Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translation CC-BY-ND-4.0 1 Translate
Project website https://gitlab.com/pin-no/rms-personal-data-safe
Translation license CC-BY-ND-4.0 Translation
Number of strings 21
Number of words 928
Number of characters 6,202
Committed changes a year ago
Finally, don’t forget the software in your own computer. If it is the non-free software of Apple, Google or Microsoft, it [spies on you regularly](https://gnu.org/malware/). That’s because it is controlled by a company that won’t hesitate to spy on you. Companies tend to lose their scruples when that is profitable. By contrast, free (libre) software is [controlled by its users](https://gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html). That user community keeps the software honest.
Til slutt, glem ikke programvaren på din egen datamaskin. Hvis det er produsenteid programvare fra Apple, Google eller Microsoft, så [spionerer den på deg regelmessig] (https://gnu.org/malware/). Det er fordi den er kontrollert av et selskap som ikke nøler med å spionere på deg. Selskaper har en tendens til å miste sine skrupler når det er lønnsomt. Derimot er fri programvare [kontrollert av dens brukere](https://gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html). Brukerfellesskapet sikrer at programvaren forblir ærlig.
a year ago
Committed changes a year ago
Broader, meaning extending to all surveillance systems, not just [Facebook](https://www.theguardian.com/technology/facebook). Deeper, meaning to advance from regulating the use of data to regulating the accumulation of data. Because surveillance is so pervasive, restoring privacy is necessarily a big change, and requires powerful measures.
Bredere, ved å utvide den til å gjelde alle overvåkningssystemer, ikke bare [Facebook](https://www.theguardian.com/technology/facebook). Dypere, ved å komme seg fra regulering av hvordan opplysningene brukes, til å regulere innsamling av opplysningsinnsamlinger. Dette fordi overvåkningen er så gjennomgående at det trengs store endringer og kraftige tiltak for å gjenvinne vern av privatsfæren.
a year ago
Committed changes a year ago
The GDPR makes much of requiring users (in some cases) to give consent for the collection of their data, but that doesn’t do much good. System designers have become expert at manufacturing consent (to repurpose Noam Chomsky’s phrase). Most users consent to a site’s terms without reading them; a company that [required](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) users to trade their first-born child got consent from plenty of users. Then again, when a system is crucial for modern life, like buses and trains, users ignore the terms because refusal of consent is too painful to consider.
GDPR legger (i noen tilfeller) mye i å kreve brukeres samtykke til innsamling av opplysninger om dem, men det er ikke mye til hjelp. Systemdesignere har blitt eksperter på å fabrikkere samtykke («Manufacturing Consent», for å gjenbruke Noam Chomskys uttrykk). De fleste brukere godtar vilkårene til et nettsted uten å lese dem. Et selskap som [krevde](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) brukere å avstå sitt førstefødte barn, fikk samtykke fra mange brukere. Det er slik, at når et system er avgjørende for moderne liv, som busser og tog, ignorerer brukere vilkårene, da det å nekte samtykke er for krevende å vurdere.
a year ago
Committed changes a year ago
The Transport for London digital payment card system centrally records the trips any given Oyster or bank card has paid for. When a passenger feeds the card digitally, the system associates the card with the passenger’s identity. This adds up to complete surveillance.
Det digitale betalingskortsystemet til kollektivtransportsystemet i London lagrer sentralt omfor hver tur hvilket reisekort eller bankkort som er brukt til å betale for reisen. Når en passasjer fyller opp reisekortet digitalt, knytter systemets reisekortet til passasjerens identitet. I sum gir dette komplett overvåkning.
a year ago
The GDPR makes much of requiring users (in some cases) to give consent for the collection of their data, but that doesn’t do much good. System designers have become expert at manufacturing consent (to repurpose Noam Chomsky’s phrase). Most users consent to a site’s terms without reading them; a company that [required](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) users to trade their first-born child got consent from plenty of users. Then again, when a system is crucial for modern life, like buses and trains, users ignore the terms because refusal of consent is too painful to consider.
GDPR legger (i noen tilfeller) mye i å kreve brukeres samtykke til innsamling av opplysninger om dem, men det er ikke mye til hjelp. Systemdesignere har blitt eksperter på å fabrikkering ave samtykke («Manufacturing Consent», for å gjenbruke Noam Chomskys uttrykk). De fleste brukere godtar vilkårene til et nettsted uten å lese dem. Et selskap som [krevde](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) brukere å avstå sitt førstefødte barn, fikk samtykke fra mange brukere. Det er slik, at når et system er avgjørende for moderne liv, som busser og tog, ignorerer brukere vilkårene, da det å nekte samtykke er for krevende å vurdere.
a year ago
Committed changes a year ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year