Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
LosslessCut MIT 96% 8 25 3
Project website mifi.no/losslesscut
Instructions for translators

To get context, you may need to look at the code

Translation license MIT LosslessCut
Languages 1
Source strings 256
Source words 1,468
Source characters 8,464
Hosted strings 256
Hosted words 1,468
Hosted characters 8,464
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

Instead of video apparently starting at 0, you can offset by a specified value. This only applies to the preview inside LosslessCut and does not modify the file in any way. Useful for viewing/cutting videos according to timecodes)
Zamiast wideo najwyraźniej zaczynającego się od 0, możesz przesunąć o określoną wartość. Dotyczy to tylko podglądu w LosslessCut i nie modyfikuje w żaden sposób pliku. Przydatne do przeglądania/przycinania filmów według kodów czasowych)
a month ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

Tracks
Ścieżki
a month ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

When tracks have different lengths, do you want to make the output file as long as the longest or the shortest track?
Jeśli ścieżki mają różne długości, czy chcesz, aby plik wyjściowy był najdłuższy czy najkrótszy?
a month ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

Bitrate
Bitrate
a month ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

Tag
Tag
a month ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

(data tracks such as GoPro GPS, telemetry etc. are not copied over by default because ffmpeg cannot cut them, thus they will cause the media duration to stay the same after cutting video/audio)
(ścieżki danych, takie jak GoPro GPS, telemetria itp. nie są domyślnie kopiowane, ponieważ ffmpeg nie może ich wyciąć, więc spowoduje, że czas trwania multimediów pozostanie taki sam po wycięciu wideo/audio)
a month ago
User avatar WaldiS

New translation

LosslessCut / LosslessCutPolish

The video inside segments will be discarded, while the video surrounding them will be kept.
Film wewnątrz segmentów zostanie odrzucony, a otaczające je nagranie wideo zostanie zachowane.
a month ago
User avatar WaldiS

Translation changed

LosslessCut / LosslessCutPolish

The last executed ffmpeg commands will show up here after you run operations. You can copy them to clipboard and modify them to your needs before running on your command line.
Ostatnie wykonane polecenia ffmpeg pojawią się tutaj po uruchomieniu operacji. Możesz je skopiować do schowka i zmodyfikować do swoich potrzeb przed uruchomieniem w terminalu tekstowymlinii poleceń.
a month ago
User avatar WaldiS

Marked for edit

LosslessCut / LosslessCutPolish

Output actions
Działania wyjściowe
a month ago
User avatar WaldiS

Marked for edit

LosslessCut / LosslessCutPolish

Pan timeline
Przesuwanie osiOgólna linia czasuowa
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity