Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Core CC0-1.0 3
Liberapay Everywhere CC0-1.0 1
Project website https://liberapay.com/
Instructions for translators

https://github.com/liberapay/salon/labels/i18n

Translation license CC0-1.0 Liberapay Everywhere Core
Number of strings 1,580
Number of words 14,781
Number of characters 96,391
Number of languages 1
Number of source strings 1,580
Number of source words 14,781
Number of source characters 96,391
User avatar None

Resource update

Liberapay / CoreCatalan

Resource update 11 days ago
User avatar None

Resource update

Liberapay / CoreCatalan

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Liberapay / CoreCatalan

Committed changes 2 weeks ago
User avatar jmontane

Translation changed

Liberapay / CoreCatalan

Singular
<unused singular (hash=299a6b08add23ce80f4607e9a9e15261)>
Plural
You can link to your profile the accounts you own on {platform1}, {platform2}, {platform3}, and {n} other platforms.
Singular
<unused singular (hash=299a6b08add23ce80f4607e9a9e15261)>
Plural
Podeu associar el vostre perfil amb els comptes de {platform1}, {platform2}, {platform3} i {n} plataformes més.
2 weeks ago
User avatar jmontane

Translation changed

Liberapay / CoreCatalan

Are you a contributor in the {0} community? Then join it on Liberapay!
Soon you'll be able to advertise your community projects here and post status updates about your work.
Sou col·laborador de la comunitat {0}? Uniu-vos-hi en Liberapay!
Aviat podreu fer difusió dels vostres projectes de la comunitat aquí i publicar actualitzacions d'estat sobre la vostra feina.
2 weeks ago
User avatar jmontane

Translation changed

Liberapay / CoreCatalan

The nominal takes are the raw numbers that the members input themselves, the actual takes are computed by the system: first it sums up the nominal takes, then it computes the percentage that each take represents, and finally it applies those percentages to the available income. Nominal takes also act as maximums: the actual takes are never higher than the nominal ones, even if additional income is available.
Les fraccions nominals són els números en brut que els membres introdueixen, les fraccions reals les computa el sistema: primer suma les fraccions nominals, després computa el percentatge que cada fracció representa i, finalment, aplica aquests percentatges als ingressos disponibles. Les fraccions nominals també actuen com a màxims: les fraccions reals no poden ser més grans que les nominals, fins i tot si hi ha ingressos addicionals disponibles.
2 weeks ago
User avatar jmontane

Translation changed

Liberapay / CoreCatalan

This page contains links to and information about the Liberapay logo. We hope you'll find it especially useful if you're writing an article about Liberapay or if you want to add custom links to your Liberapay profile in your website.
Aquesta pàgina conté enllaços i informació sobre el logotip del Liberapay. Esperem que us siguin útils si escriviu cap article sobre Liberapay
o si voleu afegir enllaços personalitzats al vostre perfil de Liberapay en el vostre lloc web.
2 weeks ago
User avatar jmontane

Translation changed

Liberapay / CoreCatalan

Withdrawing euros is free. Withdrawing US dollars costs {0} per transfer regardless of the destination country.
La retirada d'euros és gratuïta. La retirada de dòlars dels EUA té un cost de {0} per transferència sigui quin sigui el país de destinació.
2 weeks ago
User avatar jmontane

Translation changed

Liberapay / CoreCatalan

Wire reference codes are not reusable. It's not yet possible to set up a recurrent transfer from your bank account to Liberapay.
Els codis de referència de transferències bancàries no es poden tornar a usar. Encara no és possible d'establir una transferència periòdica des del vostre compte bancari a Liberapay.
2 weeks ago
User avatar jmontane

Translation changed

Liberapay / CoreCatalan

A team you're a member of has been renamed
S'ha canviat el nom a un equip del qual sou membre
2 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity