Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Android MIT 81% 648 3,516 2 3
Telegram This component is linked to the OsmAnd/Android repository. MIT 40% 160 746
Project website http://www.osmand.net/
Instructions for translators

http://osmand.net/help-online?id=technical-articles#What_Languages

Translation license MIT iOS Phrases Android Telegram
Number of strings 3,687
Number of words 17,541
Number of characters 107,439
Number of languages 1
Number of source strings 9,219
Number of source words 32,039
Number of source characters 201,232
User avatar None

New strings to translate

OsmAnd / AndroidArmenian

New strings to translate yesterday
User avatar None

Resource update

OsmAnd / AndroidArmenian

Resource update yesterday
User avatar None

New strings to translate

OsmAnd / AndroidArmenian

New strings to translate 3 days ago
User avatar None

Resource update

OsmAnd / AndroidArmenian

Resource update 3 days ago
User avatar None

Committed changes

OsmAnd / AndroidArmenian

Committed changes 4 days ago
User avatar aslanosm

Translation changed

OsmAnd / AndroidArmenianLong-tap for optionsՍեղմել և թակել պարամետրերի համար
5 days ago
User avatar aslanosm

Translation changed

OsmAnd / AndroidArmenianLong-tap to view on the mapՍեխմեք և պահեք քարտեզի վրա տեսնելու համար
5 days ago
User avatar aslanosm

New translation

OsmAnd / AndroidArmenian

Provide your vehicle length, some routes restrictions may be applied for long vehicles.
Նշեք մեքենայի երկարությունը, երկար տրանսպորտային միջոցների համար կարող են կիրառվել երթուղու սահմանափակումներ։
5 days ago
User avatar aslanosm

New translation

OsmAnd / AndroidArmenian

Specify vehicle length to be permitted on routes.
Նշեք թույլատրելի տրանսպորտային միջոցի երկարությունը երթուղով երթևեկության համար։
5 days ago
User avatar aslanosm

New translation

OsmAnd / AndroidArmenian

Length limit
Երկարության սահմանապակումը
5 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity