Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Guake GPL-2.0
Project website http://guake-project.org/
Translation license GPL-2.0 Guake
Number of strings 315
Number of words 1,644
Number of characters 10,357
Number of languages 1
Number of source strings 322
Number of source words 1,676
Number of source characters 10,596
User avatar Fito

Translation changed

Guake / GuakeCatalan

Rename the specified tab by --tab-index. Reset to default if TITLE is a single dash "-".
Canvieu el nom de la pestanya especificada amb --tab-index. Tornarà a ser el valor per defecte si TITLE és un guió "-"onet «-».
3 weeks ago
User avatar Fito

Translation changed

Guake / GuakeCatalan

<i><b>WARNING</b>: your system seems to have PCRE2 disabled for VTE, preventing application such as Guake to register "matchers" using regular expressions. Please contact your distribution to request a new version of VTE with PCRE2 enabled ! To use Quick Open, you <b>must select the text</b> before using Ctrl+click</i>.
<i><b>ADVERTIMENT</b>: sembla que el vostre sistema té PCRE2 desactivat per al VTE, la qual cosa evita que aplicacions com el Guake puguin registrar "«cercadors"» fent servir expressions regulars. Contacteu amb la vostra distribució i demaneu una versió nova del VTE amb PCRE2 activat! Per a fer servir l'obertura ràpida, <b>cal que seleccioneu el text</b> abans de fer servir Control+clic</i>.
3 weeks ago
User avatar Fito

Translation changed

Guake / GuakeCatalan

The shortcut "%s" cannot be used because it will become impossible to type using this key.

Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.
No es pot emprar "«%s"» com a drecera perquè seria impossible escriure amb aquesta tecla.

Proveu de combinar-la amb tecles com ara Control, Alt o Majúscules.
3 weeks ago
User avatar Fito

Translation changed

Guake / GuakeCatalan

The shortcut "%s" is already in use.
La drecera "«%s"» ja s'està fent servir.
3 weeks ago
User avatar Fito

Translation changed

Guake / GuakeCatalan

Rename the current tab. Reset to default if TITLE is a single dash "-".
Canvieu el nom de la pestanya actual. Tornarà a ser el valor per defecte si TITLE és un guió "-"onet «-».
3 weeks ago
User avatar Fito

Translation changed

Guake / GuakeCatalan

Rename the specified tab. Reset to default if TITLE is a single dash "-".
Canvieu el nom de la pestanya especificada. Tornarà a ser el valor per defecte si TITLE és un guió "-"onet «-».
3 weeks ago
User avatar Fito

Translation changed

Guake / GuakeCatalan

Shows Guake's about info
Mostra la informació "«Quant a"» del Guake
3 weeks ago
User avatar Fito

Translation changed

Guake / GuakeCatalan

To change a shortcut simply click on its name.
To disable a shortcut, press the "Backspace" key.
Per a canviar una dreceta feu-hi clic al nom.
Per a desactivar una drecera, premeu la tecla "«Retrocés"».
3 weeks ago
User avatar Fito

Translation changed

Guake / GuakeCatalan

Copy Url
Copia la 'URL
3 weeks ago
User avatar Fito

New contributor

Guake / GuakeCatalan

New contributor 3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity