Language Status Translation Edit
Afrikaans
Edit
Albanian
Edit
Amharic
Edit
Arabic
• شاشة اتجاهات جديدة تعرض أزرار وجهة المنزل والعمل ، واختصار المسار السابق ، وقائمة مسارات وعلامات GPX النشطة ، وسجل البحث.

 • معلومات إضافية تحت تفاصيل الطريق: أنواع الطرق ، السطح ، الانحدار ، النعومة.

 • التنقل في وسائل النقل العام التي تدعم جميع أنواع النقل: المترو والحافلات والترام ، إلخ.

 • إجراء سريع جديد لعرض/إخفاء المسارات وأنماط النهار/الليل.

 • المناطق الثابتة المعروضة كما غمرت المياه في ألمانيا وجنوب أفريقيا وكيبيك.

 • دعم إضافي لاستيراد KML و KMZ .

 • تعطل ثابت عند فتح بعض محطات النقل العام.

 • تمت إزالة تحليلات Facebook و Firebase من الإصدار المجاني (لا يتضمنها OsmAnd+)
Edit
Aragonese
Edit
Armenian
Edit
Asturian
Edit
Azerbaijani
Edit
Basque
Edit
Belarusian (latin)
• Novy ekran «Napramki»: adliustroŭvaje knopki napramkaŭ dachaty i na pracu, skarot «papiaredni maršrut», spis aktyŭnych GPX-sliadoŭ i adznak, historyju pošuku

• Dadatkovyja zviestki pad «Detali maršrutu»: typy daroh, pakryccio, pakatasć, hladkasć

• Navihacyja hramadskaha transpartu padtrymlivaje ŭsie typy: mietro, aŭtobus, tramvaj i inšyja

• Novyja chutkija dziejanni dlia pakazu/schovu sliadoŭ i režymaŭ dzień/noč

• Vypraŭlienyja voblasci, jakija vyhliadali jak zatoplienyja, u Hiermanii, Paŭdniovajo Afrycy, Kviebieku

• Dadatkovaja padtrymka dlia KML- i KMZ-impartu

• Vypraŭliena padziennie pry adkrycci niekatorych prypynkaŭ hramadskaha transpartu

• Vydaliena analityka Facebook i Firebase sa svabodnaj viersii (OsmAnd+ nie ŭkliučaje jaje)
Edit
Belarusian
• Новы экран «Напрамкі»: адлюстроўвае кнопкі напрамкаў дахаты і на працу, скарот «папярэдні маршрут», спіс актыўных GPX-слядоў і адзнак, гісторыю пошуку

• Дадатковыя звесткі пад «Дэталі маршруту»: тыпы дарог, пакрыццё, пакатасць, гладкасць

• Навігацыя грамадскага транспарту падтрымлівае ўсе тыпы: метро, аўтобус, трамвай і іншыя

• Новыя хуткія дзеянні для паказу/схову слядоў і рэжымаў дзень/ноч

• Выпраўленыя вобласці, якія выглядалі як затопленыя, у Германіі, Паўднёваё Афрыцы, Квебеку

• Дадатковая падтрымка для KML- і KMZ-імпарту

• Выпраўлена падзенне пры адкрыцці некаторых прыпынкаў грамадскага транспарту

• Выдалена аналітыка Facebook і Firebase са свабоднай версіі (OsmAnd+ не ўключае яе)

Edit
Bengali
Edit
Bosnian
Edit
Breton
Edit
Bulgarian
Edit
Burmese
Edit
Catalan
• Nova pantalla 'Adreces': Mostra els botons de destinació Casa i Feina, drecera de 'ruta anterior', llista de traces GPX i marcadors actius, historial de cerca

• Informació addicional desplegant 'Detalls de la ruta': tipus de via, pavimentació, pendent, estat

• La navegació en transport públic inclou tot tipus de transport: metro, bus, tram, etc.

• Noves dreceres per mostrar/amagar traces i pels modes diürn/nocturn

• Àrees determinades es mostren com inundades a Alemanya, Sud-Àfrica, el Quebec

• Nou suport a la importació de fitxers KML i KMZ

• Corregides les penjades en obrir algunes parades de transport públic

• S'han eliminat les estadístiques Facebook i Firebase de la versió gratuita (OsmAnd+ ja no les tenia)

Edit
Chinese (Simplified)
Edit
Chinese (Traditional)
• 新的「方向」畫面:顯示家裡與工作目的地按鈕、「前一條路徑」快捷鍵、作用中的 GPX 軌跡與標記清單、搜尋歷史

• 「路徑詳細資訊」下的額外資訊:道路類型、表面、坡度、平滑度

• 大眾運輸導航現在支援所有類型的運輸工具:捷運、巴士、電車等等

• 新的顯示/隱藏軌跡的快速動作與日/夜模式

• 修復德國、南非與魁北克被顯示為淹沒的區域

• 對 KML 與 KMZ 匯入的額外支援

• 在開啟某些大眾運輸站點時當機的問題

• 從免費版中移除 Facebook 與 Firebase 分析(OsmAnd+ 則從未包含其在內)

Edit
Croatian
Edit
Czech
• Nová obrazovka 'Pokyny': Zobrazuje tlačítka pro cíl Domov a Práce, zkratku pro 'předchozí trasu', seznam aktivních GPX tras a značek, historii vyhledávání


• Doplňující informace pod 'Detaily trasy': druhy cest, povrch, strmost, kvalita povrchu• Navigace hromadnou dopravou: metro, autobusy, tramvaj, atd.• Nové rychlé akce pro skrytí/zobrazení tras a změnu denního/nočního režimu• Opravené oblasti zobrazené jako zaplavené v Německu, Jižní Africe, Quebecu• Vylepšená podpora pro import KML a KMZ• Opravené pády aplikace při otevření některých zastávek hromadné dopravy• Odstraněné analytické moduly Facebook a Firebase z verze zdarma (OsmAnd+ je neobsahoval)

Edit
Danish
• Ny 'Rutevejledning': viser hjem- og arbejdsstedsknapper, 'Forrige rute' genvej, liste over aktive GPX-spor og markører, søgehistorik

  • Yderligere information under 'Ruteoplysninger': vejtyper, overflade, stejlhed, jævnhed

  • Offentlig transportnavigation, understøtter alle former for transport: metro, bus, sporvogn osv.

  • Ny hurtig handling til vis/skjul spor og dag-/nattilstand

  • Rettet at områder vises som oversvømmet i Tyskland, Sydafrika, Quebec

  • Yderligere support for KML og KMZ import

  • Rettet fejl ved åbning af visse offentlige transportstoppesteder

  • Fjernet Facebook og Firebase analytics fra den gratis version (OsmAnd + indeholder dem ikke)

Edit
Dutch
• Nieuw 'Routebeschrijving' scherm: Toont Thuis en Werk bestemming knoppen, 'vorige route' snellink, lijst van actieve GPX tracks en markeringen, zoekgeschiedenis

• Additionele info onder 'Route details': weg types, wegoppervlak, steilte, wegdek kwaliteit

• Openbaar vervoer navigatie ondersteunt alle vervoer mogelijkheden: metro, bus, tram, etc.

• Nieuwe Sneloptie om trackes te tonen/verbergen en schakelen tussen dag/nacht modus

• Fix: oppervlakken die als 'overstroomd' getoond werden in Duitsland, Zuid-Afrika, Quebec

• Additionele ondersteuning voor KML en KMZ import

• Crashes herstelt bij het openen van sommige openbaar vervoer haltes

• Facebook en Firebase analytics verwijderd uit de "free version" (OsmAnd+ bevat dit niet)

Edit
English (United Kingdom)
Edit
Esperanto
• nova ekrano “navigi”: butonoj por navigi al hejmo aŭ laborejo, butono “antaŭa kurso”, listo de aktivaj GPX-spuroj kaj map-markoj, serĉ-historio

• pliaj informoj ĉe “detaloj pri kurso”: specoj de vojoj, pavimo, klineco, glateco

• publik-transporta navigado subtenanta ĉiuj transportilojn: aŭtobuson, tramon, metroon, ktp

• novaj butonoj de rapida ago: montri/kaŝi spurojn kaj baskuli inter taga/nokta reĝimo

• riparis eraron pri montri areojn kiel superakvitajn (rilata al Germanujo, Sud-Afriko, Kebekio)

• subteno enporti KML kaj KMZ

• riparis eraron dum malfermi iujn haltejojn publik-transportajn

• forigis analizilojn Facebook kaj Firebase el la senpaga version (OsmAnd+ ne havis ilin)
Edit
Estonian
Edit
Finnish
Edit
French
• Nouvel écran d'indication des Directions : Boutons Domicile et Travail, Raccourci vers la route précédente, Liste des marqueurs actifs et des traces GPX actives, Recherche dans l'historique
• Informations supplémentaires dans 'Détails de la route' : Type de route, Surface, Pente ...
• Navigation avec les transports publics : métro, bus, tram ...
• Nouvelles actions rapides pour afficher / masquer les traces et le mode jour / nuit
• Correction de zones indiquées comme inondées en Allemagne, Afrique du Sud et au Québec
• Prise en charge des imports KML et KMZ
• Correction des plantages sur les arrêts de transports publics
• Pour la version gratuite : retrait des analyses Facebook et Firebase (c'était déjà le cas pour OsmAnd+).
Edit
Galician
• Nova lapela «Direccións»: Amosa os botóns de destino «Casa» e «Traballo», o atallo da «rota anterior», a listaxe de pistas, marcaxes GPX activos e o historial de procura.• Información adicional en «Detalles da rota»: Tipos de camiños, superficie, pendente e suavidade


• Suporte na navigación de transporte público: Metro, bus, tranvía, etc.• Novas accións axiñas: «Amosar/agochar pistas» e «Modo día/noite»• Áreas fixas amosadas coma inundadas en Alemaña, Suráfrica e Quebec• Suporte adicional para a importación de KML e KMZ• Corrixidos os erros na apertura de algunhas paraxes de transporte público• Eliminada a análise do Facebook e Firebase da versión de balde (o OsmAnd+ non o inclúe)
Edit
Georgian
Edit
German
• Neuer Bildschirm "Richtungen": Zeigt die Knöpfe der Ziele Zuhause und Arbeit, die Verknüpfung "Vorherige Route", die Liste der aktiven GPX-Strecken und -Marker, den Suchverlauf.

• Weitere Informationen unter 'Routendetails': Straßentypen, Oberfläche, Steilheit, Glätte, Bequemlichkeit, etc.

• Navigation im öffentlichen Verkehr mit Unterstützung aller Arten von Verkehrsmitteln: U-Bahn, Bus, Straßenbahn, etc.

• Neue Schnellaktion für Titel anzeigen/verbergen und Tag/Nacht-Modi

• Fix: Gebiete, die in Deutschland, Südafrika, Quebec und anderen Ländern als überflutet angezeigt wurden

• Zusätzliche Unterstützung für den KML- und KMZ-Import

• Fehler beim Öffnen einiger Haltestellen des öffentlichen Verkehrs behoben

• Facebook- und Firebase-Analysen aus der kostenlosen Version entfernt (OsmAnd+ enthält sie nicht mehr)

Edit
Greek
• Νέα οθόνη 'Κατευθύνσεων' : Εμφανίζει πλήκτρα προορισμού κατοικίας και εργασίας, συντόμευση 'προηγούμενης διαδρομής', κατάλογο ενεργών ιχνών και σημειωτών GPX, αναζήτηση ιστορικού

• Πρόσθετες πληροφορίες στο 'Λεπτομέρειες διαδρομής': τύποι δρόμων, επιφάνεια, απότομες κλίσεις, ομαλότητα

• Πλοήγηση δημοσίων συγκοινωνιών που υποστηρίζει όλα τα είδη μεταφορών: μετρό, λεωφορείο, τραμ κλπ.

• Νέα γρήγορη ενέργεια για εμφάνιση/απόκρυψη ιχνών και καταστάσεων ημέρας/νύχτας

• Διόρθωση περιοχών που εμφανίζονται ως πλημμυρισμένες στη Γερμανία, Νότια Αφρική, Κεμπέκ

• Πρόσθετη υποστήριξη για εισαγωγή KML και KMZ

• Διόρθωση καταρρεύσεων στο άνοιγμα κάποιων στάσεων δημοσίων συγκοινωνιών

• Αφαίρεση των αναλύσεων Facebook και Firebase από την ελεύθερη έκδοση (το OsmAnd+ δεν το συμπεριλαμβάνει)

Edit
Guarani
Edit
Hebrew
• מסך ‚הכוונה’ חדש: מציג כפתורי יעדי בית ועבודה, קיצור דרך ‚מסלול קודם’, רשימה של מסלולי וסמני GPX, היסטוריית חיפוש

• ניתן למצוא מידע נוסף תחת ‚פרטי מסלול’: סוגי כבישים, משטח, תלילות, חלקלקות

• ניווט עם תחבורה ציבורית תומך בכל אמצעי התחבורה הציבורית: רכבת תחתית, אוטובוס, חשמלית וכו׳.

