Source Translation
abort desbotar
absolute absoluto
abstract resumo
accelerator atallo
accent acento
accept aceptar
access acceder
accessibility accesibilidade
accessory accesorio
account conta
accuracy precisión
acquire adquirir
acronym acrónimo
action acción
activate activar
active activo
activity actividade
adapter adaptador
add engadir
address enderezo
adjust axustar
administration administración
administrator administrador
advanced avanzado
agent axente
agree concordar
agreement acordo
alarm alarma
alert alerta
algorithm algoritmo
alias alcume
aliasing solapamento
align aliñar
alignment aliñamento
allow permitir
alphanumeric alfanumérico
alternative alternativo
amount cantidade
analysis análise
anchor áncora
angle ángulo
animate animar
animation animación
announce anunciar
announcement anuncio
anonymous anónimo
anti-aliasing suavizado
anti virus antivirus
appear aparecer
append engadir
applet miniaplicación
application aplicación
apply aplicar
approval aprobación
approve aprobar
approximate aproximado
arbitrary arbitrario
archive arquivo
area área
argument argumento
arrangement acordo
arrow frecha
article artigo
ascending ascendente
aspect aspecto
assign asignar
assignment asignación
asynchronous asíncrono
attach adxuntar
attachment adxunto
attempt intento
attribute atributo
audio audio
authenticate autenticar
authentication autenticación
authorization autorización
authorize autorizar
auto auto
automatic automático
availability dispoñibilidade
available dispoñíbel
average media
axis eixo
backbone espiña dorsal
back-end infraestrutura
background fondo
backup copia de seguranza
bandwidth largura de banda
banner báner
bar barra
base base
beep pitido
begin comezo
behavior comportamento
binary binario
bind asociar
bit bit
bitmap mapa de bits
blank en branco
blink pestanexar
Iváns

Glossary updated

WeblateGalician

rachado
11 months ago
Iváns

Glossary updated

WeblateGalician

grosa
11 months ago
Iváns

Glossary updated

WeblateGalician

blogue
11 months ago
Iváns

Glossary updated

WeblateGalician

comezo
11 months ago
Iváns

Glossary updated

WeblateGalician

miniaplicación
11 months ago
Iváns

Glossary updated

WeblateGalician

aplicación
11 months ago
Iváns

Glossary updated

WeblateGalician

pechar
11 months ago
Iváns

Glossary updated

WeblateGalician

conversa
11 months ago
Iváns

Glossary updated

WeblateGalician

mudar
11 months ago
Iváns

Glossary updated

WeblateGalician

desbotar
11 months ago
Browse all glossary changes