Project Translated Words Review Checks Suggestions
iOS
99.6% 99.6% 0.0% 395 0 Translate
Android
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Phrases
25.1% 21.2% 1.6% 0 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Detail Object
4 hours ago iman Translation changed OsmAnd/Phrases - Persian
پچوب بری
5 hours ago iman Translation changed OsmAnd/Phrases - Persian
دیدن دیدنی‌ها
5 hours ago iman Translation changed OsmAnd/Android - Persian
مرتب‌کردنسازی
5 hours ago iman Translation changed OsmAnd/Android - Persian
فایل GPX باز مختصات و دادطلاعات همهایٔ یادداشت‌هایی که انتخاب شده است.
5 hours ago iman Translation changed OsmAnd/Android - Persian
فایل GPX باز مکان‌های یادداشت‌دار.
5 hours ago iman Translation changed OsmAnd/Android - Persian
فایل GPX باز مختصات و داده‌هطلایعات یادداشت‌هایی که انتخاب شده استی.
5 hours ago iman Translation changed OsmAnd/Android - Persian
نقاط بمورگزیدعلاقه‌تان را روی نقشه علامت بزنید یا آن‌ها را از یک فایل وارد کنید.
5 hours ago iman Translation changed OsmAnd/Android - Persian
گروه وارد کرنیدن گروه‌ها
5 hours ago iman Translation changed OsmAnd/Android - Persian
اشیایج OSM را بسازید یا ویرایش اشکنیای OSMد
5 hours ago iman Translation changed OsmAnd/Android - Persian
نقایجط پرکاربرد (POI) را اضافه یا ویرایش POIهاکنید، بازگشایی توضیحات ویرایشی واضافه کنظرید یادن روی آن‌ها نظر بدهید و آپلود فایل‌های ذخیرهGPX ضبط‌شدهٔ GPXرا آپلود کنید.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year