• פעולה מהירה חדשה להצגה/הסתרה של מסלולים ומצבי יום/לילה.

• אזורים קבועים מסומנים כמוצפים בגרמניה, דרום אפריקה וקוויבק

• תמיכה נוספת בייבוא של KML ו־KMZ

• תוקנו קריסות בפתיחה של תחנות תחבורה ציבורית כלשהן

• הוסרו ניתוח התנהגות לקוח של פייסבוק ו־Firebase בגרסה החופשית של OsmAnd‏ (אין את זה ב־OsmAnd+‎)

Edit
Hindi
Edit
Hungarian
• Új 'Navigáció' képernyő: Új gomb az Otthon és Munkahely célpontokhoz, 'előző útvonal' gyors gomb, az aktív GPX útvonalak és jelölők listája, keresési előzmények

• Több információ az 'Útvonal adataiban': úttípus, útburkolat, meredekség, simaság

• Útvonaltervező tömegközlekedéshez az összes közlekedési móddal: metró, busz, villamos, stb.

• Új gyors művelet gombok a nyomvonalak megjelenítés/elrejtésére, nappal/éjjel módváltásra

• Javítva az elárasztottnak látszó területek Németországban, Dél-Afrikában, Québecben


• Továbbfejlesztett KML és KMZ import

• Összeomlás javítása pár tömegközlekedési megálló megnyitásakor

• Facebook és Firebase analitika eltávolítva az ingyenes verzióból (az OsmAnd+ eddig sem tartalmazta)

Edit
Hunsrik
Edit
Icelandic
• Nýr skjár fyrir 'Leiðir': Birtir leiðarhnappa fyrir 'Heim' og 'Vinna', flýtileið á fyrri leið, listi yfir virka GPX-ferla og merki, leitarferill

• Viðbótarupplýsingar undir 'Nánar um leið': gerð vegar, yfirborð, bratti, áferð

• Leiðsögn fyrir allar gerðir almenningssamgangna: neðanjarðarlestir, strætó, sporvagnar, o.s.frv.

• Ný flýtiaðgerð til að birta/fela leiðir og fyrir dags-/næturham

• Ákveðin svæði sýnd sem flóðasvæði í Þýskalandi, Suður-Afríku, Quebec

• Viðbótarstuðningur við innflutning KML og KMZ

• Lagfært hrun við opnun ýmissa biðstöðva

• Fjarlæging greiningarvinnslu Facebook og Firebase úr frjálsu/ókeypis útgáfunni (OsmAnd+ innifelur þetta ekki)
Edit
Indonesian
Edit
Italian
• Nuova schermata ‘Indicazioni’: mostra i pulsanti di destinazione Casa e Lavoro, la scorciatoia ‘itinerario precedente’, la lista delle tracce GPX attive e dei marcatori, la ricerca nella cronologia

• Ulteriori informazioni sotto ‘Dettagli percorso’: tipo di strade, superfici, pendenza e ruvidezza

• Navigazione su trasporto pubblico con supporto di ogni tipo: metro, bus, tram, etc.

• Nuove azioni rapide per mostrare/nascondere tracce e per le modalità diurna/notturna

• Risolto il problema delle aree mostrate invase dall’acqua in Germania, Sud Africa e Quebec

• Supporto aggiuntivo per l’importazione di KML e KMZ

• Risolte le interruzioni del programma all’apertura di alcune fermate del trasporto pubblico

• Rimossi i sistemi di analisi di Facebook e Firebase dalla versione gratuita (OsmAnd+ non li conteneva di già)
Edit
Japanese
• 新しい案内画面の採用: 事前に設定した自宅と職場をワンタップで目的地とするボタンの追加、「前回のルート」ショートカット、アクティブなGPX経路とマーカーのリスト、検索履歴など

• 道路種別、路面素材、勾配、滑らかさの各種情報をルートの詳細下に各種情報に追加

• 地下鉄、バス、路面電車など、あらゆる種類の交通機関を使用する場合のナビゲーションをサポート

• 経路の表示/非表示および表示モードで昼/夜を切り替えられるクイックアクションの追加

• ドイツ、南アフリカ、ケベックで浸水したと表示されていたエリアの修正

• KMLおよびKMZ形式のインポートを可能に

• いくつかの公共交通機関の停留所を開く際のクラッシュを修正

• 無料版からFacebookとFirebaseの分析を削除 (有料版のOsmAnd+は変更ありません)
Edit
Kabyle
Edit
Kannada
Edit
Korean
Edit
Latvian
Edit
Lithuanian
Edit
Malayalam
Edit
Marathi
Edit
Mongolian
Edit
Norwegian Bokmål
• Ny 'Anvisninger'-skjerm: Viser hjem og arbeid som målknapper, snarvei til "tidligere rute", liste over aktive GPX-spor og markører, søkehistorikk

• Ytterligere info under "Rutedetaljer": Veitype, -dekke, bratthet, jevnhet

• Offentlig transportnavigasjon med støtte for alle typer transport: Undergrunn, buss, trikk osv.

• Ny rask handling for skjuling/visning av spor og dag/natt- modus

• Fiks for områder som tidligere vistes som flomrammede i Tyskland, Sør-Afraika, Québec

• Ytterligere støtte for KML og MKZ -import

• Fikset kræsj ved åpning av noen offentlige transportstopp

• Fjernet Facebook of Firebase-overvåkning fra gratisversjonen (OsmAnd+ har det ikke)

Edit
Norwegian Nynorsk
Edit
Persian
• طراحی جدید برای صفحهٔ «مسیریابی»: اضافه‌شدن دکمه‌های خانه و محل کار برای انتخاب مقصد، میانبر «مسیر قبلی»، لیست نشانه‌ها و ردهای GPX فعال، سابقهٔ جست‌وجو

• اطلاعات بیشتر در قسمت «جزئیات مسیر»: نوع جاده‌ها، سطح، شیب، همواری

• پشتیبانی از همهٔ گونه‌های ترابری در ناوبری حمل‌ونقل عمومی: مترو، اتوبوس، تراموا و...

• گزینه‌های جدید در «عملیات فوری» برای آشکار/پنهان کردن ردها و تغییر حالت شب/روز

• اصلاح مناطقی در آلمان، آفریقای جنوبی و کِبِک که سیل‌زده نمایش داده می‌شدند

• پشتیبانی از درون‌برد KML و KMZ

• حل مشکل از کار افتادن هنگام بازکردن برخی ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی

• حذف آمارگیرهای Facebook و Firebase از نسخهٔ رایگان (OsmAnd+‎ آن را ندارد)
Edit
Polish
• Nowy ekran "Kierunki": Pokazuje przyciski kierunku domu i pracy, skrót do "poprzednich tras", listę aktywnych śladów GPX i znaczników, historię wyszukiwania

• Dodatkowe informacje w "Szczegółach drogi": typy dróg, nawierzchnia, stromość, gładkość

• Nawigacja transportu publicznego wspiera wszystkie typy transportu: metro, autobusy, tramwaje itp.

• Nowe Szybkie czynności dla pokazywania/ukrywania tras i trybu dzień/noc

• Naprawione obszary wyświetlane jako zalane w Niemczech, Południowej Afryce, Quebec

• Dodatkowe wpieranie importów z KML i KMZ

• Naprawione awarie przy otwieraniu niektórych przystanków transportu publicznego

• Usunięcie Facebooka i analiz Firebase z darmowej wersji (OsmAnd+ tego nie zawiera)
Edit
Portuguese (Brazil)
- Nova tela 'Direções': Apresenta os botões de destino Casa e Trabalho, atalho "percurso anterior", lista de faixas e marcadores GPX activos, histórico de pesquisa

- Informação adicional em "Detalhes da rota": tipos de estrada, superfície, declive, suavidade

- Navegação de transporte público que suporta todos os tipos de transporte: metro, ônibus, bonde/VLT, etc.

