago
Committed changes a year ago
Copyright (c) 2011-2017, Ondřej Tůma
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej,
z modyfikacjami lub bez, są dozwolone, o ile spełnione są
następujące warunki:
1. W przypadku redystrybucji kodu źródłowego należy zachować powyższą
informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie.
2. Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację
o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie w pliku
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Ani nazwa uniwersytetu, ani nazwy jego autorów nie mogą być używane
do popierania lub promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania
bez uprzedniej pisemnej zgody.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI
PRAW AUTORSKICH I WSPÓLNIKÓW W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE
("JAK JEST") I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOROZUMIANE G
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED
CJE, W TYM
DOROZUMIANE G
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL
CJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE. W ŻADNYM WYPADKU
WSPÓŁPRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE
, SPECIJAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE
NE, PRZYKŁADOWE
LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI, ZAANGAŻOWANIE ZASTĘPCZYCH
TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ WYKORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW
LUB PRZERWANIE BIZNESU) SPOWODOWANE JEDNAK W JAKIEJKOLWIEK TEORII
ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY W KONTRAKCIE, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ
LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBAŃ LUB W INNY SPOSÓB) WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK
SPOSOBU WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁY
POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD
.
a year ago
Copyright (c) 2011-2017, Ondřej Tůma
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej,
z modyfikacjami lub bez, są dozwolone, o ile spełnione są
następujące warunki:
1. RW przypadku rediystriybutions of source code must retain the above copyright
not
cji kodu źródłowego należy zachować powyższą
informację o prawach autorsk
iceh, this list of conditions and the following disclaimerniniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie.
2. Rediystriybutions in binary form must reproduce the above copyright
not
cja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację
o prawach autorsk
iceh, this list of conditions and the following disclaimer in theniniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie w pliku
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the UAni nazwa univwersity nor the names of its contributors
may be used to endorse or
ytetu, ani nazwy jego autorów nie mogą być używane
do popierania lub
promotewania products derived from this software
without specific prior written permission
któw pochodzących z tego oprogramowania
bez uprzedniej pisemnej zgody
.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
a year ago
Copyright (c) 2011-2017, Ondřej Tůma
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej,
z modyfikacjami lub bez, są dozwolone, o ile spełnione są
następujące warunki:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
a year ago
<b>Mapa</b>
a year ago
Przenoszenie
a year ago
<b>Powtań elemet</b>
a year ago
<b>Rosnąca metoda</b>
a year ago
licznik _gałęzi
a year ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year