Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
app Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 98% 98% 36 105 1 Translate
Project website https://github.com/lduboeuf/Stellarium-mobile
Translation license GPL-2.0 app
Number of strings 2,967
Number of words 17,362
Number of characters 111,007
None

Committed changes

Stellarium-mobile / appBelarusian

Committed changes 8 months ago
victorenator

Translation changed

Stellarium-mobile / appBelarusian

If disabled, the shadowed area is calculated using a perspective projection, which may cause missing shadows with high FOV values, but is quite a bit faster!
Калі абязьдзейнена, зацененая вобласьць разьлічваецца з выкарыстаньнем пэрспэктыўнай праекцыі, таму на вялікіх значэньнях ПЗ цені могуць адсутнічаць, але працуе крыху хутчэй.!
8 months ago
victorenator

Translation changed

Stellarium-mobile / appBelarusian

<p>This plugin enables you to simulate periodic meteor showers and to display a marker for each active and inactive radiant.</p><p>By a single click on the radiant's marker, you can see all the details about its position and activity. Most data used on this plugin comes from the official <a href="http://imo.net">International Meteor Organization</a> catalog.</p><p>It has three types of markers:<ul><li><b>Confirmed:</b> the radiant is active and its data was confirmed. Thus, this is a historical (really occurred in the past) or predicted meteor shower.</li><li><b>Generic:</b> the radiant is active, but its data was not confirmed. It means that this can occur in real life, but that we do not have proper data about its activity for the current year.</li><li><b>Inactive:</b> the radiant is inactive for the current sky date.</li></ul></p>
<p>Гэты дадатак задзейнічае ўдаваньне пэрыдычных мэтэорных плыняў і адлюстраваньне пазнакі для кожнага актыўнага й неактыўнага радыянта.</p><p>Калі пстрыкнеш адзін раз па пазнацы радыянта, то пабачыш усе падрабязнасьці пра ягонае становішча й актыўнасьць. Бальшыня зьвестак, якія выкарыстоўваюцца ў гэтым дадатку, узятыя з афіцыйнага каталёґу <a href=\"http://imo.net"\">Міжнароднай мэтэорнай арґанізацыі</a>.</p><p>Ён мае тры тыпы пазнак:<ul><li><b>Пацьверджаныя:</b> радыянт актыўны й ягоныя даньні былі пацьверджаныя. Такім чынам, гэта гістарычная (сапраўды адбывалася ў мінулым) ці прадказаная мэтэорная плынь.</li><li><b>Агульныя:</b> радыянт актыўны, але ягоныя даньні не былі пацьверджаныя. Гэта значыць, што ён можа адбыцца ў сапраўднасьці, але мы ня маем сапраўдных даньняў пра яго актыўнасьць на бягучы нябесны год.</li><li><b>Неактыўныя:</b> радыянт неактыўны ў бягучую нябесную дату.</li></ul></p>
8 months ago
victorenator

Translation changed

Stellarium-mobile / appBelarusian

The name originally proposed, <em>Amaterasu</em>, is already used for an asteroid.
Прапанаваная спачатку назва, Аматэрасу<em>Аматэрасу</em>, ужо выкарыстаная для астэроіда.
8 months ago
victorenator

Translation changed

Stellarium-mobile / appBelarusian

Nicolaus Copernicus or Mikolaj Kopernik (1473-1543) was a Polish astronomer who proposed the heliocentric model of the solar system in his book <em>De revolutionibus orbium coelestium</em>.
Мікалай Капернік (1473-1543) — польскі астраном, які прапанаваў геліяцэнтрычную мадэль сонечнай сыстэмы ў кнізе <em>De revolutionibus orbium coelestium</em>.
8 months ago
victorenator

Translation changed

Stellarium-mobile / appBelarusian

Planet classification from host star spectral type (F, G, K, M), habitable zone (hot, warm, cold) and size (miniterran, subterran, terran, superterran, jovian, neptunian) (Earth = G-Warm Terran).
Клясыфікацыя плянэт паводле спэктральнага тыпу зоркі (F, G, K, M), зоны прыдатнай да жыцьця (гарачая, цёплая, халодная) і памеру (мінізямля, субзямля, зямля, супэрзямля, юпітэр, нэптун) (Зямля = G-цёплая зямля).
8 months ago
victorenator

Translation changed

Stellarium-mobile / appBelarusian

The Quasars plugin provides visualization of some quasars brighter than visual magnitude 16. The catalogue of quasars was compiled from "Quasars and Active Galactic Nuclei" (13th Ed.)
Дадатак «Квазары» забясьпечвае адлюстраваньне некаторых квазараў, ярчэйшых за бачную велічыню 16. Каталёґ квазараў быў сабраны з «Квазары й ядры актыўных ґаляктык» (13 выданьне).
8 months ago
victorenator

Translation changed

Stellarium-mobile / appBelarusian

Bookmark title:
Загаловак закладкі:
8 months ago
victorenator

Translation changed

Stellarium-mobile / appBelarusian

Executables directory:
Каталёґ выканальных файлаў:
8 months ago
victorenator

Translation changed

Stellarium-mobile / appBelarusian

Pressing the <b>Configure telescopes...</b> button opens the %1main window%2 of the plug-in.
Пасьля націсканьня ґузіка <b>Наставіць тэлескопы…»</b> будзе адкрытае %1галоўнае вакно%2 дадатку.
8 months ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year