- Nova Ação Rápida para mostrar/ocultar faixas e modos dia/noite

- Correção de áreas aparecendo como inundadas na Alemanha, África do Sul, Quebec

- Suporte adicional para importação de KML e KMZ

- Correção de falha na abertura de algumas paradas de transporte público

- Remoção do Facebook e Firebase Analytics da versão gratuita (OsmAnd+ não inclui)
Edit
Portuguese
- Novo ecrã 'Direções': apresenta os botões de destino Casa e Trabalho, atalho "percurso anterior", lista de trajetos e marcadores GPX ativos, histórico de pesquisa

- Informação adicional em "Detalhes da rota": tipos de estrada, superfície, declive, suavidade

- Navegação de transporte público que suporta todos os tipos de transporte: metro, autocarro, elétrico, etc.

- Nova ação rápida para mostrar/ocultar trajetos e modos dia/noite

- Áreas fixas exibidas como inundadas na Alemanha, África do Sul, Quebec

- Suporte adicional para importação de KML e KMZ

- Quebras fixas na abertura de algumas paragens de transportes públicos

- Analíticas do Facebook e Firebase removidas da versão gratuita (OsmAnd+ não as inclui)

Edit
Romanian
Edit
Russian
• Новый экран "Маршруты" отображает: кнопки пунктов назначения "Дом" и "Работа", ярлык "Предыдущий маршрут", список активных GPX треков и маркеров, историю поиска.

• Дополнительная информация в разделе "Детали маршрута": типы дорог, поверхность, крутизна, проходимость.

• Навигация на общественном транспорте поддерживает все виды транспорта: метро, автобус, трамвай и др.

• Новые быстрые действия для показа/скрытия треков и дневного/ночного режимов.

• Исправлены области, отображаемые как затопленные в Германии, Южной Африке, Квебеке.

• Дополнительная поддержка импорта KML и KMZ.

• Исправлены падения при открытии некоторых остановок общественного транспорта.

• Удалена аналитика Facebook и Firebase из бесплатной версии (OsmAnd+ ее не включает).
Edit
Sardinian
• Ischermada 'Diretziones' noa: Ammustrat sos butones de destinatzione pro sa domo e su logu de traballu, s'incurtzada 'àndala imbeniente', sa lista de rastas GPX e de marcadores ativos e sa cronologia de sas chircas

• Informatziones agiuntivas in suta de 'Minujas de s'àndala': casta de carreras, superfìtzies, ratesa, uniformidade

• Nàvigu cun su trasportu pùblicu chi suportat cada genia de trasportu: metropolitana, postale, tram, etz.

• Butone de atzione nou pro ammustrare/istichire rastas e modalidades die/note

• Àreas fissadas ammustradas comente inundadas in Germània, Àfrica de su Sud, Quebec

• Suportu agiuntivu pro s'importatzione de KML e KMZ

• Errore de istudada a s'abertura de carchi firmada de trasportu pùblicu curretu

• Anàlisi de Facebook e Firebase bogadas dae sa versione lìbera (OsmAnd+ non las incluet)

Edit
Serbian (latin)
Edit
Serbian
Edit
Slovak
• Nová obrazovka 'Pokyny': Zobrazuje tlačidlá pre cieľ Domov a Práca, skratku pre 'predchádzajúcu trasu', zoznam aktívnych stôp a značiek GPX, históriu vyhľadávania

• Doplňujúce informácie pod 'Detaily trasu': druhy ciest, povrch, strmosť, kvalita povrchu

• Navigácia hromadnou dopravou: metro, autobusy, električky, atď.

• Nové rýchle akcie pre skrytie/zobrazenie stôp a denného/nočného režimu

• Opravené oblasti zobrazené ako zaplavené v Nemecku, Južnej Afrike, Quebecu

• Vylepšená podpora pre import KML a KMZ

• Opravené pády aplikácie pri otvorení niektorých zastávok hromadnej dopravy

• Odstránené analytické moduly Facebook a Firebase z verzie zdarma (OsmAnd+ ich neobsahoval)

Edit
Slovenian
• Nov pogled »Smeri«: pokaže gumb za cilja Dom in Služba, bližnjico do »zadnje poti«, seznam dejavnih sledi GPX in oznak, zgodovino iskanja

• Dodane so podrobnosti poti: vrste cest, površina, strmina, gladkost

• Navigacija z javnimi sredstvi podpira vse vrste prevoza: metro, avtobus, tramvaj itd.

