Project Translated Words Review Checks Suggestions
sublevel1
99.6% 98.2% 0.1% 0 0 Translate
sublevel2
91.2% 88.9% 4.1% 60 0 Translate
sublevel3
76.7% 78.9% 8.4% 83 0 Translate
sublevel4
60.5% 69.6% 11.8% 10 0 Translate
sublevel5
80.7% 68.1% 9.6% 7 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Detail Object
3 weeks ago None Resource update Debian Installer/sublevel2 - Nepali
3 weeks ago None Resource update Debian Installer/sublevel1 - Nepali
4 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Nepali
6 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Nepali
7 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Nepali
7 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel1 - Nepali
7 months ago hwansing Committed changes Debian Installer/sublevel1 - Nepali
7 months ago Jeewal Kunwar Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Nepali
यदि तपाईँलाई यहाँ के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने, तपाईँको आफ्नो सञ्जाल प्रशासकसंग बुझ्नु होस्,.
7 months ago Jeewal Kunwar Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Nepali
एउटा स्थापनाकर्ता ISO छविका लागि स्क्यान हार्ड ड्राइभहरू स्क्यान गरम्
7 months ago Jeewal Kunwar Committed changes Debian Installer/sublevel1 - Nepali
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year