• Omogočeno je novo hitro dejanje za prikaz/skrivanje sledi in dnevno-nočni prikaz

• Popravljena je napaka prikaza območji kot poplavljena v Nemčiji, Južni Afriki, Quebecu

• Posodobljena je podpora za uvoz datotek KML in KMZ

• Odpravljena je napaka pri odpiranju nekaterih postajališč javnega prevoza

• Odstranjena je analitika Facebook in Firebase iz brezplačne različice (OsmAnd + je ne vključuje)
Edit
Spanish (American)
• Nueva pantalla «Direcciones»: Muestra los botones de destino «Casa» y «Trabajo», el atajo de la «ruta anterior», la lista de trazas, marcadores GPX activos y el historial de búsqueda.

• Información adicional en «Detalles de la ruta»: Tipos de caminos, superficie, pendiente y suavidad

• Soporte en la navegación de transporte público: Metro, autobús, tranvía, etc.

• Nuevas acciones rápidas: «Mostrar/ocultar trazas» y «Modo diurno/nocturno»

• Áreas fijas mostradas como inundadas en Alemania, Sudáfrica y Quebec

• Soporte adicional para la importación de KML y KMZ

• Corregidos los fallos en la apertura de algunas paradas de transporte público

• Quitado el análisis de Facebook y Firebase de la versión gratuita (OsmAnd+ no lo incluye)
Edit
Spanish (Argentina)
• Nueva pantalla «Direcciones»: Muestra los botones de destino «Casa» y «Trabajo», el atajo de la «ruta anterior», la lista de trazas, marcadores GPX activos y el historial de búsqueda.

• Información adicional en «Detalles de la ruta»: Tipos de caminos, superficie, pendiente y suavidad

• Soporte en la navegación de transporte público: Metro, autobús, tranvía, etc.

• Nuevas acciones rápidas: «Mostrar/ocultar trazas» y «Modo diurno/nocturno»

• Áreas fijas mostradas como inundadas en Alemania, Sudáfrica y Quebec

• Soporte adicional para la importación de KML y KMZ

• Corregidos los fallos en la apertura de algunas paradas de transporte público

• Quitado el análisis de Facebook y Firebase de la versión gratuita (OsmAnd+ no lo incluye)
Edit
Spanish
• Nueva pantalla «Direcciones»: Muestra los botones de destino «Casa» y «Trabajo», el atajo de la «ruta anterior», la lista de trazas, marcadores GPX activos y el historial de búsqueda.

• Información adicional en «Detalles de la ruta»: Tipos de caminos, superficie, pendiente y suavidad

• Soporte en la navegación de transporte público: Metro, autobús, tranvía, etc.

• Nuevas acciones rápidas: «Mostrar/ocultar trazas» y «Modo diurno/nocturno»

• Áreas fijas mostradas como inundadas en Alemania, Sudáfrica y Quebec

• Soporte adicional para la importación de KML y KMZ

• Corregidos los fallos en la apertura de algunas paradas de transporte público

• Quitado el análisis de Facebook y Firebase de la versión gratuita (OsmAnd+ no lo incluye)
Edit
Swedish
Edit
Tagalog
Edit
Tamil
Edit
Tatar
Edit
Telugu
Edit
Thai
Edit
Turkish
Edit
Twi
Edit
Ukrainian
• Новий екран "Напрямки": Відображає кнопки пунктів призначення "Дім" і "Робота", ярлик "Попередній маршрут", список активних GPX-треків і позначок, історію пошуку

• Додаткова інформація у "Деталях маршруту": типи доріг, поверхня, крутизна, гладкість

• Навігація громадським транспортом з підтримкою усіх видів транспорту: метро, автобус, трамвай тощо

• Нова Швидка дія для приховування/відображення треків і денного/нічного режимів

• Виправлено відображення районів, що відображалися затопленими, у Німеччині, Південній Африці, Квебеку

• Додаткова підтримка імпорту KML і KMZ

• Виправлено падіння додатку при виборі деяких зупинок громадського транспорту

• Видалено аналітику Facebook і Firebase з безкоштовної версії (OsmAnd+ не містить її)
Edit
Upper Sorbian
Edit
Uyghur
Edit
Uzbek
Edit
Vietnamese
Edit
Welsh
Edit